Børns læsning – aktuel forskning i børns læse- og medievaner

Læsning giver mulighed for særegne oplevelser, hvor fantasien og forestillingsevnen bringes i spil. Derudover fremmer læseglæde både læseevnen og den generelle evne og lyst til læring. Med nationale undersøgelser af børns læse- og medievaner ønsker vi at kvalificere det praktiske, forskningsmæssige og politiske arbejde med at styrke børn og unges læseglæde.

2021-2022

Børn og unges læseglæde og -fællesskaber skal styrkes

Som en del af Center for Anvendt Skoleforsknings fokus på børns læsning, gennemføres Børn og unges læsning 2021 – en undersøgelse af børns læse- og medievaner. Der er tale om en landsdækkende undersøgelse af læse- og medievaner blandt 12.000 børn og unge på 5.-8. klassetrin i danske grundskoler. Undersøgelsen er en del af projektet Ny viden – Børn og unges læseglæde og -fællesskaber, et samarbejde mellem Center for Anvendt Skoleforskning og Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Formålet med projektet er at skabe et forskningsinformeret afsæt for læselystindsatser i folkebiblioteker og skoler med særligt fokus på læsefællesskaber.

Tidligere undersøgelser af børns læse- og medievaner har vist, at læsekulturen blandt børn er udfordret, og at interessen for at læse de seneste år er dalet.

Læselyst er her målt på en skala fra 0-9, hvor højere værdier angiver større læselyst. De lodrette linjer viser det interval, hvor det rigtige resultat ligger med 95 % sandsynlighed. Resultaterne kommer fra Hooper, M. (2020). Troubling trends: An international decline in reading attitudes. IEA Compass: Briefs in Education No. 8. Amsterdam, The Netherlands: IEA.


Børns Læsning 2021
– en undersøgelse af børns læse- og medievaner vil gennem kvantitative undersøgelser, suppleret af kvalitative analyser, give et nyt og aktuelt billede af, hvordan børns læse- og medievaner ser ud i 2021 med særligt fokus på læseglæde og læsefællesskaber. Et forskningsinformeret afsæt hjælper biblioteker, skoler og andre aktører på området til at skabe læselystindsatser, der styrker kommende generationers læselyst og læsekom­petencer. Det samlede projekt afsluttes med en handlingskonference, hvor de vigtigste institutioner og aktører på biblioteks- og skoleområdet konkretiserer, hvordan de vil omsætte undersøgelsens resultater i egen praksis.

Hvorfor deltage i Børn og unges læsning 2021?

Det er vigtigt at have et aktuelt billede af børns læse- og medievaner for at styrke og udvikle børns læseglæde og læse- og medievaner. Den opnåede viden fra Børns Læsning 2021 – en kvantitativ undersøgelse af børns læse- og medievaner kan lægges til grund for læsefremmende tiltag både i hjemmet, i skolen og på landets biblioteker.

Undersøgelsen følger op på en tilsvarende undersøgelse fra 2017 (se link nedenfor) og bidrager med ny viden og indsigt i, hvordan danske elevers læseglæde samt læse- og medievaner har ændret sig de seneste fire år i lyset af både den digitale udvikling og COVID-19.

Litteraturens dag for alle deltagere 

Lærere fra de deltagende skoler inviteres med til en gratis og inspirerende Litteraturens dag. Her vil der være aktuelle forfatteroplæg og tilbud om nye læsefremmende tiltag i skolen og derhjemme. Desuden vil skolerne modtage en individuel rapport og få mulighed for at se egne resultater til sammenligning med de landsdækkende resultater.

Hvordan foregår Børns Læsning 2021?

Undersøgelsen gennemføres blandt et repræsentativt udsnit af ca. 12.000 elever på 5.-8. klassetrin i danske grundskoler. Skolerne udvælges og kontaktes direkte af projektets forskere.

Eleverne skal hver især besvare et spørgeskema med validerede spørgsmål, som tager ca. 20-25 minutter at udfylde. Spørgsmålene handler bl.a. om elevernes baggrund, faglige trivsel, læsning, læsevaner og brug af medier. Spørgeskemaet besvares online ved hjælp af et personunikt link.

Hver skole deltager som udgangspunkt med to klasser og undersøgelsen gennemføres i slutningen af august eller september 2021. Alle oplysninger er fortrolige og overholder GDPR-lovgivning. Der vil ikke blive offentliggjort resultater, som kan henføres til enkeltelever, -skoler, eller -kommuner.

Hvem står bag?

Børns Læsning 2021 gennemføres af et forskningsteam bestående af de tre forskere Stine Reinholdt Hansen (projektleder), Thomas Illum Hansen og Morten Pettersson fra Center for Anvendt Skoleforskning ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Undersøgelsen er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og gennemføres i samarbejde med Tænketanken for Fremtidens Biblioteker.

Har du spørgsmål, så kontakt os gerne på boernslaesning2021@ucl.dk.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent
Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.

Projektet er finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen.