Merit

Her finder du information om Merit

Obligatorisk merit er en regel, der betyder, at du ikke må læse de samme dele af en videregående uddannelse, som du allerede har bestået/gennemført via uddannelse eller relevant erhvervserfaring.

Du har derfor pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer og erhvervserfaring, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele på den uddannelse, som du nu søger ind på. Se evt. afsnittet "Hvad skal jeg oplyse i min ansøgning" for at se, hvordan du dokumenterer gennemførte uddannelseselementer og erhvervserfaring.

Obligatorisk merit betyder, at UCL er forpligtet til at tildele dig så meget merit som muligt, uanset om du ønsker merit eller ej.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte uddannelseselementer og erhvervserfaring, vil UCL i hvert tilfælde foretage en individuel faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

Får du tildelt merit for dele af uddannelsen, kan det betyde, at du skal springe et eller flere fag/moduler over og fx starte midt i et semester.

Meritvurderingen kan også betyde, at du ikke skal starte på 1. semester. Du skal være opmærksom på, at selvom du er blevet tilbudt en studieplads, kan den efterfølgende meritvurdering have betydning for, hvornår du starter i semestret.

Indskrives du på et senere trin i uddannelsen, hvor der ikke er en ledig studieplads, kan det betyde, at din tilbudte studieplads bortfalder.

På UCL's erhvervsakademiuddannelser afholdes mange eksamener som tværfaglige eksamener med flere fag involveret. For at kunne få merit for hele den tværfaglige eksamen, skal du have bestået fag, der indholdsmæssigt svarer til samtlige fag, der indgår.

Har du kun bestået dele af den tværfaglige eksamen, er det den enkelte uddannelse, der afgør, om du kan få delvis merit, og hvilken indflydelse det vil få på den tværfaglige eksamen.

Som ansøger har du oplysningspligt om erhvervserfaring og beståede eller gennemførte uddannelseselementer.

Det kan du oplyse i din ansøgning ved eksempelvis at uploade en studiejournal, studieordning, semesterbeskrivelser eller andre relevante dokumenter.

Har du været indskrevet på uddannelsen tidligere, skal der i studiejournalen fremgå beståede elementer og ECTS, evt. opbrugte prøveforsøg samt afgangsårsag og dato.

I din ansøgning på Optagelse.dk skal du udfylde ”Tidligere optagelse på videregående uddannelse” i fanen ””Oplysninger om dig”. Når du sætter flueben i ”Ja”, vil flere rubrikker blive synlige.

  • Herefter skal du udfylde feltet ”Beståede elementer af og/eller fuldført videregående uddannelse” samt oplyse, hvis du har bestået en kandidatuddannelse.
  • Dokumentation for beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller erhvervserfaring skal uploades i fanen ”Bilag”. Her henviser vi til at læse afsnittet
    'Hvad skal jeg oplyse i min ansøgning?Åbner et nyt vindue'

Hvis du har bestået en kandidatuddannelse, skal vi gøre opmærksom på, at du kun kan blive optaget på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, hvis uddannelsen har ledige pladser.

Læs mere om kandidatreglen her.Åbner et nyt vindue

Husk at oplysninger om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller erhvervserfaring skal fremgå ved din ansøgning senest den 15. marts kl. 12.00, hvis du søger i kvote 2 eller senest den 5. juli kl. 12.00, hvis du søger i kvote 1.

Du kan dog eftersende dokumentation helt frem til 5. juli kl. 12.00, hvis du søger i kvote 2.

Eksempel fra ansøgningsskemaet på Optagelse.dk.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller erhvervserfaring i din ansøgning, vil UCL i hvert tilfælde foretage en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for. UCL træffer afgørelse om merit i forbindelse med optagelse. Det vil sige i starten af august og januar måned.

Som udgangspunkt bliver merit vurderet i forbindelse med tilbud om optagelse. Du kan dog kontakte optagelsesvejledningen på optagelse@ucl.dk, hvis du har behov for vejledning om merit, inden du søger.

Den endelige meritvurdering foretages først i forbindelse med tilbud om optagelse.

Er du studerende på en uddannelse ved UCL og efterfølgende skal have vurderet merit, skal du kontakte studievejledningen.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at få tildelt merit bagudrettet for prøver, man allerede har deltaget i.

Hvis du vil vide mere om merit på en bestemt uddannelse - Læs mere her. - Bemærk: Husk at vælge uddannelse og campus i rullemenuen

Får du tildelt merit, vil din tidligere opnåede karakter som udgangspunkt ikke fremgå af dit eksamensbevis fra UCL. I stedet vil der stå 'bestået', ’meriteret’ eller 'godkendt'. Dit tidligere opnåede resultat vil derfor ikke indgå i dit samlede gennemsnit på din uddannelse på UCL.

I ganske få tilfælde vil det være muligt at få overført karaktereren til UCL's eksamensbevis. Det er kun muligt, hvis fagelementerne i de sammenlignede fag er fuldstændig ens. Det er uddannelseschefen, der træffer afgørelse om, hvordan meritten skal fremgå af dit eksamensbevis.

Via nedenstående link kan du få et overblik over antal og typer af sager vedr. meritafgørelser på uddannelser ved UCL.

Afgørelser om merit

Vejledning om optagelse

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

  • Adgangskrav
  • Ansøgningsprocedure
  • Optagelse

Tlf: 6318 3333 eller mail optagelse@ucl.dk

Mandag og onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse og vejledning

Book en vejledning