21.Skills

På denne fagside for og 21. skills kan du finde inspiration til din undervisning, ressourcer til at komme videre i dit arbejde med designprocesser, projektarbejde og hverdagsinnovation. Desuden kan du se aktuelle kursustilbud og få opdateret information om nye tiltag såsom konferencer, netværk og Erasmussamarbejde.

De pædagogiske konsulenter tilbyder:

  • Faglig og pædagogisk vejledning med fokus på 21.Skills og arbejdet med at få innovations- og entreprenørskabsprocesser ind i din undervisning, i jeres teamsamarbejde eller implementeret på skolen.
  • Inspiration til din undervisning, årsplanlægning og vejledning ved valg af didaktiske forløb med fokus på designtænkning, hverdagsinnovation eller projektopgaven.
  • Vi har erfaring med didaktisk tilrettelæggelse af forløb der giver særlig mulighed for øvebaner i 21.Skills og ressourcer til praktisk og konkret brug i din undervisning.

Vi deltager gerne i planlægning og afvikling af pædagogiske dage, kurser eller netværk på CFU eller på jeres egen skole

Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation
Ture Reimer-Mattesen Konsulent, IT og teknologi

Ude på skolerne og på kommunerne svirrer og summer det med samtaler om robotteknologi, teknologiforståelse, innovation og entreprenørskab.

Hvordan skal vi arbejde med dette i skolen? Skal innovationsdidaktik stå i centrum eller skal faget? Hvordan får vi alle disse perspektiver på god undervisning i spil i skolens travle hverdag? Og hvorfor skal skolen beskæftige sig med innovation, designtænkning, processer og samskabelse. Er det ikke bare ny vin på gamle flasker? Har vi ikke altid arbejdet med kompetencer og dannelse i skolen og i fagene?

Skolen danner ramme for de øvebaner, der giver eleverne erfaringer, erkendelser, færdigheder og kompetencer. I et hyperkomplekst samfund, hvor man som borger skal være i stand til at træffe langt flere individuelle beslutninger, have forståelse for teknologier og brugen af disse i et kritisk og refleksivt perspektiv, og hvor man samtidig stadig skal være kreativ, fleksibel og innovativt tænkende, så er det oplagt, også i relation til skolens formålsparagraf, at arbejde med disse kompetencer i skolen og i fagene.

Hvad ER egentlig 21.Skills?
21.Skills er ikke bare et sæt kompetencer grebet ud af den blå luft, men meningsfulde og praksisnære kompetencer, der kan løfte elevernes livsduelighed, den dialogiske undervisning og give mulighed for dybdelæring. Kompetencerne bragt i spil er med til at skabe grobund for at kunne arbejde på tværs af fag og i de didaktiske designs omsætte fagfaglige strategier til andre fag. Transferbarheden styrker elevens dybdelæring og da arbejdet med kompetencerne sker i autentiske og anvendelige sammenhænge, opleves undervisningen i og med 21.skills meningsfuld.

21.Skills-kompetencerne som vi arbejder med dem i en CFU kontekst:
Kollaboration
(mellemtrin og indskoling:samarbejde),
Problemløsning og innovation (mellemtrin og indskoling: problemløsning og at løse udfordringer),
Videnskonstruktion
(mellemtrin og indskoling; skab ny viden, få ny viden),
Teknologi
, feedback og dialog (mellemtrin og indskoling; feedback og samtale),
Kommunikation (mellemtrin og indskoling: kommunikation og præsentation). Når du ser nøglerne igennem, så husk, at målet ikke er at nå ned på det dybeste niveau i hver kompetence i alle forløb på en gang. Målet er at få en didaktisk refleksion over hvordan

CFU har på landsplan skabt en ressourceside 21.skills.dk hvor du kan se små videoer, hente inspiration til forløb eller se på de nøgler, som beskriver kompetencerne taksonomisk.

Du kan se mere på vores hjemmeside.

På dit lokale CFU har vi i samarbejde med en række lærere og skoler og tilpasset nøglerne til hverdagsundervisningen i indskoling, mellemtrin og udskoling, for at gøre nøglerne endnu mere konkrete og praksisnære.

I kataloget finder du derfor en række kurser i 21.Skills, hvor du sammen med andre kan udvikle din praksis og få inspiration til at sætte 21.Skills i spil.

At arbejde med 21.Skills kræver en didaktisk tilpasning til lige præcis din skole og dine elever, og derfor er det også et værktøj, du kan bruge til at planlægge og evaluere din undervisning ud fra. Hvad planlagde du, og hvad skete der? Hvor er de didaktiske udviklingspunkter? Nøglerne kan også bruges i klasserummet til at tale med eleverne om de handlemuligheder, de har i en designproces, og de valg de tager.

Vi afholder jævnligt kurser i at bruge 21. skills som et didaktisk værktøj og en pædagogisk tænkning. Vi har fokus på både hverdagsinnovationen og designprocessen såvel som de store tværfaglige projektforløb, social entreprenørskab og samarbejdslæring.

Vi har udviklet vores egne ressourcer til at støtte op om planlægningen. Dem kan du finde her.

Ture Reimer-Mattesen, ture@ucl.dk 
It og teknologi

Celine Ferot, crlf@ucl.dk
Dansk, innovation, projektbaseret undervisning og feedback