Sygeplejerske Vejle

Klinisk undervisning

Siden retter sig til vores samarbejdspartnere i klinikken, som samarbejder med Sygeplejerskeuddannelsen om de kliniske undervisningsperioder i uddannelsesforløbet. Her kan du blandt andet finde formelle uddannelsesdokumenter, oversigt over kliniske undervisningsperioder, oplysninger om praktikportalen og evalueringsredskaber

Susanne Trend Klinisk koordinator, Sygeplejerskeuddannelsen Vejle

Praktikportalen håndterer alt omkring de studerendes kliniske undervisningsforløb, som eksempelvis mulighed for at ønske og fordele pladser.

Praktikportalen er en landsdækkende portal, som skal bruges af alle uddannelser der hører under de Danske Professionshøjskoler og benytter praktik i løbet af uddannelsen. Det er derfor obligatorisk af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og de tilhørende praktikinstitutioner at anvende praktikportalen

Praktikportal

Vejledning til brug af Praktikportalen

Semesterbeskrivelser rummer information om indholdet, studieaktiviteter, læringsmål og prøvekriterier. Studieplaner rummer mere detaljeret information om indholdet i det enkelte semester samt studieaktiviteter, læringsmål og pensum.

Studieplaner

1. semester

1. semester - meritforløb (gældende for forår 2024)

2. semester (gældende for forår 2024)

3. semester

4. semester (gældende for forår 2024)

5. semester

 

Semesterbeskrivelser

Find dem her 

Skabeloner til Generel og Individuel klinisk studieplan.

Generel klinisk studieplan

Individuel klinisk studieplan

 

Skemaer til registrering af fremmøde, kliniske prøver, årsberetning og vejledning til årsberetning.

Vejledning til udarbejdelse af årsberetning (Ny vejledning følger snarest).

 

Netværk for Pædagogisk Samarbejde består af over 15 netværksgrupper. Her finder du en deltaljeret oversigt over de mange netværk.

Netværksorganisering

Se her hvilket netværk, dit kliniske uddannelsessted indgår i

Alle kliniske vejledere og undervisere knyttet til Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle deltager i netværkssamarbejdet. Hver netværksgruppe består af 6-10 kliniske vejledere fra klinisk praksis og en underviser fra Sygeplejerskeuddannelsen.

Hver netværksgruppe har en tovholder/kontaktperson i klinisk praksis.

Netværksgrupperne holder møde to gange årligt. Underviserne tager i januar og august måned initiativ til at aftale de halvårlige mødedatoer i samarbejde med kontaktpersonerne i klinisk praksis. Møderne afvikles i klinisk praksis og har en varighed af 2½ time.

Parterne drøfter indledningsvis de gensidige forventninger til samarbejdet og beslutter, hvordan de fremover i fællesskab udformer dagsorden til møderne.

Baggrundsinformation om Netværk for pædagogisk samarbejde

Learning by Developing indebærer, at profession og uddannelse arbejder sammen om at udvikle ny viden og nye kompetencer med henblik på at forandre praksis.

Muligheder for klinisk praksis

Via Learning by Developing har klinisk praksis mulighed for at inddrage sygeplejestuderende i autentiske udviklingsprojekter, og at udviklingsarbejdet indgår i de studerendes bachelorprojekt. Et projektforløb strækker sig over et semester.

Muligheder for studerende

Studerende kan tage del i afgrænsede faser af et større udviklingsprojekt, eller de kan undersøge et område af sygeplejen empirisk eller teoretisk, hvorefter de i samarbejde med afdelingen fremkommer med forslag til konkrete udviklingstiltag.

Lokalt uddannelsesforum Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle.

Formål

Formålet med Det lokale Uddannelsesforum for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle er at fastholde og udvikle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionen, de kliniske uddannelsessteder, der samarbejdes med, og lokalområdet i almindelighed.

Nyeste referater

2021

Referat 11-05-21

2020

Referat 02-11-20

2019

Referat 29-11-19 

Referat 09-05-19

 

Tidligere referater

2018

Referat 20-11-18

Referat 19-03-18

2017

Referat 24-10-17

Referat 15-03-17

2016

Referat 7-11-16

Referat 16-06-16

Information til institutioner som ønsker at blive godkendt som klinisk undervisningssted for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle.

Klinisk Undervisningssted

Et godkendt klinisk undervisningssted er en afdeling, et område eller en institution i det primære eller sekundære sundhedsvæsen, der tilrettelægger undervisnings- og læringsmuligheder, som tilgodeser uddannelsesmålene for én eller flere kliniske uddannelsesperioder i sygeplejerskeuddannelsen efter fastlagte kriterier.

Kontakt

Hvis i ønsker at blive godkendt som klinisk undervisningssted, så kontakt Klinisk koordinator Susanne Trend på mail sutr@ucl.dk eller på telefon 21 22 81 71 for nærmere information og vejledning.

Information for kliniske vejledere tilknyttet Nursing Europe.

I januar 2007 iværksatte University College Lillebælt (UCL) projekt Nursing Europe i samarbejde med de kliniske uddannelsessteder. Det gælder de tre sygeplejerskeruddannelser i Svendborg, Odense og Vejle samt de daværende Uddannelsesråd for Sygeplejerskeuddannelserne ved UCL, der repræsenterer de kliniske praktiksteder tilknyttet de tre uddannelser.

Guidelines for nurse students' participation in administration of medicine
Nøglepersoner tilknyttet Nursing Europe
Principper for tildeling af indrejsende studerende tilknyttet projekt nursing Europe
Samarbejdsaftale mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og Fredericia-, Kolding-, Vejle Kommune omkring kliniske uddannelsespladser til internationale studerende

Etiske retningslinjer

De sygeplejeetiske retningslinjer findes ikke på engelsk. I stedet henvises til International Council of Nurses (ICN).

Code of Ethics for Nurses

Udvikling af internationale og interkulturelle kompetencer

Internationale og interkulturelle kompetencer
International and intercultural competences

Tavshedspligt

Alle uddannelsessøgende inklusiv de internationale studerende vil i forbindelse med deres praktikophold på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus få indsigt i en række tavshedsbelagte og fortrolige oplysninger. Dette betyder, at alle uddannelsessøgende skal være opmærksomme på, hvad de videregiver af oplysninger. De skal derfor indgå en tavshedserklæring.

På deres første praktikdag på OUH skal de internationale studerendeunderskrive og fremvise “Confidentiality Agreement” via Plan2learn.

Første gang, de studerende påbegynder en praktik, skal de tilmelde sig kurset tavshedserklæring. Ved de efterfølgende praktikophold på OUH skal de fremvise den mail, som de har modtaget fra plan2learn. Mailen fungerer som dokumentation på deres tavshedserklæring.

Det svære forløb

Retningslinjer for dialogmøde – international studerende
Indkaldelse til dialogmøde – Nursing Europe
Notatark til dialogmøde – Nursing Europe

Studiemetoder

Internationale studerende ved UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, Odense og Vejle, får nu mulighed for sammen med praktikstedets danske studerende at arbejde med forskellige studiemetoder i løbet af den kliniske undervisningsperiode.

De tre metoder er

Disse redskaber skal hjælpe den internationale studerende med

  • At skabe overblik og struktur over den kliniske undervisningsperiode
  • At indgå i læringsfællesskab med andre studerende
  • At blive aktiv udøver af sygepleje
  • At udvikle handlekompetencer i forhold til mål for perioden
  • At skabe refleksion før, under og efter egne sygeplejehandlinger

Studiemetoderne findes både i en dansk og engelsk udgave.

Generelt

Confidentiality agreement
Evaluation of the students professional outcome – grading comment
Evaluation of clinical placement
Indsamling af data – dansk
Indsamling af data – engelsk
MRSA test
Orientation on the first day in clinical practice
Plejenotater – dansk
Plejenotater – engelsk
Praksisbeskrivelse – dansk
Praksisbeskrivelse – engelsk
Studieplan
Studyplan