Prøver på Professionshøjskole-uddannelserne

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og de øvrige professionshøjskoler i Danmark afvikler digitale eksamener i systemet WISEflow.

Du har adgang til det digitale eksamenssystem på ucl.wiseflow.dk, og login sker via WAYF, som har samme login som til Itslearning.

Hold dig orienteret om frister

Når du skal til digital eksamen får du altid direkte besked fra WISEflow. Det er dit eget ansvar løbende at holde dig orienteret om de informationer, der sendes til din UCL mail og Itslearning, herunder tilmeldingsfrister, afleveringsfrister mv.

Spørgsmål vedrørende eksamen

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget vedrørende eksamen eller prøveformer generelt, er du velkommen til at kontakte studievejledningen på din uddannelse eller underviseren på din uddannelse.

Bedømmelser

På Itslearning har du mulighed for at se alle dine bedømmelser fra både skriftlige og mundtlige prøver.

Du kan udskrive en samlet oversigt over dine opnåede bedømmelser i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og bruge til dokumentation for din studieaktivitet.

Udskriften findes under “Personlige værktøjer” på Itslearning. Du kan vælge mellem flere udskriftsindstillinger.

Eksamensbeviser

Når du har gennemført en bacheloruddannelse, får du et eksamens­bevis.

Dette bevis er den eneste originale dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen. Eksamensbeviset sendes til din e-boks cirka 14 dage efter dimissionen. Til dimission får du også udleveret beviset i fysisk form.

Du bedes kontakte Studieservice, såfremt du ikke modtager dit eksamensbevis i e-boks, eller hvis du mener, der er fejl i beviset..

Som bilag til beviset udsteder uddannelsesinstitutionen et engelsksproget Diploma Supplement, der i overensstemmelse med den af Europakommissionen, Europarådet og UNESCO udviklede standardmodel beskriver uddannelsen samt giver oplysninger om institutionen og om dennes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.

Diploma Supplement sendes udelukkende til din e-boks og udleveres således ikke.

Eksamenssnyd

Når du står med dit eksamensbevis i hånden som professionsbachelor, er det et udtryk for, at du har gennemført uddannelsen under de gældende betingelser og rammer.

Eksamen er en prøve, der skal give eksaminator og censor mulighed for at bedømme lige præcist din personlige og individuelle præstation. Derfor skal man ud fra dit arbejde kunne se, hvad der er din individuelle indsats. Det betyder, at præstationen skal være leveret under de rammer og betingelser, der gælder for prøven, dvs. at alle formelle krav er overholdt i henhold til din uddannelses retningslinjer samt de fælles retningslinjer i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Eksamenssnyd

Hvis du eller andre uretmæssigt får hjælp eller hjælper andre – tilsigtet eller utilsigtet – der skjuler din indsats, eller hvis du leverer din indsats under andre betingelser end forudsat, så snyder du dig til en forkert bedømmelse, og så er der tale om eksamenssnyd.

Hvis du har snydt, mister ikke blot dit bevis sin værdi, men troværdigheden af alle andre beviser udstedt af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan også lide skade. Dette er årsagen til, at eksamenssnyd er en uacceptabel handling.

Fastsættelse af sanktion ved eksamenssnyd

Fastsættelse af en sanktion sker på baggrund af en konkret vurdering, og på grundlag af sanktionsreglerne i prøvebekendtgørelsens § 20, under hensyntagen til forvaltningsretlige regler. Ved bedømmelse af en sags grovhed og ved fastsættelse af en sanktion vil følgende indgå:

 • Plagiatets relative omfang i forhold til opgavens samlede længde
 • Plagiatets indholdsmæssige karakter, herunder den faglige betydning for bedømmelsen
 • Gentagelsestilfælde
 • Særlig grov adfærd, fx. købt en opgave eller bevidst har forsøgt at skjule plagiatet ved omskrivning
 • Jo længere den studerende har været indskrevet på studiet, jo grovere vil plagiatet blive vurderet

Konsekvenser ved eksamenssnyd

Det er altid dit eget ansvar at gøre dig bekendt med retningslinjer, regler og eksamensform. Så uanset om en overtrædelse er sket utilsigtet eller med fuldt overlæg, sanktioneres overtrædelser altid efter bekendtgørelser og kan i grove og/eller gentagende tilfælde medføre bortvisning fra uddannelsen. Eksamenssnyd medfører altid, at man bruger et prøveforsøg, og vil bliver noteret i den studerendes studiejournal.

Udgiver en studerende en andens arbejde som sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt skriftligt arbejde uden kildehenvisning, eller hvis kildeangivelser er mangelfulde eller helt undladt, vil dette blive opfattet og behandlet som eksamenssnyd med de konsekvenser, dette kan medføre, fx. bortvisning i en kortere eller længere periode på op til 1 år, eller ved gentagelse varig bortvisning fra uddannelsen, i henhold til prøvebekendtgørelsens § 20 [BEK 1046/2016].

Spørg, hvis du er i tvivl

Er du det mindste i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg din underviser, din vejleder eller din eksaminator.

Omprøve og sygeeksamen

Skal du til sygeeksamen/omprøve er du automatisk indstillet til næste eksamen jf. prøvebekendtgørelsens § 6.

§ 6,Stk. 2.: Er en prøve ikke bestået, er den studerende fortsat tilmeldt prøven.

I tilfælde af at du ikke har bestået en prøve (eksamen), er du automatisk tilmeldt reeksamen og skal deltage når reeksamen afholdes. Da det ikke er muligt at framelde sig prøver (eksamen), kan du heller ikke framelde dig reeksamen. Det betyder, at hvis du ikke deltager i reeksamen, så har du brugt endnu et eksamensforsøg.

Du skal selv holde dig ajour omkring ny eksamens- eller afleveringsdato. Der gives besked om syge-/reeksamen enten via UCL-mail, Itslearning eller på stud.ucl.dk.

Du kan læse mere om kravene til dokumentation af sygdom i Følgeskrivelse vedr. lægeerklæring for studerende.

Følgeskrivelse vedr. lægeerklæring for studerende.

Plagiatkontrol

WISEflow anvender værktøjet Ephorus til at kontrollere afleverede besvarelser for plagiering.

Besvarelserne bliver kontrolleret for, om de indeholder tekstafsnit, som også optræder andre steder (internettet, biblioteksdatabaser, andre afleverede besvarelser mv.). Såfremt du anvender tekstafsnit fra egne tidligere bedømte opgaver eller andres udgivelser, skal der ske kildehenvisning i henhold til de formmæssige krav, der er fastsat i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Din uddannelse fastsætter grænsen for plagiat. Eksaminator og censor modtager automatisk besked i WISEflow, og er der mistanke om plagiat på en opgave, foretager eksaminator en vurdering af de konkrete kildehenvisninger.

Man kan ikke fravælge, at ens besvarelse bliver gjort til genstand for en plagieringskontrol.

Sanktioner/konsekvenser ved overskridelse

Hvis eksaminator finder, at der er begrundet mistanke om plagiat, kontaktes uddannelseschefen. Konsekvensen vil normalt være en bortvisning fra prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Hvis det vurderes, at der er tale om skærpede omstændigheder, kan der ske bortvisning fra institutionen i en periode. Prøvebekendtgørelsen [BEK 1046/2016], § 20.

Prøveforsøg

Som studerende er det vigtigt, at du noterer dig nedenstående vigtige eksamensregel.

”§ 6, stk. 3.: Den studerende kan være tilmeldt 3 gange til samme prøve. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. I vurderingen af, om der foreligger usædvanlige forhold, kan spørgsmålet om studieegnethed ikke indgå.”

Det betyder, at du kun kan være tilmeldt den samme prøve (eksamen) 3 gange. Både den ordinære prøve (eksamen) og reeksamen tæller med i de 3 prøveforsøg.

Konsekvensen af ikke at have bestået et uddannelseselement, efter at alle 3 eksamensforsøg er brugt, og uddannelsen ikke giver ekstra eksamensforsøg, er, at du vil blive udmeldt af studiet jf.

Prøver - deltagelse

Når du starter på et modul på din uddannelse, er du automatisk indstillet til den eksamen der afvikles på modulet – jf. prøvebekendtgørelsens § 5.

5, stk. 1.: Begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. UCL har besluttet, at der ikke kan ske framelding til prøver, jf. § 5, stk. 4. Ved tilmelding bruges en prøvegang, jf. § 6, stk. 3. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel.

Det vil sige, at du som studerende automatisk er tilmeldt prøven (eksamen) på semestret eller uddannelseselementet (modulet) du deltager på.

Det er ikke muligt at framelde sig prøver (eksamen). Det betyder, at hvis du ikke deltager i en prøve (eksamen), så bruger du et eksamensforsøg.

Prøver - tilrettelæggelse

Det er dit ansvar at holde øje med, hvornår du skal til eksamen.

Skal du fx. til mundtlig eksamen, vil du kunne se eksamensplaner enten i WISEflow eller på Itslearning. Dette vil afhænge af, hvilken uddannelse du går på.

Har du spørgsmål til eksamensplaner, tilrettelæggelse eller tidspunkter, kan du kontakte Studieservice.

Har du uddannelsesfaglige spørgsmål,skal du kontakte din underviser.

Skriftlige tilstedeværelsesprøver

Herunder kan du læse om UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles regelsæt for skriftlige tilstedeværelsesprøver.

Generelle prøvevilkår

Dette regelsæt gælder for alle skriftlige tilstedeværelsesprøver.

En tilstedeværelsesprøve er kendetegnet ved, at du på et fastlagt tidspunkt, på en bestemt angivet fysisk adresse og under opsyn, får stillet en opgave, som inden for et afgrænset tidsrum skal besvares af dig alene og afleveres inden tidsfristens udløb.

Alle skriftlige prøver afholdes på din egen computer og afvikles gennem UCL’s digitale eksamenssystem WISEflow.

Fuld accept af dette regelsæts betingelser er en forudsætning for deltagelse i prøven.

En skriftlig tilstedeværelsesprøve kan være både med og uden hjælpemidler. Det er oplyst forud for prøven.

Forberedelse inden prøven

 • Senest én uge før din prøve skal du tjekke om din computer kan tilgå UCL’s trådløse netværk og teste, om de programmer, der skal benyttes ved den pågældende prøve, fungerer korrekt. Ved problemer kontakt da IT-afdelingen på Servicedesken eller på tlf. 63 18 44 44. UCL stiller ikke IT support til rådighed i forbindelse med afvikling af prøven.
 • Det er dit eget ansvar at have funktionsdygtigt udstyr med til prøven, herunder forlængerledning. Er dit udstyr ikke i orden, kan du komme til at bruge prøvetid på at få det til at virke.
 • Det er ikke tilladt at låne medstuderendes tekniske udstyr.
 • Opstilling og tilslutning af computer skal være afsluttet mindst 15 minutter inden prøvens start.

Er du tilmeldt en FLOWlock prøve uden hjælpemidler, skal du logge ind på WISEflow og downloade FLOWlock-browseren, som du efterfølgende skal installere og afprøve i et demoflow.

Det er vigtigt, at du gør det i god tid inden prøven, så du kan være på forkant med eventuelle mangler på din computer eller problemer med FLOWlock-browseren og adgangen til demoflowet.

Læs mere om FLOWlock og systemkrav – brug menuen i højre side til support og fejlfinding. Vær yderligere opmærksom på, at du forud for hver FLOWlock prøve skal geninstallere den nyeste version af FLOWlock browseren.

Tidspunkt, lokale og prøvestart

 • Lokale for afvikling af prøven vil fremgå af dit skema i TimeEdit. Du kan se de præcise tidspunkter for prøvens start og slut i WISEflow.
 • Har du særlige prøvevilkår, er dette afklaret via din stud.ucl mail.
 • Lokalet åbner 1 time inden prøven afvikles, medmindre andet er oplyst.
 • 30 minutter inden prøvens start skal du være klar på din plads.
 • Kommer du efter prøvens start vil du ikke blive lukket ind, medmindre den prøveansvarlige på grund af helt særlige forhold giver tilladelse. Du får ikke ekstra prøvetid.
 • Husk dit studiekort. Inden prøven begynder, skal du legitimere dig med dit studiekort, så eksamensvagterne kan registrere, at du er fremmødt. Under prøven skal studiekortet ligge synligt på bordet.
 • Før prøvens start skal du være krydset af på deltagerlisten.
 • 5 minutter før prøvens start skal der være ro i lokalet, og eksamensreglerne bliver læst op og eventuelle spørgsmål afklares.
 • Ved FLOWlock prøver skal FLOWlockbrowseren startes i god tid og senest når eksamensvagten beder om det. FLOWlock browseren er korrekt startet, når du ser nedtællingsuret.
 • Mobiltelefoner skal slukkes og ligge i tasken under hele prøven, medmindre andet fremgår af prøvevilkårene.
 • Ved prøvens start udleveres opgaveformuleringen digitalt i WISEflow. Ved enkelte prøver udleveres opgaven også på papir. Dette vil fremgå af prøvevilkårene for den enkelte prøve.

Under prøven

 • Under prøven kan eksamensvagten kun kontaktes ved håndsoprækning.
 • Eksamenslokalet må kun forlades under ledsagelse af en eksamensvagt. Ved toiletbesøg skal du benytte det toilet, som eksamensvagten anviser.
 • Det er ikke muligt at forlade lokalet for at ryge.
 • Den første halve time og sidste halve time af prøvetiden må lokalet ikke forlades.
 • Det er tilladt at benytte hjælpemidler og internettet i det omfang, som dette er angivet i de specifikke vilkår for den enkelte prøve.
 • Ved prøver med alle hjælpemidler er det ikke tilladt at benytte nettet til kommunikation, herunder mail, chat programmer, Google Drev, sociale medier eller lignende, medmindre andet fremgår af prøvevilkårene.
 • Under prøven er det ikke tilladt at låne hjælpemidler af hinanden. Det er ikke tilladt under prøven at udveksle oplysninger, eller på anden måde være i kontakt med andre eksaminander eller personer uden for eksamenslokalet. Overtrædelse heraf er bortvisningsgrund!
 • Brug af hovedtelefoner er ikke tilladt, medmindre det er angivet som værende en del af prøven, eller det fremgår af prøvens vilkår. Ørepropper er tilladt.
 • Opgaven skal altid løses på det foreliggende grundlag, og prøveansvarlig kan kun tilkaldes, hvis opgavens ordlyd ikke synes entydig, eller hvis der konstateres fejl i opgaven. Konstateres fejl eller tvivlsspørgsmål, orienteres alle, der er til den pågældende prøve, således at der sikres samme prøvevilkår for alle. Prøveansvarlig kan ikke tilkaldes, fordi du er i tvivl om, hvorvidt du har forstået opgaven rigtigt.
 • Under prøven har du selv ansvaret for dit IT-udstyr og for løbende at gemme din opgavebesvarelse, herunder sikkerhedskopi. Mister du data under prøven grundet manglende sikkerhedskopiering, er du henvist til at fuldføre uanset tab af data.
 • Opstår der under prøven strømsvigt, netværksnedbrud eller andre udefra kommende problemer med UCL’s tekniske faciliteter, som ikke kan afhjælpes/udbedres, retter en eksamensvagt straks henvendelse til den prøveansvarlige, der træffer bestemmelse om prøvens videre afvikling.

Aflevering og afslutning af prøven

 • Eksamensvagten vil meddele, når der er 30 minutter tilbage af prøven.
 • Hvis du er færdig tidligere end 30 minutter før udløb af eksaminationen, kan opgaven afleveres, og lokalet kan forlades. Din computer, mobil eller andet prøvemateriale skal forblive i lokalet. Dette kan hentes, når prøven er afsluttet for alle i lokalet.
 • Hvis du afleverer indenfor de sidste 30 minutter før prøvens afslutning, bedes du af hensyn til medstuderende,forblive på din plads.
 • Ved prøvens afslutning forlades lokalet i god ro og orden, således at studerende med forlænget prøvetid forstyrres mindst muligt.
 • Ved visse prøver kan der være behov for, at kunne tegne grafer, ligninger, som lettest laves i hånden. Bilag kan ved prøver med alle skriftlige hjælpemidler uploades som ekstra materiale.

Sygdom

Under fold ud-menuen Omprøve og sygdom kan du læse, hvad du skal foretage dig, hvis du bliver syg før eller under en prøve.

Eksamenssnyd

Under fold ud-menuen Eksamenssnyd kan du læse om UCL's almindelige regler om eksamenssnyd.

Sygdom og barsel

Ved længerevarende sygdom skal du sygemelde dig til studievejlederne på din uddannelse, og som udgangspunkt skal sygemeldingen være fremme inden dit eksamenstidspunkt.

Er du syg på eksamensdagen, skal du sygemelde dig til eksamensteamet i Studieservice.

Sygdom skal dokumenteres af læge. Bekræftelse på, at din sygemelding er modtaget, sendes til din UCL-mail. Du skal selv afholde udgiften til lægelig dokumentation.

Særlige prøvevilkår

Har du som studerende brug for særlige prøvevilkår, skal du kontakte studievejlederen på din uddannelse.

Find din studievejleder.

Bevilges du fx forlænget tid til en skriftlig prøve, vil du kunne se din nye afleveringsfrist i WISEflow.

UC Viden - bachelorprojekt

UC Viden Studenterportal er en national vidensdelingsdatabase for bachelorprojekter på professionsbacheloruddannelserne.

Har du fortrolige eller personfølsomme oplysninger i dit projekt, skal du markere i skemaet, at det er fortroligt. Dermed vil ingen, udover Studieadministrationen, kunne se dit projekt.

Har I arbejdet i en gruppe, skal projektet kun registreres én gang på UC Viden, men alle forfattere skal anføres.

Link til UC Viden.

Det er en rigtig god idé at læse vejledningen til aflevering i UC Viden, inden du registrerer dit projekt i UC Viden.

Har du spørgsmål til aflevering i UC Viden, kan du kontakte biblioteket på din uddannelse.