Fællesskab som disciplinering, opdragelse, uddannelse og dannelse

2019-2021

Et pilotprojekt om fællesskaber i frie grundskoler

Fællesskab er centralt for de frie skolers virke og selvforståelse. Pilotprojektets formål har været at udarbejde et empirisk forskningsdesign og analyseramme til at undersøge fællesskaber på de frie skoler.

Fælleskabsprocesser indeholder både individualiserings- og socialiseringsprocesser i en fælleskabelse, og kommunikativ handlen viser sig at være central for fællesskabelse. Pilotprojektet er et nærstudier af læreres og elevers kommunikative handlen, og fællesskabsprocesserne undersøges i forhold til at etablere, opretholde, opløse, nedbryde, genetablere og regenerere fællesskaber.

Elever og læreres kommunikative handlen bliver i pilotprojektet analyseret med et pædagogiske blik på hvorvidt forskellige typer kommunikative handlen giver eleverne mulighed for henholdsvis fri og ufri selvvirksomhed. Pilotprojektets analyseramme gør det også muligt at skelne mellem om lærerens kommunikative handlen og praksis peger hen imod disciplinering, opdragelse, uddannelse eller dannelse af eleverne.