Teams i ældreplejen – et kompetenceforløb der virker

Faste teams har som formål at øge tryghed hos vores ældre ved at skabe stærkere relationer mellem borger og ansat og øge faglig kvalitet i indsatser ved stærkere relationer mellem de ansatte på tværs af fag og funktioner. 

Ældreplejen og det nære sundhedsvæsen kalder på: 

  • Fagligt afsæt ift. borgere med svækkelse, multisygdom, skrøbelighed og sårbar livssituation. 
  • Kompetencer i at skabe relation og samarbejde med den enkelte borger 
  • Kompetencer i ledelse af faglighed og helhed i borgerforløbet 
  • Koordinering, sikkerhed og samarbejde på tværs  

Kontinuitet  

Udfordringerne omkring kontinuitet skal spejles i den ændrede opgavefordeling mellem sygehuse og kommuner. Kommunerne skal håndtere en langt højere kompleksitet inden for hele ældre- og sundhedsområdet. Samtidig betyder den demografiske udvikling, at der er langt flere ældre med behov for indsatser. 

Kommunernes opgave med både at sikre systematisk forebyggelse hos svækkede ældre, være ’sygehus i eget hjem’ og sikre rehabilitering stiller krav til tryghedsskabende tilgang hos borgeren samtidig med individuel vurdering, faglig kvalitet, koordinering og sammenhæng i indsatserne omkring borgeren.  

Faste teams præsenterer en relevant vej til at forbedre kontinuitet.  

Vi har brug for mere fleksibilitet i forhold til borgerens behov og et større fagligt råderum og tættere dialog mellem medarbejdere og borgere. Derfor har vi brug for en anden ydelsesstruktur end den, vi har i dag.   

Med et ældre- og sundhedsområde, hvor både omfang af opgaver, omfang af borgere med behov for indsatser og indsatsernes kompleksitet øges, strander styringslogikken, ’levering af ydelser’. Forløbet understøtter en udvikling, der i højere grad gør ’helhedstilgang og sammenhæng’ til kerneopgaven.  

UCL tilbyder et skræddersyet kompetenceforløb hvor:  

  • Erfaren praksis mobiliseres og organisationens mål gøres aktive og konkrete 
  • Udvikling af teamsamarbejde sker i praksis i samspil med medarbejdere og ledere. 
  • Medarbejdere, ledere og organisation er klædt på til at arbejde i, med og omkring teams. 

Sammensætning af kompetenceforløb

Kompetenceforløbets elementer kan sammensættes fleksibelt, reduceres eller suppleres efter lokale målsætninger og strategi. 

- Indledende møde + statusmøde + opfølgende møde med styre-/chefgruppe/lederforum 

- 3 timers forløb for ledelser, chefer, stabs- og udviklingsfolk  

1 times interview med hver enkelt drift-leder 

2 x 3 timers forløb for sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle i klinisk lederskab og koordinering 

- 3 x 3 timers fælles team-forløb for hjemmepleje, sygepleje, visitation, terapeuter, nærmeste leder, svarende til team enheden.  

- 1 x 3 timer som samskabende forandring, fælles for leder- sygeplejerske og det fælles forløb. - Coaching til drift-ledere, personlig, a 1 time. 

Mindre undervisning og mere afprøvning i praksis 

Kompetenceforløbet faciliterer anvendelse af teori og metode; Hvad kan I bruge i jeres praksis? Hvordan? Og igangsætter prøvehandlinger, som deltagerne arbejder med mellem forløbene. 

Samskabende forandring som nøgle 

Team organisering er en fremkommelig vej til, at væsentlige forhold som relationel koordinering, faglig kvalitet, værdig ældrepleje og et bæredygtigt arbejdsmiljø gøres konkret og operationelt.  

UCL som partner 

Kompetenceforløbet er en del af UCLs satsning på en solid partner som støtte til kommunernes mange opgaver under det nære sundhedsvæsen, rehabilitering og ældrepleje. 

   

Irmgard Birkegaard Sundhedsfaglig konsulent