Abstract af afgangsprojekt på diplomuddannelsen i ledelse

Af Jørgen Gregersen 

Det overordnede tema for dette afgangsprojekt er samarbejdsrelationer og kompetenceudvikling blandt lærere og pædagoger i indskolingsafdelingen på en kommunal folkeskole. Formålet med min undersøgelse har været at tilvejebringe et empirisk og videnskabsteoretisk grundlag for mit strategiske arbejde med udvikling af samarbejdet i og mellem de to faggrupper.

Opgaven er bygget op om følgende problemformulering: ”Hvordan kan lærere og pædagoger i indskolingen samarbejde bedre om kerneopgaven?”

Det empiriske grundlag for min undersøgelse udgøres af sekundær empiri i form af KL rapporten om ”Kommunernes omstilling til en ny folkeskole” og den første kortlægning som led i ”Program for læringsledelse – skole” kombineret med primær empiri tilvejebragt ved observation og kvalitative forskningsinterview.

I projektet inddrages teoretiske begreber som: systemisk ledelsesteori og teamforståelse, strategisk kompetenceudvikling, strategisk arenatænkning, Karl Weicks tilgang til strategi, kompetence- og læringsbegrebet og praksisfællesskaber. Analysekapitlet rummer bl.a. en omfattende analyse af kulturen i organisationen baseret på Scheins funktionalistiske kulturforståelse.

Jeg konkluderer, at både lærere og pædagoger oplever stor grad af samarbejde om elevernes adfærd og trivsel. Til gengæld er der lille fokus på samarbejdet om undervisningens faglige aspekt trods intentioner om det modsatte. Sondringen mellem samarbejdet om adfærd og trivsel og om undervisningens faglige aspekt er samtidig en sondring mellem daglig drift og langsigtet udvikling. Pædagogerne vil gerne udvikle didaktiske kompetencer i samarbejde med lærerne. Samtidig vil lærerne gerne dele deres viden med andre lærere og pædagoger.

Mine ledelsesstrategiske tiltag formulerer jeg i 4 indsatsområder. Bl.a. planlægger jeg at arbejde med: rammerne for samarbejdet i årgangsteamene (1), udvikling af samarbejdet mellem lærere og pædagoger omkring bevægelsesdelen (2) og udvikling af praksisfællesskaber som led i intern kompetenceudvikling (3).