Merit

Her finder du information om Merit

Obligatorisk merit er en regel, der betyder, at du ikke må læse de samme dele af en videregående uddannelse, som du allerede har bestået/gennemført. Har du i forvejen bestået en videregående uddannelse eller dele af den, har du derfor pligt til at dokumentere dette, når du søger om optagelse på en uddannelse ved UCL.

Det kan du gøre ved at dokumentere gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele på den uddannelse, som du nu søger ind på. Se evt. afsnittet "Hvad skal jeg oplyse i min ansøgning" - for at se hvordan du dokumenterer gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse.

At der er tale om obligatorisk merit betyder, at UCL er forpligtet til at tildele dig så meget merit som muligt, uanset om du ønsker merit.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse, vil UCL i hvert tilfælde foretage en individuel faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

Får du tildelt merit for dele af uddannelsen, kan det betyde at du skal springe et eller flere fag/moduler over og fx starte midt i et semester. Meritvurderingen kan også betyde, at du ikke skal starte på 1. semester men senere i uddannelsen, svarende til hvad du tidligere har bestået og dermed får merit for.

Du skal være opmærksom på, at selvom du er blevet tilbudt en studieplads, kan den efterfølgende meritvurdering medføre, at du skal indskrives på et senere trin i uddannelsen, hvor der ikke er en ledig studieplads. Det kan betyde, at din tilbudte studieplads bortfalder.

På UCL's erhvervsakademiuddannelser afholdes mange eksamener som tværfaglige eksamener med flere fag involveret. For at kunne få merit for hele den tværfaglige eksamen, skal du have bestået fag, der indholdsmæssigt svarer til samtlige fag, der indgår.

Har du kun bestået dele af den tværfaglige eksamen, er det den enkelte uddannelse, der afgør, om du kan få delvis merit, og hvilken indflydelse det vil få på den tværfaglige eksamen.

  • Hvis du har bestået dele af en videregående uddannelse, skal du uploade en fuldstændig studiejournal, der både viser alle de ECTS, du har opnået og alle de prøveforsøg, du har været tilmeldt. Hvis muligt vil vi også gerne se studieordning eller fagplaner (eller links til disse).  
  • Har du afsluttet en hel videregående uddannelse, skal du uploade eksamensbevis herfor. Hvis muligt vil vi også gerne se studieordning eller fagplaner (eller links til disse).
  • Hvis du har haft relevant beskæftigelse i forhold til den/de uddannelser du søger ind på, skal du også oplyse om og dokumentere dette. Dette kan du gøre ved at uploade lønsedler, ansættelseskontrakter, udtalelser mv.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller beskæftigelse, vil UCL foretage en individuel faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

  • I din ansøgning på Optagelse.dk skal du udfylde ”Tidligere optagelse på videregående uddannelse” i fanen ””Oplysninger om dig”. Når du sætter flueben i ”Ja” vil flere rubrikker blive synlige.
  • Herefter skal du udfylde feltet ”Beståede elementer af og/eller fuldført videregående uddannelse” samt oplyse hvis du har bestået en kandidatuddannelse.
  • Dokumentation for beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller beskæftigelse skal uploades i fanen ”Bilag”. Her henviser vi til at læse afsnittet 'Hvad skal jeg oplyse i min ansøgning?'

Hvis du har bestået en kandidatuddannelse, skal vi gøre opmærksom på, at du kun kan blive optaget på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, hvis uddannelsen har ledige pladser. Læs mere om kandidatreglen her.

Husk at oplysninger om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller beskæftigelse skal fremgå ved din ansøgning senest den 15. marts kl. 12.00, hvis du søger i kvote 2 eller senest den 5. juli kl. 12.00, hvis du søger i kvote 1. Du kan dog eftersende dokumentation helt frem til 5. juli kl.12.00 hvis du søger i kvote 2.

Eksempel fra ansøgningsskemaet på Optagelse.dk.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller beskæftigelse i din ansøgning, vil UCL i hvert tilfælde foretage en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for. Meritvurdering foretages efter du har fået svar på optagelse. Det vil sige i starten af august og januar måned.

Som udgangspunkt bliver merit vurderet i forbindelse med tilbud om optagelse. Du kan dog kontakte optagelsesvejledningen på optagelse@ucl.dk, hvis du har behov for vejledning om merit inden du søger.

Den endelige meritvurdering foretages først i forbindelse med tilbud om optagelse.

Er du studerende på en uddannelse ved UCL og efterfølgende skal have vurderet merit, skal du kontakte studievejledningen.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at få tildelt merit bagudrettet for prøver, man allerede har deltaget i.

Hvis du vil vide mere om merit på en bestemt uddannelse - Læs mere her. - Bemærk: Husk at vælge uddannelse og campus i rullemenuen

Får du tildelt merit, vil din tidligere opnåede karakter som udgangspunkt ikke fremgå af dit eksamensbevis fra UCL. I stedet vil der stå 'bestået', ’meriteret’ eller 'godkendt'. Dit tidligere opnåede resultat vil derfor ikke indgå i dit samlede gennemsnit på din uddannelse på UCL.

I ganske få tilfælde vil det være muligt at få overført karaktereren til UCL's eksamensbevis. Det er kun muligt, hvis fagelementerne i de sammenlignede fag er fuldstændig ens. Det er uddannelseschefen, der træffer afgørelse om, hvordan meritten skal fremgå af dit eksamensbevis.

Via nedenstående link kan du få et overblik over antal og typer af sager vedr. meritafgørelser på uddannelser ved UCL.

Afgørelser om merit

Vejledning om optagelse

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

  • Adgangskrav
  • Ansøgningsprocedure
  • Optagelse

Tlf: 6318 3333 eller mail optagelse@ucl.dk

Mandag og onsdag: 13.00-15.00
Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00

Optagelseshotlinen er lukket 15., 16., 27, og 30. november

Ekstra åbent 4. december 10.00-12.00

Optagelse og vejledning

Book en vejledning