Måling af læseglæde

I en tid, hvor færre danske børn finder glæde ved læsning, lancerer Center for Anvendt Skoleforskning et nyt initiativ. Dette projekt, som er en del af den nationale indsats for børn og unges læseglæde, sigter mod at udvikle et redskab, der nøjagtigt kan måle intrinsisk motivation og glæde ved læsning blandt børn og unge.

OBS: Tilmelding til forskningsprojektet er afsluttet

Af Morten Pettersson

Aldrig tidligere har der været så få, der har lyst til at læse blandt danske børn i 4. klasse. Det er et af resultaterne fra den internationale læseundersøgelse PIRLS 2021 – Progress in International Reading Literacy Study – og samstemmende viser Børn og unges læsning 2021, at det også halter blandt de lidt ældre elever på mellemtrinnet.

Dette projekt udspringer af et behov for et nyt måleredskab på dansk, der kan skelne præcist mellem forskellige niveauer af børns intrinsiske (iboende) læseglæde, samt afklare hvad de motiveres af. Målet er fremadrettet at tilbyde et værktøj, der støtter skoler, skolebiblioteker og kommuner i at vurdere og følge, hvor glade deres elever er for at læse.

Børn og unges læseglæde består af en empirisk undersøgelse med fokus på at udvikle og validere et nyt måleinstrument til elever på 4. klassetrin. Med brug af spørgeskemaer afdækker vi elevernes grunde til og opfattelse af at læse i fritiden. Vi benytter psykometriske analyser til at afgøre, om deres svar afspejler en finmasket skala, der kan differentiere niveauer af læseglæde og skelne mellem forskellige motivationskilder til læsning, såsom fritidslæsning drevet af personlige interesser eller søgen efter stimulation. Vi lægger også vægt på at sikre, at måleredskabet er præcist og ikke favoriserer specifikke elevgrupper, herunder drenge eller piger, folkeskole- eller privatskoleelever, samt et- eller tosprogede elever.

Vi har valgt at fokusere på elever på 4. klassetrin som en vigtig målgruppe. Deres vaner er endnu ikke fastgroede, og der vil være gode muligheder for at påvirke og udvikle deres læseglæde. Håbet er over tid at teste og udvide instrumentets brug til ældre klasser på mellemtrinnet, hvis dette redskab fungerer hensigtsmæssigt.

Hvordan deltager skolerne i undersøgelsen?

Vi inviterer skoler til at deltage med én eller flere 4. klasser i vores undersøgelse, og vores mål er en deltagelse på mindst 60 skoler. Skoler inviteres fra 17 udvalgte kommuner. Som tak vil skoler, der deltager, indgå i en lodtrækning om at vinde bogsæt til hele klassen.

Opdatering 20/3 2024: Tilmeldingen til forskningsprojektet er afsluttet.

Undersøgelsen finder sted i maj eller juni 2024 og omfatter:

Et spørgeskema til elever: Eleverne bliver bedt om at besvare et online-spørgeskema, der tager ca. 25-30 minutter. Spørgsmålene fokuserer på deres grunde til at læse samt vaner om læsning i fritiden. Besvarelse af spørgeskemaet planlægges til et tidspunkt i maj eller juni, der passer ind i skolens kalender. Spørgeskemaet distribueres enten via elevernes e-mail eller et online-link med en tilhørende elevunik kode.

Alle besvarelser er fortrolige, og hverken elever eller skoler vil kunne identificeres.

En kontaktperson: Hver skole bliver bedt om at udpege en kontaktperson, der faciliterer undersøgelsen lokalt. Denne person vil koordinere med vores forskningskontor (laeseglaede@ucl.dk) om at informere elevernes forældre, planlægge en dato for undersøgelsen og overvære, når eleverne svarer på spørgeskemaet.

Datasikkerhed og anonymitet

Der vil i forskningsprojektet blive behandlet nogle almindelige personoplysninger, såsom elevernes navn, køn, fødselsdato, e-mail samt spørgeskemabesvarelser om årsager til at læse i fritiden og læsevaner.

Projektet gennemføres med baggrund i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra e (om statistiske videnskabelige undersøgelser), men offentliggør ikke data, der kan henføres til navngivne personer eller institutioner.

Tidsplan for projektet

Januar - februar: Udvikling af måleredskab

Februar - april: Kvalitativ afprøvning og justeringer

Februar - april: Rekruttering af skoler, klasser og elever til spørgeskemaundersøgelse

Maj - juni: Indsamling af spørgeskemaundersøgelse

September - november: Kvantitative valideringsanalyser og afrapportering

Hvem står bag undersøgelsen?

Udviklingen af måleredskabet for læseglæde gennemføres som en vidensproduktion og del af projektet National indsats for børn og unges læseglæde i et samarbejde mellem blandt andre Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Center for Anvendt Skoleforskning på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Projektet er finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen.

Forskningsprojektet omhandlende udvikling af måleredskabet gennemføres af forskerne Morten Pettersson og Tine Nielsen samt forskningschef Thomas Illum Hansen. Morten Pettersson og Thomas Illum Hansen har også været medforfattere på den nationale undersøgelse af børn og unges læsevaner, Børn og unges læsning 2021.

Kontakt vores forskningskontor for projektet på laeseglaede@ucl.dk , hvis du har spørgsmål til projektet eller undersøgelsen.