Anvendt Sundhedsforskning

Afdeling for Anvendt Sundhedsforsknings arbejde tager afsæt i forskningsprogrammet "Flere gode leveår".

Her finder du forskningsprogrammet for 2021-2024.

Forskningsfelt

Anvendt Sundhedsforskning forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet Flere Gode Leveår. Vi forsker for at bidrage til et bedre sundhedsvæsen, og for at borgere/patienter får flere gode leveår. Ved at forske fastholder og styrker vi undervisernes kompetencer, sikrer at vores uddannelser kontinuerligt bygger på opdateret viden af høj kvalitet, og at vores studerende og dimittender bidrager med ny relevant viden og tilsvarende kompetencer i en sundhedsfaglig praksis.

Vores ambition er derfor at skabe ny praksisnær viden, samskabe ny viden og mobilisere viden på tværs af sektorer og institutioner.

Forskningstemaer

  • Relationer mellem borgere og sundhedsprofessionelle
  • Patientsikkerhed, diagnostik og behandling
  • Borgernære og professionsrettede teknologier
  • Rehabilitering, udredning og intervention
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Lighed i sundhed
  • Sammenhængende sundheds- og uddannelsesindsatser

Samarbejde og sammenhæng

Al forskning i Området for Sundhed udfolder sig i nær tilknytning til sundhedsuddannelserne, undervisere, studerende og praksis. Anvendt Sundhedsforskning medvirker til at kvalificere, vejlede og organisere forskningsindsatser på tværs af uddannelserne og de øvrige Områder i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Sammen med Erhverv, Velfærdsforskning samt Pædagogik og Samfund har vi formuleret en fælles forskningstilgang i notatet Det Gode Liv.

I forskningsprogrammet tilstræbes partnerskabsaftaler som afsæt for eksternt forskningssamarbejde med udvikling af viden i samspil med regioner, kommuner, virksomheder og frivillige organisationer.

Nationale og internationale samarbejdspartnere

Anvendt Sundhedsforskning har et omfattende samarbejde med nationale og internationale partnere, fx universiteter, hospitaler, kommuner samt offentlige og private organisationer.

Læs mere om Anvendt Sundhedsforskning
Per Kjær Forskningschef for Anvendt Sundhedsforskning. Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Palle Larsen Forskningsleder for Anvendt Sundhedsforskning
Susanne Pommergård Jakobsen Chefkonsulent - Området for Sundhed

Temaer

Vi forsker i, hvordan relationer mellem borgere, deres nære relationer og sundhedsprofessionelle har betydning for den fælles løsning af sundhedsopgaver. Det gør vi for at understøtte at borgere bliver aktivt engageret i at skabe og vedligeholde egen sundhed i samarbejde med sundhedsprofessionelle. På den måde imødekommer vi en samfundsudvikling med større brugerinvolvering, der øger borgerens oplevelse af flere gode leveår og som er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig.
Vi har fokus på at levere sundhedsydelser på måder, der imødekommer brugerinvolvering, borgere og deres nære relationers individuelle behov og samtidig imødekommer efterspørgsel på differentierede sundhedsydelser.

Vi forsker i indsatser, der gør det trygt at være borger, og som understøtter et sikkert sundhedsvæsen med en stærk læringskultur til gavn for både borgere og personale. Vi forsker i den nyeste teknologis muligheder inden for felter som f.eks. klinisk beslutningstagen, klinisk diagnostik, billeddiagnostik, billedvejledt behandling og stråleterapi samt laboratoriemedicinske analyser og undersøgelser. Det gør vi for at kunne levere højeste evidensbaserede kvalitet i uddannelse og praksis. Feltet omfatter hele sundhedsvæsenet herunder primær- og sekundærsektor og særlige sektorer f.eks. retsmedicin, dyrlæge og tandlægepraksis.
Vi har fokus på patientologi i en højteknologisk arena, patientsikkerhed og strålebeskyttelse samt optimering af ny teknologi. Det har vi for at opnå bedst mulig sikkerhed og kvalitet i forebyggelse, diagnostik og behandling og for at medvirke til at klinisk-, laboratorie- og billeddiagnostik bliver anvendt relevant med fuldt udbytte af de teknologiske muligheder.

Vi forsker i, hvordan teknologier kan være med til at forme hverdagen for borgere og sundhedsprofessionelle, og hermed være væsentlig for at sikre høj kvalitet i sundhedssektoren ved forbedret behandling, pleje og rehabilitering nu og i fremtiden. Det gør vi for at medvirke til at højne klinisk evidens for teknologiske indsatser, herunder hvordan studerende og sundhedsprofessionelles brug af teknologi og teknologiunderstøttede indsatser kan højne kvaliteten i arbejdet med at skabe gode leveår.
Vi har fokus på at skabe viden om, hvordan teknologi kan understøtte borgerens sundhed og deltagelse i samfundet, samt hvordan borgeren oplever, at teknologien kan indgå meningsfuldt i hverdagen.

Vi forsker i områder, der involverer borgere, sundhedsprofessionelle, institutioner, organisationer og studerende for at udvikle en tværprofessionel rehabiliteringsfaglighed. Det gør vi fordi personcentreret og velkoordineret rehabilitering kan være en vigtig og afgørende faktor i indsatsen for at bevare, udvikle og genetablere tidligere eller nye funktionsevner på måder, hvor den enkelte borger opnår eller genvinder størst mulig selvstændighed, ligeværdighed og meningsfuldhed i hverdagslivet.
Vi har fokus på borgeren, de sociale og fysiske omgivelser for at muliggøre et selvstændigt hverdagsliv, herunder tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi vil i fremtiden forske i sundhedsfremme og forebyggelse, der sigter mod positiv forbedring af sundheden for borgere i risiko for at udvikle livsstilssygdomme, for sygdomsramte borgere, og blandt udsatte befolkningsgrupper. Det indebærer brug af nye metoder, hvor den enkelte borger sættes i stand til at opnå indsigt i egne kompetencer og sårbarheder under forståelse af Health Literacy og Health Efficacy. Det vil vi gøre for at understøtte flere gode leveår for den enkelte borger i tæt samarbejde med sundhedsprofessionerne.
Vi vil have fokus på brede indsatser, som omfatter både teknologiske og kommunikative løsninger, pædagogiske tilgange, teorier om forandring af adfærd og motivation med en høj grad af brugerinvolvering.

Vi forsker i årsager til, konsekvenser og betydninger af ulighed i sundhed. Blandt borgere i sårbare livssituationer identificerer og afdækker vi forståelse og håndtering af sundhed, forebyggelse, udredning, behandling og rehabilitering. Det gør vi fordi samfundsudviklingen ser ud til at føre til, at flere socialt udsatte borgere kommer til at leve med en eller flere kroniske lidelser. Dermed bliver der et stigende behov for at udvikle særlige kompetencer blandt de sundhedsprofessionelle i både primær- og sekundær sektor i forhold til at skabe større lighed i sundhed.
Vi har fokus på at involvere familie og netværk, når vi udvikler nye tilgange, indsatser og interventioner rettet mod forebyggelse af ulighed i sundhed, på baggrund af viden om bruger- og pårørendeinddragelse blandt borgere som tilhører svage og udsatte grupper i samfundet.

Vi vil i fremtiden forske i tiltag, der forbedrer kommunikation, relationer, samarbejde, overføring af viden og overgange inden for sygehuse/afdelinger og på tværs af sektorer. Det gør vi fordi etableringen af supersygehuse med komplekse og accelererede patientforløb og væsentlig færre senge formentlig medfører, at flere af de sundhedsfaglige opgaver flyttes ud i primær sektor og tættere på borgerens eget hjem. Vi vil fremover forske i, hvordan tilrettelæggelse af uddannelse og samarbejde med praksis understøtter en målrettet og relevant kompetenceudvikling hos studerende og dimittender. Det gør vi fordi, udvikling og større forandringer i Sundhedsvæsnet kræver tilpassede kompetencer, som bedst defineres i samspil mellem sundhedsuddannelserne og aftagere.
Vi har fokus på at udvikle de sundhedsprofessionelles viden og kompetencer om samarbejde på tværs, brug af metoder, procedurer og teknologier, som understøtter sikker kommunikation og sammenhængende overgange mellem primær og sekundær sektor.

Forskere i Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning

Anitha Malling Tind Præ Ph.d. studerende
Gitte Thybo Pihl Ph.d.
Janni Petersen Fallesen Ph.d. studerende
Kristian Alexander Jul Paaske Ph.d. studerende
Palle Larsen Forskningsleder for Anvendt Sundhedsforskning
Per Kjær Forskningschef for Anvendt Sundhedsforskning. Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU