Dispensation

Som studerende har du mulighed for at søge om dispensation i en række situationer under dit uddannelsesforløb.

Hvornår kan jeg få dispensation?

For at få dispensation kræver det normalt usædvanlige forhold så som sygdom, funktionsnedsættelse eller andre særlige omstændigheder.

Kontakt studievejledningen på din uddannelse, hvis du er i tvivl eller ønsker vejledning ift., hvordan du søger dispensation.

Studievejledningen.

Dokumentation

Din dispensationsansøgning skal altid være begrundet, og du skal vedlægge relevant dokumentation.

I de tilfælde, hvor du søger dispensation på grund af sygdom, kan du læse mere om dokumentationskrav via nedenstående link Følgeskrivelse vedr. lægeerklæring for studerende.

Hvis du søger om dispensation af andre grunde end sygdom, skal du vedlægge den dokumentation, du bedst mener kan støtte din forklaring.

Vejledning til studerende om lægefaglig dokumentation.

Særligt for studerende på Seebladsgade og Boulevarden

Er du studerende på UCL Seebladsgade, Odense eller UCL Boulevarden, Vejle skal du udfylde og sende nedenstående ansøgning om dispensation til dispensation-eal@ucl.dk.

Ansøgningsskema til dispensation.

Hvornår får du svar?

Du vil modtage skriftligt svar på din dispensationsansøgning på din uddannelses-mail. I de fleste tilfælde får du svar inden for ca. 2 uger.

Din dispensation vil blive afgjort ud fra en konkret og individuel vurdering af din situation. Den baseres på de retningslinjer, der er givet fra Dispensationsudvalget på UCL, som består af prorektor, en uddannelseschef, en underviser og en studerende.

Dispensation i forbindelse med udbruddet af coronavirus, forår 2020

Tilmelding til prøver, Eksamensbekendtgørelsens § 5:

  • UCL har besluttet, at alle studerende automatisk er tilmeldt alle prøver, som de er tilrettelagt på uddannelsen. Framelding kan ikke finde sted. Der kan søges om dispensation til udsættelse med en eller flere prøver, hvis den studerende dokumenterer at være eliteidrætsudøver, på barsel eller lider af funktionsnedsættelse. Derudover kan der gives dispensation til studerende, der dokumenterer ”usædvanlige forhold”.
  • UCL har valgt en restriktiv praksis for vurderingen af de forhold, der vedrører Corona-lukningen. Det betyder, at det som udgangspunkt betragtes som et sædvanligt forhold, der ikke giver dispensation, når hovedårsagen til den studerendes ansøgning skyldes børnepasningsproblemer, forstyrrelser i hjemmet, IT problemer og andre lukningsrelaterede årsager.

Prøveforsøg, Eksamensbekendtgørelsens § 6:

  • Alle studerende har 3 forsøg til hver prøve. Studerende er forpligtede til at deltage i den prøveform, uddannelsen har valgt, men samtidig har UCL forståelse for, at det kan være vanskeligt at deltage i 3 reelle prøveforsøg under Corona-nedlukningen. Derfor kan studerende søge om yderligere prøveforsøg, når de første 3 er opbrugt, hvis den studerende kan dokumentere ”usædvanlige forhold”.
  • UCL har valgt en lempelig praksis for vurderingen om et eller flere yderligere prøveforsøg kan bevilges, når det skyldes forhold, der vedrører Corona-lukningen. Det betyder, at det som udgangspunkt betragtes som usædvanlige forhold, der giver dispensation, når hovedårsagen til den studerendes ansøgning skyldes børnepasningsproblemer, forstyrrelser i hjemmet, IT problemer og andre lukningsrelaterede årsager. UCL kan forlange, at den studerende indsender dokumentation til støtte for forklaringen eller en tro- og loveerklæring.