Småbørnsindsatsen i aldersgruppen 0-3 år i Middelfart Kommune

Af Anette Sejr Christoffersen

Problemformulering

Hvordan kan jeg som projektleder bidrage til en afklaring af, hvilke elementer småbørnsindsatsen i aldersgruppen 0-3 år i Middelfart Kommune kan indeholde for at sikre en tidlig og rettidig indsats med en styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde og forældreinddragelse?

Afgangsprojektet er udarbejdet med afsæt i et socialkonstruktionistisk paradigme.

Afgangsprojektets empiriske udgangspunkt er en interessentanalyse, som skal belyse hvilke ønsker og bekymringer de forskellige interessenter har, og hvilken kommunikationsform, der kan give mening i processen og i implementeringsfasen. Dernæst har jeg kigget på hvilke interessekonflikter, der kan være, samt en relationsanalyse for at vurdere, hvilke relationer der har størst betydning i projektet.

Interessentanalyse peger på, at en af de betydningsfulde interessentgrupper er forældrene, som jeg herefter vælger at undersøge nærmere. Til dette formål valgte jeg et kvalitativt semistruktureret fokusgruppeinterview med forældre til børn i alderen 0-6 år som primær kvalitativ empiri.

Som sekundær kvalitativ empiri har jeg valgt at inddrage kommissoriet for Småbørnsindsatsen, der er hele afsættet for projektet med en præcisering af, vision, mission, mål og arbejdsopgaver. For at drage nytte af de erfaringer forvaltningen allerede har gjort sig med tidlig opsporing og nuværende indsatser i forhold til det at arbejde med inklusion, har jeg som sekundær kvantitativ empiri valgt at inddrage dele af en spørgeskemaundersøgelse.

Konklusion

Som bidrag til drøftelse af mulige elementer i Småbørnsindsatsen 0-3 år er udarbejdet 4 scenarier. I ”Fællesskabsforvaltningen” findes det mest konkrete bud på et element, der kan sikre tidlig og rettidig indsats kombineret med en forventet reduktion af udgifter på sigt. Det er forældreuddannelsen Familie med hjerte, der også kombinerer høj grad af forældreinddragelse med tværprofessionelt samarbejde. Dette vil kræve en investering, som forventes udlignet over en 10 årig periode.

Forældre vil rigtig gerne inddrages og vurderer sundhedsplejen som en væsentlig del i at familien trives. De ønsker primært hjemmebesøg, da de i grupper er sårbare og får ikke sagt og spurgt om det, der virkelig er væsentligt for dem. Forældreuddannelse lyder spændende bare det ikke betyder færre hjemmebesøg. Pasningstilbuddet betyder også rigtig meget for familiens trivsel. Det spændende kunne være at invitere forældre med over i en tænkning om kommune 3.0 med øget fokus på fællesskaber hvor alle ressourcer kommer i spil.

Som projektleder for Småbørnsindsatsen 0-3 år skal jeg rent ledelsesstrategisk sikre at projektet giver mening ved, at der er en tæt kontakt mellem de betydningsfulde interessenter, projektgruppe og styregruppen. Jeg skal i processen være opmærksom på at facilitere til refleksioner for at styrke relationer og skabe ejerskab. Det vil også være væsentligt, at der skabes en kultur, hvor det at være impulsiv og kreativ er tilladt for at fremme en mere emergent strategisk tilgang. At få udarbejdet en kommunikationsstrategi og at få omsat kommunens værdier til Småbørnsindsatsen vil også være til gavn for projektet.

Med læring fra implementering af en tværgående Handleguide i forvaltningen, skal jeg ved implementering af Småbørnsindsatsen være opmærksom på, at lederne inddrages fra starten og gøres opmærksom på deres position og ansvar i projektet. Samtidig vil det være væsentligt at overveje, at der bliver en formidling fra projektgruppen direkte til medarbejderne decentralt for at skabe ejerskab, og at det giver mening decentralt. Det ser ud til, at det tværprofessionelle samarbejde i forvaltningen kan forbedres, og det kræver, at både ledere og medarbejdere ved hvad det betyder, og at der ledelsesmæssigt skabes en ramme til det at kan lade sig gøre.