Vi vil lytte mere til eleverne – og undgå ”portal-fælden”

Vejen til mangfoldige læringsmiljøer går i Odense gennem at tale mere med eleverne om, hvordan de oplever undervisningen. Agenter for pædagogiske læringsfællesskaber (PLF) bliver uddannet på alle kommunens skoler.

”Eleverne er didaktiske eksperter. Der er virkelig noget at komme efter, når vi øger vores fokus på, at lærerne taler med eleverne om, hvordan de lærer bedst i de forskellige fag”.

Pædagogisk chef Michael Plauborg Jensen i Odense Kommune fortæller, at de er blevet overrasket over, hvor gode selv de yngste børn er til at sætte ord på, når lærerne spørger dem om, hvordan de oplever undervisningen.

Netop det at inddrage elevernes egne oplevelser er omdrejningspunktet for det store projekt på alle kommunens skoler: ”Mangfoldige læringsmiljøer”. Projektet sætter systematisk fokus på, hvordan alle børnenes perspektiver bliver inddraget bedre i planlægningen af indsatser og tilrettelæggelsen af den daglige undervisning.

Det store toårige projekt bliver gennemført i samarbejde med UCL og får støtte fra AP-Møller Fonden.

Det handler om de mange små ting i hverdagen

Nye PLF-agenter bliver uddannet på UCL og får viden og værktøjer til at understøtte lærernes og pædagogernes arbejde med læringsfællesskaberne ude på skolerne. 

Michael Plauborg Jensen fortæller, at det handler om se på de mange små ting ude i den daglige undervisning.

For eksempel kan det handle om at sætte små simple greb i system for at sikre, hvordan eleverne bliver præsenteret for dagens timer i korte introduktioner, og om hvordan timerne afsluttes, så eleverne kommer til orde om, hvordan undervisningen er forløbet, og hvad de har brug.

Vi vil undgå ”portal-fælden”

Det handler også om, hvordan der bliver skabt mere variation i undervisningen, så den favner flere elever. Michael Plauborg Jensen nævner som eksempel ”portal-fælden”:

  • ”Der er utrolig mange gode materialer på elevernes læringsportaler. Men vi skal passe på. Til syvende og sidst ligner materialernes opbygning og metodik hinanden. Der er risiko for, at læringsformen bliver for ensartet, og at skoledagene kommer til at ligne hinanden for meget på tværs af fagene, fortæller han.

Han forklarer, at projektet i kommunen derfor har fokus på, hvordan vi kan organisere og tilrettelægge undervisningen i hverdagen, så der bliver mere variation, og eleverne nogle dage oplever, at de skal lave noget helt andet ”end at gå på portalen. Som fx at ”om onsdagen bruger vi slet ikke skærme”.

Vi skal genopfinde den didaktiske samtale

På den måde griber projektet ganske grundlæggende ind i hele skolens planlægning og lærernes hverdag. Som Michael Plauborg Jensen siger, ”så skal vi genopfinde den didaktiske samtale og samarbejde mere på tværs mellem fag og lærere i stedet for at gå hver for sig”.

Et vigtigt led i projektet er derfor, at der bliver udarbejdet inspirationsmaterialer til teamsamarbejde og faglig udvikling i oplæg, tekster, videoer, podcast og meget andet som de enkelte teams kan oversætte til mikrohandlinger. Inspirationsmaterialerne bliver samlet i deres fulde form på den offentlige tilgængelige platform ”Mangfoldige Læringsmiljøer”.

Derfra hjælper PLF-agenterne ude på de enkelte skoler med at facilitere processer, hvor lærerne kan lade sig inspirere og vælge det, der passer til netop deres undervisning.

Der er en rød tråd i det børnene siger

I PLF-agenternes uddannelse på UCL bliver de undervist i, hvordan de bliver dygtige til at observere sin egen og sine kollegers undervisning og samvær med eleverne.

Alt sammen med henblik på at inddrage, spørge og lytte mere til eleverne og deres perspektiver.

  • Vores erfaringer i projektet viser, det børnene siger om undervisningen, det stritter slet ikke i alle retninger. Der er en rød tråd i det, og det har ovenikøbet den sidegevinst, at alle eleverne føler sig mere inddraget. Det i sig selv understøtter også det mangfoldige læringsmiljø, siger Michael Plauborg Jensen.

Det er meget mere end et toårigt projekt

Det ambitiøse projekt slutter i september 2024, men dermed slutter arbejdet selvfølgelig ikke. Odense Kommune fortsætter det lange seje træk med at udvikle mangfoldige læringsmiljøer:

  • ”Det er vigtigt for os, at projektet etablerer en ny og fælles retning, som alle vores institutioner og hele vores pædagogiske personale kan se sig ind i. Både på folkeskoler, specialskoler og ungdomsskoler. Det er meget mere end et toårigt projekt. Det er en del af vores samlede indsatser med at udvikle vores skoler og skolekultur, forklarer Michael Plauborg Jensen.

Fra inklusion til mangfoldighed

Han oplever, at der i de sidste 20 år har været alt for meget fokus på at inkludere de svage elever, og at det derfor har været vigtigt under den grundige forberedelse af det igangværende projekt at skifte retorikken ud.

  • ”Al den fokus på inklusion har ført til, at der nogle gange opstår et skævt billede af, at vores folkeskoler er for dem, der har det svært. Vores skoler er for alle elever”. Det har bragt en helt ny energi ind i arbejdet at flytte vores fokus fra inklusion til mangfoldighed, siger Michael Plauborg Jensen.
Ditte Frandsen Konsulent