Pædagogisk læringscenter

CFU tilbyder inspiration, vejledning og uddannelse til dig, der arbejder i og med et pædagogisk læringscenter og er en ressourceperson i forhold til at understøtte, udvikle, udfordre og kvalificere skolens læringsmiljø.

Pædagogisk læringscenter 

Hvad er PLC? 
PLC er en forkortelse for det pædagogiske læringscenter og er en samlende enhed i skolen og for skolens lærere, vejledere og ledelse med det formål at understøtte og udvikle skole, undervisning og læring. 

Hvem er vi? 
CFU’s PLC-konsulent har mange års praksiserfaring fra folkeskolen som underviser, vejleder og kommunal PLC-koordinator. Konsulenten har haft fokus på et skoleliv, der skaber faglig, social og personlig trivsel og udvikling for alle elever. Konsulenten vægter at være tæt på bekendtgørelse, praksis og forskning inden for PLC og skole, således at du som vejleder tilknyttet PLC altid kan søge inspiration og vejledning i din rolle som katalysator for skoleudvikling - målrettet din skolevirkelighed. 

Vi kan tilbyde 

 • Faglig og pædagogisk vejledning målrettet vejledere og skoleledelse i forhold til at udvikle og fastholde forpligtende arbejds- og læringsfællesskaber i en pædagogisk praksis, der har fokus på skolen og fagenes formål. 
 • Inspiration og vejledning i brugen af didaktiserede og ikke-didaktiserede læringsressourcer. 
 • Inspiration og faglig sparring i forhold til facilitering af eksperimenter med fysiske læringsrum- og former. 

Der tilbydes vejledning, kurser og skræddersyede forløb på CFU UCL’s afdelinger samt på din skole.

Bettina Skov Halskov Pædagogisk Konsulent for Pædagogisk Læringscenter

Fokus på Pædagogisk læringscenter

 • Skoleudvikling med en stærk didaktisk og pædagogisk forankring 
 • Læringsvejlederens rolle i en stærk skoleudvikling 
 • Co-teaching som værktøj i vejledning og skoleudvikling 
 • Rammesætning af didaktiske og pædagogiske samtaler mellem ledelse, læringsvejleder, faglige vejledere, lærere og skolepædagoger 
 • Etablering af netværk centralt såvel som decentralt til at understøtte skolens pædagogiske praksis og udvikling 
 • Nyeste viden omkring undervisning, læring og evaluering – herunder også vejledning og sparring omkring udvikling af kombibibliotek. 
 • National indsats for børn og unges læseglæde

Der udbydes halvårligt kurser målrettet læringsvejleder og skoleledelse. Kursernes varighed og indhold varierer, men indeholder praksis, forskningsbaseret viden og erfaringer hentet også fra andre skolesystemer. 

Kursernes indhold kunne vedrøre: 

 • Hvordan skaber du dygtige læsere og skrivere i skolens fag? 
 • Overgange i grundskolen – fra dagtilbud til skole, fra indskoling til udskoling, fra udskoling til ungdomsuddannelse 
 • Fordybelse og innovative læringsmiljøer i og uden for PLC 
 • Evaluering 
 • Co-teaching 
 • Fortsat udvikling af professionelle læringsfællesskaber 
 • Sproglig udvikling i fagene 

Det er muligt at rekvirere oplæg og kurser til skolens forberedelsesdage designet til den enkelte skoles didaktiske og pædagogiske ønsker. I den forbindelse tilbydes også samtaler med skoleledelse i forhold til sparring på kursernes indhold og udbytte for medarbejdergruppen og efterfølgende proces.

CFU UCL tilbyder oplæg, kurser og skræddersyede forløb, der ruster læringsvejlederen til at have overblik over aktuelle indsatsområder på skoleområdet, at være vejleder for skolens lærere og katalysator for skolens didaktiske og pædagogiske udvikling.

Et bud på skræddersyet forløb, der kan rekvireres individuelt eller samlet målrettet læringsvejlederen samt skolens ledelse:

Forløb 1 - Fundament læringsmedarbejderens rolle som vejleder
Indhold: formål, indsatsområder, rammer og opgaver
Samarbejde med skolens ledelse
Vision, organisationsudvikling og systematik i PLC 
Funktionsbeskrivelse 
Casearbejde
PLC - synlig over for skolens medarbejdere, ledelse, skolebestyrelse og forældre. 
Almendidaktiske kategorier sættes i spil i PLC 
Aktion

Forløb 2 - Vejlederollen i et kommunikativt og relationelt perspektiv 
Indhold: forandring på arbejdspladsen 
Ressourceperson på egen skole 
Vejledningspositioner
Co-teaching
Casearbejde
Fokus på opgave og relation samtidig 
Den professionelle samtale
Aktion

Forløb 3 - læringscentret som team
Indhold: formål og rammer for samarbejde 
Organisering af teamarbejde 
Casearbejde 
PLC som et professionelt og lærende team
Samarbejde med øvrige vejledere, skolens ledelse og lærere
Eksterne samarbejdspartnere f.eks. folkebibliotek, museer og virksomheder
Aktion

Forløb 4 - Fra strategi til handling
Indhold: Udarbejdelse af strategi- og handleplan for PLC
Årshjul i PLC
Bring fagligheder i spil på skolen
Digital dannelse
Vision og systematik som læringsvejleder i og uden for PLC
Samarbejde med øvrige vejledere, lærere, skolepædagoger og skolens ledelse
Aktion

Du finder et udbud af kurser i vores kursuskatalog, som udgives to gange årligt. Du er altid velkommen til at henvende dig til CFU’s PLC-konsulent i forhold til skræddersyede forløb.

Har du brug for vejledning i Udlåns- og Informationssamlingen som læringsvejleder, så er du altid velkommen på CFU eller til at rette henvendelse via telefon eller mail. CFU’s PLC konsulent står klar til at vejlede inden for didaktiske, semantiske og funktionelle læremidler.

Læremidler er afgørende i en hvilken som helst skolevirkelighed, og i løbet af et skoleår efterlyses vejledning i læremidler. Her spiller PLC en central rolle, og der er udviklet et værktøj til vurdering af læremidler. Du finder linket her (www.vurdigi.dk) til vurdering af læremidler inden for kategorierne:

 • Portal
 • Didaktisk forløb
 • App
 • Læringsressource

Den åbne skole har det formål at aktualisere skolehverdagen for alle elever og samtidig give alle elever et udsyn til samfundet, Danmark og resten af verden. Løbende deles forskellige undervisningsforløb, som er mulige at integrere i arbejdet med den åbne skole: 

Undervisningsministeriet (om den åbne skole). Se mere her.  

KL: “Læring i den åbne skole” (2015). Se mere her.  

Skole og Forældre (om den åbne skole). Se mere her.  

Nationalt netværk af Skoletjenester. Se mere her.  

CeFu ”Elevers læring i den åbne skole” (2016): Se mere her. 

LæseRaketten – hele verden i skole. 
LæseRaketten handler i 2024 om mad, vand og klima i Kenya. Læs mere her.

CFU’s PLC-konsulent tilbyder inspiration og vejledning i forhold til at udfærdige pulje- og fondsansøgninger på grundskoleområdet. Henvend dig på: 

Mail: bsha@ucl.dk  
Telefon: 6318 3300 / Mobil: 24 23 03 56 

Henvendelsen kan også vedrøre pulje- og fondsansøgninger tværkommunalt. 

Sidste nyt
 
En verden af historier 
DR, TrygFonden, CFU og en række samarbejdspartnere er gået sammen om projektet ’En verden af historier’, der vil styrke læselysten hos alle Danmarks børn. Læsning er en forudsætning for børns udvikling, men i Danmark er mange børns læselyst udfordret.  
Projektet involverer børn, der skal afprøve de nye læsemetoder, og forskere, der skal observere effekten af dem. Med en primært kropslig, sanselig og sensorisk tilgang til læsning er det målet, at projektet skal finde frem til tv-programmer, medieprodukter og læringsmaterialer, som skal løse de udfordringer, der i dag står i vejen for børns motivation for at læse.  

En verden af historier

National indsats for børn og unges læseglæde 
Projektet undersøger og udvikler samarbejdet om børn og unges læseglæde og læsekultur på tværs af pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker. Med afsæt i Center for Anvendt Skoleforsknings vidensafdækning af aktuel praksis i arbejdet med læseglæde gennemfører 17 indsatskommuner udviklingsforløb. Tre kommuner i CFU’s dækningsområde deltager.  
Her vil skoler og biblioteker udvikle samarbejdsmodeller, der kan bygge bro over forvaltninger og fagligheder og styrke arbejdet med læseglæde, samt koncepter i relation til formidling, undervisning og vejledning. Børn og unge inddrages aktivt i udviklingen af læseglædekoncepter.

National indsats for børn og unges læseglæde

Publikationer til fordybelse 

Aktuelle rapporter, artikler og blogindlæg 

Rapporter: 
Læsere mellem medier. Silkeborgundersøgelsen (2022)

Børn og unges læsning (2021)

Kategorisering af digitale læremidler (2018)

Læse og skriveteknologi

Greb til læselyst

Blogindlæg: 
På www.folkeskolen.dk kan du løbende finde blogindlæg om det pædagogiske læringscenter. 

Bekendtgørelse: 
UVM - Bekendtgørelse om Pædagogisk læringscenter.  Læs her.   
Vejledningen til bekendtgørelsen kan findes på www.emu.dk  

Tidsskrifter: 
Digitale medier: Learning Tech

Pædagogisk praksis: 
Kognition & Pædagogik 
Tidskriftet er et visionært og inspirerende pædagogisk-psykologisk tidsskrift. Som læser bliver du holdt ajour med de nyeste tendenser i den pædagogisk-psykologiske forskning. 

Undervisning, læring og evaluering: 
KvaN 
KvaN er et tidsskrift for læreruddannelse og skole. Det udkommer med tre numre pr. årgang. Indholdet går på tværs af fagene.