Overflytning, genoptag og genindskrivning

Overflytning er for dig, som allerede går på en uddannelse og som ønsker at fortsætte på et nyt sted.

Genoptag og genindskrivning er for dig, som tidligere har været i gang og efter at have været udskrevet nu vil ind på samme uddannelse igen. 

Overflytning

  • Med en overflytning kan du skifte uddannelsessted og fortsætte på samme uddannelse i en anden by. 
  • Overflytningsreglerne er ens uanset om du vil skifte mellem to forskellige uddannelsesinstitutioner eller internt mellem uddannelsesstederne ved UCL. 

  • Du skal også søge om overflytning, hvis du vil skifte fra en online uddannelse til en uddannelse med fremmøde eller omvendt. 

Hvis du ikke på ansøgningstidspunktet har bestået første studieår, kan du søge om tidlig overflytning ved at søge ind via optagelsessystemet. 

Ved usædvanlige forhold kan der være mulighed for at søge ind med dispensation. Læs mere under Dispensation - undtagelse ved usædvanglige forhold.

Ansøgningsfrister
Der er forskellige ansøgningsfrister i optagelsessystemet, afhængig af om du søger overflytning forår eller efterår.

Vejledning om optagelse

Hvis du forventer at bestå dit første studieår, men lige nu er i gang med fx dit 2. semester, skal du søge via optagelsessystemet.

Hvis du venter med at søge, til du er sikker på at have bestået første studieår skal du søge om overflytning som beskrevet under Bestået første studieår.

Ansøgningsfrister
Der er forskellige ansøgningsfrister i optagelsessystemet, afhængig af om du søger overflytning forår eller efterår.

Vejledning og optagelse

Hvis du har bestået studieelementer svarende til første studieår af uddannelsen på det nye studiested, har du ret til at blive overflyttet. Det forudsætter en ledig studieplads.

Pædagogstuderende skal dog have bestået forløbet Pædagogens grundfaglighed. 

Ansøgningsfrister
Semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du sikrer dig, at ansøgningen er sendt i tide. 

Vi anbefaler dig at søge senest 30 dage før semester/modul-start. Søges der op til sommerpausen skal juli måned lægges oven i de 30 dage. 

Søger du om overflytning til en anden institution, skal du kontakte det sted, du søger hen.

Søg overflytning hos UCL

Dispensation gives typisk når der kan dokumenteres usædvanlige forhold som:

  • Noget udefrakommende og uberegneligt, som er uafhængigt af din vilje, og noget, du ikke har kunnet planlægge dig ud af eller indrette dig efter.
  • Noget som rammer den enkelte, og som ikke er hyppigt eller sædvanligt forekommende blandt studerende.
  • Noget som har et omfang og en tidsmæssig placering, der forhindrer dig i at følge en given regel.

Ansøgningsfrister
Semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du får søgt dispensation i god tid.

Studerende ved UCL finder information om dispensation på mitucl.dk.

Dispensation - mitucl.dk

Genoptag og genindskrivning

Genoptag eller genindskrivning er for ansøgere, der ikke længere er indskrevet på en given uddannelse, men ønsker at starte igen på den samme uddannelse.

Ikke bestået første studieår - Genoptag
Hvis du ikke har bestået det første studieår, som det er tilrettelagt ved UCL på nuværende tidspunkt, skal du søge om genoptag via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00.

Bestået første studieår - Genindskrivning
Har du bestået første studieår, som det er tilrettelagt ved UCL på nuværende tidspunkt, skal du søge om genindskrivning direkte ved UCL.

Søg i god tid - senest 30 dage før
Semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du sikrer dig, at ansøgningen er sendt i tide. 

Vi anbefaler dig at søge senest 30 dage før semester/modul-start. Søges der op til sommerpausen skal juli måned lægges oven i de 30 dage.

Hvis du ikke har bestået det første studieår, som det er tilrettelagt ved UCL på nuværende tidspunkt, skal du søge om genoptag via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00.

 

optagelse.dk

Du skal søge om at blive genindskrevet ved at udfylde UCL’s ansøgningsskema.

Du skal som ansøger være opmærksom på, at semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du sikrer dig at ansøgningen er sendt i tide.

Ansøgningsskema

Genoptagelse og genindskrivning kan tidligst finde sted 5 måneder efter, du blev udskrevet fra uddannelsen. Dette gælder både, hvis du blev meldt ud af uddannelsesinstitutionen, og hvis du selv udmeldte dig.

Hvis det på studiestartstidspunktet er mindre end 5 måneder siden, du blev udskrevet fra uddannelsen, kan du søge om dispensation, hvis der foreligger dokumentation for usædvanlige forhold, jf. adgangsbekendtgørelsens §39 stk. 7. Det er dit ansvar at dokumentere usædvanlige forhold.

Ved vurderingen af om der kan gives dispensation for 5 måneders reglen, lægges der først og fremmest vægt på, om det var et usædvanligt forhold, der gjorde, at du måtte stoppe på din uddannelse. Der er dog altid tale om en konkret og individuel vurdering baseret på din forklaring og din dokumentation.

Hvis du optages og det på forhånd vurderes, at du ikke kan nå at afslutte uddannelsen inden for den normerede tid, vil din normerede tid kun udvides med den tid, du reelt mangler, for at afslutte uddannelsen.

Det er datoen for den første gang, du var indskrevet på uddannelsen, der danner baggrund for beregningen af, hvornår du senest må afslutte uddannelsen.  

Bliver du yderligere forsinket, vil du skulle søge om dispensation for overskridelse af den normerede tid.

Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler. Opbrugte prøveforsøg overføres til den nye optagelse/indskrivning.

Er alle 3 prøveforsøg benyttet, tildeles der ved genoptag/genindskrivning dog automatisk ét nyt prøveforsøg til den eller de prøver, du ikke har bestået tidligere.

Hvis din tidligere indskrivning på uddannelsen blev afbrudt, fordi uddannelsesinstitutionen meldte dig ud, kan du kun komme i betragtning til en studieplads, hvis uddannelsen vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

Uddannelsens vurdering kan omfatte både faglige og helbredsmæssige forhold. Dette gælder også hvis den tidligere uddannelsesinstitution kunne have udmeldt dig, men du selv udmeldte dig af uddannelsen forinden.

Du skal kunne redegøre for, hvordan du mener, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er blevet forbedret, siden du blev udskrevet. Forbedrelserne skal dokumenteres og vedhæftes til ansøgningen.

Som udgangspunkt er det ikke muligt at gentage et semester/modul/fag du i forvejen er i gang med.  

Hvis du ønsker at gå om, kan du søge om dispensation hvis der foreligger usædvanlige forhold. 

Har uddannelsen tidligere meldt dig ud pga. opbrugte eksamensforsøg eller manglende studieaktivitet, skal du i din motiverede ansøgning også redegøre for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er blevet væsentligt forbedrede.

Dispensation - mitucl.dk

Ledige pladser og merit

Krav og motiveret ansøgning

Krav
Du skal opfylde de gældende adgangskrav til uddannelsen jf. adgangsbekendtgørelsens bilag 1.  

Al optagelse forudsætter, at der er en ledig studieplads på det semester, som du skal indskrives på. 

Motiveret ansøgning
Du skal vedhæfte en motiveret ansøgning, når du ansøger.

I din motiverede ansøgning skal du begrunde, hvorfor du ønsker at blive overflyttet/genindskrevet på uddannelsen.  

 

Merit

UCL er forpligtet til at give merit for tilsvarende uddannelsesdele ved overflytning, genoptag og genindskrivning.

Dine tidligere beståede ECTS fra samme uddannelse eller eventuelt en anden videregående uddannelse, kan påvirke, hvornår du skal starte på studiet. 

Det er dit ansvar at dokumentere tidligere beståede eller gennemførte uddannelseselementer jf. adgangsbekendtgørelsens §30.  

Det er ikke tilladt at gentage de prøver og semestre du allerede har bestået. 

Kontakt

Genoptag

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Torsdag: 10.00-12.00

Genindskrivning

Ved spørgsmål om genindskrivning skal du kontakte studievejlederne på den uddannelse, som du ønsker at blive genindskrevet på.

Studievejledningen