For studerende

Her kan du læse mere om coronavirus, og hvordan du bør forholde dig som studerende på UCL. Spørgsmål og svar finder du nederst på siden.

Generelle spørgsmål om coronavirusen i forhold til UCL kan stilles via corona@ucl.dk. Helbredsmæssige spørgsmål skal altid rettes til egen læge.

Vigtig information

Kære studerende på UCL

Set i lyset af smitteudviklingen af COVID-19 i Danmark har regeringen besluttet, at alle studerende på videregående uddannelser sendes hjem og i foreløbig frem til og med 13. april 2020.

Det er en helt ny situation for os alle, og som studerende er det vigtigt, at du holder dig løbende orienteret om både studieforhold på UCL og generelle anbefalinger fra myndighederne. For UCL’s vedkommende henviser vi til ucl.dk/corona for generelle informationer, mens du på ItsLearning kan finde konkrete planer for og informationer om din undervisning.

Undgå fysiske møder i forbindelse med studiet
Vi fraråder kraftigt at studerende mødes fysisk og laver gruppearbejde. Det er vigtigt, at vi alle er meget påpasselige med at mindske smitte ved at begrænse fysiske møder mest muligt.

Møder og gruppearbejde skal omlægges til virtuelle møder og foretages hjemmefra. Vi bestræber os på at tilrettelægge studieaktiviteter, så de i så høj grad som muligt bliver individuelle, og dermed ikke i så høj grad lægger op til gruppearbejde.

Med venlig hilsen
Direktionen

 

Spørgsmål og svar

Studerende i udlandet

Studerende på praktik- eller studieophold

Studerende skal først og fremmest følge Udenrigsministeriets rejsevejledning samt anvisninger fra de lokale myndigheder og dit værtssted.

Udenrigsministeriet har 13. marts opdateret rejsevejledningerne til hele verden frem til 13. april på grund af coronasituationen. Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser i hele verden og opfordrer til, at danskere i udlandet rejser hjem hurtigst muligt. Se www.um.dk

Myndighedernes anbefaling om at rejse hjem retter sig mod rejsende på kortere ophold. I forhold til studerende og ansatte på længerevarende praktik- eller studieophold, bør den enkelte person afgøre om hjemrejsen skal ske snarest muligt, eller om man skal blive i landet. Du bør således bl.a. overveje:

 • Hvor længe opholdet er forudsat at vare? Hvis dit ophold er planlagt til at vare en længere periode efter den 13. april, kan det være relevant for dig at vælge at blive.
 • Er der lokale tiltag som umuliggør, at du kan blive (visum ophævelse fx)?
 • Kvaliteten af det lokale sundhedssystem. Ikke så meget fordi man skal frygte smitte, men man kan komme ud for noget andet, som gør det svært at blive behandlet, hvis systemet har begrænset kapacitet, og corona patienter optager pladser.
 • Hvis du ikke føler dig tryg og ønsker at komme hjem, så bør du også tage hjem, og du vil i samarbejde med din uddannelse planlægge alternativ studieaktivitet /-plan.
 • Lige nu betragter vi spørgsmålet om hjemrejse som et individuelt spørgsmål, og du skal løbende følge Udenrigsministeriets vejledninger.
 • Kontakt eventuelt din rejseforsikring for afklaring af økonomiske spørgsmål og mulighed for hjælp.

Alle danskere i udlandet bør tilmelde sig Danskerlisten – se https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/danskerliste/

De danske grænser lukker fra 14. marts 2020 til og med 13. april 2020. Danskere eller andre, som har et anerkendelsesværdigt formål, kan rejse ind i Danmark i perioden.

Personer, der vender tilbage til Danmark opfordres til at holde sig hjemme i 14 dage

Udenrigsministeriet skriver:

"For at fjerne al tvivl, vil vi i dag skære igennem, og gøre det helt klart, at i den kommende måned – frem til 13. april – opfordres alle danskere, der vender hjem fra udlandet, kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage." 

Læs mere på:

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/rejsende-der-vender-hjem-fra-udlandet/

Kan udenlandske studerende indskrevet på danske uddannelsesinstitutioner på midlertidige udlandsophold komme ind i Danmark?

Som led i de nye indrejserestriktioner er der indført grænsekontrol, som indebærer afvisning af indrejsende, der ikke kan godtgøre at have et anerkendelsesværdigt formål med rejsen.

For udenlandske studerende indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution, hvor undervisningen aktuelt ikke gennemføres fysisk på institutionen (”institutionen er lukket”), må påregnes, at indrejse bliver afvist, med mindre at den pågældende har dokumentation for at have bopæl i Danmark.

Institutionerne bør således råde udenlandske studerende, som aktuelt befinder sig i udlandet, til ikke at rejse til Danmark, før fysisk undervisning igen gennemføres, med mindre de kan dokumentere, at de har en dansk bopæl.

Kontakt os meget gerne, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre. Her er kontaktoplysninger:

 • Uddannelserne inden for SUNDHED: Mette Bro Jansen, mmbj@ucl.dk – tlf. +45 3052 8459
 • Uddannelserne inden for PÆDAGOGIK og SAMFUND: Heather Johannsen, hdjo@ucl.dk tlf. +45 2497 1356
 • Uddannelserne inden for ERHVERV: Bettina Szweda, bsz@ucl.dk – tlf. +45 3058 7074

Nødberedskab

Kære alle professionsbachelorstuderende

Professionshøjskolerne i Danmark og de fem regioner vil gerne sende jer en varm hilsen i denne svære corona-tid. Tak for jeres tålmodighed og hjælp.

Som I allerede har fået information om, så kan vi desværre ikke tilbyde jer de samme kliniske uddannelsesforløb, som vi plejer. Det betyder, at I ikke vil få den normale vejledning og undervisning, og I vil opleve læringssituationer ud over dem, der står beskrevet i jeres læringsmål. Jeres kliniske praktik vil dog fortsætte i muligt omfang som planlagt, og det vil som udgangspunkt sidestilles med et normalt klinisk praktikforløb. Det er derfor væsentligt, at I møder op.

I kan bidrage til at løse de opgaver, som I er kompetente til at løse afhængigt af, hvor langt I er i jeres uddannelse. Det kliniske uddannelsessted vil sørge for jeres tryghed og sikkerhed, når I er der. Hvis man på afdelingen vurderer, at der ikke er opgaver, som I kan deltage i, vil I blive sendt hjem. Det er der sikkert allerede nogle af jer, som har oplevet. Når vi er på den anden side af alt dette, vil vi afklare, hvilken betydning det får for jeres uddannelsesforløb.

Hvis hospitalerne får brug for ekstra hjælp, fx fra studerende som ikke er i klinisk praktik, hjemsendte studerende, pensionerede sundhedsfaglige eller andre, så får I mulighed for at blive inddraget på anden vis. Dette vil i så fald være en anden situation, og er ikke en del af den kliniske uddannelse.

Vi håber, at du vil opleve, at dit kliniske praktikforløb bliver lærerigt og meningsfuldt også under de nuværende omstændigheder. Denne helt særlige situation, vi står i, vil uden tvivl give jer mulighed for at lære noget, som I ellers ikke ville have lært.

Vi har mere end nogensinde brug for hinanden, og vi håber, at I vil bidrage i den kommende tid.

 

De bedste hilsner

Mickael Bech, direktør, Området for Sunhed, UCL 
Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark

-------------

Nødberedskab i Region Syddanmark

Vi har tidligere skrevet, at det kan komme på tale, at sundhedsvæsenet vil inddrage studerende fra særligt sundhedsuddannelserne i et muligt coronaberedskab.

Vi er blevet orienteret om, at regionerne er i gang med at forberede sig på en situation, hvor de kan komme til at mangle hænder til alle typer af opgaver på hospitalerne, de sociale institutioner og i akutberedskabet. Der er derfor brug for frivillige, som ønsker at hjælpe til.

Vi vil gerne positivt bidrage til at imødekomme sundhedsvæsenets udfordringer. Som studerende kan du hjælpe ved at fastholde dit praktikforløb eller ved at melde dig frivilligt til regionernes beredskaber.

Hvis du er i praktik og ikke er hjemsendt, opfordrer vi til, at du fastholder at møde op på dit praktiksted. Du kan komme ud for, at du får andre arbejdsopgaver, som vil give dig et læringsudbytte, der måske kan afvige fra det, som ellers er defineret for dit semester. I den givne situation mener vi dog, det er vigtigt at bidrage til sundhedsvæsenets udfordringer, og vi sidestiller din praktik med den, du skulle have haft.

Hvis du er hjemsendt fra praktik eller er hjemsendt fra studiet med anden form for studieaktivitet, så er du meget velkommen til at melde dig til beredskabet. Vi anbefaler dog, at du også afsætter tid til at studere, så du kan imødekomme læringsudbytterne ved afslutningen af semestret og derved undgå for mange ændringer i dit uddannelsesforløb. Hvis du melder dig som frivillig, skal du give besked til din uddannelse, såfremt det har betydning for din mulighed for at være studieaktiv og efterfølgende gå til prøve. Så vil din uddannelse efterfølgende vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for det frivillige arbejde, når der gives dispensation for studieaktivitet.

Er du studerende på 7. semester og i gang med at skrive afsluttende bachelorprojekt, vil vi anbefale dig, at du kun deltager i beredskabet i et sådan omfang, at du kan færdiggøre dit bachelorprojekt som planlagt og blive klar til ansættelse fra sommer.

Se Region Syddanmarks jobbank på https://www.regionsyddanmark.dk/wm520789

Undervisning

Hvordan foregår undervisningen, når UCL er lukket fysisk?

Der vil fortsat være studieaktivitet på alle uddannelser. I det omfang det er muligt, vil undervisning blive gennemført som fjernundervisning. Derudover vil undervisere tilrettelægge andre former for studieaktivitet, som kan foretages hjemmefra. 

Som udgangspunkt forventes studerende at være studieaktive, således at man deltager i alle planlagte studieaktiviteter.

Hold dig orienteret på ItsLearning.

Hvis du skal deltage i fjernundervisning, kan du få hjælp via dette link: https://guides.ucl.dk/m/91249/l/1215588-fjernundervisning-som-studerende

Se Uddannelses- og Forskningsministeriets "Spørgsmål og svar om undervisning, eksamen og praktik mm.".

Gruppearbejde

Fraråder fysiske møder og gruppearbejde

Vi fraråder kraftigt at studerende mødes fysisk og laver gruppearbejde. Det er vigtigt, at vi alle er meget påpasselige med at mindske smitte ved at begrænse fysiske møder mest muligt.

Møder og gruppearbejde skal omlægges til virtuelle møder og foretages hjemmefra. Vi bestræber os på at tilrettelægge studieaktiviteter, så de i så høj grad som muligt bliver individuelle, og dermed ikke i så høj grad lægger op til gruppearbejde.

Praktik - Generelt

Hvad gør jeg i forhold til praktik?

Hvis du hjemsendes fra praktik eller din egen læge vurderer, at du er i risikogruppe eller har pårørende med svagt immunforsvar og ikke kan være i praktik, er det vigtigt, at du fortsat er studieaktiv. Selvom du ikke har adgang til at øve færdigheder i praksis, må du alternativt læse relevant faglitteratur svarende til fokusområderne. Du skal holde dig orienteret på itsLearning i dit holdrum.

Du må gerne sige ja til at hjælpe i sundhedssektoren - der er brug for alle kræfter i forhold den nuværende situation, og der er god læring at hente som studerende. Det er dog også vigtigt, at du afsætter tid til at studere, så du kan imødekomme læringsudbytter/-mål ved afslutningen af modulet/semestret.

Alle studerende i praktik skal følge de anvisninger, de modtager på praktikstedet. Hvis praktikken ikke kan gennemføres som planlagt, vurderes det af den enkelte uddannelse, hvad der skal til, for at praktikken kan godkendes med henblik på indstilling til prøver. Det er uddannelsen, der beslutter, om praktikken kan godkendes, eller om praktikken skal tages helt eller delvist om, eller om læringsmålene kan opfyldes ved et alternativt forløb.

Se Uddannelses- og Forskningsministeriets "Spørgsmål og svar om undervisning, eksamen og praktik mm.".

Praktik - Lærer, pædagog, socialrådgiver, administrationsbachelor

Hvad gør du, hvis du er i praktik som lærer-, pædagog-, socialrådgiver eller administrationsbachelor-studerende?

Studerende i praktik i en kommune, det være sig både lønnet og på SU, skal følge de meldinger der bliver meldt ud på det enkelte praktiksted.

Alle i praktik har mødepligt på praktikstederne, med mindre de bliver sendt hjem eller praktikstedet lukker.

Studerende som er gravide eller ammende og øvrige medarbejdere, der betragtes som værende i særlig risikogruppe, opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Studerende kan som vanligt komme i kontakt med praktiksted, uddannelseskoordinator telefonisk eller pr. mail.

Praktik - Sundhedsuddannelser

Hvad gør jeg i forhold til praktik som studerende på en sundhedsuddannelse?

Som studerende på sundhedsuddannelserne er udgangspunktet, at du skal møde i klinik/praktik, hvis du på nuværende tidspunkt er i et klinisk uddannelsesforløb/praktik, medmindre du hører andet fra det kliniske uddannelsessted.

Du skal selvfølgelig ikke møde i klinik, hvis du er syg, eller hvis din egen læge vurderer, at du er i risikogruppe. Ej heller hvis du har rejst i et af de udpegede risikoområder inden for de sidste to uger.

Er du i klinik i en region er hovedreglen, at du skal fortsætte dit kliniske uddannelsesforløb, og vi betragter det som sidestillet med et normalt klinisk uddannelsesforløb, selvom du ikke vil modtage undervisning på samme måde som normalt. Der kan være enkelte hospitaler som forholder sig anderledes, hvorfor du kan blive bedt om ikke at møde op.

Er du i klinik i en kommune, er det forskelligt fra kommune til kommune, hvordan de håndterer situationen. Derfor kan du som studerende opleve, at nogen skal møde i klinik, mens andre ikke skal.

Hvis du som studerende var planlagt til at starte i klinik/praktik i løbet af de næste 14 dage, skal du fortsat indstille dig på at starte, medmindre du hører andet fra det kliniske uddannelsessted.

Professionshøjskolerne har bedt regioner og kommuner om at melde retur til den enkelte uddannelsesinstitution om, hvorvidt de modtager studerende eller sender de studerende hjem, således at vi har et samlet overblik over dette.

Hvis du kommer til at stå i en situation, hvor du ikke har gennemført et planlagt klinisk uddannelsesforløb, så vil vi som institution vurdere, hvorvidt det alligevel kan anses for gennemført, eller hvorvidt der er behov for supplering af den ene eller den anden karakter.

Som du sikkert har hørt, så kan det komme på tale, at sundhedsvæsenet vil inddrage studerende fra sundhedsuddannelserne i et muligt coronaberedskab. Det ved vi ikke nærmere om på nuværende tidspunkt. Hvis vi får besked herom, vil du blive orienteret hurtigst muligt.

Hvis du som studerende har studiejob i sundhedsvæsenet, så er det naturligt, at du siger ja til at hjælpe, da der er brug for alle kræfter i forhold den nuværende situation. Det er dog også vigtigt, at du afsætter tid til at studere, så du kan imødekomme læringsudbytter/-mål ved afslutningen af modulet/semestret.

Praktik - Graviditet (Sundhedsuddannelser)

Jeg er gravid – hvordan skal jeg forholde mig til praktikforløb?

Der er ikke på nuværende tidspunkt påvist, at gravide skulle være særligt eksponeret, eller at der er risiko for smitteoverføring fra gravid til foster eller at fostre har en særlig risiko, men Sundhedsstyrelsen følger området sammen med relevante faglige eksperter. Coronavirus er en ny virus, og derfor betragter vi gravide studerende som en del af risikogruppen ud fra et forsigtighedsprincip. Det skyldes, at man ved, at gravide generelt er mere modtagelige for infektioner, som almindeligvis giver øvre luftvejsinfektion, fx. influenza. Sundhedsstyrelsen opfordre risikogrupper til at blive hjemme.

Vi anbefaler derfor, at gravide studerende ikke deltager i praktikforløb lige nu.

Er du gravid, skal du derfor kontakte dit kliniske uddannelsessted og aftale med dem, hvilke studierelevante opgaver du skal arbejde hjemme med, så længe du er forhindret i at møde op pga. risiko for corona-smitte. Din kliniske vejleder skal også kontakte den kliniske koordinator på uddannelsen, og oplyse om, at du studerer hjemmefra og hvilke studieopgaver du og din kliniske vejleder har aftalt, at du skal arbejde med. Da det kan få konsekvenser for dit uddannelsesforløb, anbefaler vi også, at du kontakter studievejlederen og får vejledning i forhold til dine muligheder.

Praktik - Private virksomheder

Det er som udgangspunkt praktikstedet, der vurderer, om praktikken kan gennemføres ved hjemmearbejde eller ved fremmøde på praktikpladsen i henhold til praktikaftalen (om det er muligt eller umuligt, jfr. definitionen af force majeure).

Dog skal studerende, der er i særlig risiko for smitte straks fritages for fremmøde på praktikpladsen efter aftale med uddannelsen. Det gælder fx gravide og studerende med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar.

Når UCL er lukket fysisk, skal studerende i praktik så også forlade praktikstedet?

Nej, den studerende er ”ansat” i en virksomhed som almindelig medarbejder og skal derfor følge virksomhedens retningslinier vedr. coronavirus.

Hvis virksomheden lukker ned i forbindelse med coronavirus, bliver min praktikperiode så forlænget?

Nej, det gør den ikke. Det vurderes fra UCL, at det er force majeure, og derfor kommer det ikke til at vedrøre den studerendes praktikperiode.

Hvis virksomheden ikke lukker, har jeg så som studerende lov til at blive hjemme?

Nej, kun hvis det aftales med virksomheden, at man har en hjemmearbejdsplads. Hvis den studerende har en dokumenteret kritisk sygdom, der ikke kan tåle virus, så kan den studerende aftale med virksomheden at blive hjemme.

Bliver min praktikopgave eller hovedopgave aflyst pga. coronavirus?

Nej, praktikopgave og hovedopgave afleveres i henhold til de tidligere udleverede datoer. Afleveringerne foregår elektronisk i Wiseflow, og derfor har det ingen betydning. Ved tvivl kan du kontakte din vejleder. Det er også gennem din vejleder, du vil få informationer vedr. eksamen.

Hvad gør jeg, hvis jeg har børn som fra på mandag ikke længere har pasningsmuligheder?

Den enkelte studerende må aftale med sin arbejdsgiver/praktikvirksomhed, hvordan det kan løses (på samme måde som det foregår for de ansatte i virksomheden).

Specifikke opgaver inden for ældre- og sundhedssektoren

Studerende, som har specifikke opgaver inden for ældre- og sundhedssektoren, er pålagt 14 dages karantæne, hvis de har opholdt sig i et af de særlige risikoområder.

Det er især vigtigt for denne gruppe af studerende, da de under ingen omstændigheder må komme på sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Eksamen

Information om eksamen frem til sommerferien

Vi er opmærksomme på, at I er optaget af, hvordan og hvornår prøverne frem til sommer bliver afviklet. Da situationen vedr. tilbagevenden til campus endnu er usikker, har vi valgt at gøre flg.:

 • I vil inden påske (den 8. april) få besked om, hvordan jeres prøver til og med den 1. maj gennemføres. Disse prøver fastlægges og vil blive gennemført på den måde, som I får besked om uanset, om vi vender tilbage til campus eller ej.
 • I vil senest 1. maj få besked om, hvordan alle prøver frem til sommerferien bliver afviklet.

Vi er dog nødt til at tage forbehold for, at der trods disse udmeldinger kan være forhold, som betyder, at vi kommer til at ændre på enkelte eksamener. Men vi vil bestræbe os på, at dette ikke sker.

Generelt om omlagte prøveformer

Hvis den ekstraordinære situation gør, at det ikke er muligt at afvikle eksamen som planlagt, vil UCL arbejde for at tilbyde dig en alternativ prøveform (fx en afløsningsopgave eller en eksamination online).

Hvis det vurderes, at det ikke er muligt at erstatte den aktuelle eksamensform, vil der i stedet blive tilrettelagt en ekstraordinær eksamen. Din uddannelse vil orientere dig herom.

I de tilfælde, hvor uddannelsen har udsat en prøve, har alle studerende automatisk fået dispensation til udsættelse med prøven i henhold til Eksamensbekendtgørelsens § 5. Der skal ikke søges om individuel dispensation, fordi der ikke noteres for brug af prøveforsøg.

Som følge af forbuddet mod fysisk fremmøde, har uddannelserne lov til at ændre på de prøveformer, der står anført i studieordningen. Det betyder, at prøver med fysisk fremmøde vil kunne afvikles på den måde, uddannelsen fastsætter. Studerende har pligt til at deltage i den nye prøveform, og studerende, der ikke deltager, vil blive noteret for et opbrugt prøveforsøg.

Se Uddannelses- og Forskningsministeriets "Spørgsmål og svar om undervisning, eksamen og praktik mm.".

Eksamen - IT-udstyr

På grund af udbruddet af COVID-19 i Danmark, har alle uddannelsesinstitutioner lukket for fysisk fremmøde, hvorfor skriftlige og mundtlige prøver vil blive afholdt digitalt.

Alle skriftlige prøver afholdes i WISEflow. Det er den studerendes eget ansvar, at WISEflow er installeret korrekt på den studerendes PC/ Mac, og at der er internetforbindelse, således at de skriftlige prøver kan afvikles rettidigt.

Mundtlige prøver vil blive afholdt via fx Skype. Inden hver prøve vil alle relevante informationer om afholdelsen af prøven og vejledning til, hvordan relevante programmer installeres blive tilgængelige på Itslearning. Det er den studerendes eget ansvar, at installere og teste programmerne inden prøvens afholdelse. Såfremt der opstår tekniske problemer, kan IT- afdelingen kontaktes. Kontaktinformationer findes ved at klikke på følgende:

Kontaktoplysninger til IT- servicedesk

Hvis eksamen af tekniske årsager ikke kan gennemføres online, og det skyldes, at dit udstyr eller din internetforbindelse fejler, vil det tælle som et brugt prøveforsøg.

Hvis der er tale et større – måske landsdækkende – internetnedbrud eller anden helt særlig situation, som du med rette ikke har kunnet tage højde for, vil dette indgå positivt i vurderingen, såfremt du bliver nødt til at ansøge om et fjerde eksamensforsøg. 

IT-support

Der er åbent for IT-support på telefon 6318 4444 eller 4444@ucl.dk kl. 7.45–15.30. Derudover er der akut teknisk support kl. 19.00–20.00 mandag til torsdag og i weekenden kl. 14.00–15.00.

Det vil være muligt i yderste nødstilfælde at få hjælp af en it-supporter på NBA og VES, efter nærmere aftale.

Du kan måske finde svar på It-problemer på UCL Guides.

Fremmøderegistrering

Fremmøderegistrering på sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen og pædagoguddannelsen er indtil videre suspenderet.

Optagelse og deling af undervisningssessioner

Studerende må ikke optage lyd, film og billeder ved undervisning, prøver, vejledning og tilsvarende samtaler. Det er kun undervisere, der må optage lyd, film og billeder i forbindelse med undervisningsaktiviteter, herunder formidling via de elektroniske platforme som delt undervisning mellem lokationer eller lokaler.

Det er således ikke tilladt som studerende at optage og/eller dele undervisningssessionerne.

Du kan læse mere om vores normer for samvær og opførsel her: https://www.ucl.dk/for-studerende/under-studiet/ordensregler

Studierejser til udlandet

I forbindelse med den øgede risiko ved rejser til udlandet har UCL besluttet at suspendere alle studierejser. Det skyldes risikoen for, at andre rejsende, som man møder på sin vej, kan have været i et af de særlige risikoområder.

Det betyder, at alle planlagte studierejser fra dags dato aflyses, indtil andet meldes ud. Hvis du som studerende allerede har haft udgifter i forbindelse med din studierejse, som du ikke kan få dækket hos dit forsikringsselskab, så kan du få disse refunderet. Kontakt din uddannelsesleder, så de kan være med til at afklare din situation.

Se i øvrigt opdateret vejledning på https://um.dk/

Studietur til udlandet

I forbindelse med den øgede risiko ved rejser til udlandet valgte UCL at suspendere alle planlagte studieture for hele hold i begyndelsen af marts. Alle planlagte studierejser blev aflyst fra 8. marts 2020 og indtil andet meldes ud. Hvis du som studerende allerede har haft udgifter i forbindelse med deltagelse i en studietur sammen med dit hold (typisk indbetaling via UCL’s webshop), som du ikke kan få dækket hos dit forsikringsselskab, så kan du få disse refunderet.                                                                 

UCL’s økonomiafdeling vil kontakte de rejseansvarlige undervisere for at aftale en proces for tilbagebetaling til de studerende. Hvis du har spørgsmål til tilbagebetaling i forbindelse med studieture, kan du kontakte Anita Jørgensen i Økonomiafdelingen på telefon 63 18 36 54 eller via mail akjo@ucl.dk  

Studievejledning

Studievejledningen træffes selvom UCL er lukket fysisk på grund af coronavirus.

Vi kontaktes på e-mail eller telefonisk. Vejledningssamtaler bookes via e-mail og afholdes over telefonen. Har du allerede truffet aftale om vejledningssamtale i den kommende tid, vil du bevare tiden, men samtalen vil foregå over telefon. Du skal ikke booke en ny tid.

Straksvejledningen er ikke åben i denne periode.

Du kan i stedet benytte vores chatfunktion fra 19.30 til 21.30, hvis du har korte spørgsmål, eller ikke har mulighed for at kontakte studievejledningen i dagtimerne. Der vil sidde en studievejleder klar i dette tidsrum. Ikke nødvendigvis en vejleder fra netop din uddannelse, men altid en som kan svare på nogle af dine spørgsmål og guide dig videre i forhold til dem han/hun ikke umiddelbart kan svare på. Du finder chatten på studievejledningens side på ucl.dk:

https://www.ucl.dk/for-studerende/studievejledningen  

Studievejledningen har samlet råd, tips og tricks i en tid hvor studielivet udfordres.

Vi vil dele gode råd, artikler, videoer og podcasts som kan være til nytte for studerende under corona, og også efterfølgende.

Se mere på https://padlet.com/laoe/l76ydf70yq72

 

Sygdom

Sygemelding

Her kan du læse, hvordan du sygemelder dig til prøver i den periode, hvor UCL er lukket ned for fysisk afholdelse af tilstedeværelsesprøver. UCL er opmærksom på, at der er mange borgere, der udviser symptomer på sygdom i varierende grad, og at lægerne kun vil tilse de patienter, der er meget alvorligt syge. Samtidig er vi opmærksomme på, at det kan være svært at indhente en lægeerklæring som følge af lægernes prioritering af andre opgaver.

Mild sygdom:

UCL forventer, at du i samme omfang som tidligere deltager i alle de prøver, du kan, også selvom du udviser milde symptomer på sygdom, smerter el.lign. Hvis du kun er syg i mild grad – uanset om der kan være tale om Corona-virus eller anden sygdom, og hvis du under normale omstændigheder ville være mødt op til en skriftlig eller mundtlig prøve på UCL, skal du på tilsvarende måde være studieaktiv hjemmefra og deltage i de planlagte prøver.

Alvorlig sygdom:

Hvis du er så syg, at du ikke kan gennemføre prøver hjemmefra, f.eks. hvis du udviser alvorlige symptomer på Corona-virus, eller oplever anden akut sygdom, skal du følge de nedenstående anvisninger:

Hvis du har været i fysisk kontakt med læge, skadestue, hospital el.lign.:

 1. Opret en sag i Studieservicedesk under ”Eksamen” senest dagen efter prøvens afholdelse og skriv, at du er for syg til at deltage i prøven.
 2. Du skal ikke indsende en lægeerklæring. I stedet skal du indsende et screenshot af din sundhedsjournal fra www.sundhed.dk som dokumentation for sygdom ved prøven via Studieservicedesken. UCL har ikke krav på at vide, hvad du fejler, men vi skal kunne se dato og behandlingssted, f.eks. sygehusnavn. Vi vil dog meget gerne orienteres, hvis du er testet positiv for Corona-virus, så vi kan tage de nødvendige forholdsregler. Fristen for upload af sundhedsjournal på din sag i Studieservicedesk er forlænget til 3 uger fra prøven afholdelse i stedet for 1 uge. Hvis UCL vurderer, at din dokumentation er tilstrækkelig, vil prøven ikke tælle med i antallet af prøveforsøg, og du vil senere blive tilbudt en sygeeksamen.

Hvis du ikke har været i fysisk kontakt med læge, skadestue, hospital el.lign:

 1. Opret en sag i Studieservicedesk under ”Eksamen” senest dagen efter prøvens afholdelse og skriv, at du er for syg til at deltage i prøven.
 2. Hvis der ikke bliver noteret noget i din sundhedsjournal om din sygdom, f.eks. når du er for syg til at kunne deltage i prøven, men for rask til, at du kan modtage lægebehandling uden for hjemmet, skal du i stedet kopiere den nedenstående tro- og loveerklæring ind i den sag, du opretter i Studieservicedesk senest dagen efter prøvens afholdelse:

”Jeg bekræfter, at jeg er for syg til at kunne deltage i prøven, idet jeg er bekendt med, at milde symptomer på sygdom ikke fritager mig at fra at deltage i prøven.

Ovenstående bekræftes på tro og love at være i overensstemmelse med sandheden.

Jeg er klar over, at det kan få alvorlige konsekvenser for mit videre uddannelsesforløb, f.eks. bortvisning, hvis det senere viser sig, at jeg har afgivet denne erklæring i strid med sandheden.”

SU - Statens Uddannelsesstøtte

SU-vejledning
Selvom UCL er lukket fysisk er SU-vejledningen stadig åben for spørgsmål og vejledning.

Se de forskellige kontaktmuligheder her:
https://www.ucl.dk/for-studerende/su-vejledningen

UCL forudsætter, at de studerende fortsat er studieaktive og derved opretholder deres studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt. SU-udbetalingerne til studerende fortsætter derfor uændret.

Øgede lånemulighede for elever og studerende
Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Se Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes hjemmeside for seneste nyt.

Campus

Alle campusser er lukket for adgang fra fredag den 13. marts kl. 12.

Bibliotek

Kan jeg låne og aflevere bøger på biblioteket?

Biblioteket er stadig åbent online på bib.ucl.dk, og du kan kontakte bibliotekarerne på mail og telefon.

Som noget helt nyt (opstartet 25/3) har vi valgt at lave tre spørgetimer om dagen mandag til fredag. Én for hvert uddannelsesområde. Her er det muligt at deltage i et Google Meet, hvor alle studerende (og undervisere) kan stille spørgsmål til bibliotekaren. Bibliotekaren der sidder på posten, har kendskab til områdets uddannelser og kan rådgive om alt fra hjemmeside til referencehåndtering. Dette tilbud kører også de tre dage før påske.

For dig der gerne vil låne:

For dig der har lånt materialer i UCL Biblioteket:

 • En dags lån kan du forny med 14 dage. Det samme gælder diverse udstyr.
 • Der sendes ikke hjemkaldelser til dig, og der udskrives ikke nye gebyrer. OBS: Dine tidligere gebyrer slettes ikke..
 • I lukningsperioden oprettes der ikke nye erstatningssager.

Har du spørgsmål så skriv til bibliotek@ucl.dk

SPS-vejledning

SPS-vejledning

SPS-vejledningen træffes fortsat, selvom UCL er lukket fysisk ned på grund af coronavirus.

Vi vil gøre vores til, at alt fungerer som normalt. Du kan kontakte din SPS-vejleder på e-mail eller telefonisk. Vejledningssamtaler bookes via e-mail og afholdes over telefonen.

Find din SPS-vejledere i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling: https://www.ucl.dk/for-studerende/sps-vejledningen