Genoptag og genindskrivning

Ønsker du at starte på den samme uddannelse igen? På denne side kan du finde informationer om genoptag eller genindskrivning på UCL.

Det kan du finde på denne side:

Genoptag / genindskrivning:

Genoptag / genindskrivning

Genoptag eller genindskrivning er for de ansøgere, der ikke længere er indskrevet på en given uddannelse, men ønsker at starte igen på den samme uddannelse. Hvis du fortsat er indskrevet på den samme uddannelse, skal du søge om overflytning.

Genoptag

Hvis du ikke har bestået det første studieår, som det er tilrettelagt ved UCL på nuværende tidspunkt, skal du søge om genoptag på www.optagelse.dk, senest d. 15. marts kl. 12.00.

Du skal være opmærksom på følgende, når du søger om genoptag:

 • At du skal opfylde de gældende adgangskrav til uddannelsen jf. adgangsbekendtgørelsens bilag 1
 • Om du er omfattet af reglerne for genoptag, som beskrevet nedenfor i punktet ”Regler for genoptag og genindskrivning”
 • At du skal dokumentere alle tidligere afsluttede eksaminer og brugte prøveforsøg på uddannelsen via en studiejournal

Genindskrivning

Har du bestået første studieår, som det er tilrettelagt ved UCL på nuværende tidspunkt, skal du søge om genindskrivning direkte ved UCL. Du skal opfylde de gældende adgangskrav til uddannelsen jf. adgangsbekendtgørelsens bilag 1.

Genindskrivning forudsætter, at der er en ledig studieplads på det semester, som du skal genindskrives på. Det er derfor en god idé at søge i god tid og senest 30 dage før semester/modul-start. Hvis du søger opstart til august/september, skal du dog søge senest i starten af juni.

Sådan søger du om genindskrivning

Du skal søge om at blive genindskrevet ved at udfylde UCL’s ansøgningsskema, som du finder nedenfor. Du skal som ansøger være opmærksom på, at semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du sikrer dig at ansøgningen er sendt i tide.

Derudover skal du være opmærksom på følgende, når du søger om genindskrivning:

 • At du skal opfylde de nuværende adgangskrav til uddannelsen jf. adgangsbekendtgørelsens bilag 1
 • Om du er omfattet af reglerne for genoptag, som beskrevet nedenfor i punktet ”Regler for genoptag og genindskrivning”
 • At du skal dokumentere alle tidligere afsluttede eksaminer og brugte prøveforsøg på uddannelsen via en studiejournal
 • At du skal vedhæfte en motiveret ansøgning, når du udfylder ansøgningsskemaet. I din motiverede ansøgning skal du begrunde, hvorfor du ønsker at blive genindskrevet på uddannelsen. Har uddannelsen tidligere meldt dig ud pga. opbrugte eksamensforsøg eller manglende studieaktivitet, skal du i din motiverede ansøgning også redegøre for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er blevet væsentligt forbedrede.

Når din ansøgning er blevet behandlet, modtager du besked fra enten en studievejleder eller en studieadministrativ medarbejder.

Ansøgningsskema til genindskrivning på UCL

Regler for genoptag og genindskrivning

Al optagelse forudsætter, at der er en ledig studieplads på det semester, som du skal indskrives på.

Dine tidligere beståede ECTS fra samme uddannelse eller eventuelt en anden videregående uddannelse kan påvirke, hvornår du skal starte på studiet. Det er dit ansvar som ansøger at dokumentere tidligere beståede eller gennemførte uddannelseselementer, herunder også opbrugte prøveforsøg jf. adgangsbekendtgørelsens §30.

Indskrivning tidligst efter 5 måneder

Genoptagelse og genindskrivning kan tidligst finde sted 5 måneder efter, du blev udskrevet fra uddannelsen. Dette gælder både, hvis du blev meldt ud af uddannelsesinstitutionen, og hvis du selv udmeldte dig.

Hvis det på studiestartstidspunktet er mindre end 5 måneder siden, du blev udskrevet fra uddannelsen, kan du søge om dispensation, hvis der foreligger dokumentation for usædvanlige forhold, jf. adgangsbekendtgørelsens §39 stk. 7. Det er dit ansvar at dokumentere usædvanlige forhold.

Ved UCL defineres et usædvanligt forhold som:

 • Typisk noget udefrakommende og uberegneligt, som er uafhængigt af din vilje, og noget, du ikke har kunnet planlægge dig ud af eller indrette dig efter
 • Noget som rammer den enkelte, og som ikke er hyppigt eller sædvanligt forekommende blandt studerende
 • Noget som har et omfang og en tidsmæssig placering, der forhindrer dig i at følge en given regel

Ved vurderingen af om der kan gives dispensation for 5 måneders reglen, lægges der først og fremmest vægt på, om det var et usædvanligt forhold, der gjorde, at du måtte stoppe på din uddannelse. Der er dog altid tale om en konkret og individuel vurdering baseret på din forklaring og din dokumentation.

Hvis du søger ind på det samme semester, som du er indskrevet på men ikke har til hensigt at afslutte, er du også omfattet af 5 måneders reglen og skal søge dispensation. Hvis du har til hensigt at afslutte dit nuværende semester, skal du i stedet overveje at søge om overflytning (evt. dispensation for tidlig overflytning, hvis det er inden første studieår er bestået).

Læs mere om overflytning her.

Gennemførelsestid

Du skal kunne afslutte uddannelsen inden for normeret tid jf. LEP-bekendtgørelsens § 17 stk. 2.

 • Uddannelser op til og med 150 ECTS (erhvervsakademiuddannelser og top-up), skal senest være afsluttet inden for et antal år, der svarer til det dobbelte af den normerede uddannelsestid
 • Uddannelser på 180 ECTS (professionsbachelor), skal være afsluttet inden for den normerede tid plus 2 år
 • Øvrige uddannelser (læreruddannelsen) skal være afsluttet inden for 6 år

Det er datoen for den første gang, du var indskrevet på uddannelsen, der danner baggrund for beregningen af, hvornår du senest må afslutte uddannelsen. Der modregnes dog barsel eller adoption (maksimalt 52 uger) eller perioder hvor du har aflagt værnepligstjeneste eller har være udsendt på værnepligstlignende vilkår.

Hvis du optages og det på forhånd vurderes, at du ikke kan nå at afslutte uddannelsen inden for den normerede tid, vil din normerede tid kun udvides med den tid, du reelt mangler, for at afslutte uddannelsen. Bliver du yderligere forsinket, vil du skulle søge om dispensation for overskridelse af den normerede tid.

Hvis du blev udskrevet af uddannelsesinstitutionen

Hvis din tidligere indskrivning på uddannelsen blev afbrudt, fordi uddannelsesinstitutionen meldte dig ud, kan du kun komme i betragtning til en studieplads, hvis uddannelsen vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Uddannelsens vurdering kan omfatte både faglige og helbredsmæssige forhold. Dette gælder også hvis den tidligere uddannelsesinstitution kunne have udmeldt dig, men du selv udmeldte dig af uddannelsen forinden.

Uddannelsen skal vurdere dine muligheder for at gennemføre, hvis du blev eller kunne være blevet udmeldt:

 • Fordi du ikke bestod studiestartsprøven
 • Fordi du havde opbrugt alle prøveforsøg
 • Fordi du ikke havde deltaget i eller bestået førsteårsprøven
 • Fordi du ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav
 • Fordi du ikke kunne afslutte uddannelsen som følge af uddannelsens regler

Du skal kunne redegøre for, hvordan du mener, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er blevet forbedret, siden du blev udskrevet. Forbedrelserne skal dokumenteres og vedhæftes til ansøgningen.

Opbrugte prøveforsøg

Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler. Opbrugte prøveforsøg overføres til den nye optagelse/indskrivning. Er alle 3 prøveforsøg benyttet, tildeles der ved genoptag/genindskrivning dog automatisk ét nyt prøveforsøg til den eller de prøver, du ikke har bestået tidligere.

Lovgrundlag

Genoptag og genindskrivning reguleres i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen) BEK nr. 56 af 10/01/2024 §36-39.

Gennemførelsestiden reguleres i Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen) BEK nr. 2672 af 28/12/2021 §17.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til genindskrivning, er du velkommen til at kontakte studievejlederne på den uddannelse, som du ønsker at blive genindskrevet på.

Studievejledningen

Har du spørgsmål til genoptag, skal du kontakte optagelse@ucl.dk.

Vejledning om optagelse

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333 eller mail optagelse@ucl.dk

Mandag og onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse og vejledning

Book en vejledning