Undervisningsfag Biologi

Kursus

Kompetencegivende undervisningsfag i faget biologi tilrettelagt som et komprimeret forløb, der sigter mod en kompetencemålsprøve i faget.

Tilmeld

Undervisningsfag Biologi

Målgruppe

Uddannede lærere med undervisningserfaring.

Sted

Undervisningen foregår på UCL Erhvervsakademi og Professisonshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.

Tidspunkter

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem internater og onlineundervisning. På uddannelsen er der tre internater af tre dages varighed - to i efteråret 23 og et i foråret 24. De tre internater udgør halvdelen af undervisningen. Den anden halvdel af undervisningen er online og er placeret på onsdage kl. 8.30 - 14.30 fordelt over efteråret 2023 og foråret 2024. Der er ialt 120 timers undervisning.

Der er undervisning på følgende datoer:

Efterår 23: internat d. 22. - 24. august, 20/9, 27/9, internat d. 8. - 10. november, 29/11, 6/12
Forår 24: 17/1, 31/1, internat d. 11. - 13. marts, 27/3, 3/4, 17/4, 24/4

Derudover er der vejledning og eksamen.

Formål

Formålet med undervisningsfaget biologi er at uddanne og danne
studerende til at varetage og udvikle biologifaget i grundskolen.
Gennem faget opnås et fagligt og fagdidaktisk grundlag til at gen-
nemføre og evaluere undervisning, der styrker elevers nysgerrig-
hed, interesse for og indsigt i biologi samt udvikler deres natur-
faglige kompetence. Centralt i faget er opnåelse af viden og fær-
digheder, der understøtter undersøgende og eksperimenterende
metoder i naturen, laboratoriet, faglokalet og eksterne læringsmil-
jøer. Undervisningen giver indsigt i, hvordan viden om naturviden-
skaben og dens væsen kan udvikle elevers indlevelse i og tilknyt-
ning til naturen og bæredygtig anvendelse af naturgrundlaget.

Mål

 • Ved fagets afslutning skal den studerende kunne:
  planlægge, gennemføre og evaluere biologiundervisning
  med sigte på at udvikle elevers faglige forståelse, naturfag-
  lige dannelse og kompetence, handlekompetence og kriti-
  ske sans,
 • varetage dialogisk undervisning, der udvikler elevernes tan-
  ker og fagsprog herunder faglig læsning og skrivning,
 • varetage varieret og differentieret undervisning med inddra-
  gelse af felt- og laboratoriearbejde samt eksterne lærings-
  miljøer,
 • varetage undervisning der inddrager kropslige, æstetiske og
  kreative undervisningsformer,
 • forstå, reflektere over og forholde sig til værdimæssige og
  etiske biologiske problemstillinger,
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at kunne ud-
  vikle naturfagsundervisning,
 • forholde sig reflekteret og undersøgende til undervisning
  med sigte på at udvikle grundskolens biologiundervisning,
 • formidle ny biologisk viden og faglige problemstillinger, der
  medvirker til at skabe undren, kreativ tænkning og interesse
  hos elever.

Indholdsområder

Fagets undervisning og den integrerede praktik beskæftiger sig
med følgende områder:

 • Biologiske fagområder, som indgår i folkeskolens biologiun-
  dervisning, med sigte på fremtidig varetagelse af lærepla-
  nen for faget i grundskolen.
 • Naturfagsdidaktisk teori og forskning om undervisnings- og
  evalueringsstrategier, som tilgodeser alle elevers progres-
  sion og deltagelsesmuligheder i biologifaget samt udvikler
  deres naturfaglige dannelse og kompetence.

Praktiske oplysninger

Internatsted
DaLum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

NB, i løbet af tilmeldingen skal angives om der ønskes overnatning på internatforløbene

Der er forplejning på internatdagene.

Hanne Gregersen Kursussekretær
Underviser Frank Jensen
Frank Jensen Underviser, Læreruddannelsen på Fyn

Se datoer

Forløb