Lærer - trainee (egen skoleaftale)

Professionsbachelor

Ønsker du ekstra tæt kobling mellem teori og praksis? Vi strukturerer din dag, så du kan arbejde på en skole, mens du uddanner dig til lærer.

Bliv lærer og få ekstra tæt kobling mellem teori og praksis

På traineelæreruddannelsen (egen skoleaftale) laver du selv en aftale med en skole, hvor du arbejder, samtidig med du uddanner dig til lærer på Læreruddannelsen i Jelling.

Traineelæreruddannelsen er en studieform, hvor du studerer på Læreruddannelsen i Jelling og er ansat på en folkeskole i en deltidsstilling i de 4 år, du er under uddannelse på Læreruddannelsen i Jelling.

Med traineelæreruddannelsen er du sikret:

 • Hands on-erfaring fra dag 1.
 • Ansættelse i traineestilling på en skole svarende til 25-30 procent af normal arbejdstid i hele uddannelsestiden.
 • Løn + SU i 4 år.
 • Stærk kobling mellem teori og praksis.

Det forventer vi af dig

Der er store krav til dig, hvis du skal optages på traineelæreruddannelsen, idet du både skal kunne levere varen 100 procent på din kommende arbejdsplads og dit studium.

Det kræver, at du har et talent for at kunne motivere og lære fra dig. Det er en fordel, hvis du allerede har erfaring med at arbejde med børn og unge fx som underviser, medhjælper eller frivillig leder.

Traineestilling og vilkår

Du anbefales ikke at have en traineestilling, der udgør mere end 25-30 procent af en fuldtidsstilling.

Ansættelsesforhold

Din traineeansættelse er alene et anliggende mellem dig og ansættelsesskolen. Vi anbefaler dog, at din ansættelse på en skole højst udgør 25-30 procent af en fuldtidsstilling, da du samtidig studerer på fuld tid.

Skolen har mulighed for at gøre brug af dig tirsdag og torsdag kl. 8-12 og hele onsdagen. På de øvrige tidspunkter kan du have studieaktiviteter på uddannelsen.

Vi anbefaler, at skolen stiller en mentor til rådighed for dig i din studietid. På uddannelsen vil du møde undervisere, der har særligt fokus på, at du er i ansættelse samtidig med, at du studerer.

Studiestart, løn og SU

Dit ansættelsesforhold på skolen vil typisk begynde omkring 1. august – en måned før dit studium starter i september.

Du vil således først kunne søge SU fra september, men være lønnet fra 1. august. Du er dog bagudlønnet og skal altså derfor sikre dig økonomisk i august måned.

Uddannelsens opbygning

På traineelæreruddannelse (egen skoleaftale) specialiserer du dig inden for 3 undervisningsfag.

Ud over 3 undervisningsfag har du de første 3 år på uddannelsen forløbet lærernes grundfaglighed. Derudover har du 3 praktikforløb og et bachelorprojekt.

Fag på traineelæreruddannelsen

De studerende, der starter på traineelæreruddannelsen i 2018, har dansk (4.-10. klassetrin) som første undervisningsfag.

Undervejs i studiet vælger du yderligere 2 undervisningsfag.

Da traineelæreruddannelsen er et særligt forløb i tæt samarbejde med aftagerfeltet kan der være bindinger på valg af undervisningsfag.

Billedekunst

Biologi

Dansk (1.-6. klassetrin)

Dansk (4.-10. klasse)

Engelsk (1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin)

Fysik/kemi

Geografi

Historie

Håndværk og design

Idræt (1.-6. eller 4.-10. klasse)

Kristendomskundskab/religion

Madkundskab

Matematik (1.-6. klassetrin)

Matematik (4.-10. klassetrin)

Musik

Natur/teknologi

Samfundsfag

Tysk

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A,B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Hvis du ikke opfylder adgangskrav til faget, kan du på VUC få en individuel vurdering af dine kompetencer, så du ikke bruger tid på at lære noget, du allerede kan i forvejen. Dit lokale VUC kan vurdere dit faglige niveau op mod målene for konkrete fag på gymnasiale niveau (HF/STX).

Retsinformation.dk

Lærernes grundfaglighed
Lærernes grundfaglighed er et gennemgående fag de første 3 år af uddannelsen.

I faget er der fokus på, at du får almene kompetencer til at tage vare på skoleelevers læring, udvikling, trivsel og dannelse ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Det er et fag, som blandt andet drejer sig om pædagogiske, psykologiske og didaktiske aspekter af lærerarbejdet. Derudover er der fokus på specialpædagogik og undervisning af tosprogede.

Lærernes grundfaglighed har 6 moduler:

 • Dannelse i den mangfoldige skole.
 • Skolen og undervisningen.
 • Elevens læring og udvikling.
 • Undervisning af elever i komplicerede læringssituationer.
 • Undervisning af flersprogede elever og professionelt samarbejde.
 • Læreren som reflekterende didaktiker

Praktik

Uddannelsen byder på i alt 18 ugers praktik fordelt over 3 perioder. Praktikken foregår på en anden skole end den, hvor du er ansat i en traineestilling.

På både 2., 3. og 4. studieår skal du i praktik i 6 uger.

Praktikken foregår i grupper og på en anden skole end din ansættelsesskole.

Du har ikke undervisning på læreruddannelsen i praktikperioden, men du fortsætter i praktikperioden i dit ansættelsesforhold på den skole, hvor du er ansat i en traineestilling.

Din løn er den samme i praktikperioden som i den resterende del af dit uddannelsesforløb.

Hvad skal jeg lave i praktikken?

I løbet af praktikken får du mulighed for at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb.

Praktikperioderne har forskellige temaer. I løbet af de 3 praktikforløb arbejder du fx med:

 • Klasseledelse.
 • Didaktik.
 • Samarbejdsrelationer med elever, kolleger, forældre mv.

Vejledning undervejs i praktikken

Gennem hele praktikperioden er du tilknyttet en vejleder på praktikstedet.

Praktikeksamen

2 af de 3 praktikperioder afsluttes med eksternt bedømt praktikeksamen. Det skal være med til at sikre et godt og relevant udbytte af praktikken.

Du får SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

Job og videreuddannelse

Langt de fleste læreruddannede begynder med et lærerjob i folkeskolen, på fri- og efterskoler eller på privatskoler, men karrieremulighederne er mange.

Hvor får lærere job?

Som lærer kan du både komme til at arbejde med små og store børn, unge og voksne.

Ca. 2/3 af de færdiguddannede lærere arbejder i folkeskolen.

De fleste af de øvrige lærere arbejder også med undervisning.

De arbejder hovedsageligt på friskoler, private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner.

 

Hvad laver lærere på folkeskoler, friskoler og privatskoler?

Folkeskoler, friskoler og privatskoler dækker alt fra den lille byskole til storbyskolen med mere end 1000 elever.

Alsidigheden i jobbet er stor. Du arbejder både med børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Din primære opgave bliver at undervise. Du kan undervise i flere forskellige fag og på forskellige klassetrin. Du har derfor i høj grad mulighed for at forene din interesse for undervisning med faglige interesser.

Lærerjobbet i folkeskolen og på fri- og privatskoler handler dog også om andet end at undervise.

Det handler også om social omsorg og om at være med til at danne de næste generationer. Og så bliver du også udfordret på din evne til at skabe resultater med andre mennesker.

Samarbejdet med forældre og kolleger spænder bredt. Fra skole/hjem-samtaler og ekskursioner til lærermøder og samarbejde i lærerteams på tværs af faginteresser.

 

Hvad laver lærere på efter-, erhvervs- og højskoler?

Efterskoler er for 14-18-årige elever, der går i 8.-10. klasse. Eleverne bor på skolen, og dermed flyder undervisning og fritid mere sammen, end tilfældet er i folkeskolen og på fri- og privatskoler. Det giver dig andre udfordringer som lærer, og samtidig også unikke muligheder for at komme tættere på dine elever.

Erhvervsskoler er for unge, der er i gang med en faglig uddannelse til f.eks. tømrer, frisør eller elektriker. Her kan du undervise i fx dansk, matematik eller engelsk.

På højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner kan du både undervise unge og ældre.

Andre jobmuligheder inden for skoleverdenen

Inden for skoleverdenen kan du vælge at specialisere dig. Du kan både vælge at gå ledervejen eller i en pædagogfaglig retning. Lærere arbejder fx også som:

 • Skoleleder.
 • Vejleder for kolleger.
 • Skolebibliotekar.
 • SSP-medarbejder.
 • It-vejleder.
 • Læsevejleder.
 • Pædagogisk konsulent ved det kommunale skolevæsen.
 • Lærer i udlandet.

 

Videreuddannelse

Læreruddannelsen åbner for mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter - fx:

 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Vejledning og supervision.
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Ungdomspædagogik.
 • AKT-uddannelse.
 • Læsevejlederuddannelse.
 • Master i Ledelse.
 • Master i Drama- og Teaterpædagogik.
 • Master i Fitness og Træning.
 • Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse.

(Indsæt følgende faktaboks, som kan placeres ved siden af ovenstående tekst)

Eksempler på muligheder for videreuddannelse

Læs mere om videreuddannelsesmuligheder hos UCL, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet:

 

Optagelseskrav og ansøgning

Skal jeg søge via kvote 1 eller 2?

I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit fra en adgangsgivende eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Kvote 2 skal du søge, hvis du tænker, at dit gennemsnit ikke rækker til en plads via kvote 1. I kvote 2 vurderes du på dine samlede kvalifikationer og kompetencer. Din adgangsgivende eksamen er her en del af den samlede vurdering.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller har du en udenlandsk eksamen, skal du også søge via kvote 2. Læs mere om det under IKV - Individuel kompetencevurdering og Optagelse med udenlandsk eksamen.

IKV - Individuel kompetencevurdering.

Optagelse med udenlandsk eksamen.

Ansøgningsfrister

 • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.
 • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Er du kvote 2-ansøger og søger efter den 15. marts, kl. 12, vil din ansøgning blive behandlet i kvote 1.

Vent ikke til sidste øjeblik med at sende din ansøgning, da der altid er et stort tryk på optagelse.dk lige op til ansøgningsfristerne.

Traineestilling er krav for optagelse

Vær opmærksom på, at du for at blive optaget på traineelæreruddannelsen både skal have positivt svar på din ansøgning til Læreruddannelsen i Jelling og en positiv tilkendegivelse om en traineestilling på en folkeskole.

Sådan søger du

Du søger om optagelse via optagelse.dk.

Du finder den specifikke uddannelse, du vil søge under “videregående uddannelse” på siden.

På optagelse.dk kan du bl.a. også få gode råd til, hvordan du udfylder din ansøgning.

Optagelse.dk.

Adgangskrav via optagelseskvotient (kvote 1)

For at søge via kvote 1, skal du have en af følgende eksamener med et eksamensgennemsnit på minimum 7:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Justering af eksamensgennemsnit

Du har mulighed for at få dit eksamensgennemsnit justeret, hvis du begynder på en uddannelse inden 2 år fra beståelsen af din gymnasiale eksamen.

Du får opjusteret dit eksamensgennemsnit, hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede på din gymnasiale uddannelse.

Bonus for tidlig studiestart og ekstra A-fag.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

Har du under 7 i eksamensgennemsnit, skal du søge via kvote 2.

I kvote 2 skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).
 • Du forventer at bestå en adgangsgivende eksamen inden 1. juli i optagelsesåret.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen.

Kvote 2-ansøgere skal til optagelsessamtale

Alle ansøgere med et eksamensgennemsnit under 7 skal deltage i en optagelsessamtale.

Optagelsessamtalerne består af 2 korte interviews. Du bliver vurderet på 6 forskellige parametre til optagelsessamtalen:

 • Motivation.
 • Kognitiv formåen.
 • Samarbejdsevne og personlig integritet.
 • Kommunikationsevne.
 • Etisk formåen.
 • Faglig tekstforståelse og teksthåndtering.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag på læreruddannelsen. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A,B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Retsinformation.dk.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag på læreruddannelsen. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A,B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Retsinformation.dk.

Kontakt uddannelsen

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav.
 • Ansøgningsprocedure.
 • Optagelse.

Kontakt optagelsesvejledning

63 18 33 33 (telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-12) eller optagelseshotline@ucl.dk.

Uddannelsesvejledning

Du kan kontakte Læreruddannelsen i Jelling, hvis din henvendelse handler om uddannelsens indhold.

Kontakt læreruddannelsen

Annette Falk
Uddannelseschef, Lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling
24 94 75 03, falk@ucl.dk.

Lotte Skinnebach
Uddannelsesleder, Læreruddannelsen i Jelling
24 79 84 57 eller lihs@ucl.dk.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Læreruddannelsen i Jelling, Stationsvej 4, har åbent hus torsdag 21. februar kl. 19-21.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.