Samfundsvidenskabelig analyse og metode

Diplommodul

Indsigt i videnskabsteori og statistisk analyse styrker dine kompetencer til at analysere og vurdere problemstillinger af relevans for den offentlige forvaltning og administration - lær om samfundsvidenskabeligt projektarbejde!

Se datoer

Arbejd med samfundsvidenskabeligt, projektorienteret projektarbejde

Fagligt indhold 

Du bliver introduceret til videnskabsteori og metodologi, som danner grundlaget for at arbejde med forskellige teoretiske tilgange til problemstillinger inden for den offentlige sektor og forvaltningen.

Til projektarbejdet bliver du trænet i at disponere og fremstille en problemstilling kort og præcist, blandt andet i form af en synopsis.

Du kommer til at arbejde med:

  • samfundsvidenskabelig metodologi og de væsentligste videnskabsteoretiske skoler
  • forskellige dataindsamlingsteknikker og deres anvendelsesmuligheder
  • kvantitative og kvalitative data og metoder til at beskrive, sammenligne, tolke og vurdere data.

Udbytte

For at tilrettelægge og gennemføre et videnskabeligt, problemorienteret projektarbejde om professionsrelaterede emner skal du vurdere og begrunde metodemæssige valg, herunder valg af teori og undersøgelsesdesign.

Efterfølgende skal du kunne dokumentere og videreformidle dine undersøgelsesresultater.

Efter Samfundsvidenskabelig analyse og metode kan du:

  • indsamle, bearbejde og analysere kvantitative og kvalitative data og vurdere datakvalitet
  • tilrettelægge og gennemføre problemorienteret projektarbejde om samfundsvidenskabelige emner
  • indgå i samarbejde om professionsrelevante undersøgelser og bidrage til kritisk refleksion over valg af videnskabelige metoder og undersøgelsesdesign.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Samfundsvidenskabelig analyse og metode er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med forvaltning og administration i en kommune, region eller på en af statens arbejdspladser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb