Nyt forskningsprojekt skal styrke tværprofessionelt samarbejde i skoler og dagtilbud

Hvordan kan lærere, pædagogisk personale, PPR og forældre arbejde bedre sammen om at styrke børns fællesskaber og modvirke mistrivsel? Det spørgsmål skal et nyt forskningsprojekt forsøge at besvare ved både at skabe viden og udvikle konkret praksis i to danske kommuner i tæt samarbejde med de professionelle omkring børnene.

Dato: 23.09.2022 - Forfatter: Kasper Duus

Børns trivsel og udvikling er knyttet til deres muligheder for at deltage i og bidrage til fællesskaber i et hverdagsliv på tværs af forskellige livssammenhænge. Et nyt forskningsprojekt SamHver - samarbejde om børns trivsel i hverdagslivets fællesskaber skal undersøge, hvordan lærere, pædagoger, pædagogisk personale, inklusionsvejledere, PPR-psykologer og -konsulenter og andre professionelle kan arbejde sammen og på tværs af faggrænser om at skabe bedre deltagelsesbetingelser for alle børn – også for dem, der har det svært.  Projektet udføres i et samarbejde mellem DPU/AU, SDU og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og projektet er støttet af Fremfærd Børn med 3,8 millioner kroner.

Forskellige perspektiver skal i spil

- Kernen i projektet er samarbejdet mellem de professionelle. Meget forskning og mange undersøgelser peger på, at når det er vanskeligt at hjælpe børn, der ikke trives i dagtilbuddet eller i skolen, skyldes det bl.a. barrierer for det tværprofessionelle samarbejde i form af institutionelle grænser og fastlåste problemforståelser. I projektet er udgangspunktet at udforske forskellige perspektiver på børns livssammenhænge, som de udfolder sig på tværs af dagtilbud, skole, fritidsliv og familie, og gennem samarbejde at udvikle pædagoger og læreres handlemuligheder i det daglige arbejde, siger Tilde Mardahl-Hansen, lektor ved UCL og en af forskerne i projektet.

Projektet inddrager både dagtilbud, skole/fritid og familie samt viden fra børns og forældres perspektiver Dette brede fokus giver blik for både sammenhænge og overgange i børnenes hverdagsliv og ikke mindst de problematikker, der går på tværs af de steder, børnene lever deres liv.

UCL uddanner til flere af de involverede professioner – lærer og pædagog – det giver projektet en særlig mulighed for at kunne bidrage med viden om både uddannelserne og professionerne og dermed understøtte det tværprofessionelle samarbejde både på professionshøjskolen og ude i praksis.

Det er en central pointe i projektet, at det ikke er forskerne, der skal fortælle de professionelle, hvordan de skal samarbejde. De professionelle deltager netop sammen med forskerne om på tværs af faggrænser at udvikle det tværprofessionelle samarbejde. 

Fakta om projektet

SamHver - Samarbejde om børns trivsel i hverdagslivets fællesskaber er et treårigt projekt, som løber til august 2025 og er støttet med 3,8 millioner kr. af Fremfærd Børn, hvor parterne på det kommunale arbejdsmarked - FOA, BUPL, DLF, DP og KL samarbejder om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver.

Projektet er institutionelt forankret på DPU, Aarhus Universitet, der leder projektet i samarbejde med UCL.

Følg projektet her:

Tilde Mardahl-Hansen Docent og programleder "Inklusion og hverdagsliv", lektor, ph.d.