Inspiration

Du kan finde inspiration omkring alt fra abstracts, Ph.d. - projekter til henholdsvis korte og lange artikler om ledere og ledelse.

Her skal være noget tekst

Abstracts

MED-systemet og kerneopgaven i Billund Kommune

af Dorthe Rohwer

Som øverste leder i organisationen har jeg været optaget af at få et ledelsesbevidst fokus på et mere veltilrettelagt arbejde med MED-systemet, og hvad det i øvrigt kan give af særlige ledelsesmuligheder og ledelsesfokus i forhold til at optimere kerneopgaven.

Jeg har i indeværende undersøgelse arbejdet læringsorienteret med afsæt i det realistiske paradigme, fordi jeg gerne ville have en forståelse for og et nærmere indblik i MED-systemets opbygning, struktur samt rolle og opgave i forhold til arbejdsmiljøet i det samarbejdsorgan, det indgår i, med et organisatorisk perspektiv for øje. Derfor har jeg ved samme lejlighed medtaget en analyse af den organisation, jeg er en del af, som udgør det store og det lille fællesskab. Dermed blev den kontekst, som MED-systemet opererer i, sat.

Læs mere

Abstract af afgangsprojekt på diplomuddannelsen i ledelse

af Jørgen Gregersen

Det overordnede tema for dette afgangsprojekt er samarbejdsrelationer og kompetenceudvikling blandt lærere og pædagoger i indskolingsafdelingen på en kommunal folkeskole. Formålet med min undersøgelse har været at tilvejebringe et empirisk og videnskabsteoretisk grundlag for mit strategiske arbejde med udvikling af samarbejdet i og mellem de to faggrupper.

Opgaven er bygget op om følgende problemformulering: ”Hvordan kan lærere og pædagoger i indskolingen samarbejde bedre om kerneopgaven?”

Det empiriske grundlag for min undersøgelse udgøres af sekundær empiri i form af KL rapporten om ”Kommunernes omstilling til en ny folkeskole” og den første kortlægning som led i ”Program for læringsledelse – skole” kombineret med primær empiri tilvejebragt ved observation og kvalitative forskningsinterview.

Læs mere

Abstract til UC-viden vedr. afgangsprojekt diplom i ledelse

af Anette Sejr Christoffersen

Hvordan kan jeg som projektleder bidrage til en afklaring af, hvilke elementer småbørnsindsatsen i aldersgruppen 0-3 år i Middelfart Kommune kan indeholde for at sikre en tidlig og rettidig indsats med en styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde og forældreinddragelse?

Afgangsprojektet er udarbejdet med afsæt i et socialkonstruktionistisk paradigme.

Afgangsprojektets empiriske udgangspunkt er en interessentanalyse, som skal belyse hvilke ønsker og bekymringer de forskellige interessenter har, og hvilken kommunikationsform, der kan give mening i processen og i implementeringsfasen. Dernæst har jeg kigget på hvilke interessekonflikter, der kan være, samt en relationsanalyse for at vurdere, hvilke relationer der har størst betydning i projektet.

Læs mere

Et afgangsprojekt med hverdagen i folkeskolen som omdrejningspunkt.

af Anja Lund

Her stilles skarpt på sammenhængen mellem det, at levere en tilfredsstillende kerneydelse og at trives i sit job. Udgangspunktet tages i sekundære, kvantitative data i form af aktuelle målinger fra en trivselsmåling blandt personalet, samt testresultater og CEPOS undersøgelsen. For at underbygge og uddybe disse hårde facts, ses også på primære kvalitative data gennem interviews, da disse giver en mulighed for at komme bagom de svar, der ligger til grund for de førnævnte tests og målinger. Den nævnte problematik belyses yderligere ved, at der i opgaven sættes fokus på, hvorledes forandringerne har betydning. Hvad er det der gør, at vi som skole er nødt til at forandre os, hvilke drivkræfter spiller ind og hvad betyder den modstand vi møder?

Læs mere

Bifrost som organisation i Vejle Kommune

af Mette Guldbrand

Jeg er pr. 01.11.2014 ansat ved Bifrost Vejle Kommunes fleksible tilbud til børn og unge med handicap. Har gennemført en Diplom i ledelse gennem UCL Lillebælt, afgangsprojekt afsluttet januar 2015.

Afgangsprojekts emne udspringer af en nysgerrighed og interesse for organisationens kapacitet for forandringer og heraf kommende konsekvenser. Udefra kommende forventninger og nye indvirkninger ind i organisationen ”kan ikke og skal ikke undgås”, men hvilke strukturer og fundamenter vil være understøttende, når der perspektiveres mellem ledelse, medarbejder og samfund?

Emnet drejer sig om sammenhængskraft i Bifrost som organisation. Organisationen har i januar 2015 gennemgået en trivselsundersøgelse, hvilket har delt organisationen i tal og kurver. Organisationens afdelingers trivsel har vist sig at have forskellige forudsætninger og hermed forskellige resultater. Min interesse vækkes yderligere af en højt personale gennemstrømning i konkrete afdelinger. Hvilke afdelingers trivsels undersøgelse var markant lavere end den yderligere organisationens trivsel.

Læs mere

Ph.d. - projekter

Nyt ph.d.-projekt undersøger virkning og effekt

Mange mennesker har en mening om ledelse; Hvordan ledelse bør udøves og måske særligt, hvordan ledelse i hvert fald ikke bør udøves.

Ses der udelukkende på offentlig ledelse, så har det i mange år været et område, som har haft stor bevågenhed fra borgere og politikere samt embedsmænd og ansatte i stat, regioner og kommuner. Alle har en mening om, hvordan ledelse bør udøves. Men særligt i disse år spørges der til, hvordan ledelse kan udvikles og nytænkes, så der kan skabes mere velfærd for færre ressourcer? Et af de svar, som hyppigst bliver givet er, at lederne skal på lederuddannelse. Derfor er udbuddet af lederuddannelser vokset enormt meget gennem en lang årrække.

At lederuddannelser ’gør en forskel’, er de fleste konsulenter, undervisere, forskere og HR-ansvarlige enige om. Men hvordan lederuddannelser gør en forskel, ved man ikke så meget om. Man kan derfor spørge, hvordan lederes udøvelse af ledelse - deres ledelsespraksis - påvirkes af at de deltager i en lederuddannelse? Man kan også spørge, hvorvidt man kan se og eventuelt om man måle at ledere bliver uddannet i ledelse?

Det er bl.a. spørgsmål som disse, der ligger til grund for et nyt ph.d.-projekt (et forskningsprojekt) om ledelse, effekt og evaluering. Ph.d.-projektet gennemføres af mag.art. Peter Sørensen, som underviser og forsker i offentlig ledelse, organisation og evaluering ved University College Lillebælt (UCL) og Aalborg Universitet (AAU), Institut for Statskundskab.

Ph.d.-projektet retter henvendelse til flere personalegrupper

Middelfart, Fredericia, Vejle, Kolding og Billund Kommune indledte den 1. januar 2014 et stort koordineret uddannelsesforløb om diplom i ledelse (DIL). Uddannelsesforløbet er primært rettet mod kommunens ledere på niveau 3 (sekundært for 2), dvs. at det primært er rettet mod decentrale ledere, som eksempelvis skoleledere, institutionsledere, plejehjemsledere m.fl. De fleste af disse ledere skal nemlig uddannes til diplom i ledelse i perioden 2014-16/17. I den samme periode gennemføres ph.d.-projektet, som følger uddannelsesforløbet i kommunerne med henblik på at undersøge virkning og effekt af lederuddannelsen. Ph.d.-projektet er direkte relevant for flere personalegrupper, idet de fem kommuners HR-afdelinger bakker op om projektet og medvirker til at undersøgelsen kan gennemføres blandt kommunernes personalegrupper. Det betyder, at ph.d.-stipendiat Peter Sørensen i samarbejde med kommunernes HR-afdelinger retter henvendelse til tre personalegrupper gennem projektperioden.

Ledere

De ledere, som enten er startet på diplom i ledelse den 1. januar 2014 eller senere i projektperioden (2014-16/17) påbegynder diplom i ledelse, vil blive en del af undersøgelsen. Det betyder, at lederne hvert år i september/oktober vil få tilsendt et elektronisk spørgeskema, som de vil blive bedt om at udfylde.

Skemaet vil være anonymt og det indeholder en række spørgsmål om ledernes baggrund, nuværende organisation/institution og deres ledelsespraksis.

I denne gruppe medtages også ’sideordnede ledere’ (nærmeste lederkollega), idet de ofte har et godt indblik i hvilke opgaver den enkelte leder skal løse, under hvilke krav og vilkår.

Ledernes medarbejdere

De medarbejdere hvis leder skal gennemgå diplom i ledelse, vil også være omfattet af undersøgelsen. Ligesom lederne, vil medarbejderne blive bedt om at deltage i spørgeskemaundersøgelsen for at besvare den samme type af spørgsmål som lederne. Det vil sige, at medarbejderne bedes besvare spørgsmål om deres baggrund, nuværende organisation/institution og deres syn på lederens udøvelse af ledelse (ledelsespraksis).

Idet ikke alle medarbejdere i alle sektorer har adgang til en arbejds-pc, vil de kunne deltage ved at udfylde spørgeskemaet i papirform.

Ledernes chefer

Endelig gælder det, at cheferne (niveau 2/1) til de ledere, som skal uddannes tillige vil være omfattet af undersøgelsen, idet de også vil få tilsendt spørgeskemaer. Også for denne gruppe gælder det, at spørgsmålene vil omhandle baggrund, nuværende organisation/institution og deres syn på lederens udøvelse af ledelse (ledelsespraksis).

Formålet med undersøgelsen

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er, at indsamle informationer om hvordan lederuddannelsen påvirker ledelsespraksis i kommunerne.

Når der udsendes spørgeskemaer til såvel ledere som medarbejdere og chefer, er det for at få tre forskellige perspektiver på, hvordan uddannelsen diplom i ledelse påvirker lederne.

De mange svar fra de tre personalegrupper vil blive sammenlignet med en kontrolgruppe bestående af personaler fra kommuner i øvrige dele af landet.

Fortrolighed

Der er fuld fortrolighed om alle svar på spørgeskemaerne. Hverken kommunerne eller UCL/AAU får adgang til at se de afgivne svar og intet vil blive offentliggjort i en form, som kan henføres til bestemte personer.

Undersøgelsesmetode

En spørgeskemaundersøgelse giver nogle generelle og ’brede’ svar, som kan analyseres ved hjælp af statistiske metoder. Men idet statistik kun siger noget meget generelt, så vil spørgeskemaundersøgelserne blive suppleret med nogle interview i de tre personalegrupper. Interview giver nemlig mulighed for at ’gå i dybden’ og få uddybet nogle af de generelle svar, som er fremkommet i spørgeskemaerne. Alt i alt betyder det, at ph.d.-projektets undersøgelsesmetode er ’to-benet, idet det både benytter en kvantitativ og en kvalitativ metode.

Målet med ph.d.-projektet

Det overordnede mål med ph.d.-projektet er at undersøge, hvilken effekt/virkning diplom i ledelse har for lederne. Som beskrevet indledningsvist, er der kun begrænset viden på området, hvilket gælder både i en dansk og en international kontekst. Det er derfor håbet, at projektet kan være med til at belyse emnet, dels af hensyn til behovet for forskningsbaseret viden, dels af hensyn til muligheden for fortsat at udvikle en velfungerende og stærk offentlig sektor.

Artikler

Her finder du længere og kortere artikler om ledere og ledelse

Offentlig ledelse før og nu

De 4 K'er - af Bettina Rennison

Start med at spørge "hvorfor?"

Søren Madsen, Koncern HR, Vejle Kommune 

Leardership Pipeline

Om praksiserfaringer med udvikling af lederprofiler - Juni 2017 - Kilde: Fredericia Kommune. 

Resiliens og HR i et nordisk lys

af Thrine Nørgaard, Personalechef, Vejle Kommune

Offentlig ledelse er i et vadested

af Jacob Torfing 

Det skal fortsat være attraktivt at være offentlig leder

Marts 2017 - Kilde: www.DenOffenlige.dk

Plenum nr. 3 - 2017

Skolelederforeningen

Sådan understøtter vi bedre ledelse i den offentlige sektor

af Allan Søgaard, foredrag i DIL-samarbejdet foråret 2018

Offentlig sektor tvinges til nytænkning

Artikel med Eva Sørensen fra DJØFBLANDET

"Transfer og effekt"

af Peter Sørensen

Altinget

Februar 2017 - Kilde: www.altinget.dk

Tendenser i udøvelse af politiske ledelse i kommunerne og konsekvenserne for den administrative ledelse

af Eva Sørensen, foredrag i DIL-samarbejdet foråret 2018