Medarbejdere

Her kan du møde vores medarbejdere.

I Center for Anvendt Skoleforskning arbejder en lang række forskere og undervisere på læreruddannelsen med at undersøge, udforske og udvikle ny viden om skolen og dens praksis i et nært samarbejde med skoler og lærerstuderende. 

Medarbejdere

Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.
 • Elevers interesse og motivation for naturfags- og matematikundervisning.

Peter Yding Brunbech Ph.d., HistorieLab
 • Historie på film
 • Historieformidling via nye medier
 • Historiebrug
 • Politisk historie siden 1846
 • Historieundervisning
 • Historie- og kulturarvsformidling.

Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
 • Dannelse og undervisning
 • Projektarbejde
 • Læremidler og digitalisering
 • Folkeskole og frie grundskoler.

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
 • Læremidler (digitale som analoge)
 • Digitalisering af skolen
 • Danskfagets didaktik.

Søren Smedegaard Uddannelseschef for Læreruddannelserne i UCL
 • Børn, idræt og bevægelse
 • Implementering af idræt og bevægelse i skolen.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
 • Digitalisering i skolen
 • Teknologi­forståelse
 • Fagdidaktik, æstetik og litteraturundervisning
 • Skoleudvikling.

Tina Danielsen Sekretær

 • Undervisning i samfundsfag
 • Politisk dannelse
 • Demokratisk dannelse i folkeskolen.

Andreas Bolding Christensen Lektor
 • Underviser i idrætsfaget og bevægelse i undervisningen
 • Forsker i bevægelse i undervisningen
 • Udvikler læremidler til idrætsfaget
 • Dannelse af etisk myndighed
 • Fællesskaber i de frie skoler
 • Kirstendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab
 • Undervisningsfaget kristendomskundskab/religion

Christa Moe Lektor

 • Engineering
 • STEM
 • Teknologiforståelse

 • Matematik didaktik og undervisningundervisning i matematiske kompetencer
 • Evaluering i Matematik
 • STEM didaktik og undervisning
 • Offentlige skolemadsordninger som bidrag til sundhedsfremme, trivsel, læring og bæredygtig udvikling
 • Offentlige indkøb af lokalt producerede fødevarer til skolemad, madordninger i dagtilbud og andre offentlige måltider
 • Uddannelse for Bæredygtig Udvikling for lærerstuderende, herunder FN’s Verdensmål og UNESCO 2030 agenda for bæredygtig udvikling
 • Analoge og digitale læremidler til fremme af mad- og sundhedsrelateret handlekompetence blandt elever i folkeskolen.

Gitte Hjarnø Lektor
 • Danskfagets didaktik og dansk som andetsprog
 • Multimodalitet, fiktion- og dokumentarfilm 
 • Efterskoledidaktik og efterskolens praksis 

Hanne Fie Rasmussen Lektor, ph.d.
 • Almendidaktik
 • Uddannelsesledelse
 • Samarbejde og organisering.

Heidi Eskelund Knudsen Faglig leder, HistorieLab, ph.d.
 • Historie som skolefag i grundskole og gymnasium
 • Historie som fag i læreruddannelsen
 • Historieundervisning, fagdidaktik, historisk metode.

 • Børnene i robotbyen
 • Underrviser på læreruddannelsen i fysik/kemi og natur og teknologi.
 • Med i  udviklingsprojekt i Svendborg. ”Engineering i skolen”.

Henrik Ottosen Forskningsmedarbejder
 • Historiedidaktik – nationalt og internationalt
 • Analoge og digitale læremidler i historie – herunder brug af nærområdet
 • Ministeriets læreplaner
 • Historieundervisning i grundskolen og i læreruddannelsen
 • Det 20. århundredes historie
 • Historie- og kulturarvsformidling.
 • Inklusion og projektorienteret undervisning
 • Observations- og kodningsstrategier og undervisningskvalitet
 • Fællesskab i friskoler
 • Almen fagdidaktik
 • Religionsdidaktik
 • Diskursanalyse
 • Pædagogisk filosofi
 • Læreplansanalyse

Lene Junge Lektor
 • Praksisfortolkninger af læremidler
 • Playful Learning
 • Undervisning i matematik

 • Historieundervisning i grundskole, gymnasium og læreruddannelse
 • Historiedidaktiske grundpositioners repræsentation af fortid
 • Læremidlers repræsentation af fortid
 • Elevers billede af fortiden og skolefagenes betydning for dette

Lone Nielsen Lektor, ph.d-studerende
 • Danskfagets didaktik
 • Teknologiforståelse i skolens fag og i læreruddannelsen
 • Smags- og madkundskabsdidaktik
 • Maddannelse
 • Madkundskab som fag i folkeskolen og på læreruddannelsen

 • Fremmedsprogspædagogik
 • Digitale læremidler til fremme for kritisk sproglig og kulturel bevidsthed og interkulturelle kommunikative kompetencer
 • Undervisningsdesign til fremmedsprog  (L2, L3 osv.)  
 • Flersprogethed og flersprogethedsdidaktik / tværsproglighedsdidaktik

Marie Bonde Olesen Lektor
 • Undervisning i samfundsfag
 • Samarbejde mellem dagtilbud, skole og kulturinstitutioner
 • Historie- og kulturarvsformidling
 • Danskfagets didaktik
 • Eksplorative tilgange til undervisning
 • Narratologi
 • Litteraturdidaktik

Mette Dreier Hjelmborg Forskningsmedarbejder
 • Matematik som skolefag
 • Læremidler I matematik og det matematiske register
 • Undersøgelsesorienteret matematikundervisning.

Mette Væver Adjunkt

 • Digitale læremidler, robotteknologi, inklusion og differentiering
 • It-didaktik, didaktisk design
 • Læringsteori og læring gennem deltagelse i praksis
 • Sociomateriel pædagogik
 • Hybride læringsmiljøer, online læring, blended learning, MOOC
 • Lærerprofessionel teknologiforståelse og teknologiuddannelse
 • Teknologiforståelser
 • STS, kvalitative metoder, virtuel etnografi, teknoantropologi, design-baseret forskning

Morten Christensen Lektor, ph.d.

Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.
 • Digitalisering i folkeskolen
 • Brug af digitale læremidler
 • Kvantitative metoder.

Pernille Damm Mønsted Pjedsted Ph.d. og adjunkt
 • Almendidaktik
 • Organisatoriske psykologiske processer
 • Kropslige læring og erkendelse

Poul Kjær Lauridsen Lektor
 • Historie

Rachel Zachariassen Undervisning, konsulentarbejde og kulturprojekter
 • Historiebrug og historiemanipulation
 • Konspirationsteorier og fake news
 • Unges online liv
 • Højrefløjsbevægelser i Tyskland, tysk historie politik og litteratur siden år 1900
 • Undergangsvisioner og dystopier.

Solveig Gaarsmand Lektor

Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder
 • Undervisnings- og skoleudvikling med digitale læremidler
 • Undersøgende undervisning i almendidaktisk perspektiv
 • Inklusion og eksklusion i skole og uddannelser
 • Lærerprofession, skolepolitik og uddannelsessociologi

Tine Nielsen Lektor ph.d./Seniorforsker
 • Skala-udvikling og validering
 • Psykometriske modeller og analyser (IRT)
 • Spørgeskemaudvikling og analyse af ordinale data
 • Studentertrivsel og mangel derpå (stress, self-efficacy, motivation, intellektuel stil, mv.)
 • Statistik-angst
 • Undervisningsevaluering.

Thomas Roed Heiden Underviser
 • Skriftsprogsvanskligheder 
 • Litteraturundervisning 
 • Dramapædagog 

 

Cæcilie Ketil Hejl Ph.d.-studerende

Louise Amstrup Ph.d.-studerende

Ph.d.-projekts titel:
Hvilken viden former læreres undervisningspraksis? Og hvilken rolle spiller forskning? 

Beskrivelse af projektet:
Ph.d.-projektet undersøger, hvilken viden folkeskolelærere trækker på i deres undervisningspraksis, og særligt hvilken rolle forskning spiller heri. Ydermere handler projektet om, hvordan folkeskolen kan være med til at samskabe og kvalificere forskning på undervisningsområdet, og være med til at sikre forskningens anvendelighed i praksis.

Projektet er forankret på Aalborg Universitet i Købehavn ved Humanomics Research Centre samt UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og er bevilget af Det Nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforskning under Uddannelses-og Forskningsministeriet.

Der arbejdes med: 
Vidensomsætning, evidensbasering, lærerpraksis, forskningsimpact

 

Louise Sandra Nørgaard Amstrup Ph.d.-studerende

Michael Peter Jensen Ph.d.

Ph.d.-projektets titel:
Skrivning og skriversubjektivitet i et posthumanistisk perspektiv

Beskrivelse af projektet:
Ph.d.-projektet undersøger skrivning, skriversubjektivitet og materialitet i danskfaget i et posthumanistisk perspektiv, med fokus på hvordan skrivning og skrivere produceres i relationerne mellem humane og nonhumane aktører i klasserummet. Projektet undersøger og udvikler posthumanistiske tilgange til både skriveundervisning og -forskning, herunder alternative tilgange til videodata i skoleforskning.

Projektet er tilknyttet ILD-lab ved Institut for Kultur og Læring, AAU samt UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og er bevilget af Det Nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforskning under Uddannelses-og Forskningsministeriet.

Der arbejdes med:
Skrivepædagogik, skriversubjektivitet, posthumanisme, videometodologi

Stine Mariegaard Adjunkt, Ph.d.

Tina Visgaard Duedahl Ph.d.-studerende

Ph.d.-projektets titel:
Materialitetsensitiv læreruddannelsesdidaktik – når læreruddannere eksplicit rammesætter legende tilgange til læring i interaktion med materialiteterne i UCL’s Playlabs

Beskrivelse af projektet:
Ph.d.-projektet bidrager til udviklingen af professionsdidaktik ved at frembringe viden om, hvordan læreruddannere kan rammesætte legende tilgange til læring i interaktion med materialiteterne i UCL’s PlayLabs, og hvordan læreruddannere igennem eksplicitering af deres didaktiske valg kan udvikle en eksemplarisk læreruddannelsesdidaktik.

Studiets hypotese er, at en ændret praksisarkitektur (Kemmis et al, 2014) kan understøtte nye måder at tale, handle og indgå relationer på i rammesætningen af legende tilgange til læring, og at læreruddannere gennem explicit modelling (Lunenberg et al, 2007) kan udvikle en andenordensdidaktisk praksis, hvor de, som led i argumentative dialoger, udvikler og giver studerende adgang til et didaktisk sprog om rammesætning af legende tilgange til læring i et materialitetsensitivt perspektiv.

Projektet er tilknyttet Institut for Kommunikation og Psykologi v. Aalborg Universitet samt Center for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund v. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Der arbejdes med:
Læreruddannelsesdidaktik, playful learning, materialitet, modelling, design based research

Uffe Ladegaard Lektor, ph.d.-studerende
 • Literacy i flersprogede klasserum
 • Sprog og sproglig mangfoldighed i skolen
 • flersprogede elevers ankomst til folkeskolen