Persondata

Når dine personoplysninger behandles i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (herefter benævnt UCL) værner om dine personoplysninger, og behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med EU’s persondataforordning og den danske databeskyttelseslov.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er dataansvarlig for dine personoplysninger

Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
CVR-nr.: 30859480
Telefon: 63 18 30 00.
Mail: ucl@ucl.dk

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information, som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, cpr-nummer mv.

Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger fx indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, videregivelse, samkøring og sletning.

Hvor kommer oplysningerne fra?

Det er typisk oplysninger, du selv har givet UCL i forbindelse med ansøgning om ansættelse, optagelse på en uddannelse eller et kursusforløb. Dertil kommer relevante oplysninger, der indsamles om dig, så længe du er ansat, studerende eller kursist.

Vi kan også behandle oplysninger om dig, som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, og virksomheder, fx oplysninger fra karakterdatabasen i forbindelse med optagelse på en uddannelse.

Formålet med UCL’s behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger som led i de opgaver, vi har som uddannelsesinstitution, ansættelsesmyndighed og offentlig myndighed.

Det vil sige, at vi behandler nødvendige oplysninger i forbindelse med dine ansættelsesforhold, din uddannelse og dit kursusforløb.

Principper for UCL’s behandling af personoplysninger


Lovligt og fair

Vi behandler personoplysninger på lovlig og fair vis og i overensstemmelse med dine rettigheder.

Formålsafgrænset
Vi indsamler personoplysninger til specifikke, eksplicitte og legale formål. Personoplysninger vil alene blive brugt til de formål, som de oprindeligt blev samlet ind til.

Transparent
Når vi indsamler personoplysninger fra dig eller via andre kilder, sikrer vi, at du har den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at modtage information om, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig.

Dataminimeret
Vi indsamler kun de personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænsede til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, som de er indsamlet til.

Nøjagtigt
De personoplysninger, som vi behandler, er nødvendige, og skal være korrekte og opdaterede.

Tidsbegrænset
Personoplysninger vil kun blive behandlet i et personidentificerbart format, så længe det er nødvendigt for de formål, som det blev indsamlet og behandlet til

Fortroligt
Vi garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere kender retningslinjerne for fortrolig behandling af personoplysninger og ved løbende at uddanne medarbejderne i, hvordan personoplysninger må behandles.

Dine rettigheder

Ifølge persondataforordningen har du ret til:

  • At få oplyst, hvis nogen indsamler, opbevarer, bruger eller videregiver dine personoplysninger.
  • At få indsigt i hvilke personoplysninger, der er indsamlet om dig, og hvordan de bliver brugt.
  • At få rettet forkerte oplysninger om dig.
  • At få slettet dine personlige oplysninger i visse tilfælde, før den generelle sletteperiode udløber.
  • At få begrænset behandlingen af dine oplysninger i visse særlige tilfælde.
  • At gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger og mod at dine personoplysninger anvendes i direkte markedsføring fx ved profilering.
  • At få en oversigt over de indsamlede oplysninger om dig og til at få oplysningerne flyttet til en anden dataansvarlig (dataportabilitet) i visse tilfælde.
  • At blive underrettet direkte, hvis der skulle ske noget med dine oplysninger fx ved brud på datasikkerheden.

Opbevaring og sletning

De oplysninger, som UCL indhenter og behandler om dig, vil blive behandlet og opbevaret i vores interne it-systemer fx personaleadministrative systemer, studieadministrative systemer og dokumenthåndteringssystemer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et sagligt formål. Det konkrete tidspunkt for sletning afhænger af, hvor længe opbevaring af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af formålet med indsamlingen.

UCL’s databeskyttelsesrådgiver

UCL har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der er databeskyttelsesrådgiver for hele organisationen.. 

Du kan henvende dig til UCL’s databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål om UCL’s behandling af personoplysninger eller ønsker mere information om dine rettigheder.

Kontaktoplysninger til UCL’s databeskyttelsesrådgiver:

Jacob Hempler-Mikkelsen
Mail: DPO@ucl.dk

NB! Når du sender en almindelige mail, er den ikke krypteret. Hvis din mail indeholder følsomme personoplysninger, oplysninger om cpr-nummer, oplysninger om private forhold eller øvrige oplysninger, som bør beskyttes, skal du sende den krypteret og ikke som almindelig mail.

Postadresse:

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Alle 1
5230 Odense M
Att: Lars Udengaard

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder oplysninger om, hvordan du klager på www.datatilsynet.dk.

Persondataretlige love

Der er flere love, som regulerer behandling af personoplysninger.

Reglerne skal beskytte personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af deres personoplysninger.

Generelle regler om behandling af personoplysninger findes i EU's databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov:

EU persondataforordning (EU)679/2016

Databeskyttelseslov LOV 502/2018.