Studieråd og udvalg

Få indflydelse på din uddannelse og studiemiljøet

Bliv studenterpolitisk aktiv i UCL og få indflydelse

På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan du tage del i studenterdemokratiet og bidrage til et godt studiemiljø og en høj kvalitet i uddannelserne. Du kan engagere dig studenterpolitisk i dit studieråd, campusrådet, Studenterrådet UCL og i bestyrelsen. Derudover findes der en række udvalg og foreninger rundt i organisationen, som du kan blive en del af. Du kan læse nærmere nedenfor.

Selina Misha Corfixen Petersen Konsulent

Alle uddannelser har ét lokalt studieråd, som typisk er sammensat af 1-2 repræsentanter pr. hold. Det er de studerende, der vælger deres repræsentanter til studierådet og udpeger en forperson. Forpersonen udpeges samtidig som uddannelsens undervisningsmiljørepræsentant.

Studierådet er for dig, der ønsker at søge konkret indflydelse på din uddannelse. Du mødes med ledelsen på din uddannelse to gange pr. semester, hvor I drøfter uddannelsesspecifikke emner, eks. trivslen på uddannelsen, undervisningen og jeres praktikforløb.

Hvis du ønsker at vide mere, så kontakt uddannelsens uddannelseschef/leder eller spørg en af dine undervisere.

Hvert campus har ét campusråd, som består af repræsentanter fra alle studieråd/uddannelser på det pågældende campus. Det er de studerende i studierådet, der vælger deres repræsentant til campusrådet.

Campusrådet er for dig, der ønsker at bidrage til ”livet på campus”. Du og de øvrige campusrådsmedlemmer mødes med den campusansvarlige minimum to gange pr. semester og drøfter campusspecifikke emner, eks. fysiske/bygningsmæssige forhold, kantinen og events på campus. Hvert campusråd får hvert år tildelt et beløb, som de studerende kan bruge til at skabe et bedre studieliv på campus.

Hvis du ønsker nærmere info, så kontakt den campusansvarlige.

Liste over campusansvarlige:

Studenterrådet UCL er de studerendes fælles råd på tværs af uddannelser og campusser i UCL. Studenterrådet UCL består af 2 repræsentanter fra hvert campusråd.

Studierådet UCL er for dig, der ønsker at søge indflydelse på øverste niveau i organisationen. Studenterrådet mødes med rektor minimum to gange pr. semester og drøfter emner, der har betydning for alle studerende i UCL. I Studenterrådet inddrages du i beslutninger, der eksempelvis omhandler afvikling af eksamener og dimissioner, ordenregler/politikker og undersøgelser af studietilfredsheden på UCL.

Hvis du ønsker nærmere info, så kontakt konsulent, Selina Petersen, på sepe@ucl.dk

Tilskud til Studenterrådet UCL og de lokale studenterfora

I finansloven er der afsat en pulje på i alt 1,7 mio. kr. til studenterorganisationer på videregående uddannelsesinstitutioner. Hver institution tildeles et grundtilskud på 10.000 kr., mens øvrige midler i puljen fordeles efter studenterårsværk. Uddannelsesinstitutionerne fordeler midlerne til studenterforeninger efter objektive kriterier.

Du kan læse nærmere om de konkrete kriterier for udmøntningen af midlerne i UCL i nedenstående link:

Retningslinjer for tilskud til udvikling af studiemiljøet
Oversigt over udmøntning af midler 2016
Oversigt over udmøntning af midler 2017
Oversigt over udmøntning af midler 2018
Oversigt over udmøntning af midler 2019
Oversigt over udmøntning af midler 2020
Oversigt over udmøntning af midler 2021

Selina Misha Corfixen Petersen Konsulent

Til Studenterrådet UCL’s årsmøde vælges to bestyrelsesrepræsentanter samt evt. to suppleanter til UCL’s bestyrelse. Bestyrelsen, på i alt 17 medlemmer, består desuden af 2 undervisere samt 13 eksternt udpegede medlemmer, som repræsenterer hver deres uddannelsesområde, erhverv og arbejdsmarked. Alle studerende kan stille op til bestyrelsen og stemme på kandidater til årsmødet. Bestyrelsen er UCL’s øverste beslutningsorgan og mødes eksempelvis i forbindelse med fastsættelse af institutionsstrategien og måltal på institutionsniveau.

Du har også mulighed for at deltage i udvalg, der arbejder med faglige eller sociale aktiviteter, enten lokalt på din uddannelse eller på tværs af UCL’s uddannelser.

For nærmere info om udvalg på din uddannelse, kontakt da uddannelsens uddannelseschef/leder. Hvis du vil høre nærmere om aktiviteter på campus, eksempelvis fredagsvaren, så kontakt den campusansvarlige på dit campus (kontaktoplysninger findes i afsnittet ”Campusråd”).