Dispensation

Som studerende har du mulighed for at søge om dispensation i en række situationer under dit uddannelsesforløb.

Hvornår kan jeg få dispensation?

Den 1. maj 2021 trådte en ny praksis i kraft i forbindelse med dispensationer.
Hvis du kommer i en usædvanlig situation, som forhindrer dig i at følge de regler, der gælder for din uddannelse, kan du søge om en dispensation. Det kan f.eks. være reglen om antal prøveforsøg, overflytning inden afslutningen af 1. studieår eller reglen om maksimal studietid.

Et usædvanligt forhold er:

  • Typisk noget udefrakommende og uberegneligt, som er uafhængigt af din vilje, og noget, du ikke har kunnet planlægge dig ud af eller indrette dig efter
  • Noget som rammer den enkelte, og som ikke er hyppigt eller sædvanligt forekommende blandt studerende
  • Noget som har et omfang og en tidsmæssig placering, der forhindrer dig i at følge en given regel
  • Dokumenteret

Forhold, der ligger inden for din kontrol, som du har haft mulighed for at planlægge efter, eller noget som du kunne have reageret tidligere på, kan ikke betegnes som usædvanlige.

I UCL er der ikke en udtømmende liste med forhold, som vil være omfattet af usædvanlige forhold, da UCL i hvert tilfælde laver en individuel og konkret vurdering.

Hvis du har fået brev fra Optagelsen om at søge dispensation

Hvis du tidligere har været indskrevet på den samme uddannelse, men har opbrugt dine prøveforsøg, skal du søge dispensation. I ansøgningen skal du redegøre for og dokumentere, at dine muligheder for at gennemgøre uddannelsen er væsentligt forbedrede, f.eks. på grund af faglige eller helbredsmæssige forhold.

Læs mere om denne situation nederst på siden, hvor du også kan læse om dine muligheder, hvis du søger om dispensation for overskridelse af den maksimale studietid.

Bemærk, at genindskrivning tidligst kan finde sted 5 måneder efter, at du blev udskrevet.

Vejledning om dispensationer ved genoptagelse.

Dokumentation

De ”usædvanlige forhold” skal kunne dokumenteres og for at der kan gives dispensation, skal der være hjemmel i en lov eller bekendtgørelse.

I de tilfælde, hvor du søger dispensation på grund af sygdom, kan du læse mere om dokumentationskrav via nedenstående link.

Vejledning til studerende om lægefaglig dokumentation.

Hvis du søger om dispensation af andre grunde end sygdom, skal du vedlægge den dokumentation, du bedst mener kan støtte din forklaring.

Kontakt studievejledningen på din uddannelse, hvis du er i tvivl eller ønsker vejledning ift., hvordan du søger dispensation.

Studievejledningen.

Særligt for studerende på Seebladsgade og Boulevarden

Er du studerende på UCL Seebladsgade, Odense eller UCL Boulevarden, Vejle skal du udfylde og sende nedenstående ansøgning om dispensation til dispensation-eal@ucl.dk.

Ansøgningsskema til dispensation.

Særligt for alle uddannelser under pædagogik og samfund-området

Er du studerende på lærer-, pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen skal du sende din ansøgning til én af nedenstående uddannelsespostkasser:

Ansøgningsskema til dispensation 

Pædagogstuderende
Lærerstuderende
Socialrådgiverstuderende

Hvornår får du svar?

Du vil modtage skriftligt svar på din dispensationsansøgning på din uddannelses-mail. I de fleste tilfælde får du svar inden for ca. 2 uger.

Dispensation i forbindelse med udbruddet af coronavirus, forår 2020

Tilmelding til prøver, Eksamensbekendtgørelsens § 5:

UCL har besluttet, at alle studerende automatisk er tilmeldt alle prøver, som de er tilrettelagt på uddannelsen. Framelding kan ikke finde sted. Der kan søges om dispensation til udsættelse med en eller flere prøver, hvis den studerende dokumenterer at være eliteidrætsudøver, på barsel eller lider af funktionsnedsættelse. Derudover kan der gives dispensation til studerende, der dokumenterer ”usædvanlige forhold”.

UCL har valgt en restriktiv praksis for vurderingen af de forhold, der vedrører Corona-lukningen. Det betyder, at det som udgangspunkt betragtes som et sædvanligt forhold, der ikke giver dispensation, når hovedårsagen til den studerendes ansøgning skyldes børnepasningsproblemer, forstyrrelser i hjemmet, IT problemer og andre lukningsrelaterede årsager.

Prøveforsøg, Eksamensbekendtgørelsens § 6:

Alle studerende har 3 forsøg til hver prøve. Studerende er forpligtede til at deltage i den prøveform, uddannelsen har valgt, men samtidig har UCL forståelse for, at det kan være vanskeligt at deltage i 3 reelle prøveforsøg under Corona-nedlukningen. Derfor kan studerende søge om yderligere prøveforsøg, når de første 3 er opbrugt, hvis den studerende kan dokumentere ”usædvanlige forhold”.

UCL har valgt en lempelig praksis for vurderingen om et eller flere yderligere prøveforsøg kan bevilges, når det skyldes forhold, der vedrører Corona-lukningen. Det betyder, at det som udgangspunkt betragtes som usædvanlige forhold, der giver dispensation, når hovedårsagen til den studerendes ansøgning skyldes børnepasningsproblemer, forstyrrelser i hjemmet, IT problemer og andre lukningsrelaterede årsager. UCL kan forlange, at den studerende indsender dokumentation til støtte for forklaringen eller en tro- og loveerklæring.