Prøver på UCL

Hvad er digital eksamen i WISEflow? Hvordan foregår prøverne på UCL? og hvad gør jeg hvis jeg bliver syg til en prøve?

Find svar på dine prøve -og eksamensspørgsmål

WISEflow

Du har adgang til det digitale eksamenssystem på ucl.wiseflow.dk, og login sker via WAYF, som har samme login som til Itslearning.

Hold dig orienteret om frister

Når du skal til eksamen får du altid direkte besked fra WISEflow. Det er dit eget ansvar løbende at holde dig orienteret om de informationer, der sendes ud til din UCL mail og Itslearning, herunder tilmeldingsfrister, afleveringsfrister mv.

Spørgsmål vedrørende prøven

Under studiet skal du igennem flere prøver, og der kan i den forbindelse opstå en række spørgsmål til f.eks. prøveformer, regler ved sygdom, klager over prøveforløb.

Find svar på dine spørgsmål herunder eller kontakt studievejlederne, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Formålet med prøver er at dokumentere, i hvilken grad den studerende opfylder de faglige mål, der er fastsat for uddannelsen jf. studieordningen.

Det følger af studieordningen for den enkelte uddannelse, hvilke prøver der indgår i uddannelsen. For specifikke regler om prøvernes placering, prøveformer mv. henvises der også til de enkelte uddannelsers studieordninger og eksamensinformation på Itslearning.

Adgang til prøver

Du har adgang til det digitale eksamenssystem på ucl.wiseflow.dk, og login sker via WAYF, som har samme login som til Itslearning.

Hold dig orienteret om frister

Når du skal til digital eksamen får du altid direkte besked fra WISEflow. Det er dit eget ansvar løbende at holde dig orienteret om de informationer, der sendes til din UCL mail og Itslearning, herunder tilmeldingsfrister, afleveringsfrister mv.

Skal du til sygeeksamen/omprøve er du automatisk indstillet til næste eksamen jf. prøvebekendtgørelsens § 6.

§ 6,Stk. 2.: Er en prøve ikke bestået, er den studerende fortsat tilmeldt prøven.

I tilfælde af at du ikke har bestået en prøve (eksamen), er du automatisk tilmeldt reeksamen og skal deltage når reeksamen afholdes. Da det ikke er muligt at framelde sig prøver (eksamen), kan du heller ikke framelde dig reeksamen. Det betyder, at hvis du ikke deltager i reeksamen, så har du brugt endnu et eksamensforsøg.

Du skal selv holde dig ajour omkring ny eksamens- eller afleveringsdato. Der gives besked om syge-/reeksamen enten via UCL-mail, Itslearning eller på stud.ucl.dk.

Du kan læse mere om kravene til dokumentation af sygdom i Følgeskrivelse vedr. lægeerklæring for studerende.

 

Hvis du som studerende ønsker at gennemføre prøver på andre vilkår, end dem der er beskrevet i studieordningen, skal du søge om dette.

UCL tilbyder særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med andre vanskeligheder, så som dysleksi, samt studerende med andet modersmål end dansk, når UCL vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen.

I forbindelse med en sådan ændring sker der ikke en ændring af prøvens niveau.

Eksempler kan være forlænget forberedelsestid, forlænget afleveringsfrist, længere tid til at gennemføre den skriftlige prøve, afvigelser i øvrigt fra studieordningen eller mulighed for at tage en bisidder med til prøven.

Du skal ansøge om forlænget tid til prøver ved at kontakte din studievejleder senest 4 uger før afholdelse af prøven. Studerende fra Boulevarden og Seebladsgade skal udfylde denne.

Hvis du ikke modtager Specialpædagogisk Støtte, skal du huske at vedlægge dokumentation for din fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse.

Ved bedømmelse af det afsluttende eksamensprojekt og bachelorprojekt lægges der ud over det faglige indhold også vægt på formulerings- og staveevne. UCL kan dispensere herfra for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Dette gøres ved at indsende en dispensationsansøgning senest 4 uger før afholdelse af prøven.  

Det fremgår af studieordningen, hvorledes formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af prøven, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. Formulerings- og staveevne kan indgå i bedømmelsen af andre prøver, dette vil i givet fald fremgå af studieordningen.

Læs mere om at søge dispensation her.

Sygdom ved prøver

Hvis du på grund af sygdom ikke kan deltage i en prøve, skal du meddele dette til UCL's studieadministration samme dag som prøvens afholdelse. Hvis du bliver syg under selve prøven, skal du underrette en eksamensvagt eller eksaminator inden du forlader prøven.

Der skal indsendes en lægeerklæring til studieadministrationens Studieservicedesk senest 1 uge efter prøvens afholdelse. Du skal selv skal betale for lægeerklæringen. Ved aflevering af lægeerklæring tæller prøven ikke som et forsøg.

Hvis du trods sygdom gennemfører en prøve tæller denne som et forsøg.

Sygdom ved praktik

Bliver du syg, mens du er i praktik, skal du underrette praktikstedet og praktikvejlederen omgående. Dit videre studieforløb skal planlægges i samarbejde med din praktikvejleder og studievejlederen for din uddannelse.

Prøverne har enten intern eller ekstern bedømmelse, og dette skal fremgå af studieordningen. Ved prøver med intern bedømmelse foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af UCL (eksaminator).

Ved prøver med ekstern bedømmelse foretages bedømmelsen af eksaminator og af en eller flere censorer, der er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Resultatet af de skriftlige prøver bliver offentliggjort på Itslearning senest 4 uger efter prøvens afholdelse. Der gives ikke telefonisk oplysning om prøveresultater. Hvis fristen på 4 uger ikke kan overholdes, gives besked på Itslearning.

Resultatet af mundtlige prøver bliver offentliggjort mundtligt umiddelbart efter eksamens afvikling.

På Itslearning har du mulighed for at se alle dine bedømmelser fra både skriftlige og mundtlige prøver.
Vejledning til Itslearning.

Du kan udskrive en samlet oversigt over dine opnåede bedømmelser i UCL til dokumentation for din studieaktivitet.

Udskriften findes under “Karakterer” på Itslearning. Du kan vælge mellem flere udskriftsindstillinger, husk at vinge din egen uddannelse.

Som studerende er du automatisk tilmeldt de prøver, som er gældende for det uddannelseselement, semester eller modul, du er tilmeldt.

Studerende kan kun være tilmeldt 3 gange til samme prøve. En bestået prøve kan ikke tages om. Indgår der flere delprøver i en prøve, kan delprøver, hvor der ikke er opnået bestået karakter, ikke tages om, når den samlede prøve er bestået, medmindre andet er bestemt i studieordningen for uddannelsen.

Udeblivelse fra en prøve tæller som et forsøg. Dette gælder dog ikke, hvis du er blevet forhindret i at deltage på grund af dokumenteret sygdom. Se mere under afsnittet Sygdom.

Konsekvensen af ikke at have bestået et uddannelseselement, efter at alle 3 prøveforsøg er brugt, er, at du vil blive meldt ud af studiet, med mindre du bevilges et yderligere prøveforsøg som følge af usædvanlige forhold, jfr. Eksamensbekendtgørelsens § 6, stk. 3.

Mundtlig prøve

Som udgangspunkt er alle mundtlige prøver offentlige, men en prøve kan på baggrund af særlige omstændigheder, herunder hvor hensynet til den studerende taler herfor eller hvor hensynet til en virksomheds fortrolige oplysninger taler herfor, lukkes for offentligheden.

Mundtlige prøver kan afholdes over flere dage. Alle relevante eksamensinformationer fremgår af WISEflow.

Hvis der afholdes en individuel mundtlig prøve som opfølgning på et gruppeprojekt, må de studerende ikke være til stede i prøvelokalet, før de skal eksamineres i den individuelle mundtlige prøve.

Studerende skal møde senest 30 minutter før en mundtlig prøves start.

Studerende, der kommer for sent til en mundtlig prøve, kan få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt, hvis eksaminator og censor ved UCL finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet.

Skriftlig prøve

Ved en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, kan der kun gives en selvstændig bedømmelse, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres. Der fastsættes krav om individualiseringen i studieordningen.

Alle skriftlige prøver afleveres via WISEflow, og kun materiale som ønskes bedømt skal afleveres. Den studerende skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse bekræfte, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

Skriftlige tilstedeværelsesprøver

En tilstedeværelsesprøve er som udgangspunkt kendetegnet ved, at du på et fastlagt tidspunkt, på en bestemt angivet fysisk adresse og under opsyn, får stillet en opgave, som inden for et afgrænset tidsrum skal besvares af dig alene og afleveres inden tidsfristens udløb.

Alle skriftlige prøver afholdes på din egen computer og afvikles gennem UCL’s digitale eksamenssystem WISEflow.

En skriftlig tilstedeværelsesprøve kan være både med og uden hjælpemidler. Det er oplyst forud for prøven.

Forberedelse inden prøven

Senest én uge før din prøve skal du tjekke, om din computer kan tilgå UCL’s trådløse netværk og teste, om de programmer, der skal benyttes ved den pågældende prøve, fungerer korrekt. Ved problemer kontaktes IT-afdelingen via Servicedesken eller på tlf. 63 18 44 44. UCL stiller ikke IT support til rådighed i forbindelse med afvikling af prøven.

Det er dit eget ansvar at have funktionsdygtigt udstyr med til prøven, herunder f.eks. forlængerledning. Er dit udstyr ikke i orden, kan du komme til at bruge prøvetid på at få det til at virke.

Det er ikke tilladt at låne medstuderendes tekniske udstyr.

Opstilling og tilslutning af computer skal være afsluttet mindst 15 minutter inden prøvens start.

Er du tilmeldt en FLOWlock prøve uden hjælpemidler, skal du logge ind på WISEflow og downloade FLOWlock-browseren, som du efterfølgende skal installere og afprøve i et demoflow.

Det er vigtigt, at du gør det i god tid inden prøven, så du kan være på forkant med eventuelle tekniske problemer på din computer eller med FLOWlock-browseren og adgangen til demoflowet.

Læs mere om FLOWlock og systemkrav.  
Øvrig information, support og fejlfinding.

Vær yderligere opmærksom på, at du forud for hver FLOWlock prøve skal geninstallere den nyeste version af FLOWlock browseren.

Før prøven

Lokalet åbner 1 time inden prøven afvikles, medmindre andet er oplyst. 30 minutter inden prøvens start skal du være klar på din plads.

Kommer du efter prøvens start vil du ikke blive lukket ind, medmindre den UCL på grund af helt særlige forhold giver tilladelse. Studerende, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan kun deltage i prøven, hvis UCL anser det for udelukket, at den studerende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Du får ikke ekstra prøvetid.

Husk dit studiekort. Inden prøven begynder, skal du legitimere dig med dit studiekort, så eksamensvagterne kan registrere, at du er fremmødt. Under prøven skal studiekortet ligge synligt på bordet.

Før prøvens start skal du være krydset af på deltagerlisten.

5 minutter før prøvens start skal der være ro i lokalet, og prøvereglerne bliver læst op og eventuelle spørgsmål afklares.

Ved FLOWlock prøver skal FLOWlockbrowseren startes i god tid og senest når eksamensvagten beder om det. FLOWlock browseren er korrekt startet, når du ser nedtællingsuret.

Mobiltelefoner skal slukkes og ligge i tasken under hele prøven, medmindre andet fremgår af prøvevilkårene.

Ved prøvens start udleveres opgaveformuleringen digitalt i WISEflow. Ved enkelte prøver udleveres opgaven også på papir. Dette vil fremgå af prøvevilkårene for den enkelte prøve.

Aflevering og afslutning af prøven

Eksamensvagten vil meddele, når der er henholdsvis 30 minutter og 5 minutter tilbage af prøven.

Hvis du er færdig tidligere end 30 minutter før udløb af tiden, kan opgaven afleveres, og lokalet kan forlades. Din computer, mobil eller andet prøvemateriale skal forblive i lokalet. Dette kan hentes, når prøven er afsluttet for alle i lokalet.

Hvis du afleverer inden for de sidste 30 minutter før prøvens afslutning, bedes du af hensyn til medstuderende, forblive på din plads.

Ved prøvens afslutning forlades lokalet i god ro og orden, således at studerende med forlænget prøvetid forstyrres mindst muligt.

Ved visse prøver kan der være behov for, at kunne tegne grafer, ligninger, som lettest laves i hånden. Bilag kan ved prøver med alle skriftlige hjælpemidler uploades som ekstra materiale.

Prøver aflægges som udgangspunkt på det sprog der er undervist på. Prøver der afholdes på dansk kan eventuelt aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere den studerendes færdigheder i dansk.

Der kan være undtagelser til det anvendte sprog ved prøver. Såfremt dette er tilfældet fremgår det af studieordningen.

Bliver UCL i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer UCL prøveansvarlig afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske.

Ved væsentlige fejl og mangler tilbyder UCL ombedømmelse eller omprøve.

Tilbuddet gælder for alle de studerende, hvis prøven lider af samme fejl og mangler. Ved fejl og mangler af særlig grov karakter kan UCL ved prøveansvarlig træffe afgørelse om at annullere allerede afholdt prøve og foranstalte en omprøve. 

Ved ombedømmelse og omprøve, som skyldes fejl og mangler ved prøven, kan bedømmelsen ikke resultere i en lavere karakter. Omprøve, der skyldes annullering af den oprindelige prøve, kan resultere i en lavere karakter.

Skriftlige tilstedeværelsesprøver

Herunder kan du læse om UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolens regelsæt for skriftlige tilstedeværelsesprøver.

Generelle prøvevilkår

Dette regelsæt gælder for ALLE skriftlige tilstedeværelsesprøver.

En tilstedeværelsesprøve er kendetegnet ved, at du på et fastlagt tidspunkt, på en bestemt angivet fysisk eller digital adresse og under opsyn, får stillet en opgave, som inden for et afgrænset tidsrum skal besvares af dig alene og afleveres inden tidsfristens udløb.

Alle skriftlige prøver afholdes på din egen computer og afvikles gennem UCL’s digitale eksamenssystem WISEflow.

Fuld accept af dette regelsæts betingelser er en forudsætning for deltagelse i prøven.

En skriftlig tilstedeværelsesprøve kan være både med og uden hjælpemidler. Det er oplyst forud for prøven.

 

Forberedelse inden prøven

 • Senest én uge før din prøve skal du tjekke om din computer kan tilgå UCL’s trådløse netværk og teste, om de programmer, der skal benyttes ved den pågældende prøve, fungerer korrekt. Ved problemer kontakt da IT-afdelingen på Servicedesken eller på tlf. 63 18 44 44. UCL stiller ikke IT support til rådighed i forbindelse med afvikling af prøven.

 • Det er dit eget ansvar at have funktionsdygtigt udstyr med til prøven, herunder forlængerledning. Er dit udstyr ikke i orden, kan du komme til at bruge prøvetid på at få det til at virke.

 • Det er ikke tilladt at låne medstuderendes tekniske udstyr.

 • Opstilling og tilslutning af computer skal være afsluttet mindst 15 minutter inden prøvens start.

 • Nogle uddannelse anvender FLOWlock i forbindelse med prøver. Læs mere om FLOWlock og systemkrav – brug menuen i højre side til support og fejlfinding. Vær yderligere opmærksom på, at du forud for hver FLOWlock prøve skal geninstallere den nyeste version af FLOWlock browseren.

 • Er du tilmeldt en FLOWlock prøve uden hjælpemidler, skal du logge ind på WISEflow og downloade FLOWlock-browseren, som du efterfølgende skal installere og afprøve i et demoflow.

 

Tidspunkt, lokale og prøvestart

 • Lokale for afvikling af prøven vil fremgå af dit skema i TimeEdit. Du kan se de præcise tidspunkter for prøvens start og slut i WISEflow.

 • Har du særlige prøvevilkår, er dette afklaret via din stud.ucl mail.

 • Vi henstiller til, at du møder 30 minutter inden prøvens start.

 • Kommer du efter prøvens start, vil du ikke blive lukket ind i lokalet. Den prøveansvarlige kan på baggrund af helt særlige forhold give tilladelse til at deltage i prøven. Du får ikke ekstra prøvetid.

 • Husk dit studiekort. Inden prøven begynder, skal du legitimere dig med dit studiekort, så eksamensvagterne kan registrere, at du er fremmødt.

 • Ved fremmøderegistrering skal din mobiltelefon lægges i tasken med mindre andet fremgår af prøvevilkårerne til den enkelte prøve. SmartWatch, Airpods eller lignende skal lægges i tasken eller ej medbringes til prøven.

 • Før prøvens start skal du være krydset af på deltagerlisten.

 • 5 minutter før prøvens start skal der være ro i lokalet, og eksamensreglerne bliver læst op og eventuelle spørgsmål afklares.

 • Ved FLOWlock prøver skal FLOWlockbrowseren startes i god tid og senest når eksamensvagten beder om det. FLOWlock browseren er korrekt startet, når du ser nedtællingsuret.

 • Ved prøvens start udleveres opgaveformuleringen digitalt i WISEflow. Ved enkelte prøver udleveres opgaven også på papir. Dette vil fremgå af prøvevilkårene for den enkelte prøve.

 

Under prøven

 • Under prøven kan eksamensvagten kun kontaktes ved håndsoprækning

 • Eksamenslokalet må kun forlades under ledsagelse af en eksamensvagt. Ved toiletbesøg skal du benytte det toilet, som eksamensvagten anviser

 • Det er ikke muligt at forlade lokalet for at ryge

 • Den sidste halve time af prøvetiden må lokalet ikke forlades

 • Det er tilladt at benytte hjælpemidler og internettet i det omfang, som er angivet i de specifikke vilkår for den enkelte prøve, dog med nedenstående forbehold
 • Det er aldrig tilladt at kommunikere med andre under prøven. Det betyder, at programmer, som kan benyttes til kommunikation, ikke må være åbne under prøven, f.eks. sociale medier som Facebook o.lign. samt fildelingstjenester som Google Drev o.lign., e-mailprogrammer, chatprogrammer m.v.
 • Under prøven er det ikke tilladt at låne hjælpemidler af hinanden. Det er ikke tilladt under prøven at udveksle oplysninger, eller på anden måde være i kontakt med andre studerende eller personer uden for eksamenslokalet. Overtrædelse heraf er bortvisningsgrund!

 • Brug af hovedtelefoner er ikke tilladt, medmindre det er angivet som værende en del af prøven, eller det fremgår af prøvens vilkår. Ørepropper er tilladt. Har du særlige prøvevilkår, kan du have en anden aftale.

 • Opgaven skal altid løses på det foreliggende grundlag, og prøveansvarlig kan kun tilkaldes, hvis opgavens ordlyd ikke synes entydig, eller hvis der konstateres fejl i opgaven. Konstateres fejl eller tvivlsspørgsmål, orienteres alle, der deltager i den pågældende prøve, således at der sikres samme prøvevilkår for alle.

 • Prøveansvarlig kan ikke tilkaldes, fordi du er i tvivl om, hvorvidt du har forstået opgaven rigtigt.

 • Under prøven har du selv ansvaret for dit IT-udstyr og for løbende at gemme din opgavebesvarelse, herunder sikkerhedskopi. Mister du data under prøven grundet manglende sikkerhedskopiering, er du henvist til at fuldføre uanset tab af data.

 • Opstår der under prøven strømsvigt, netværksnedbrud eller andre udefra kommende problemer med UCL’s tekniske faciliteter, som ikke kan afhjælpes/udbedres, retter eksamensvagten straks henvendelse til den prøveansvarlige, der træffer bestemmelse om prøvens videre afvikling.

 

Aflevering og afslutning af prøven

 • Eksamensvagterne meddeler, når der henholdsvis er 30 minutter og 5 minutter tilbage af prøven.

 • Hvis du er færdig tidligere end 30 minutter før udløb af prøven, kan opgaven afleveres, og lokalet kan forlades. Din computer, mobil eller andet prøvemateriale skal forblive i lokalet. Dette kan hentes, når prøven er afsluttet for alle i lokalet.

 • Hvis du afleverer indenfor de sidste 30 minutter før prøvens afslutning, skal du af hensyn til medstuderende forblive på din plads.

 • Ved prøvens afslutning forlades lokalet i god ro og orden, således at studerende med forlænget prøvetid forstyrres mindst muligt.

 • Ved visse prøver kan der være behov for at kunne tegne grafer, ligninger, som lettest laves i hånden. Bilag kan ved prøver med alle skriftlige hjælpemidler uploades som ekstra materiale.

 

Sygdom

Eksamenssnyd

Der kan være forskellige grunde til, at studerende vælger at snyde til eksamen. For nogen handler det om at være under pres, at føle sig stresset eller at føle sig usikker på, om man er dygtig nok til at kunne bestå.

På UCL vil vi gerne hjælpe dig til at undgå at snyde – bevidst eller ubevidst – ved eksamen.

Læs mere om eksamenssnyd, hvorfor det er en dårlig idé at snyde til eksamen, og hvordan du kan opsøge hjælp i stedet for at snyde.

Ved overtrædelse af reglerne kan UCL ved prøveansvarlig beslutte, at bortvisningen gælder fra samtlige prøver i den samme termin.

UCL kan under skærpende omstændigheder beslutte, at den studerende skal bortvises i en længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre en varig bortvisning.

En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at den studerende har brugt et forsøg.

Du har som studerende ophavsretten til produkter, der fremkommer som resultat af en prøve, i henhold til reglerne i lov om ophavsret. Studerende har tillige ejendomsretten til disse produkter mod betaling af eventuelle udgifter til materialer, som er anvendt ved prøven.

Hvis studerende ikke gør ejendomsretten gældende inden for 2 måneder, efter at resultatet af bedømmelsen er meddelt, overgår ejendomsretten til UCL.

UC Viden Studenterportal er en national vidensdelingsdatabase for bachelorprojekter på professionsbacheloruddannelserne.

Har du fortrolige eller personfølsomme oplysninger i dit projekt, skal du markere i skemaet, at det er fortroligt. Dermed vil ingen, udover Studieadministrationen, kunne se dit projekt.

Har I arbejdet i en gruppe, skal projektet kun registreres én gang på UC Viden, men alle forfattere skal anføres.

Link til UC Viden.

Det er en rigtig god idé at læse vejledningen til aflevering i UC Viden, inden du registrerer dit projekt i UC Viden.

Har du spørgsmål til aflevering i UC Viden, kan du kontakte biblioteket på din uddannelse.