Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Prøver på Erhvervsakademi-uddannelserne

Hvordan foregår prøverne på UCL, og hvad gør jeg, hvis jeg mister mit eksamensbevis?

Find svar på dine prøve -og eksamensspørgsmål

Under studiet skal du igennem flere prøver, og der kan i den forbindelse opstå en række spørgsmål til f.eks. prøveformer, regler ved sygdom, klager over prøveforløb.

Find svar på dine spørgsmål herunder eller kontakt studievejlederne, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Generelt om prøver

Her finder du de generelle retningslinjer i forbindelse med afvikling af prøver på erhvervsakademiuddannelserne på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Nedenstånde informationer og regler for afholdelse af prøver er udarbejdet efter den gældende ekamensbekendtgørelse.

Formålet med området om prøver er, at sikre at du som studerende på én af UCL's erhvervsakademiske uddannelser er velinformerede om de regler, der knytter sig til afvikling af prøver.

Formålet med prøver er at dokumentere, i hvilken grad den studerende opfylder de faglige mål, der er fastsat for uddannelsen jf. studieordningen.

Det følger af studieordningen for den enkelte uddannelse, hvilke prøver der indgår i uddannelsen. For specifikke regler om prøvernes placering, prøveformer mv. henvises der også til de enkelte uddannelsers studieordninger og eksamensinformation på Fronter.

Hvis du som studerende ønsker at gennemføre prøver på andre vilkår, end dem der er beskrevet i studieordningen, skal du søge om dispensation.
Læs mere om at søge dispensation her.

Prøveformer

Prøverne skal tilrettelægges med henblik på at dokumentere graden af målopfyldelse i forhold til væsentlige mål og krav på uddannelsen. Opgaverne til en prøve stilles af UCL, medmindre andet er bestemt i bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse.

Institutioner, der udbyder samme uddannelse, kan stille opgaver, der er fælles for institutionerne. UCL skal gøre studerende bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne, og fastsætter de nærmere prøveformer for den enkelte prøve i studieordningen.

Mundtlig prøve

Som udgangspunkt er alle mundtlige prøver offentlige, men en prøve kan på baggrund af særlige omstændigheder, herunder hvor hensynet til den studerende taler herfor eller hvor hensynet til en virksomheds fortrolige oplysninger taler herfor, lukkes for offentligheden.

Mundtlige prøver kan afholdes over flere dage. Datoerne fremgår af eksamensinformationen på Wiseflow (og/eller Fronter).

Hvis der afholdes en individuel mundtlig prøve som opfølgning på et gruppeprojekt må de studerende ikke være til stede i prøvelokalet, før de skal eksamineres i den individuelle mundtlige prøve.

Skriftlig prøve

En skriftlig prøve er altid individuel. Ved en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, kan der kun gives en selvstændig bedømmelse, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres. Der fastsættes krav om individualiseringen i studieordningen.

Alle skriftlige prøver afleveres via Wiseflow, og kun materiale som ønskes bedømt skal indleveres. Den studerende skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse bekræfte med sin underskrift, der kan være digital, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

Prøveafholdelse

Prøvedeltagelse

Hvis der er forudsætning om opfyldelse af deltagelsespligt og aflevering af opgaver og projekter mv., som betingelse for deltagelse i en prøve, vil det fremgå af studieordningen.

Studerende skal møde senest:

 • 15 minutter før en skriftlig prøves start
 • 30 minutter før en mundtlig prøves start

Ovenstående regler gælder med mindre andet er anført i studieordningen.

Identifikation (skriftlige eksamener)

Før du som studerende kan påbegynde en prøve, skal der forevises studiekort.

Kørekort, pas eller andet id med billede og cpr. nr. kan også bruges som identifikation, hvis den studerende har glemt studiekortet.

Har den studerende intet billede-id med, er der følgende muligheder:

 • Hvis det er muligt at fremskaffe billede-id inden prøvens start, gøres dette
 • Alternativt underskriver den studerende en tro- og loveerklæring på, at personen er den, som han/hun giver sig ud for. Opgaven bliver først rettet i det øjeblik, at den studerende har legitimeret sig med studiekort eller andet billede-id i studieadministrationen. Dette skal ske indenfor 2 hverdage fra prøvedatoen.

Under prøven

Under prøven må du som studerende ikke på nogen måde sætte dig i forbindelse med andre, hverken i eller uden for prøvelokalet. Henvendelse til de tilsynsførende – fx for at få mere papir eller ved ønske om toiletbesøg – sker ved håndsoprækning. Rygning er ikke tilladt i prøvetiden.

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, når forberedelsesmateriale eller opgavetitel er udleveret til den studerende, eller når den studerende er blevet bekendt med prøvespørgsmålet eller lignende.

Studerende, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan kun deltage i prøven, hvis UCL anser det for udelukket, at den studerende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Prøvetiden kan kun i usædvanlige tilfælde forlænges.

Studerende, der kommer for sent til en mundtlig prøve, kan få tilbud om at blive prøvet på et senere tidspunkt, hvis UCL ved eksaminator og censor finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet.

Udviser studerende forstyrrende adfærd, kan UCL bortvise den pågældende fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver UCL først en advarsel.

Anvendelse af hjælpemidler

Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i studieordningen for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.

UCL kan fastsætte begrænsning i adgang til at anvende elektroniske hjælpemidler af kapacitetsmæssige årsager.

Adgang til prøver

Begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Således er du som studerende automatisk tilmeldt de prøver, som er gældende for det hold, du er tilmeldt.

I studieordningen fastsættes hvilken opfyldelse af deltagelsespligt og aflevering af opgaver og projekter m.v. som er en forudsætning for deltagelse i en prøve. Datoer, tidspunkt samt evt. rækkefølge udmeldes i eksamensinformation på Wiseflow (og/eller Fronter).

Normalt er det ikke muligt at gennemføre et semester mere end en gang. Ønsker du som studerende at gennemføre et semester igen, skal du søge om dispensation.

Studerende kan være tilmeldt 3 gange til samme prøve. En bestået prøve kan ikke tages om. Indgår der flere delprøver i en prøve, kan delprøver, hvor der ikke er opnået bestået karakter, ikke tages om, når den samlede prøve er bestået, medmindre andet er bestemt i studieordningen for uddannelsen.

Udeblivelse fra en prøve tæller som et forsøg. Dette gælder dog ikke, hvis du er blevet forhindret i at deltage på grund af dokumenteret sygdom.
Se mere under sygdom.

Sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke kan deltage i en prøve, skal den du meddele dette til UCL's studieadministration senest 2 dage efter prøvens afholdelse. Hvis du bliver syg under selve prøven, skal du underrette en eksamensvagt eller eksaminator inden du forlader prøven.

Ved aflevering af lægeerklæring tæller prøven ikke som et forsøg. Du skal selv skal betale for lægeerklæringen, der skal afleveres i studieadministrationen senest 1 uge efter prøvens afholdelse.
Find vejledning om lægeerklæring her.
Hvis du trods sygdom gennemfører en prøve tæller denne som et forsøg.

Bliver du syg mens du er i praktik eller laver afgangsprojekt skal du underrette virksomheden og vejlederen omgående.

Hvis du ønsker at forlænge praktikperioden/projektperioden på grund af sygdom kan UCL – efter en skriftlig ansøgning - dispensere til en forlængelse af perioden svarende til den periode du har været sygemeldt.
Læs mere om dispensation her.

Bedømmelse af prøver og prøveresultater

Prøverne har enten intern eller ekstern bedømmelse, og dette skal fremgå af studieordningen. Ved prøver med intern bedømmelse foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af UCL (eksaminator).

Ved prøver med ekstern bedømmelse foretages bedømmelsen af eksaminator og af en eller flere censorer, der er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Ved bedømmelse af det afsluttende afgangsprojekt og bachelorprojekt lægges der ud over det faglige indhold også vægt på formulerings- og staveevne. UCL kan dispensere herfra for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Dette gøre ved at indsende en dispensationsansøgning senest 4 uger før afholdelse af prøven.
Læs mere om dispensation her

Det fremgår af studieordningen, hvorledes formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af præstationen, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. Formulerings- og staveevne kan indgå i bedømmelsen af andre prøver, dette vil i givet fald fremgå af studieordningen.

Prøveresultater

Resultatet af de skriftlige prøver bliver offentliggjort på Wiseflow af studieadministrationen senest 4 uger efter prøvens afholdelse. Der gives ikke telefonisk oplysning om prøveresultater. Hvis fristen på 4 uger ikke kan overholdes, får den studerende meddelelse herom på Fronter.

Resultatet af mundtlige prøver bliver offentliggjort mundtligt umiddelbart efter eksamens afvikling. Og offentliggøres i Wiseflow senest 4 uger efter prøvens afholdelse.

Forlænget tid til prøver

Du kan som studerende på UCL's uddannelser på Boulevarden og Seebladsgade søge om forlænget til tid til skriftlige eller mundtlige prøver, hvis du er ordblind, eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Eksempler kan være forlænget forberedelsestid, forlænget skrivetid, længere tid til at gennemføre den skriftlige prøve, afvigelser i øvrigt fra studieordningen eller mulighed for at tage en bisidder med ved prøven. Tal med din studievejleder i god tid inden prøven finder sted, så du kender dine muligheder for at søge om forlænget tid til prøver.

Du skal ansøge om forlænget tid til prøver ved at udfylde et ansøgningsskema, og sende det til din studievejleder senest 4 uger før afholdelse af prøven
Anfør på skemaet alle de prøver, du ønsker at søge forlænget tid til.

Hvis du ikke modtager Specialpædagogisk Støtte, skal du huske at vedlægge dokumentation for din ordblindhed eller funktionsnedsættelse.

Fejl og mangler ved prøver

Bliver UCL i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer UCL ved uddannelseschefen, evt. efter drøftelse med bedømmerne eller opgavestillerne, afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske.

Ved væsentlige fejl og mangler tilbyder UCL ombedømmelse eller omprøve.

Tilbuddet gælder for alle de studerende, hvis prøve lider af samme fejl og mangler. Ved fejl og mangler af særlig grov karakter kan UCL ved uddannelseschefen træffe afgørelse om at annullere allerede afholdt prøve og foranstalte en omprøve. 

Ved ombedømmelse af en eksisterende prøve kan bedømmelsen ikke resultere i en lavere karakter. Omprøve, der skyldes annullering af den oprindelige eksamen, kan resultere i en lavere karakter.

Særlige prøvevilkår

UCL tilbyder særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med andre vanskeligheder, så som dysleksi, samt studerende med andet modersmål end dansk, når UCL vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen.

I forbindelse med en sådan ændring sker der ikke en ændring af prøvens niveau.

Hvis du har behov for særlige prøvevilkår, skal du selv kontakte studievejlederen senest 4 uger inden prøven. Du skal ved ansøgning om særlige prøvevilkår, eksempelvis længere tid til prøven, dokumentere behovet allerede ved ansøgningen.

Der gælder særlige regler for studerende på SPS-ordningen. For at de kan prøves på samme faglige niveau som de øvrige eksaminander, kan de have brug for særlige hjælpemidler eller forhold. De skal have godkendt de hjælpemidler de – udover de for alle tilladte – har brug for. Fx vil ordblinde i særlige tilfælde kunne få udleveret prøvespørgsmål i elektronisk form og kan ligeledes aflevere opgavebesvarelser elektronisk.

Når et opgavespørgsmål udleveres i elektronisk form, så det kan benyttes af hjælpeprogrammer, er det netop som supplerende hjælp. Den opgavetekst den studerende skal besvare, er stadig den, der er udleveret på papir til alle deltagere i prøven. Den studerende skal henvende sig til studievejlederen senest 4 uger inden eksamen for at ansøge om brug af særlige hjælpemidler eller forhold.

Sprog ved prøver

Prøver aflægges som udgangspunkt på det sprog der er undervist på. Prøver der afholdes på dansk kan eventuelt aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere den studerendes færdigheder i dansk.

Der kan være undtagelser til det anvendte sprog ved prøver. Såfremt dette er tilfældet fremgår det af studieordningen.

Snyd og plagiat

Hvis studerende under en prøve skaffer sig eller giver en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, bortvises den pågældende fra prøven.

Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en studerende uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette. Bliver formodningen bekræftet bortvises den studerende fra prøven og besvarelsen kan ikke indgå i bedømmelsen, og det vil blive betragtet som brug af et forsøg.

Hvis studerende under prøven er i kontakt med andre end de tilsynsførende, vil det medføre bortvisning fra prøven og afvisning af besvarelsen, og det vil blive betragtet som brug af et forsøg.

Klager over prøver

Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af den studerende til UCL.

En klage skal være skriftlig og begrundet, og indgives til eksamensklager@eal.dk senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

UCL kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. Dette gøres ved at sendes en skriftlig dispensationsansøgning.
Læs mere om dispensation her

En klage over en prøve kan vedrøre:

 1. prøvegrundlaget, herunder spørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,
 2. prøvens forløb eller
 3. bedømmelsen.

Til brug for klagesagen skal du som studerende efter anmodning have udleveret en kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.

Du kan fortsætte uddannelsen under klagesagens behandling bortset fra, hvor andet er fastsat i bekendtgørelsen.

UCL forelægger straks klagen for de oprindelige bedømmere, der har en frist på normalt 2 uger til at afgive en udtalelse. Bedømmerne skal udtale sig om de faglige spørgsmål i klagen.

Klageren skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist af normalt 1 uge. Erhvervsakademiet afgør klagen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen.

Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på:

 1. tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver
 2. tilbud om ny prøve (omprøve) eller
 3. at klageren ikke får medhold i klagen

Kun når bedømmerne er enige om det, kan UCL's afgørelse gå ud på, at klageren ikke får medhold. UCL skal straks give klageren og bedømmerne meddelelse om afgørelsen. Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal klageren informeres om, at ombedømmelsen eller omprøven kan resultere i en lavere karakter.

Accepteres tilbud om ombedømmelse eller omprøve, og er bevis udstedt, skal UCL's Studieadministration inddrage beviset indtil bedømmelsen foreligger og eventuelt udstede et nyt.

Ved omprøve og ombedømmelse udpeges nye bedømmere. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter.

Anke af afgørelse af klage

UCL's afgørelse vedrørende faglige spørgsmål kan af klageren indbringes for et af UCL nedsat ankenævn, der træffer afgørelse om klagen.

Klageren indgiver anken til UCL. Anken skal være skriftlig og begrundet. Anken skal indgives senest 2 uger efter, at klageren er gjort bekendt med UCL's afgørelse.

Ankenævnet består af to beskikkede censorer, en eksaminationsberettiget underviser og en studerende inden for fagområdet. Censorformanden udpeger de to censorer. Censorformanden udpeger en af censorerne som formand for ankenævnet. Censorformanden kan udpege sig selv som censor eller som formand.

UCL udpeger på opfordring fra censorsekretariatet den eksaminationsberettigede underviser og den studerende.

For at ankenævnet kan være beslutningsdygtigt, skal alle nævnets medlemmer deltage i nævnets drøftelse og alle sagens akter være fremsendt til alle medlemmer.

Drøftelsen kan foregå skriftligt, herunder elektronisk, hvis der er enighed blandt nævnets medlemmer om skriftlig behandling. Kan der ikke opnås enighed i ankenævnet, afsluttes drøftelsen ved et møde, hvor alle nævnets medlemmer skal være til stede. Afsluttes drøftelsen med afstemning, og der er stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Ankenævnets afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på:

 1. tilbud om ombedømmelse ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige prøver,
 2. tilbud om omprøve ved nye bedømmere eller,
 3. at klageren ikke får medhold i anken.

Ankenævnets afgørelse meddeles UCL snarest muligt og ved vinterprøver senest 2 måneder og ved sommerprøver senest 3 måneder efter, at anken er indgivet til UCL.

Kan anken ikke behandles inden for denne frist, skal UCL hurtigst muligt underrette klageren herom med angivelse af begrundelsen herfor og oplysning om, hvornår anken forventes færdigbehandlet.

UCL giver hurtigst muligt klageren meddelelse om og bedømmerne en kopi af afgørelsen af anken. Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal den klagede informeres om, at ombedømmelsen eller omprøven kan resultere i en lavere karakter.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Regler for afholdeldelse af prøver er som nævnt udarbejdet på baggrund af Retsinformation's indhold om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser og har virkning for prøver påbegyndt 1. september 2016 eller senere.

Overtrædelse af regler for afholdelse af prøver

Ved overtrædelse af reglerne kan UCL ved uddannelseschefen beslutte, at bortvisningen gælder fra samtlige prøver i den samme termin.

UCL kan under skærpende omstændigheder beslutte, at den studerende skal bortvises i en længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre en varig bortvisning.

Skærpende omstændigheder vil eksempelvis være tilfældet, hvis den studerende overtræder reglerne flere gange eller den studerende afleverer en besvarelse, som den studerende ikke selv har produceret.

En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at den studerende har brugt et forsøg.

Andre regler

Du har som studerende ophavsretten til produkter, der fremkommer som resultat af en prøve, i henhold til reglerne i lov om ophavsret. Studerende har tillige ejendomsretten til disse produkter mod betaling af eventuelle udgifter til materialer, som er anvendt ved prøven.

Hvis studerende ikke gør ejendomsretten gældende inden for 2 måneder, efter at resultatet af bedømmelsen er meddelt, overgår ejendomsretten til UCL.

Inddrager prøveforløbet parter uden for institutionen, aftales det forudgående mellem UCL, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang de under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, der fremkommer som et led i prøveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der forekommer i opgaveløsningerne, må offentliggøres.

Bortkommet eksamensbevis

Er dit eksamensbevis blevet væk?

Fortvivl ej, du kan få udstedt en bekræftet kopi.

For at få denne kopi, skal du følge nedenstående procedure:

 1. Gå til EALshoppen og gennemfør en bestilling
 2. Det koster et administrationsgebyr på 200 kroner at få en kopi af dit eksamensbevis
 3. Når vi har registreret din betaling, sender vi eksamensbeviset til dig hurtigst muligt inden for 10 arbejdsdage (i travle perioder kan der gå længere tid) til din e-boks.

Vær opmærksom på

For de fleste uddannelser har vi beviser fra 2009 og frem. Der er dog enkelte undtagelser.

Generelt er reglen, at hvis du har taget din uddannelse på SDE eller Tietgen, så skal du kontakte disse for at få dit gamle eksamensbevis.