Ordensregler

Fælles regler fremmer godt studie- og arbejdsmiljø

Respekt for hinanden er vigtigt

UCL ønsker at fremme et godt studie- og arbejdsmiljø. Vi tror på, at det bedst lykkes at skabe et godt fælles studiested og en god arbejdsplads, hvis vi hjælper hinanden med at overholde nogle fælles regler.

UCL har udarbejdet følgende ordensregler:

  • Optræd høfligt og respektfuldt over for hinanden - mobning tolereres ikke.
  • Opfør dig hensynsfuldt overalt på UCL’s område, på studieture og i praktik.
  • Overhold skiltning og medarbejderne og praktikstedets anvisninger.
  • Offentliggør kun optagelser af andre efter samtykke.
  • Rygning foregår kun udenfor i de afmærkede rygezoner.

Tag altid fat i din studievejleder, hvis du oplever at UCL’s ordensregler bliver overtrådt, eller hvis du føler dig chikaneret.

Konsekvenser ved overtrædelse af ordensregler

  • En studerende, der udøver støjende eller respektløs adfærd kan til enhver tid blive bedt om at forlade undervisningen. Enhver underviser og øvrige medarbejdere på UCL har beføjelse til at træffe afgørelse herom.
  • En studerende, der føler sig uberettiget bortvist fra undervisningen, skal kontakte uddannelseschefen for den relevante uddannelse med sin klage.
  • I gentagne tilfælde af støjende eller respektløs adfærd kan vicedirektørerne for den relevante uddannelse træffe afgørelse om bortvisning af den studerende i kortere eller længere perioder. I særligt grove tilfælde kan der træffes afgørelse om permanent bortvisning fra UCL.

Strafbare handlinger politianmeldes

Alle studerende har til hver en tid pligt til at overholde Straffeloven samt eventuelle særlove og regler inden for våbenhold, euforiserende stoffer, IT kriminalitet mv.

UCL forbeholder sig retten til at indgive en politianmeldelse mod en studerende i alle tilfælde, hvor der er mistanke om strafbare handlinger.

Strafbare handlinger kan fx være brandstiftelse, hærværk, tyveri, voldelig adfærd, dokumentfalsk, deling af ulovlige filer fra internettet, offentliggørelse af optagelser uden samtykke, besiddelse af euforiserende stoffer eller våben.

Retningslinjerne kan læses i deres fulde længde her