Studieråd og udvalg

Få indflydelse på din uddannelse og studiemiljøet

Din mening er vigtig for UCL

UCL vil gerne sikre, at de studerende tager aktivt del i at skabe godt studiemiljø og høj kvalitet i uddannelserne.

Derfor er de studerende repræsenteret på flere niveauer i råd og bestyrelse med UCL’s ledelse og undervisere.

Selina Misha Corfixen Petersen Konsulent

Hver uddannelse på UCL har sit eget studieråd.

Formålet med studierådet er at understøtte udviklingen af uddannelsen ud fra de studerendes perspektiv og være bindeled mellem de studerende, undervisere og ledelse.

Et studieråd på en uddannelse er sammensat af 1-2 repræsentanter pr. hold. Dette sikrer dialog omkring dagligdags- og uddannelsesspecifikke forhold ved studiet - herunder studiemiljø, faglighed, kvalitet, semesterevalueringer m.v.

Det er de studerende, der vælger deres repræsentanter til studierådet og udpeger en formand blandt disse. Formanden udpeges samtidig som uddannelsens undervisningsmiljørepræsentant.

Studerende vælger studierådets repræsentanter

Det er de studerende, der vælger deres repræsentanter til studierådet og udpeger en formand blandt disse.

Der anvendes en delt dagsorden, som både indeholder punkter initieret af uddannelseschefen/uddannelseslederen og punkter som de studerende er ansvarlige for.

Hvad arbejder studierådet med?

Studieråd arbejder eksempelvis med:

 • Tilfredshedsundersøgelser og studiekvalitet.
 • Evalueringer af praktik.
 • Øvrige evalueringer.
 • Læringsaktiviteter.
 • Studieordning.
 • Fælles læringsaktiviteter på tværs af hold og uddannelser.
 • Valg af repræsentanter til Studenterrådet UCL.

Der etableres et campusråd på alle UCL’s campusser. Dog slås Vestre Engvej og Boulevarden i Vejle sammen til ét.

Et Campusråd består af repræsentanter fra alle studieråd på det pågældende campus og campuschefen.

Campusrådet har til formål at varetage alle studerendes studiesociale og uddannelsesfaglige interesser, herunder fysiske forhold på campus.

Campusrådene behandler tværgående studiesociale og uddannelsesfaglige interesser - herunder fysiske forhold på campus.

De vigtigste opgaver for campusrådet

De vigtigste opgaver er:

 • Studiemiljø, herunder leveregler.
 • Fysiske forhold.
 • Udpege 1-2 medlemmer til Studenterrådet UCL.

Studenterrådet UCL er et tværgående råd på tværs af uddannelser og campusser.

Studenterrådet UCL består af repræsentanter fra de 5 campusråd. Derudover deltager et medlem fra UCL’s direktion på rådets møder.

Studenterrådet UCL repræsenterer alle UCL's studerende

De studerende i Studenterrådet UCL repræsenterer alle studerende i UCL.

Studenterrådet UCL har til formål at varetage alle studerendes studiesociale, uddannelsesfaglige og politiske interesser på institutionsniveau.

Hvad er de vigtigste opgaver?

De vigtigste opgaver er:

 • Studiemiljø.
 • Studietilfredshedsmålinger og studiekvalitet.
 • Uddannelsespolitiske aktiviteter.
 • Afvikling af valg til UCL’s bestyrelse.

Formidling af tilskud til Studenterrådet UCL

I forbindelse med finansloven er der afsat en pulje på i alt 1,7 mio. kr. til studenterorganisationer på videregående uddannelsesinstitutioner.

Hver institution tildeles et grundtilskud på 10.000 kr., mens øvrige midler i puljen fordeles efter studenterårsværk.

Uddannelsesinstitutionerne fordeler midlerne til studenterforeninger efter objektive kriterier.

Du kan læse nærmere om de konkrete kriterier for udmøntningen af midlerne i UCL i nedenstående link:

Retningslinjer for tilskud til udvikling af studiemiljøet
Oversigt over udmøntning af midler 2016
Oversigt over udmøntning af midler 2017
Oversigt over udmøntning af midler 2018
Oversigt over udmøntning af midler 2019
Oversigt over udmøntning af midler 2020
Oversigt over udmøntning af midler 2021

De studerende har 2 pladser i UCL’s bestyrelse.

Bestyrelsen på i alt 17 medlemmer består desuden af 2 undervisere samt 13 eksternt udpegede medlemmer, som repræsenterer hver deres uddannelsesområde, erhverv og arbejdsmarked.

Bestyrelsen har ansvar for mål og strategi

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse, og er bl.a. ansvarlig for fastlæggelse af målsætninger og strategi for uddannelserne samt forvaltning af UCL’s midler.

Hvem kan stille op til bestyrelsesvalg?

De studerendes repræsentanter fra det tværgående studenterpolitiske råd (Studenterrådet UCL) og de lokale Studieråd (SR) i UCL kan stille op som repræsentanter til bestyrelsen. Det skal sikre dialog og sammenhæng i hele organisationen.

Du har også mulighed for at deltage i udvalg, der arbejder med sociale aktiviteter på din uddannelse eller på tværs af UCL’s uddannelser – fx:

 • Studiecafe- og fredagsbarudvalg.
 • Festudvalg.
 • Idrætsudvalg.