Nationalt Videncenter for Frie Skoler

NVFS er et nationalt videncenter placeret i forskningsafdelingen Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund. Siden 2014, hvor NVFS flyttede fra Den frie Lærerskole til UCL, har centret udviklet og styrket forskning i, med og om de frie skoler.

I Danmark har vi en helt særlig tradition med en vifte af alternative former for frie grundskoler som indgår som en væsentlig del af det samlede skoletilbud. De frie skoler har ikke kun frihed til at definere og udvikle deres egen og ofte værdibaserede pædagogiske praksis, som på den ene side kalder på pædagogiske eksperimenter, og på den anden side er underlagt et stå mål-krav i forhold til folkeskolen.

I det lys er det bemærkelsesværdigt, at der ikke er mere forskning i de frie grundskoler. Hvordan bliver de særlige forhold og stå mål-kravet forvaltet og hvordan spiller rammebetingelser, værdigrundlag, skoleform og undervisningspraksis ind i dette spændingsfelt? Hvordan kunne systematisk dokumentation og forskning bidrage til den samfundsrelevante pædagogiske forskning i almindelighed?

Siden da blev der gennemført to store projekter:

  • Et udviklings- og forskningsprojekt Inkluderende Digital projektdidaktik i de frie skoler, hvor otte privat- og friskoler har samarbejdet med ti konsulenter og seks forskere fra UCL om at udvikle undersøgende undervisning med it med fællesskab for øje.
  • Et forskningsprojekt med titlen Dannende undervisning i efterskolen, hvor seks forskere fra UCL og PH Absalon dokumenterer og analysere forskellige aspekter af efterskolens undervisnings- og samværspraksis.
  • En kvalitativ empirisk undersøgelse af hvordan en konkret friskoles og læreres praksis bidrager til at etablere, opløse, nedbryde, opretholde, genetablere og regenerere fællesskaber, og hvilke muligheder og udfordringer det giver i forhold til disciplinering, opdragelse, uddannelse og dannelse og inklusion.
Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.