Spørgeskemametode

I dette forløb vil du blive introduceret til, hvad der kendetegner et videnskabeligt spørgeskema og hvilke ting, man undervejs må tage stilling til, når spørgeskemaet skal leve op til videnskabelige kriterier. Til sidst vil du blive bedt om at besvare en multiple choice-quiz, som samler op på forløbet.

LÆRINGSMÅL:

At opnå en forståelse for hvordan spørgeskemaer kan udformes med henblik på selv at kunne modtage brugbare svar i forbindelse med udsendelse af spørgeskemaer.

 

SØGEORD:

Spørgeskema, spørgeskemaundersøgelse, spørgeskemametode, videnskabelig metode, metode, metodefag, kvantitativ metode, kvantitativ, undersøgelse, sundhedsuddannelser, sundhed, survey, surveyxact, google analyse, questionnaire, brugerundersøgelse, brugerundersøgelser, tilfredshedsundersøgelse, dataindsamling, dataindsamlingsmetode, statistik, problemformulering, operationalisering, spørgeemne, spørgeemner, lukkede spørgsmål, åbne spørgsmål, halvåbne spørgsmål, svarkategori, svarkategorier, likertskala, likert, besvarelse, svar, forskningsspørgsmål, variable, items, population, stikprøve, bortfald, bortfaldsanalyse, demografi, demografiske data, baggrundsvariable, demografisk, data, spørgsmålstype, handlingsspørgsmål, holdningsspørgsmål, præskriptiv statistik, deskriptiv statistik

Relaterede emner