Danske valgfag for nordiske studerende (20 ECTS)

Course

Mulige Kombinationer

Dette tilbud inkluderer 2 valgfag moduler: modul 14 og modul 18 à 10 ECTS hvert. Undervisningen foregår på dansk.

Social Education/Pædagoguddannelsen tilbyder nordiske studerende et semester studie-/praktikophold. Over semesteret kan man tage en kombination af 1- 2 danske valgfag à 10 ECTS hvert, og praktik i et børnehus (en dansk vuggestue og/eller børnehave) af op til 20 ECTS.

Her de mulige kombinationer:

Målgruppe

Pædagogstuderende – Early Childhood Education – med specialisering inden for småbørnspædagogik (børn i alder 1 – 5 år) fra Nordiske lande, undervisning foregår på dansk, evt. med engelsk i nogle sammenhænge/situationer.

Semesteropholdet passer godt med Barnehagelærerutdanningen fra Norge. Det kan også være relevant for studerende i Barnevernspedagogutdanning.

Teoridelen af opholdet passer også godt med Förskollärarprogrammet fra Sverige, dog skal man være opmærksom på at praktikdelen foregår i danske børnehaver.

Formål

Modul 14 og 18 er den danske pædagoguddannelses 2 valgfrie moduler, eller valgfrie kompetenceområder. Modulerne giver dig som studerende mulighed for at tone din uddannelse inden for ét kompetenceområde.

Som udvekslingsstuderende ved Pædagoguddannelsen på UCL kan du vælge mellem 3 kompetenceområder:

 1. Kulturmøde og interkulturalitet, eller
 2. Sundhedsfremme og bevægelse, eller
 3. Natur og udeliv.

Læs mere om de 3 kompetenceområder under Course Description

 

Heather Johannsen International Coordinator
Agnete Lyngbye Kramme Head of Studies, Social Education

Undervisningsmetoder

Studieaktiviteterne består af en vekselvirkning mellem oplæg (også fra eksterne oplægsholdere), diskussioner, praktisk arbejde og/eller praktiske øvelser, individuelt arbejde, studiegruppearbejde og evt.  ekskursioner.

Afhængig af hvilket kombination af modul 14 + 18 du har valgt er der specifikke metoder koblet på disse.

Se evt. Course Description for neden.

Betingelser

For at gennemføre modulet og opnå et certifikat skal den studerende:

 • Møde op til og deltage aktivt i undervisning, gruppearbejde og ekskursioner
 • Modtage og give varierende former feedback fra uddannelsesfaglige medarbejdere og medstuderende i forbindelse med de løbende studieaktiviteter, fremlæggelser og studieøvelser, og
 • Gennemføre opgaver/øvelser frem til prøven, og
 • Deltage i og gennemføre prøven.

Særlige forhold med hensyn til den studerendes helbred og fysiske tilstand kan være gældende.

Studerende med ikke ren straffeattest vil ikke blive optaget.

Studieafgift

Ikke relevant for EU/EØS-studerende og udvekslingsstuderende fra partnerinstitutioner, alle andre studerende skal betale. Send i så fald en e-mail til international@ucl.dk for at høre mere.

 

Kompetenceområde 1

Kulturmøde og interkulturalitet

ECTS

10 + 10 (20 i alt)

Undervisningsmetode

Studieaktiviteterne består af en vekselvirkning mellem oplæg (også fra eksterne oplægsholdere), diskussioner, praktisk arbejde, individuelt arbejde, studiegruppearbejde og ekskursioner, herunder besøg på Moesgaard Museum.

I moduløvelsen til modulgodkendelsen i modul 14 fordyber studiegrupper sig i et selvvalgt emne og præsenterer resultaterne for holdet.

I modul 18 fordyber studiegruppen sig et selvvalgt emne og går til prøve i dette.

Beskrivelse

Modulet handler om kulturmøder: Møder på tværs af kulturer og mellem kulturer. Kultur kan forstås på mange måder. En af dem er, at kultur er måder, mennesker gør ting på.
Derfor arbejder vi med mange forskellige menneskelige praksisser og især de steder, hvor det kan være svært for forskellige praksisser at mødes. Det kan være i samarbejdskultur, institutionskultur, kropskultur.
Modulet sætter fokus på metoder og aktiviteter med fokus på kulturmøde og kulturel diversitet og kulturel produktion.
Gennem modulet trækker vi på studerendes erfaringer fra tidligere praktikker og forbereder aktiviteter til kommende praktikker

Læringsmål

Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle,
kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis.

Den studerende har viden om:

 • kulturelle, multikulturelle og interkulturelle forholds betydning for individ, gruppe og samfund
 • forskellige kulturer samt sammenhænge mellem kultur og pædagogisk praksis
 • kulturteori, kulturanalyse og kommunikation og
 • pædagogiske metoder og aktiviteter med fokus på kulturmøde, kulturel diversitet og kulturel produktion

Den studerende kan:

 • vurdere interkulturelle processer og aktiviteters betydning for menneskers fællesskab, trivsel, identitet og dannelse
 • udvikle pædagogisk praksis med udgangspunkt i interkulturelle møder og netværk
 • analysere og redegøre for kulturelle forhold og dynamikker, og
 • tilrettelægge og lede pædagogiske aktiviteter, hvor kulturel diversitet inddrages som perspektiv og ressource

 

Kompetenceområde 2

Sundhedsfremme og bevægelse

ECTS

10 + 10 (20 i alt)

Undervisningsmetode

Undervisningen tilrettelægges således, at der arbejdes både teoretisk med oplæg fra underviser, tekstarbejde og analyse samt kropsligt og praktisk ift. konkrete pædagogiske cases. Ofte sker det i en løbende vekselvirkning, således at de teoretiske begreber eksemplificeres via kropslige og praktiske
aktiviteter Desuden lægges vægt på, at de studerende selvstændigt og i grupper står for afvikling af aktiviteter med medstuderende og med forskellige pædagogiske målgrupper, således at de opøver kompetencer i at
igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og evægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.

Beskrivelse

Dette modul retter sig mod at lede og understøtte pædagogiske aktiviteter med fokus på sundhed, trivsel og kropslig udfoldelse.
Indholdet tager udgangspunkt i udvalgte og eksemplariske bevægelses- og idrætsaktiviteter, som udfoldes i praksis og i teori. Aktiviteterne belyses og analyseres via forskellige didaktiske modeller og teorier.
Vi introducerer forskellige opfattelser af og teorier omkring sundhed og sundhedspædagogik, og prøver at forstå, hvilken betydningen det brede og positive sundhedsbegreb, som det er beskrevet af WHO (World Healths Organisation), har for det pædagogiske arbejde med forskellige målgrupper. Vi udfolder og udvikler begreber og forståelser i praksis og med praksis.
Desuden sættes fokus på motivation i teori og i praksis.
Vi arbejder med den studerendes egen kropslige dannelse og udvikling af kropslige kompetencer.
Modul 14 sætter afslutningsvis fokus på, hvordan den studerende gennem IKPèn og læringsfelter kan anvende teorier og metoder i den kommende praktik.

Læringsmål

Kompetencemål: Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.

Den studerende har viden om:

 • sundhedsfremme, idræt og bevægelse
 • aktivitetsmuligheder inden for sundhedsfremme, idræt og bevægelse samt om didaktik og metoder til at lede og understøtte processer og aktiviteter
 • metoder til evaluering af processer og aktiviteter med fokus på sundhedsfremme og bevægelse og
 • individuelle, sociale, kulturelle, institutionelle, sundhedsvidenskabelige og velfærdsteknologiske forholds betydning for idræt, sundhedsfremme og bevægelse

Den studerende kan:

 • demonstrere egne færdigheder inden for sundhedsfremme, idræt og bevægelse, herunder vurdere det dannelsesmæssige og kompetenceskabende potentiale
 • tilrettelægge og lede sundhedsfremmende aktiviteter og bevægelsesaktiviteter, som inddrager børn, unge og voksnes perspektiv i processen
 • analysere og evaluere gennemførte processer og aktiviteter med bevægelse og sundhedsfremme, herunder vurdere forandringspotentialet for det enkelte menneskes forhold til sundhed og bevægelse, og
 • analysere og udvikle pædagogisk praksis under hensyn til det enkelte menneskes situation, perspektiv og forudsætninger for deltagelse

 

Kompetenceområde 3

Natur og udeliv

ECTS

10 + 10 (20 i alt)

Undervisningsmetode

Studieaktiviteterne i modulerne skifter mellem faglige oplæg, faglige diskussioner, faglig litteratur, teoretisk arbejde, konkrete friluftsaktiviteter, ture til forskellige typer naturområder, naturvidenskabelige aktiviteter, lejre og udepædagogiske udfordringer.

Beskrivelse

Natur & Udeliv kvalificerer de studerende til at inddrage og udvikle Udepædagogiske naturaktiviteter til målgrupper indenfor praksisfeltet.

Læringsmål

Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med et naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser og naturforståelse med uderummet som læringsmiljø.

Den studerende har viden om:

 • globale miljøudfordringer, natur, naturfænomener og udepædagogiske
  oplevelses- og læringsmuligheder
 • naturdidaktik og udeliv
 • udfordringer og dilemmaer inden for naturformidling i den pædagogiske
  profession, herunder forholdet natur/ kultur, natur på legepladsen samt bæredygtighed i hverdagen, og forskellige målgruppers forudsætninger for aktiv deltagelse, oplevelser og læring i uderummet

Den studerende kan:

 • tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter i uderummet
 • skabe oplevelser og en varieret kreativitet og videnformidling i uderummet med udgangspunkt i deltagernes forskellige forudsætninger og perspektiver
 • inddrage og anvende natur og udeliv i den pædagogisk praksis samt udvikle metoder til naturformidling og
 • tilrettelægge og lede pædagogiske forløb inden for naturformidling, friluftsliv og andre former for udeliv under hensyn til deltagernes forskellige forudsætninger.

 

Både modulgodkendelsen i modul 14 og modulprøven i modul 18 tager udgangspunkt i en præsentationsportfolio.

Modul 14 og 18 leder frem til kompetencemålsprøve med ekstern censur.