Udvikling af pædagogisk praksis, der udfordrer og inkluderer alle elever i klassen

Kursus

Fra skoleåret 2024-2025 skal alle skoler screene elever for tegn på høj begavelse. Her er et tilbud om gratis efteruddannelse til dig, der arbejder med denne elevgruppe.

Datoer og tilmeld

Formål

Fællesskaber og forskellige læringsforudsætninger.
Den danske folkeskole og undervisningstradition er forankret i en fællesskabstænkning.

Men det kan være svært at etablere inkluderende læringsmiljøer og gode deltagelsesmuligheder for alle, når der er stor diversitet i elevernes læringsforudsætninger.

Undersøgelser har vist, at elever med høj begavelse kan underpræstere i forhold til deres faglige niveau for at passe ind i klassens fællesskab.

Det kan have negative konsekvenser for deres læring og trivsel, og elever med høj begavelse kan dermed være i risiko for at opleve skolevanskeligheder.

Dette kompetenceudviklingsforløb sætter fokus på, hvordan man pædagogisk og didaktisk kan udvikle inkluderende læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle elever i klassen og dermed også imødekomme elever med tegn på høj begavelse i den daglige undervisning.

Indhold

Forløbet præsenterer konkrete greb til at tilrettelægge undervisning, der motiverer og udfordrer alle klassens elever på deres aktuelle niveauer, og giver desuden deltagerne viden om, hvordan høj begavelse kan vise sig på forskellige måder.

Indholdsmæssige stikord:

  • Elever med høj begavelse - skoleoplevelser og -udfordringer set fra et elevperspektiv
  • Voksne som medskabere af elevers deltagelsesbetingelser og -muligheder
  • Fælleskabende didaktikker
  • Strukturer for undervisningsaktiviteter på tværs af læringsforudsætninger
  • Konkrete organiseringsgreb, der inviterer til deltagelse
  • Rammesætning af fællesskabet – klasseledelse, motivation og selvbestemmelsesteori
  • Klassens sociale dynamikker og fællesskabernes betydning for elevernes deltagelsesmuligheder.

Forløbet er tilrettelagt, så deltagerne kan bringe egne erfaringer i spil og arbejde udforskende og eksperimenterende med praksis parallelt med forløbet.

Undervejs i forløbet introduceres deltagerne desuden kort til det nye obligatoriske Redskab til vurdering af tegn på høj begavelse for elever i 1. klasse med fokus på, hvordan redskabet kan understøtte skolens helhedsvurdering af, om en elev udviser tegn på høj begavelse.

Målgruppe

Lærere og pædagoger samt ressourcepersoner med opgaver i relation til elever med tegn på høj begavelse.

Kursusopbygning

Kompetenceudviklingsforløbet foregår på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense og består af to halvdags-workshops samt en tredje, som kun er for ressourcepersoner.

For at deltage i workshop 3 skal man have deltaget i de to første.
Forløbet gennemføres hen over et halvt skoleår og svarer til i alt 8 timers deltagelse for lærere/pædagoger og i alt 12 timer for ressourcepersoner.

Ditte Frandsen Konsulent
Helle Littau Nielsen Studiesekretær

Datoer og tilmeld

Forløb