Fiskeriturisme og guidevirksomhed

Fiskeriturisme og guidevirksomhed

Hvert andet år er der mulighed for at vælge specialet Fiskeriturisme og guidevirksomhed, hvis du læser serviceøkonom i Vejle. 

Læs herunder mål, viden, færdigheder og kompetencer for specialet Fisketurisme og guidevirksomhed.

Mål

Målet er, at den studerende skal bibringes et overblik på taktisk og strategisk niveau om fisketurismen og dens udvikling/trends, politiske beslutninger i privat og offentlig kontekst, samt fisketurismens samfundsøkonomiske betydning. 

Endvidere er det målet, at den studerende udvikler konkrete færdigheder i fiskegenrer, praksisguidning ved fiskevandet, førstehjælp, bådsejlads, foto/video/medier samt professionel relationskompetence og praksisformidling. 

Det er ligeledes målet, at den studerende erhverver sig viden inden for fiskebiologi, biotopforståelse, gældende love og regler for det rekreative fiskeri samt sikkerhedsregler ved bådsejlads samt udendørsaktiviteter forbundet med rekreativt fiskeri. 

Denne viden og disse færdigheder skal den studerende være i stand til at udnytte konkret i følgende sammenhænge:

 • Produktudvikling
 • Destinationsudvikling
 • Branding og markedsføring af turismeorganisationer og destinationer
 • Konkrete guideaktiviteter

Der er fokus på at tilvejebringe en dybere forståelse for turismesystemet - herunder rekreativ fisketurisme og dermed øge den studerendes forudsætninger for at foretage analyser og på baggrund heraf udvikle markedsføringsplaner, fisketurismeprodukter og fiskeguidevirksomhed herhjemme og i udlandet.

Viden

Den studerende skal ved endt studie have viden om:

 • turismens og fisketurismens udvikling over tid og kunne redegøre for disse
 • sammenhænge mellem forskellige former for turisme og fisketurisme
 • og forståelse for hvorledes turismesystemet påvirkes af eksterne faktorer såsom samfundsøkonomisk og teknologisk udvikling
 • trends inden for de forskellige former for turisme samt hvordan disse påvirker de forskellige delelementer i turismesystemet
 • branding af destinationer samt nationbranding
 • national og international turismepolitik og dennes indflydelse på turismens udvikling
 • forskellig biotopers biologi samt fiskebiologi
 • og være bekendt med fredningstider og mindstemål
 • forskellige fisks biologi og adfærdsmønstre
 • og forståelse for dansk sportsfiskerkultur samt organisering samt de hensyn dette fordrer for guidevirksomhed og produktudvikling generelt
 • og skal være bekendt med sikkerhedsregler under sejlads med turister
 • principper bag foto/video og medier i forbindelse med markedsføring.

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • identificere trends indenfor de forskellige former for turisme og kunne vurdere om turismeprodukter er overensstemmelse med disse trends
 • anvende sin viden om den samfundsøkonomiske udvikling til at forstå de strategiske udfordringer indenfor turisme i en privat og offentlig kontekst, herunder offentlige/private partnerskaber (OPP)
 • deltage i planlægning af destinationers, virksomheders, og nationale turismeorganisationers turismefremstød
 • foretage en analyse af destinationer, segmenter, trends og politiske ændringer og deres konsekvens for forskellige turismeaktører
 • guide ved fiskevand med udgangspunkt i konkrete fiskegenrer og teknik samt formidle valg af metode, valg af taktik og valg af fiskeplads som en del af den gode fiskeoplevelse
 • yde førstehjælp (arrangeres som weekendkursus: deltagerbetaling)
 • tage og anvende foto/video samt bruge forskellige medieplatforme til distribution af kommunikation (på intro-niveau – der kan evt. tilbydes ekstraundervisning mod deltagerbetaling)
 • sejle og navigere en speedbåd (teoridelen indgår i undervisningen, mens den praktiske prøve afholdes som valgfrit element mod betaling – der er et gebyr til Søfartsstyrelsen).

Kompetencer

Den studerende skal:

 • være i stand til at holde sig opdateret på lokal viden om fiskepladser og lokale forholds indvirkning på det rekreative fiskeris muligheder og begrænsninger
 • være i besiddelse af en professionel relationskompetence, der sætter dem i stand til at møde folk med meget forskellige baggrunde og skabe gode oplevelser for disse
 • kunne indgå i udarbejdelsen af markedsføringsplaner for en destination eller turismeorganisation
 • på baggrund af sin forståelse for turismesystemet kunne udnytte sin viden til at udvikle og sælge turismeprodukter, der er i tråd med tidens trends.