For studerende

Her kan du læse mere om coronavirus, og hvordan du bør forholde dig som studerende på UCL. Spørgsmål og svar finder du nederst på siden.

Generelle spørgsmål om coronavirusen i forhold til UCL kan stilles via corona@ucl.dk. Helbredsmæssige spørgsmål skal altid rettes til egen læge.

Vigtig information

Regeringen har i forbindelse med COVID-19 besluttet, at studerende på videregående uddannelser i udgangspunktet fortsat er hjemsendt – foreløbig frem til primo august 2020.

I forbindelse med en kontrolleret genåbning af samfundet, er det dog besluttet at åbne for aktivitet på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor fysisk fremmøde er nødvendig. Det drejer sig konkret om de uddannelser, hvor de studerende har brug for fysiske faciliteter som laboratorier, klinikfaciliteter eller værksteder, hvis de skal færdiggøre eller undgå at blive forsinkede i deres uddannelse. Det samme gælder for en række ph.d.-studerende og forskere på uddannelsesinstitutionerne.

De studerende og forskere på UCL, der er omfattet af denne genåbning af fysiske faciliteter, vil få direkte besked via uddannelsen.

Spørgsmål og svar

UCL Biblioteket åbner for udlån og aflevering for alle studerende

Det er blevet muligt at åbne for udlån fra bibliotekets egen samling til alle studerende. Studerende kan derfor hente bestilt materiale eller aflevere på bibliotekets adresser.

UCL Biblioteket er åben for alle studerende og undervisere for afhentning af reserverede materialer og aflevering af lånte materialer. Selve biblioteksrummet åbnes ikke.

Vi opfordrer studerende til at aflevere de materialer, de ikke længere selv skal bruge, så andre kan få glæde af dem.

For at kunne låne skal du reservere de materialer, du skal bruge på bib.ucl.dk.

Du modtager derefter en besked på mail/sms med et reserveringsnummer, så snart vi har fundet det til dig.

Vær opmærksom på nedenstående afhentningsprocedurer afhængig af sted:

Klostervænget: 
Der er åbent for afhentning og aflevering alle hverdage kl. 8.00-18.00 i forhallen.

Lås dig ind med dit studiekort.

Find dine reserverede bøger på bogvognen – husk at låne dem i automaten.

Aflevering kan ske i automaten og læg derefter dine bøger i afleveringskassen.

På hverdage mellem kl. 8.30-10.30 er vi tilstede og kan ringes ud i forhallen på tlf. 6318 3230.

Har du spørgsmål kan du skrive til Lise på lahe2@ucl.dk.

Niels Bohrs Alle: 
Der er åbent for afhentning af reserverede materialer samt afleveringer i tidsrummet 10-14.

Både udlån og aflevering foregår ved Fredagsbaren.

Du skal bruge dit cpr nummer og din pinkode til at udlåne.

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til bibliotek@ucl.dk

Seebladsgade:
Der er åbent for afhentning og aflevering 12-14. Husk ID når du skal hente materialer. Har du spørgsmål kan du skrive til bib-see@ucl.dk

Stationsvej:
Der er åbent for selvbetjening alle hverdage kl. 8:00-20:00.

Du kan aflevere lånte bøger og hente reserveringer. Der er ikke mulighed for at opholde sig på biblioteket.

Du skal bruge studiekort til at komme ind og sygesikringskort/Cpr. til at låne.

Har du spørgsmål, skriv til Nini Jensby Nielsen på bib-jel@ucl.dk

Vestre Engvej:

Biblioteket er åbent for selvbetjening på Vestre Engvej.

De studerende og undervisere kan nu selv afhente deres reserverede materialer og aflevere bøger.

Der er ikke åbent til ophold i selve biblioteksrummet.

Benyt indgang B, døren til biblioteket (og kun den) kan åbnes med de studerendes studiekort og undervisernes medarbejderkort i tidsrummet:

Mandag – torsdag: 8-15

Fredag: 8-13

Har du spørgsmål kan du skrive til til bib-vej@ucl.dk

Bibliotekets personale glæder sig til at kunne låne bøger og tidsskrifter ud til de studerende igen og siger på forhånd tak for, at de studerende hjælper med at sikre bibliotekspersonalet i denne tid.

Al biblioteksvejledning fortsætter digitalt.

Biblioteket er åbent online for alle studerende

Biblioteket er stadig åbent online på bib.ucl.dk, og du kan kontakte bibliotekarerne på mail og telefon.

Vores spørgetimer fortsætter. Her er det muligt at deltage i et Google Meet, hvor alle studerende (og undervisere) kan stille spørgsmål til bibliotekaren. Bibliotekaren kan rådgive om alt fra hjemmeside til referencehåndtering.

Spørg bibliotekaren kl. 10-12: https://meet.google.com/nwb-hejr-uce

For dig der har lånt materialer i UCL Biblioteket:

 • En-dags-lån kan du forny med 14 dage. Det samme gælder diverse udstyr.
 • Der udsendes hjemkaldelser, men der udskrives ikke nye gebyrer. OBS: Gebyrer oprettet før 12. marts slettes ikke.
 • I lukningsperioden oprettes der ikke nye erstatningssager.

Har du spørgsmål så skriv til bibliotek@ucl.dk.

Alle campusser er lukket for adgang fra fredag den 13. marts kl. 12.

På siden finder du en liste over vikarjobbanker i kommunerne i vores region. Du kan søge vikarjob, hvis du ønsker at hjælpe under coronakrisen.

 • Dit semester på UCL i efteråret 2020 er fortsat præget af corona. Du skal derfor forvente, at UCL følger de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder udstikker. Det får betydning for vores adfærd på campus og omgang med hinanden, for udbud af mad fra vores kantiner, for Fredagsbar og andre sociale aktiviteter og ikke mindst for hygiejnen, hvor vi vil sørge for masser af sprit og sæbe alle steder, hvor vi færdes.
 • Din undervisning vil skifte mellem online og fysisk. For at vi ikke er alt for mange på campus på samme tid, vil dele af dine læringsaktiviteter være online. Det vil fremgå af dit skema, og det kan være forskelligt fra hold til hold, hvor stor en andel af undervisningen, der er online. Vi har i øvrigt haft gode erfaringer med online undervisning i foråret, så det ønsker vi at fortsætte med på de områder, hvor underviserne har vurderet, det gav værdi.
 • Lokalerne vil være indrettet med fokus på at holde afstand.
 • Semesterstarten tilrettelægges med hensyntagen til, at vi fortsat er underlagt forskellige sundhedsmæssige retningslinjer, som vi følger i UCL. Hold dig orienteret om, hvordan din semesterstart er planlagt i Itslearning.
 • RUS-turene er aflyst i år, fordi de ikke kan gennemføres under de nuværende vilkår.
 • Dit ansvar er at passe på andre og dig selv. Hold dig godt orienteret her på siden, og husk at tjekke din studentermail.
 • Hvis du er i praktik fra starten af semesteret, skal du følge de retningslinjer, som findes på din praktikplads. Hvis du skal til udlandet i praktik, så skal du følge retningslinjerne på Udenrigsministeriets hjemmeside. https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Information om eksamen frem til sommerferien

Alle eksamener er som udgangspunkt omlagt til online eksamener frem til sommer. Der er imidlertid givet tilladelse til afholdelse af fysiske mundtlige eksamener. Det er ikke praktisk muligt for os at afholde alle mundtlige eksamener fysisk, derfor har vi prioriteret afsluttende eksamener og eksamener, som kræver fysisk tilstedeværelse i fx laboratorier.

På den baggrund har vi besluttet følgende om eksamener:

 • Bacheloreksamener og afsluttende eksamener afholdes fysisk på campus. Arbejdet med at omlægge eksamenerne er allerede i gang, og de studerende får besked om deres eksamener senest 8. juni.
 • Eksamener som kræver fysisk tilstedeværelse i et laboratorie eller værksted vil blive afholdt som fysisk eksamen. En del af disse eksamener er omfattet af de tilladelser til genåbning, vi har fået i den tidligere fase. Disse eksamener er allerede planlagt.
 • Ud fra et lighedsprincip skal alle på et hold gå til eksamen på samme vilkår. Det betyder, at hvis blot én studerende har været til online eksamen, så vil hele holdet skulle gå til den pågældende eksamen online. Det betyder, at afsluttende eksamener på engelsksprogede uddannelser bliver afholdt som online eksamen, da der er internationale studerende, som er rejst hjem, og dermed ikke kan komme til en fysisk eksamen.

Generelt om omlagte prøveformer

Hvis den ekstraordinære situation gør, at det ikke er muligt at afvikle eksamen som planlagt, vil UCL arbejde for at tilbyde dig en alternativ prøveform (fx en afløsningsopgave eller en eksamination online).

Hvis det vurderes, at det ikke er muligt at erstatte den aktuelle eksamensform, vil der i stedet blive tilrettelagt en ekstraordinær eksamen. Din uddannelse vil orientere dig herom.

I de tilfælde, hvor uddannelsen har udsat en prøve, har alle studerende automatisk fået dispensation til udsættelse med prøven i henhold til Eksamensbekendtgørelsens § 5. Der skal ikke søges om individuel dispensation, fordi der ikke noteres for brug af prøveforsøg.

Som følge af forbuddet mod fysisk fremmøde, har uddannelserne lov til at ændre på de prøveformer, der står anført i studieordningen. Det betyder, at prøver med fysisk fremmøde vil kunne afvikles på den måde, uddannelsen fastsætter. Studerende har pligt til at deltage i den nye prøveform, og studerende, der ikke deltager, vil blive noteret for et opbrugt prøveforsøg.

Se Uddannelses- og Forskningsministeriets "Spørgsmål og svar om undervisning, eksamen og praktik mm.".

Studieservice har udarbejdet en Eksamensguide med en FAQ, der giver svar på spørgsmål om studerendes rettigheder og pligter i forbindelse med eksamen under corona-nedlukningen.

Læs Eksamensguiden.

På grund af udbruddet af COVID-19 i Danmark, har alle uddannelsesinstitutioner lukket for fysisk fremmøde, hvorfor skriftlige og mundtlige prøver vil blive afholdt digitalt.

Alle skriftlige prøver afholdes i WISEflow. Det er den studerendes eget ansvar, at WISEflow er installeret korrekt på den studerendes PC/ Mac, og at der er internetforbindelse, således at de skriftlige prøver kan afvikles rettidigt.

Mundtlige prøver afholdes på den platform som uddannelsen har valgt til det (Zoom, Google meet mv.). Inden hver prøve vil alle relevante informationer om afholdelsen af prøven og vejledning til, hvordan relevante programmer installeres blive tilgængelige på Itslearning. Det er den studerendes eget ansvar, at installere og teste programmerne inden prøvens afholdelse. Såfremt der opstår tekniske problemer, kan IT- afdelingen kontaktes. Kontaktinformationer findes ved at klikke på følgende:

Kontaktoplysninger til IT- servicedesk

Det er den enkelte studerendes ansvar at anskaffe sig og teste det nødvendige IT-udstyr og internetforbindelse i god tid før afviklingen af en online-prøve.

Det samme gælder download af nødvendige programmer. Hvis prøven ikke kan gennemføres, eller hvis en opgavebesvarelse ikke kan uploades i WISEflow som følge af tekniske problemer, som skyldes, at den studerende ikke har installeret eller testet nødvendige programmer, anskaffet sig et webkamera el.lign., kan den studerende risikere, at der bliver brugt et prøveforsøg. Der vil blive foretaget en konkret individuel vurdering i hvert tilfælde. 

Hvis det viser sig, at der var omfattende nedbrud som skyldes uventede eller udefrakommende forhold på et bestemt system eller på internetforbindelsen, som har påvirket alle eksaminander, der var til prøve i det pågældende tidsrum, vil alle berørte studerende få tilbudt en ny prøve. 

Det bliver ikke tilladt at have gæster med ind i selve eksamensrummet ved de eksamener, der afholdes fysisk på campus.

Det skyldes kravene om hygiejne, ekstra rengøring og afstand. Flere personer i eksamenslokalet vil øge behovet for rengøring og desinficering. Det vil samtidig ikke være muligt i alle tilfælde at overholde især afstandskravene, og da vi ønsker at stille alle studerende lige, vælger vi ikke at tillade gæster i eksamensrummet. Det gør vi for at sikre en sikker og tryg eksamenssituation for både studerende, eksaminatorer og censorer.

Kan sygeplejestuderende gå til mundtlig eksamen på bachelorprojekt?

I den første gradvise og kontrollerede genåbning blev det politisk besluttet den 12. april, at fire sundhedsfaglige uddannelser (sygeplejesker-, radiograf-, bioanalytiker- og jordemorudannelsen) fik lov til en kontrolleret delvis genåbning for studerende på 7. semester. De fire uddannelser var udvalgt politisk ud fra en vurdering af, at disse uddannelser er samfundskritiske i forhold til den konkrete håndtering af corona-krisen i sundhedsvæsenet. Sygeplejeuddannelsen har som en del af den gradvise genåbning fået mulighed at gå til mundtlig eksamen på deres bachelorprojekt.

UCL's fitness- og træningsfaciliteter er lukket på ubestemt tid på grund af situationen med COVID-19.

Fremmøderegistrering på sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen og pædagoguddannelsen er indtil videre suspenderet.

Generelle retningslinjer for adfærd under den gradvise genåbning af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Herunder finder du retningslinjer der beskriver adfærden på vores campusser den kommende tid. Der appelleres til, at alle medarbejdere og studerende ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og nedenstående retningslinjer in mente lokalt finder ansvarlige praktiske løsninger på de udfordringer, der måtte komme, så det bliver tydeligt, hvem der gør hvad og hvordan.

Hvem gælder retningslinjerne for?

Retningslinjerne fortæller, hvordan du som studerende og medarbejder skal forholde dig, når du opholder dig på et af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles campus under den gradvise genåbning.

Alle, der opholder sig på campusserne under den gradvise genåbning er omfattet af retningslinjerne.

Spørgsmål til retningslinjerne

Har du spørgsmål til retningslinjerne, kan du kontakte corona@ucl.dk, din underviser, leder eller den lokale taskforceleder. Herunder oversigt over de lokale taskforceledere:

 • Niels Bohrs Alle, Odense: Lenna Vogn Pedersen
 • Seebladsgade, Odense: Gorm Max Guldmann
 • Vestre Engvej, Vejle: Britta Bang Larsen
 • Boulevarden, Vejle: Leif Bojesen
 • Klostervænget, Svendborg: Janne Bryde Laugesen
 • Stationsvej, Jelling: Annette Falk

Hvor gælder retningslinjerne?

Retningslinjerne er overordnede og gælder alle campus og fysiske faciliteter i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Det er dog ikke muligt i detaljer at beskrive, hvordan studerende og medarbejdere skal forholde sig i alle tænkelige situationer. Forholdene på de enkelte campusser er forskellige og kræver forskellige praktiske løsninger. Vær derfor opmærksom på, at der også kan være særlige lokale retningslinjer på det enkelte campus og i forhold til de konkrete aktiviteter og fysiske rammer, som studerende og medarbejdere skal følge.

Det er ledernes ansvar, at vurdere disse generelle retningslinjer i forhold til de konkrete aktiviteter og fysiske rammer, der gælder for lederens område, og i dialog med medarbejderne og de studerende at sikre en konkret implementering og udmøntning på de enkelte uddannelser og afdelinger.

De lokale taskforceledere skal sikre, at der er klar kommunikation til alle studerende om, hvordan personer i særlig risiko skal forholde sig, herunder hvor studerende i særlig risiko kan henvende sig på institutionen med henblik på at få en individuel samtale.

Hvilke retningslinjer er gældende?

Arbejdet, færdslen og aktiviteterne på campus skal overordnet tilrettelægges således, at smitte med COVID-19 forebygges bedst muligt ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Adgangen til UCL sker altid på disse vilkår:

 • Hold 1 meters afstand alle steder på campus
  • Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.x.:
   • Der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium
   • Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos en selv eller den anden, f.eks. hvis man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj, hvis man synes den anden ser forkølet ud osv.
   • Ved besøg på plejecentre, sygehuse, hos personer med særlig risiko mv. jfr. Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 4. maj 2020
   • Ved aktiviteter i bevægelse og med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.
   • Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning m.v. f.eks. kælderlokaler, skakter m.v.
 • Der er opsat håndspritdispensere ved indgangene på alle campusser. Dispenserne skal blive stående.
 • Vask også hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter at have pudset næse og efter host/nys i hænder eller i engangslommetørklæde.
 • Vask hænder i faste intervaller, f.eks. efter hver lektion (som minimum hver anden time).
 • Vask hænder eller brug håndsprit, hvis du går fra undervisningen på ét hold til et andet.
 • Anvend kun engangsmaterialer som papirservietter.
 • Begræns opholdet på campus til det mest nødvendige.
 • Forlad campus umiddelbart efter afsluttet aktivitet. Det er ikke tilladt at færdes i eller opholde sig i områder på campus, der ikke er genåbnet.

Hvis du er syg

Ingen adgang, hvis du er syg, du skal være frisk og ikke have symptomer, som kunne være relateret til covid-19.

Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom, skal du blive hjemme, indtil du er helt rask. Også ved milde symptomer som forkølelse, skal du blive hjemme. Bliv hjemme i 48 timer, efter at de sidste symptomer er ophørt.

Læs mere under fanen "Sygdom og sygemelding".


Medarbejdere og studerende i særlig risiko

Der er særlige forholdsregler for medarbejdere og studerende, der er i en særlig risikogruppe, bor sammen med en person i særlig risikogruppe eller har et barn i en særlig risikogruppe.

Læs mere under fanen "Sygdom og sygemelding".

Ansvar i forhold til studerende og studerendes ansvar

Ledere og medarbejdere er ansvarlige for at kunne vejlede de studerende om korrekt adfærd, herunder sikre at alle studerende er blevet orienteret og informeret om retningslinjerne, herunder adfærds- og hygiejneregler, for at sikre, at vi nedsætter risikoen for smittespredning. Det er også studerendes eget ansvar at sikre, at de ikke kommer for tæt på hinanden i det lokale de arbejder i.

Fællesområder

Fællesområder må ikke benyttes.

Elevatorer må fortrinsvis kun benyttes af handicappede og gangbesværede.

Toiletter

Udgangspunktet er, at man benytter toiletterne på den etage, hvor man opholder sig.

Øvrige toiletter rengøres to gange dagligt.

Rygning

Rygning skal ske på anviste steder. Den studerende skal lukkes ind efter rygning. Husk afspritning ved adgang til bygning.

Vandautomater

Vandautomater må IKKE benyttes.

Spisning

Spisning aftales lokalt.

Rengøring, som rengøringspersonalet er ansvarlig for

 • Borde og kontaktpunkter i de lokaler, der må benyttes, rengøres to gange dagligt, f.eks. vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge og -håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.
 • Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt.
 • Skraldespande på gange og toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • Kontorer og launches rengøres en gang dagligt for de uddannelser, der er godkendt til genåbning.

Rengøring, som medarbejdere og studerende er ansvarlige for

 • Der er opstillet håndsprit, desinfektionsmidler og engangsservietter til rengøring af borde og kontaktpunkter i de lokaler, der er godkendt til benyttelse. Sprit borde og kontaktpunkter af, når I forlader kontorer, mødelokaler og undervisningslokaler mv., I har benyttet.
 • Tastatur, mus og telefon rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Du skal vaske hænder før og efter brug af udstyret
 • Del ikke udstyr, benyt kun dit eget
 • De studerende må ikke opholde sig i lokalerne i pauserne, da lokalerne skal udluftes.

Kopiering

Medarbejdere har mulighed for at printe på campus. Der bliver åbnet for at hente print alle hverdage mellem 10-12. Man kan sende sit print hjemmefra og hente det samme dag.

Læs mere under fanen "Print".


Bibliotek

UCL Bibliotek er åben og medarbejdere kan låne og aflevere bøger på biblioteket fra mandag den 4. maj. Det er fortsat kun bibliotekets egen samling, der står til rådighed, og man må kun møde op efter forudgående aftale med biblioteket.

Retningslinjerne er de samme som for studerende, og de kan læses her: https://www.ucl.dk/corona/studerende#bibliotek 

Forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for undervisningsaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner for så vidt angår aktiviteter, der allerede er - eller har fået - lov til at genåbne gradvist.

Retningslinjer vedr. større forsamlinger, herunder studiefester, caféer eller lignende skal følge sundhedsmyndighedernes gældende lovgivning på området.

Dimissionsfest

Afventer afklaring.

Yderligere oplysninger

Du kan finde mere information:

Du kan finde mere om Coronavirus på https://politi.dk/corona/ -her har de danske myndigheder samlet alle informationer om Coronavirus.

Det ansættelsesretlige om COVID-19 på Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside: https://www.medst.dk/nyheder/svar-paa-spoergsmaal-fra-medarbejdere-om-coronaviruscovid-19/

Uddannelses- og Forskningsministeriets Q/A på ufm.dk

Arbejdstilsynets Q/A om coronavirus og arbejdsmiljø: på Ungdoms- og voksenuddannelser, opdateret 17. april, herunder dokument - beskyt medarbejderne mod coronasmitte ved arbejde på kontor

Teststrategi og smitteopsporing oversigt.

Sundhedsstyrelsens vejledning til forebyggelse af smittespredning, som erstatter de tidligere sundhedsmæssige anbefalinger. Vejledningen kan findes her.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger og FAQ.

Fraråder fysiske møder og gruppearbejde

Vi fraråder kraftigt at studerende mødes fysisk og laver gruppearbejde. Det er vigtigt, at vi alle er meget påpasselige med at mindske smitte ved at begrænse fysiske møder mest muligt.

Møder og gruppearbejde skal omlægges til virtuelle møder og foretages hjemmefra. Vi bestræber os på at tilrettelægge studieaktiviteter, så de i så høj grad som muligt bliver individuelle, og dermed ikke i så høj grad lægger op til gruppearbejde.

Der er åbent for IT-support på telefon 6318 4444 eller 4444@ucl.dk kl. 7.45–15.30. Derudover er der akut teknisk support kl. 19.00–20.00 mandag til torsdag og i weekenden kl. 14.00–15.00.

Det vil være muligt i yderste nødstilfælde at få hjælp af en it-supporter på NBA og VES, efter nærmere aftale.

Du kan måske finde svar på It-problemer på UCL Guides.

Kære alle professionsbachelorstuderende

Professionshøjskolerne i Danmark og de fem regioner vil gerne sende jer en varm hilsen i denne svære corona-tid. Tak for jeres tålmodighed og hjælp.

Som I allerede har fået information om, så kan vi desværre ikke tilbyde jer de samme kliniske uddannelsesforløb, som vi plejer. Det betyder, at I ikke vil få den normale vejledning og undervisning, og I vil opleve læringssituationer ud over dem, der står beskrevet i jeres læringsmål. Jeres kliniske praktik vil dog fortsætte i muligt omfang som planlagt, og det vil som udgangspunkt sidestilles med et normalt klinisk praktikforløb. Det er derfor væsentligt, at I møder op.

I kan bidrage til at løse de opgaver, som I er kompetente til at løse afhængigt af, hvor langt I er i jeres uddannelse. Det kliniske uddannelsessted vil sørge for jeres tryghed og sikkerhed, når I er der. Hvis man på afdelingen vurderer, at der ikke er opgaver, som I kan deltage i, vil I blive sendt hjem. Det er der sikkert allerede nogle af jer, som har oplevet. Når vi er på den anden side af alt dette, vil vi afklare, hvilken betydning det får for jeres uddannelsesforløb.

Hvis hospitalerne får brug for ekstra hjælp, fx fra studerende som ikke er i klinisk praktik, hjemsendte studerende, pensionerede sundhedsfaglige eller andre, så får I mulighed for at blive inddraget på anden vis. Dette vil i så fald være en anden situation, og er ikke en del af den kliniske uddannelse.

Vi håber, at du vil opleve, at dit kliniske praktikforløb bliver lærerigt og meningsfuldt også under de nuværende omstændigheder. Denne helt særlige situation, vi står i, vil uden tvivl give jer mulighed for at lære noget, som I ellers ikke ville have lært.

Vi har mere end nogensinde brug for hinanden, og vi håber, at I vil bidrage i den kommende tid.

 

De bedste hilsner

Mickael Bech, direktør, Området for Sunhed, UCL 
Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark

-------------

Nødberedskab i Region Syddanmark

Vi har tidligere skrevet, at det kan komme på tale, at sundhedsvæsenet vil inddrage studerende fra særligt sundhedsuddannelserne i et muligt coronaberedskab.

Vi er blevet orienteret om, at regionerne er i gang med at forberede sig på en situation, hvor de kan komme til at mangle hænder til alle typer af opgaver på hospitalerne, de sociale institutioner og i akutberedskabet. Der er derfor brug for frivillige, som ønsker at hjælpe til.

Vi vil gerne positivt bidrage til at imødekomme sundhedsvæsenets udfordringer. Som studerende kan du hjælpe ved at fastholde dit praktikforløb eller ved at melde dig frivilligt til regionernes beredskaber.

Hvis du er i praktik og ikke er hjemsendt, opfordrer vi til, at du fastholder at møde op på dit praktiksted. Du kan komme ud for, at du får andre arbejdsopgaver, som vil give dig et læringsudbytte, der måske kan afvige fra det, som ellers er defineret for dit semester. I den givne situation mener vi dog, det er vigtigt at bidrage til sundhedsvæsenets udfordringer, og vi sidestiller din praktik med den, du skulle have haft.

Hvis du er hjemsendt fra praktik eller er hjemsendt fra studiet med anden form for studieaktivitet, så er du meget velkommen til at melde dig til beredskabet. Vi anbefaler dog, at du også afsætter tid til at studere, så du kan imødekomme læringsudbytterne ved afslutningen af semestret og derved undgå for mange ændringer i dit uddannelsesforløb. Hvis du melder dig som frivillig, skal du give besked til din uddannelse, såfremt det har betydning for din mulighed for at være studieaktiv og efterfølgende gå til prøve. Så vil din uddannelse efterfølgende vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for det frivillige arbejde, når der gives dispensation for studieaktivitet.

Er du studerende på 7. semester og i gang med at skrive afsluttende bachelorprojekt, vil vi anbefale dig, at du kun deltager i beredskabet i et sådan omfang, at du kan færdiggøre dit bachelorprojekt som planlagt og blive klar til ansættelse fra sommer.

Se Region Syddanmarks jobbank på https://www.regionsyddanmark.dk/wm520789

Studerende må ikke optage lyd, film og billeder ved undervisning, prøver, vejledning og tilsvarende samtaler. Det er kun undervisere, der må optage lyd, film og billeder i forbindelse med undervisningsaktiviteter, herunder formidling via de elektroniske platforme som delt undervisning mellem lokationer eller lokaler.

Det er således ikke tilladt som studerende at optage og/eller dele undervisningssessionerne.

Du kan læse mere om vores normer for samvær og opførsel her: https://www.ucl.dk/for-studerende/under-studiet/ordensregler

Praktikforløb bliver anderledes med corona

En taskforce har set på udfordringerne for de studerende på professionsuddannelserne, der har være hjemsendt under praktik på grund af Covid-19. Mange vil kunne afvikle planlagt praktik, men forløbene kan blive anderledes end forventet.

Studerende som er blevet hjemsendt, vil ikke kunne få praktikforløb erstattet på et senere tidspunkt. Situationen indebærer blandt andet, at der er studerende, som ikke vil få den praktik, som var planlagt her i foråret, men hvor læringsmålene skal opnås gennem andre løsninger. I stedet er der så vidt muligt tilrettelagt andre praksisrettede studieaktiviteter for de studerende, så uddannelserne kan leve op til formålet med praktikken på anden vis.

Læs pressemeddelelsen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside:
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/praktikforlob-pa-velfaerdsuddannelserne-bliver-anderledes-i-lyset-af-corona

Hvad gør jeg i forhold til praktik?

Hvis du hjemsendes fra praktik eller din egen læge vurderer, at du er i risikogruppe eller har pårørende med svagt immunforsvar og ikke kan være i praktik, er det vigtigt, at du fortsat er studieaktiv. Selvom du ikke har adgang til at øve færdigheder i praksis, må du alternativt læse relevant faglitteratur svarende til fokusområderne. Du skal holde dig orienteret på itsLearning i dit holdrum.

Du må gerne sige ja til at hjælpe i sundhedssektoren - der er brug for alle kræfter i forhold den nuværende situation, og der er god læring at hente som studerende. Det er dog også vigtigt, at du afsætter tid til at studere, så du kan imødekomme læringsudbytter/-mål ved afslutningen af modulet/semestret.

Alle studerende i praktik skal følge de anvisninger, de modtager på praktikstedet. Hvis praktikken ikke kan gennemføres som planlagt, vurderes det af den enkelte uddannelse, hvad der skal til, for at praktikken kan godkendes med henblik på indstilling til prøver. Det er uddannelsen, der beslutter, om praktikken kan godkendes, eller om praktikken skal tages helt eller delvist om, eller om læringsmålene kan opfyldes ved et alternativt forløb.

Se Uddannelses- og Forskningsministeriets "Spørgsmål og svar om undervisning, eksamen og praktik mm.".

Uddannelses- og forskningsministeren har meldt ud, hvordan situationen med studerende, som er blevet sendt hjem fra deres praktiksteder som følge af situationen med covid-19, skal håndteres. Der er tale om en helt ekstraordinær situation, som påvirker hele samfundet – herunder praktiksteder i både den offentlige og private sektor. Derfor har ministeren meddelt, at der ikke bliver kompenseret for tabt praktik under hjemsendelsen, og at praktikken gennemføres og afprøves uanset hjemsendelsen.

 • Kan man få erstatningspraktik for den praktik, man har mistet under hjemsendelsen?

Praktiksteder i både den offentlige og private sektor har svært ved at leve op til praktikforpligtelserne i en situation, hvor de skal foretage en genåbning, og driften vil være påvirket længe efter genåbningen. Samfundet skal vende tilbage til normalen, og det får konsekvenser på mange forskellige områder. Det er derfor ikke muligt at tilbyde erstatningspraktik både af hensyn til praktikstederne, men også for at undgå at studerende bliver forsinkede i deres uddannelser.

 1. Hvad ligger til grund for beslutningen om, at studerende skal starte i praktik igen?

Praktikken har ikke været afbrudt. Men fordi praktikstederne har været lukket, så har studerende i praktik været sendt hjem og har arbejdet hjemmefra. Når praktikstedet åbner igen, så skal både medarbejdere og studerende i praktik vende tilbage til praktikstederne. Det gælder også studerende, som skulle være startet under lukningen.

 1. Går det ud over kvaliteten af uddannelsen, at der har været mindre praktik?

Vi finder i samarbejde med praktikstederne løsninger for alle uddannelser, som sikrer, at studerende opfylder læringsmålene på uddannelsen og i praktikken. Det er en meget anderledes situation, men set over et helt uddannelsesforløb, bør den mistede praktik ikke have en mærkbar betydning for uddannelsens kvalitet. Studerende vil have lært, det de skal, men blot på andre måder og under andre forhold.

 1. Hvilket bedømmelsesgrundlag er der for praktikprøver, og er dette tilpasset på baggrund af situationen omkring Covid-19?

Vi er meget opmærksomme på, at situationen ikke er optimal for studerende, og vi arbejder lige nu på højtryk med at tilpasse praktikprøven, så den tager højde for den helt særlige situation, som vi står i. Så snart der er en afklaring, vil studerende få direkte besked om eksamen. [Noget om muligheden for at tilpasse læringsmålene.]

 1. Vil det få betydning, hvis studerende, der har børn, er forhindret i at deltage fuldt ud i praktik eksempelvis på grund af kortere åbningstider i daginstitutionerne?

 Studerende, som har problemer i forhold til børnepasning på grund af daginstitutioners kortere åbningstid, bedes kontakte praktikkoordinatoren på uddannelsen og aftale nærmere. Som udgangspunkt skal studerende deltage fuldt ud i praktikken i den resterende praktikperiode, men alle vi strække sig langt for at få enderne til at nå sammen.

 1. Hvorledes forventes studerende at agere i forhold til praktikstedernes forventninger om at indgå i arbejdsopgaver på lige fod med fast personale, fx på skoler og sygehuse?

Studerende i praktik forventes at deltage i de aktiviteter, der foregår på praktikstedet i praktikperioden, efter nærmere aftale med deres vejleder. Da det er en særlig situation, vi står er i, må studerende i den kommende periode tåle, at det vil være andre aktiviteter og anden form for undervisning, som de vil blive bedt om at deltage i. Studerende som skulle have været i praktik i udskolingen, vil i den kommende periode komme i praktik i 0.-5. klasse, da det kun er de klassetrin, der er åbnet for. 

 1. Hvordan skal studerende i risikogrupper eller med pårørende i risikogrupper forholde sig?

Der er udarbejdet en national vejledning, som beskriver, hvordan studerende skal forholde sig, hvis de er i risikogruppen eller har pårørende, der er i risikogruppen.

Læs vejledningen her: https://www.ucl.dk/corona/studerende#praktik+-studerende+med+saerlige+forhold

D. 4. og 6. maj 2020 har Sundhedsstyrelsen opdateret deres anbefalinger til personer i øget risiko i vejledningen ”Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko”.

Sundhedsstyrelsen har udsendt de nye retningslinjer fordi mange mennesker har opfattet sig selv som i øget risiko og derfor har fulgt anbefalingerne, uden de har været styrelsens egentlige målgruppe. Da den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen er mere detaljeret, kan der derfor være personer, hvis lægefaglige vurdering skal genovervejes.

På den baggrund har professionshøjskolerne revideret fælles retningslinjer for studerende i praktik med særlige forhold.

De nye retningslinjer gælder fra d. 11. maj 2020 og erstatter de tidligere retningslinjer fra d. 15. april 2020. Det vil betyde, at nogle studerende, som tidligere har arbejdet hjemmefra nu kan møde på praktikstedet.

Retningslinjerne skal ses som supplement til uddannelsernes/professionshøjskolernes gældende retningslinjer ved sygdom under praktik.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bekræftet, at studerende i praktik skal følge de samme anbefalinger som medarbejdere.

Hvordan skal studerende i øget risiko forholde sig?

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at personer i øget risiko i udgangspunktet ikke behøver at blive omplaceret eller at arbejde hjemmefra i praktikken, selvom de daglig har kontakt med mange mennesker.

Personer i øget risiko, skal ikke udsættes for oplagt smitterisiko, det vil sige, at de ikke skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for at have eller har COVID-19. I sådanne tilfælde skal personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion, hvor der ikke er denne smitterisiko.

Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde i praktik. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand.

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide studerende i praktik i sundheds-, social- og ældresektor samt gravide studerende i praktik i dagtilbud 0-6 år fra graviditetsuge 28 have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet.

Såfremt hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller ift. de opgaver, som den gravide studerende i praktik varetager, skal den gravide studerende i praktik fraværsmeldes.

Hvordan skal studerende forholde sig, hvis de bor i husstand med en person i øget risiko?

Bor man i husstand med en person, der er i øget risiko, kan man i udgangspunktet godt være i praktik. Det gælder også, hvis man er i praktik i sundheds- eller ældresektoren, eller andre sektorer hvor man kan være i tæt fysisk kontakt med andre mennesker.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at pårørende til en person i øget risiko ikke skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for at have eller har COVID19. I sådanne tilfælde skal pårørende til personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion, hvor der ikke er denne smitterisiko.

Hvordan skal studerende forholde sig, hvis selv har symptomer på Covid-19?

Hvis du har milde symptomer på både øvre luftvejsinfektion eller svær nedre
luftvejsinfektion, det kan fx være hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejtrækningsbesvær, skal du mistænke COVID-19 og så skal man holde sig hjemme.

I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt.

Herefter må man komme tilbage til praktikstedet.

Hvordan skal studerende forholde sig, hvis de bor sammen med en person med covid-19?

Studerende i praktik, der bor i husstand med en person, der er påvist med COVID-19 skal være særligt opmærksomme på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd, herunder at personen med COVID-19 er isoleret fra andre i husstanden, samt være særligt
opmærksomme på symptomer på sygdom og blive hjemme, hvis man får symptomer. Personer, der forlader husstanden, skal vaske hænder lige inden hjemmet forlades.

Det anbefales, at personer med påvist COVID-19 i så høj grad som muligt isolerer sig i hjemmet væk fra andre i husstanden og ikke har fysisk kontakt med personer i hjemmet, jf. generelle råd til dig, der har tegn på sygdom.

Er du som studerende i tvivl om, hvad retningslinjerne betyder for dig, så tag kontakt til dit praktiksted.

I Sundhedsstyrelsens udgivelse ’ Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko’ fra d. 4. og 6. maj s. 3-5 kan man læse nærmere om tilstande og sygdomme, der kan kategoriseres som øget risiko. Se mere her: https://www.sst.dk/-
/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Personer-med-%C3%B8getrisiko/
Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oegetrisiko.
ashx?la=da&hash=18DA603035A48EA9E44DE91737CB7BD240F1C4A8

 

Hvad gør du, hvis du er i praktik som lærer-, pædagog-, socialrådgiver eller administrationsbachelor-studerende?

Studerende i praktik i en kommune, det være sig både lønnet og på SU, skal følge de meldinger der bliver meldt ud på det enkelte praktiksted.

Alle i praktik har mødepligt på praktikstederne, med mindre de bliver sendt hjem eller praktikstedet lukker.

Studerende som er gravide eller ammende og øvrige medarbejdere, der betragtes som værende i særlig risikogruppe, opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Studerende kan som vanligt komme i kontakt med praktiksted, uddannelseskoordinator telefonisk eller pr. mail.

Hvad gør jeg i forhold til praktik som studerende på en sundhedsuddannelse?

Som studerende på sundhedsuddannelserne er udgangspunktet, at du skal møde i klinik/praktik, hvis du på nuværende tidspunkt er i et klinisk uddannelsesforløb/praktik, medmindre du hører andet fra det kliniske uddannelsessted.

Du skal selvfølgelig ikke møde i klinik, hvis du er syg, eller hvis din egen læge vurderer, at du er i risikogruppe. Ej heller hvis du har rejst i et af de udpegede risikoområder inden for de sidste to uger.

Er du i klinik i en region er hovedreglen, at du skal fortsætte dit kliniske uddannelsesforløb, og vi betragter det som sidestillet med et normalt klinisk uddannelsesforløb, selvom du ikke vil modtage undervisning på samme måde som normalt. Der kan være enkelte hospitaler som forholder sig anderledes, hvorfor du kan blive bedt om ikke at møde op.

Er du i klinik i en kommune, er det forskelligt fra kommune til kommune, hvordan de håndterer situationen. Derfor kan du som studerende opleve, at nogen skal møde i klinik, mens andre ikke skal.

Hvis du som studerende var planlagt til at starte i klinik/praktik i løbet af de næste 14 dage, skal du fortsat indstille dig på at starte, medmindre du hører andet fra det kliniske uddannelsessted.

Professionshøjskolerne har bedt regioner og kommuner om at melde retur til den enkelte uddannelsesinstitution om, hvorvidt de modtager studerende eller sender de studerende hjem, således at vi har et samlet overblik over dette.

Hvis du kommer til at stå i en situation, hvor du ikke har gennemført et planlagt klinisk uddannelsesforløb, så vil vi som institution vurdere, hvorvidt det alligevel kan anses for gennemført, eller hvorvidt der er behov for supplering af den ene eller den anden karakter.

Som du sikkert har hørt, så kan det komme på tale, at sundhedsvæsenet vil inddrage studerende fra sundhedsuddannelserne i et muligt coronaberedskab. Det ved vi ikke nærmere om på nuværende tidspunkt. Hvis vi får besked herom, vil du blive orienteret hurtigst muligt.

Hvis du som studerende har studiejob i sundhedsvæsenet, så er det naturligt, at du siger ja til at hjælpe, da der er brug for alle kræfter i forhold den nuværende situation. Det er dog også vigtigt, at du afsætter tid til at studere, så du kan imødekomme læringsudbytter/-mål ved afslutningen af modulet/semestret.

Jeg er gravid – hvordan skal jeg forholde mig til praktikforløb?

Der er ikke på nuværende tidspunkt påvist, at gravide skulle være særligt eksponeret, eller at der er risiko for smitteoverføring fra gravid til foster eller at fostre har en særlig risiko, men Sundhedsstyrelsen følger området sammen med relevante faglige eksperter. Corona-virus er en ny virus, og derfor betragter vi gravide studerende som en del af risikogruppen ud fra et forsigtighedsprincip. Det skyldes, at man ved, at gravide generelt er mere modtagelige for infektioner, som almindeligvis giver øvre luftvejsinfektion, fx. influenza.

Gravide inden graviditetsuge 28 (uge 6-27) skal være i klinik men skal ikke have kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet smitte med Corona-virus. Det er klinikstedets ansvar at du varetager opgave eller funktion, hvor der ikke er oplagt smitterisiko. Gravide inden graviditetsuge 28 kan godt varetage opgaver, hvor du er i kontakt med øvrige borgere og patienter, som ikke mistænkes for eller har bekræftet COVID-19. Er du gravid inden graviditetsuge 28 skal klinikstedet foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilke opgaver du kan varetage. Gravide fra graviditetsuge 28 skal blive hjemme og gennemføre alternative læringsforløb.

Er du gravid, skal du derfor kontakte dit kliniske uddannelsessted og aftale med dem, hvilke studierelevante opgaver du skal arbejde hjemme med, så længe du er forhindret i at møde op pga. risiko for corona-smitte. Din kliniske vejleder skal også kontakte den kliniske koordinator på uddannelsen, og oplyse om at du studerer hjemmefra og hvilke studieopgaver du og din kliniske vejleder har aftalt, at du skal arbejde med.

Da det kan få konsekvenser for dit uddannelsesforløb, anbefaler vi også, at du kontakter studievejlederen og får vejledning i forhold til dine muligheder.

Det er som udgangspunkt praktikstedet, der vurderer, om praktikken kan gennemføres ved hjemmearbejde eller ved fremmøde på praktikpladsen i henhold til praktikaftalen (om det er muligt eller umuligt, jfr. definitionen af force majeure).

Dog skal studerende, der er i særlig risiko for smitte straks fritages for fremmøde på praktikpladsen efter aftale med uddannelsen. Det gælder fx gravide og studerende med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar.

Når UCL er lukket fysisk, skal studerende i praktik så også forlade praktikstedet?

Nej, den studerende er ”ansat” i en virksomhed som almindelig medarbejder og skal derfor følge virksomhedens retningslinier vedr. coronavirus.

Hvis virksomheden lukker ned i forbindelse med coronavirus, bliver min praktikperiode så forlænget?

Nej, det gør den ikke. Det vurderes fra UCL, at det er force majeure, og derfor kommer det ikke til at vedrøre den studerendes praktikperiode.

Hvis virksomheden ikke lukker, har jeg så som studerende lov til at blive hjemme?

Nej, kun hvis det aftales med virksomheden, at man har en hjemmearbejdsplads. Hvis den studerende har en dokumenteret kritisk sygdom, der ikke kan tåle virus, så kan den studerende aftale med virksomheden at blive hjemme.

Bliver min praktikopgave eller hovedopgave aflyst pga. coronavirus?

Nej, praktikopgave og hovedopgave afleveres i henhold til de tidligere udleverede datoer. Afleveringerne foregår elektronisk i Wiseflow, og derfor har det ingen betydning. Ved tvivl kan du kontakte din vejleder. Det er også gennem din vejleder, du vil få informationer vedr. eksamen.

Hvad gør jeg, hvis jeg har børn som fra på mandag ikke længere har pasningsmuligheder?

Den enkelte studerende må aftale med sin arbejdsgiver/praktikvirksomhed, hvordan det kan løses (på samme måde som det foregår for de ansatte i virksomheden).

Som studerende har du mulighed for at printe på UCL’s printere. For at sikre kortest mulig ophold på campus skal du sende dit print digitalt til UCL’s printere og hente det fysisk på nærmeste campus.

Du finder vejledning til at printe her:
https://guides.ucl.dk/m/print/l/1194871-print-uden-at-installere-printerne 

Se hvordan du sætter penge ind på din printkonto:
https://guides.ucl.dk/m/print/l/1179171-printkonto-indbetaling-og-priser

Man kan få adgang til at printe på hverdage mellem kl. 10-12. For at få adgang skal man skrive til 4040@ucl.dk, og der vil blive åbnet for adgang.

Du skal have dit studiekort med for at frigive dit print fra printeren.

Printernes placering

 • Vestre Engvej: printeren står ved hovedtrappen
 • Niels Bohrs Allé: printeren står ved afleveringsmaskinen ved fredagsbaren
 • Jelling: Printeren står, hvor den har stået hele tiden, med egen indgang
 • Seebladsgade: printeren står ved hovedindgangen
 • Svendborg: printeren står ved afleveringsmaskinen ved hovedindgangen.
 • Boulevarden: ingen printmulighed, der henvises til Vestre Engvej.

Det gøres opmærksom på at UCL’s trådløse netværk er skiftet fra UCL-WiFi til Eduroam. Hvis du ikke har været koblet på Eduroam tidligere, kan du enten installere certifikatet hjemmefra eller på UCL’s campus.

Du finder vejledninger til trådløst netværk her: https://guides.ucl.dk/m/92615 

Studerende, som har specifikke opgaver inden for ældre- og sundhedssektoren, er pålagt 14 dages karantæne, hvis de har opholdt sig i et af de særlige risikoområder.

Det er især vigtigt for denne gruppe af studerende, da de under ingen omstændigheder må komme på sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.

SPS-vejledning

SPS-vejledningen træffes fortsat, selvom UCL er lukket fysisk ned på grund af coronavirus.

Vi vil gøre vores til, at alt fungerer som normalt. Du kan kontakte din SPS-vejleder på e-mail eller telefonisk. Vejledningssamtaler bookes via e-mail og afholdes over telefonen.

Find din SPS-vejledere i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling: https://www.ucl.dk/for-studerende/sps-vejledningen

 

!OBS

 • SDU kan fortsat levere SPS-støtte til studerende på UCL.  Støtten foregår selvfølgelig ikke med fysisk tilstedeværelse. I kan derfor trygt holde øje med jeres UCL-mail, og tage kontakt til læsevejlederen.
 • Atea leverer It-hjælpemidler igen. Levering vil ske direkte hjem til den studerendes privatadresse.

 

Studerende på praktik- eller studieophold

Studerende skal først og fremmest følge Udenrigsministeriets rejsevejledning samt anvisninger fra de lokale myndigheder og dit værtssted.

Udenrigsministeriet har 13. marts opdateret rejsevejledningerne til hele verden frem til 13. april på grund af coronasituationen. Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser i hele verden og opfordrer til, at danskere i udlandet rejser hjem hurtigst muligt. Se www.um.dk

Myndighedernes anbefaling om at rejse hjem retter sig mod rejsende på kortere ophold. I forhold til studerende og ansatte på længerevarende praktik- eller studieophold, bør den enkelte person afgøre om hjemrejsen skal ske snarest muligt, eller om man skal blive i landet. Du bør således bl.a. overveje:

 • Hvor længe opholdet er forudsat at vare? Hvis dit ophold er planlagt til at vare en længere periode efter den 13. april, kan det være relevant for dig at vælge at blive.
 • Er der lokale tiltag som umuliggør, at du kan blive (visum ophævelse fx)?
 • Kvaliteten af det lokale sundhedssystem. Ikke så meget fordi man skal frygte smitte, men man kan komme ud for noget andet, som gør det svært at blive behandlet, hvis systemet har begrænset kapacitet, og corona patienter optager pladser.
 • Hvis du ikke føler dig tryg og ønsker at komme hjem, så bør du også tage hjem, og du vil i samarbejde med din uddannelse planlægge alternativ studieaktivitet /-plan.
 • Lige nu betragter vi spørgsmålet om hjemrejse som et individuelt spørgsmål, og du skal løbende følge Udenrigsministeriets vejledninger.
 • Kontakt eventuelt din rejseforsikring for afklaring af økonomiske spørgsmål og mulighed for hjælp.

Alle danskere i udlandet bør tilmelde sig Danskerlisten – se https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/danskerliste/

De danske grænser lukker fra 14. marts 2020 til og med 13. april 2020. Danskere eller andre, som har et anerkendelsesværdigt formål, kan rejse ind i Danmark i perioden.

Personer, der vender tilbage til Danmark opfordres til at holde sig hjemme i 14 dage

Udenrigsministeriet skriver:

"For at fjerne al tvivl, vil vi i dag skære igennem, og gøre det helt klart, at i den kommende måned – frem til 13. april – opfordres alle danskere, der vender hjem fra udlandet, kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage." 

Læs mere på:

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/rejsende-der-vender-hjem-fra-udlandet/

Kan udenlandske studerende indskrevet på danske uddannelsesinstitutioner på midlertidige udlandsophold komme ind i Danmark?

Som led i de nye indrejserestriktioner er der indført grænsekontrol, som indebærer afvisning af indrejsende, der ikke kan godtgøre at have et anerkendelsesværdigt formål med rejsen.

For udenlandske studerende indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution, hvor undervisningen aktuelt ikke gennemføres fysisk på institutionen (”institutionen er lukket”), må påregnes, at indrejse bliver afvist, med mindre at den pågældende har dokumentation for at have bopæl i Danmark.

Institutionerne bør således råde udenlandske studerende, som aktuelt befinder sig i udlandet, til ikke at rejse til Danmark, før fysisk undervisning igen gennemføres, med mindre de kan dokumentere, at de har en dansk bopæl.

Kontakt os meget gerne, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre. Her er kontaktoplysninger:

 • Uddannelserne inden for SUNDHED: Mette Bro Jansen, mmbj@ucl.dk – tlf. +45 3052 8459
 • Uddannelserne inden for PÆDAGOGIK og SAMFUND: Heather Johannsen, hdjo@ucl.dk tlf. +45 2497 1356
 • Uddannelserne inden for ERHVERV: Bettina Szweda, bsz@ucl.dk – tlf. +45 3058 7074

I forbindelse med den øgede risiko ved rejser til udlandet har UCL besluttet at suspendere alle studierejser. Det skyldes risikoen for, at andre rejsende, som man møder på sin vej, kan have været i et af de særlige risikoområder.

Det betyder, at alle planlagte studierejser fra dags dato aflyses, indtil andet meldes ud. Hvis du som studerende allerede har haft udgifter i forbindelse med din studierejse, som du ikke kan få dækket hos dit forsikringsselskab, så kan du få disse refunderet. Kontakt din uddannelsesleder, så de kan være med til at afklare din situation.

Se i øvrigt opdateret vejledning på https://um.dk/

I forbindelse med den øgede risiko ved rejser til udlandet valgte UCL at suspendere alle planlagte studieture for hele hold i begyndelsen af marts. Alle planlagte studierejser blev aflyst fra 8. marts 2020 og indtil andet meldes ud. Hvis du som studerende allerede har haft udgifter i forbindelse med deltagelse i en studietur sammen med dit hold (typisk indbetaling via UCL’s webshop), som du ikke kan få dækket hos dit forsikringsselskab, så kan du få disse refunderet.                                                                 

UCL’s økonomiafdeling vil kontakte de rejseansvarlige undervisere for at aftale en proces for tilbagebetaling til de studerende. Hvis du har spørgsmål til tilbagebetaling i forbindelse med studieture, kan du kontakte Anita Jørgensen i Økonomiafdelingen på telefon 63 18 36 54 eller via mail akjo@ucl.dk  

Studievejledningen træffes selvom UCL er lukket fysisk på grund af coronavirus.

Vi kontaktes på e-mail eller telefonisk. Vejledningssamtaler bookes via e-mail og afholdes over telefonen. Har du allerede truffet aftale om vejledningssamtale i den kommende tid, vil du bevare tiden, men samtalen vil foregå over telefon. Du skal ikke booke en ny tid.

Straksvejledningen er ikke åben i denne periode.

Chat med en studievejleder

Studievejledningen har udviklet og implementeret en chatfunktion, så du og andre studerende kan få fat i en studievejleder udenfor almindelig arbejdstid, f.eks. når ungerne er puttet, eller hvis det hele pludselig brænder på en onsdag aften. Chatfunktionen erstatter til dels studievejledningens normale daglige straksvejledning, hvor du ikke nødvendigvis ”møder” en studievejleder fra din egen uddannelse, men en vejleder, som kan guide videre, eller svare og vejlede på mere generelle spørgsmål, eller måske bare berolige, hvis du føler dig presset.

Chatfunktionen er åben alle hverdage fra 19.30-21.30.

Du kan finde chatfunktionen på 3 måder:

 1. På studievejledningens site på https://www.ucl.dk/for-studerende/studievejledningen. Her toner to talebobler frem nederst i højre hjørne på skærmen og når du klikker der, kan du skrive sit spørgsmål. Du kan godt skrive uden for åbningstiden, i givet fald bliver dit spørgsmål besvaret af den næste vejleder der har vagten. 
 2. På Studievejledningens padlet https://padlet.com/laoe/l76ydf70yq72
 3. I UCL-app https://uclstudieliv.glideapp.io/

 

Studievejledningen har samlet råd, tips og tricks i en tid hvor studielivet udfordres.

Vi vil dele gode råd, artikler, videoer og podcasts som kan være til nytte for studerende under corona, og også efterfølgende.

Se mere på https://padlet.com/laoe/l76ydf70yq72

 

SU-vejledning
Selvom UCL er lukket fysisk er SU-vejledningen stadig åben for spørgsmål og vejledning.

Se de forskellige kontaktmuligheder her:
https://www.ucl.dk/for-studerende/su-vejledningen

UCL forudsætter, at de studerende fortsat er studieaktive og derved opretholder deres studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt. SU-udbetalingerne til studerende fortsætter derfor uændret.

Øgede lånemulighede for elever og studerende
Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Se Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes hjemmeside for seneste nyt.

Undervisning

Hvis du er syg eller i risikogruppe eller bor i husstand med en person, der er i risikogruppe eller er smittet med COVID-19, kan du få udsat den fysiske undervisning med mødepligt eller deltagelsespligt, indtil den bliver afviklet næste gang. Du skal oprette en sag i studieservicedesk og uploade en lægeerklæring, som indeholder en konkret individuel vurdering fra din egen læge.

Prøver

Fra maj 2020 har det igen været muligt at indhente lægeerklæring ved sygdom, og UCL er derfor gået tilbage til, at studerende skal sygemelde sig til onlineprøver på helt normal vis:

 • Opret en sag i Studieservicedesk under ”Eksamen” senest på dagen for prøvens afholdelse og skriv, at du er for syg til at deltage i prøven.
 • Upload lægeerklæring til sagen inden for 1 uge efter prøvens afholdelse. Hvis du ikke kan nå at indsende lægeerklæring inden for 1 uge, f.eks. fordi lægen først beder dig blive Corona-testet, før lægen til tilse dig, kan du søge om forlængelse af fristen for indsendelse af lægeerklæring.

Forholdsregler for studerende efter ferie på frarådede destinationer

Udenrigsministeriet fraråder foreløbig frem til 31. august alle ikke-nødvendige rejser til de fleste destinationer i verden. Undtaget er Island, Norge og Tyskland.

Turistrejser anses ifølge Udenrigsministeriet for at være ikke-nødvendige rejser.

Holder man alligevel ferie i et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder, eller holder man ferie i en storby med mere end 750.000 indbyggere i Norge eller Tyskland (Island har under 400.000 indbyggere i alt, så her er frit slag), opfordrer myndighederne kraftigt til, at man bliver hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Som studerende ved UCL forventer vi, at du for at mindske risikoen for smittespredning i institutionen følger myndighedernes opfordring om at blive hjemme i ovennævnte tilfælde. Alternativt at du får foretaget en virustest ved hjemkomsten og bliver hjemme, til du har modtaget svar på testen.
Har du holdt ferie i Danmark eller Island eller Norge og Tyskland uden for storbyerne, og har du fulgt Udenrigsministeriets særlige rejseråd (se link til spørgsmål og svar nedenfor), er der ingen særlige forholdsregler.

Se også:

Har du spørgsmål, kan du kontakte HR på hr@ucl.dk.

Hvordan foregår undervisningen, når UCL er lukket fysisk?

Der vil fortsat være studieaktivitet på alle uddannelser. I det omfang det er muligt, vil undervisning blive gennemført som fjernundervisning. Derudover vil undervisere tilrettelægge andre former for studieaktivitet, som kan foretages hjemmefra. 

Som udgangspunkt forventes studerende at være studieaktive, således at man deltager i alle planlagte studieaktiviteter.

Hold dig orienteret på ItsLearning.

Hvis du skal deltage i fjernundervisning, kan du få hjælp via dette link: https://guides.ucl.dk/m/91249/l/1215588-fjernundervisning-som-studerende

Se Uddannelses- og Forskningsministeriets "Spørgsmål og svar om undervisning, eksamen og praktik mm.".