Fra ydelser til inddragelse og helhed i borgerforløb

Kursus

Området for pleje og omsorg er under pres af demografiske ændringer, ressourceknaphed, flere multisyge borgere, befolkningens ændrede forventninger og udfordringer med personalefastholdelse og rekruttering.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Formål:

Inden for pleje og omsorg er der brug for nye tilgange og organiseringer, der kan bidrage til at løse udfordringerne nu og i fremtiden. Der tegner sig et fokusskifte fra ydelse og opgaver til personcentreret omsorg, helhed i indsatser og effektiv ressourceudnyttelse.

Indhold:

Kompetenceforløbet består af:

 • Et undervisningsmodul for ledelse og chefer
 • To undervisningsmoduler for sygeplejersker mm.
 • Tre undervisningsmoduler fælles for hjemmepleje, sygepleje, myndighed og ledere – ’Team forløb’
 • Mellem modulerne er der småskala afprøvninger i egen praksis

Kompetenceforløbet afsluttes med fælles ’Samskabende forandring’ dag, hvor erfaringer og afprøvninger fra forløbet fremlægges.

Fagligt indhold og udbytte:

Undervisningen bygger på deltagernes erfaringer fra praksis og nuværende systematik. Mellem undervisningsmodulerne udforsker deltagerne aktivt deres egen praksis ud fra forbedringsmodel metode.

 • Erfaren praksis mobiliseres og organisationens mål gøres aktive og konkrete
 • Udvikling af teamsamarbejde sker i praksis i samspil med medarbejdere og ledere.
 • Medarbejdere, ledere og organisation er klædt på til at arbejde i, med og omkring team baseret tilgang.
 • Viden om ændring fra central og ydelsesorienteret styring til decentralt fokus med team baseret tilgang
 • At kunne balancere de nye tilgange ved at arbejde og samarbejde på tværs med de velfungerende dele af den konventionelle tilgang.
 • Modeller til fælles tilgang i faglige indsatser, arbejde med systematik og faglig refleksion
 • Viden og metoder til at skabe relation med borger, arbejde med at tilpasse forløbet til borgers situation
 • Metoder til koordinering og klinisk lederskab, arbejde med konkret indhold, mandat og rammesætning.

Målgrupper:

Inden for det sundheds-, pleje-, ældre-, rehabiliterings- og socialfaglige område i kommunerne:

 • Kompetenceforløb for Team: social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, fysio- og ergoterapeuter, myndighed, visitation samt ledere og chefer.
 • Kompetenceforløb i Klinisk lederskab: kommunale sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter med akademi i sundhedspraksis el.lign.
 • Kompetenceforløb for ledere: ledere og chefer

Udbytte kompetenceforløb for teams:

 • At arbejde ud fra principper og viden om borgers perspektiv
 • At anvende systematik i de faglige indsatser ud fra fælles grundlag for faglig kvalitet og patientsikkerhed
 • At udvikle arbejdsgange og fælles praksis for samarbejde og koordinering, herunder prioritering og planlægning
 • At udvikle praksis for klinisk lederskab, herunder mødeledelse af faglig refleksion, som nøgle i at gå fra ’ydelse til helhed i borgerforløb’.

Udbytte kompetenceforløb for ledere:

 • Teorier om teamorganisering og indsigt i aktuelle diskussioner og metoder
 • Egen positionering i forbindelse med team baseret tilgang – lede imod inddragelse og helhed i borgerforløb
 • Kunne analysere situationer ud fra medarbejdernes kompetenceniveau og engagement og vælge den passende ledelsesstil (ledelse)
 • Kunne analysere situationer ud fra teamets modenhedsniveau og vælge ledelsesstil/ intervention (teamledelse)

Udbytte sygeplejerske/klinisk lederskab forløb:

 • Viden om og forståelse for klinisk lederskab på baggrund af klinisk beslutningstagen i praksis.
 • Videreudvikle kompetencer indenfor planlægning, refleksion over og evaluering af sygeplejepraksis.
 • At anvende tydelig sygeplejefaglig ledelse til at koordinere, delegere og støtte det tværprofessionelle praksisfællesskab tæt på borgeren
 • Udvikle og guide praksis for at borgerens individuelle grundlæggende behov og ønsker for pleje systematisk identificeres, planlægges og udføres.
 • Initiere og lede praksis for kvalitetsforbedringer og patientsikkerhed, der samler og styrker helheden i borgerens forløb.

Om forløbene:

Kompetenceforløb for sygeplejerske/klinisk lederskab: kommunale sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter med akademi i sundhedspraksis el.lign.: 16. januar 2024
Pris: 2.772,- DKK

Kompetenceforløb for teams: social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, fysio- og ergoterapeuter, myndighed, visitation samt ledere og chefer

Hold 4: 23. januar
Hold 5: 24. januar
Hold 6: 24. januar
Pris: 3.067,- DKK

Irmgard Birkegaard Sundhedsfaglig konsulent
Helle Littau Nielsen Studiesekretær

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb