UCL’s budget 2024

Budgettet for 2024 viser, at UCL skal gennemføre besparelser for 21 mio. kr. for at få balance i økonomien.

Dato: 27.10.2023 - Forfatter: Kasper Duus

Nedgang i optaget, højere frafald samt lukning af de engelsksprogede uddannelser betyder, at UCL falder med ca. 1.000 STÅ (studenterårsværk), svarende til 10 % af aktiviteten, fra 2022 til 2024. I det endnu ikke vedtagne finanslovsforslag for 2024 er der derudover et fald i bevillingen til Center for Undervisningsmidler på 4,7 mio. kr. Det betyder samlet set, at UCL skal nedbringe sine omkostninger for omkring 21 mio. kr. for at bringe balance i budgettet.  

- Besparelser af den størrelsesorden kræver, at vi kigger på alle vores omkostninger. Vi har derfor afsøgt alle muligheder for driftsbesparelser. Som det ser ud nu, så kommer vi desværre ikke udenom, at der er behov for at reducere vores lønomkostninger med ca. 32-34 stillinger. Vi forsøger at begrænse antallet af egentlige afskedigelser gennem nedlæggelse af vakante stillinger, naturlig afgang, frivillige fratrædelser m.v., udtaler rektor Jens Mejer Pedersen. Han fortsætter:  

- På baggrund af prognoser fra forsommeren over UCL’s kommende STÅ-aktiviteter har der været udvist rettidig omhu i hele organisationen fx med indførsel af et blødt ansættelsesstop og en løbende personaletilpasning i form af, at vi har undladt at genbesætte ledige stillinger. Tilbage står, at vi formentlig er nødt til at afskedige 10-12 medarbejdere. 

- Det er altid trist, når vi skal sige farvel til dygtige medarbejdere, men det er desværre nødvendigt for, at vi fortsat kan levere uddannelser af højeste kvalitet og være omdrejningspunkt for bæredygtig vækst og velfærd, siger Jens Mejer Pedersen. 

Aktivitetsnedgangen rammer de enkelte uddannelsesområder med differentieret styrke og på forskellige tidspunkter de kommende år. For at indfase tilpasningerne i de forskellige dele af organisationen på den mest hensigtsmæssige måde, arbejdes der derfor med flerårige planer for uddannelsesområderne.    

De samlede omkostninger til fællesområderne skal ligeledes følge aktivitetsfaldet på uddannelserne.   

Jens Mejer Pedersen anerkender den usikkerhed, som nyheden kan skabe, og ledelsen er i tæt dialog med både hovedsamarbejdsudvalget og de lokale samarbejdsudvalg for at sikre, at processen forløber respektfuldt.   

Processen vedrørende besparelser og personalereduktioner vil være afsluttet i november 2023 og bliver drøftet i de respektive lokale udvalg.