National konference om skoleledelse

Dato: 09.10.2019
Tidspunkt: 09:00 - 16:30
Sted: Odense C
Adresse: Seebladsgade 1

Den første af sin slags!

Konferencen er den første konference af flere, der vil dagsordenssætte skoleledelse på tværs af praksis, kommuner, beslutningstagere, professionshøjskoler og universiteter. Konferencen er skabt i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Syddansk Universitet og Nationalt Center for Skoleforskning ved Aarhus Universitet.  

Hvorfor en konference om skoleledelse?

Formålet med konferencen er at drøfte de nuværende tænkninger, der præger skoleledelsesfeltet i spændfeltet mellem uddannelsespolitik, skoleledelsesforskning og ledelsesvirkeligheden i skolen som en demokratisk samfundsinstitution.

Vi sætter lys på fremtidig skoleledelse med afsæt i den nyeste internationale forskning og blandt andet skaber mulighed for at diskutere skoleledelse i relation til skolen som en demokratisk dannelsesinstitution.

Årets tema:

Distribueret skoleledelse - mellem forventninger,
muligheder og praksis

Program

Kl. 9 - 9.30. Ankomst, registrering, kaffe og rundstykker

Kl. 9.30 - 9.50. Velkomst v. Merete Storgaard, Ph. D. og Kuno Johansen, chef ved Ledelse og Organisation, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Kl. 9.50 – 10.50. Keynote-præsentation

Leading Teaching and Learning:  The Elements and Entailments of A Distributed Perspective”

  1. professor Jim P. Spillane, Northwestern University, Chicago, USA

Den internationale ledelsesforsker Jim Spillane vil i dette oplæg argumentere for, at det er nødvendigt både for praksis og for forskningen, at vi bevæger os væk fra en eksklusiv afhængighed af ledelsesforestillinger hentet i den ”heltebaserede ledelsesgenre” – særligt dygtige mænd og kvinders idéer og ledelsesevner.

Oplægget undersøger betydningen af at anlægge et distribueret perspektiv på ledelse i stedet.

Spillane udforsker, hvad et distribueret perspektiv involverer – dets elementer og betydninger - med særlig opmærksomhed på ledelse af undervisning og læring i skoler og skolesystemer. Endvidere vil oplægget udforske nogle af de udfordringer, der kan opstå, når der anlægges et distribueret ledelsesperspektiv.

Keynote præsentationen vil være på engelsk

Kl. 10.50 - 11.15. Spørgsmål til Jim Spillane og den distribuerede ledelsestænkning

Kl. 11.15 - 11.30. Pause

Kl. 11.30 - 12.15. Sessioner

Der vælges mellem følgende 4 sessioner:

  1. Skoleledelse i en tid med uddannelsesreformer - fund fra en international, komparativ analyse v. Merete Storgaard, adjunkt og Ph. D. stipendiat.

Oplægget vil sætte lys på meningsskabelsesprocesser og magtkonstruktioner i skoleledelse i højtpræsterende skoler i Danmark og Ontario, Canada. Fundene fra det internationale forskningsprojekt giver her indsigt i skoleledelse som et styringsfænomen. Skoleledelse i de højtpræsterende skoler er på denne ene side konstruerende for skolens lokale organisering og de fagprofessionelles forståelser af sig selv og skolens formål. Samtidig er menings,- og magtkonstruktionerne også forbundet til nationale og internationale, historiske styringstendenser, der ser ud til at have betydning for skoleledelse og for skolen internationalt set.

  1. Mellem implementering og udvikling – resultater og erfaringer fra store skoleudviklingsprojekter v. Thomas Illum Hansen, forskningschef og ph.d. og Stefan Ting Graf, docent og ph.d.

Center for anvendt Skoleforskning i Pædagogik og Samfund, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Der er mange kræfter, der vil noget med skolen. Men hvad vil skolen selv? Denne udfordring diskuteres på baggrund af resultater og erfaringerne med flere, nationale udviklingsprojekter (Demonstrationsskoleforsøgene, KIDM). Oplægget sætter fokus på sammenhænge mellem forskellige udviklingslogikker, implementeringspraksisser og en model for skoleudvikling som understreger ledelsens betydning.

  1. How to become an instructional leader: The changing expectations from school principals v. Assoc. Prof. Dr. Sedat Gümüş, lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Århus universitet

Som en af de første modeller for skoleledelse indenfor uddannelsesområdet har instruerende ledelse fået betydelig opmærksomhed fra både forskere og politikere.

Oplægget vil fokusere på de historiske forandringer, der har været i det instruerende ledelsesfokus i den internationale uddannelsesforskning. Her vil der blive sat et særligt fokus på de ændringer, der kan spores i skolelederes forståelser af den instruerende ledelsesopgave i skolen.

Resultater fra forskningen i forhold til den instruerende ledelsesforms betydning for skolens resultater, vil også blive fremlagt og diskuteret.

Oplægget vil være på engelsk

  1. Mellemledelse – planlagte positioner eller distribueret ledelse v. Lars Frode Frederiksen, lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Skoler som institutioner og organisationer får stadig flere opgaver og man kan observere et stigende bestand af mellemledere. Gennem denne proces kan skoler opleves som mere komplekse organisationer. Dette kan føre til mere usikkerhed på skolerne; blandt lærere og ikke mindst blandt mellemledere. Der kan opstå en paradoksal situation. På den ene side er der en tendens til distribuering af ledelse. På den anden side er der et oplevet behov for tydelighed og retningslinjer for mellemledelse. Afhængig af forståelse af ledelse kan bestræbelserne for at gøre det uforudsigelige forudsigeligt medføre et begrænset råderum for ledelse.

Kl. 12.15 - 13.15. Frokostbuffet

Kl. 13.15 – 14.00. Plenumoplæg i salen

”Kan vi snakke om demokrati i skolen – i dag?”

  1. Leif Moos, Lektor Emiritus. DPU, Århus Universitet.

I oplægget vil jeg diskutere samspil og modspil mellem den statslige styring og skolens handlerum ved f.eks. at stille spørgsmålene: Hvorledes støtter den statslige og kommunale styring igennem kontrakter, mål og målinger skolens muligheder for at medvirke til elevernes demokratiske dannelse? Og: Hvorledes udvikler skolens professionelle sammen med lokalsamfundet de didaktiske og faglige kompetencer i et demokratisk perspektiv?

Kl. 14.00– 14.30. Kaffepause

Kl. 14.30 – 15.00. Plenumoplæg i salen

”Skoleledelse – mellem stærk passion og ansvarskvalme”

  1. Claus Hjortdal, formand for Danmarks Skolelederforening

 ”Ledelse af skolen er alt for vigtigt og komplekst til, at man skal overlade det alene til. Øverste leder på skolen. Så spørgsmålet er: Hvordan bliver kompleksitet og ansvar på en gang både delt, demokratisk funderet og håndterbart? ”

Kl. 15.00 – 15.30. Bobler, snacks – og musikalsk indslag ved børne,- og ungdomskoret VOXPOP, under ledelse af Anders Sprotte og Lone Hegelund Skytte fra Odense Musikskole

Kl. 15.30 – 16.15. Paneldebat med refleksion over dagens vigtige temaer

I panelet indgår: Claus Hjortdal, Lejf Moos, Merete Storgaard, Merete Gissel, skoleleder på Løjt Kirkeby Skole i Aabenraa Kommune, Lars Frode Frederiksen og Flemming Skaarup, skolechef i Horsens Kommune.

Debatten ledes af Jacob Højgaard Christensen, viceleder for Nationalt Center for Skoleforskning ved Århus Universitet.

Kl. 16.15 - 16.30. Opsamling og afrunding ved Thomas Illum Hansen, Forskningschef ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere om de enkelte oplæg under oplægsholdere.

Pris for deltagelse er 1.750 kr.  

Tilmeld

Tilmelding til konference for studerende