Abstracts til afgangsstuderende

Resumé og hurtigt overblik over en håndfuld tidligere afgangsprojekter

 

af Dorthe Rohwer

Som øverste leder i organisationen har jeg været optaget af at få et ledelsesbevidst fokus på et mere veltilrettelagt arbejde med MED-systemet, og hvad det i øvrigt kan give af særlige ledelsesmuligheder og ledelsesfokus i forhold til at optimere kerneopgaven.

Jeg har i indeværende undersøgelse arbejdet læringsorienteret med afsæt i det realistiske paradigme, fordi jeg gerne ville have en forståelse for og et nærmere indblik i MED-systemets opbygning, struktur samt rolle og opgave i forhold til arbejdsmiljøet i det samarbejdsorgan, det indgår i, med et organisatorisk perspektiv for øje. Derfor har jeg ved samme lejlighed medtaget en analyse af den organisation, jeg er en del af, som udgør det store og det lille fællesskab. Dermed blev den kontekst, som MED-systemet opererer i, sat.

Læs mere

af Jørgen Gregersen

Det overordnede tema for dette afgangsprojekt er samarbejdsrelationer og kompetenceudvikling blandt lærere og pædagoger i indskolingsafdelingen på en kommunal folkeskole. Formålet med min undersøgelse har været at tilvejebringe et empirisk og videnskabsteoretisk grundlag for mit strategiske arbejde med udvikling af samarbejdet i og mellem de to faggrupper.

Opgaven er bygget op om følgende problemformulering: ”Hvordan kan lærere og pædagoger i indskolingen samarbejde bedre om kerneopgaven?”

Det empiriske grundlag for min undersøgelse udgøres af sekundær empiri i form af KL rapporten om ”Kommunernes omstilling til en ny folkeskole” og den første kortlægning som led i ”Program for læringsledelse – skole” kombineret med primær empiri tilvejebragt ved observation og kvalitative forskningsinterview.

Læs mere

af Anette Sejr Christoffersen

Hvordan kan jeg som projektleder bidrage til en afklaring af, hvilke elementer småbørnsindsatsen i aldersgruppen 0-3 år i Middelfart Kommune kan indeholde for at sikre en tidlig og rettidig indsats med en styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde og forældreinddragelse?

Afgangsprojektet er udarbejdet med afsæt i et socialkonstruktionistisk paradigme.

Afgangsprojektets empiriske udgangspunkt er en interessentanalyse, som skal belyse hvilke ønsker og bekymringer de forskellige interessenter har, og hvilken kommunikationsform, der kan give mening i processen og i implementeringsfasen. Dernæst har jeg kigget på hvilke interessekonflikter, der kan være, samt en relationsanalyse for at vurdere, hvilke relationer der har størst betydning i projektet.

Læs mere

af Anja Lund

Her stilles skarpt på sammenhængen mellem det, at levere en tilfredsstillende kerneydelse og at trives i sit job. Udgangspunktet tages i sekundære, kvantitative data i form af aktuelle målinger fra en trivselsmåling blandt personalet, samt testresultater og CEPOS undersøgelsen. For at underbygge og uddybe disse hårde facts, ses også på primære kvalitative data gennem interviews, da disse giver en mulighed for at komme bagom de svar, der ligger til grund for de førnævnte tests og målinger. Den nævnte problematik belyses yderligere ved, at der i opgaven sættes fokus på, hvorledes forandringerne har betydning. Hvad er det der gør, at vi som skole er nødt til at forandre os, hvilke drivkræfter spiller ind og hvad betyder den modstand vi møder?

Læs mere

af Mette Guldbrand

Jeg er pr. 01.11.2014 ansat ved Bifrost Vejle Kommunes fleksible tilbud til børn og unge med handicap. Har gennemført en Diplom i ledelse gennem UCL Lillebælt, afgangsprojekt afsluttet januar 2015.

Afgangsprojekts emne udspringer af en nysgerrighed og interesse for organisationens kapacitet for forandringer og heraf kommende konsekvenser. Udefra kommende forventninger og nye indvirkninger ind i organisationen ”kan ikke og skal ikke undgås”, men hvilke strukturer og fundamenter vil være understøttende, når der perspektiveres mellem ledelse, medarbejder og samfund?

Emnet drejer sig om sammenhængskraft i Bifrost som organisation. Organisationen har i januar 2015 gennemgået en trivselsundersøgelse, hvilket har delt organisationen i tal og kurver. Organisationens afdelingers trivsel har vist sig at have forskellige forudsætninger og hermed forskellige resultater. Min interesse vækkes yderligere af en højt personale gennemstrømning i konkrete afdelinger. Hvilke afdelingers trivsels undersøgelse var markant lavere end den yderligere organisationens trivsel.

Læs mere