Overflytning, genoptag og genindskrivning

Oveflytning er for dig, som allerede går på en uddannelse.
Genindskrivning og genoptag er for dig, som tidligere har været i gang og nu vil ind på samme uddannelse igen.

Overflytning

Med en overflytning kan du skifte uddannelsessted, så du fortsætter på samme uddannelse i en anden by.

Bestået første studieår
Overflytning kan tidligst ske, når du har bestået studieelementer svarende til første studieår af uddannelsen, som den er tilrettelagt hos UCL.

Pædagogstuderende skal dog have bestået forløbet Pædagogens grundfaglighed.

Ikke bestået første studieår
Hvis du ikke har bestået første studieår, kan du søge om Tidlig overflytning. 

Overflytning mellem uddannelsessteder sker altid ved enten modul- eller semesterstart.

Søg i god tid
Vær opmærksom at semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du sikrer dig, at ansøgningen er sendt i tide.

Vi anbefaler dig at søge i god tid og senest 30 dage før semester/modul-start. Søges der op til sommerpausen skal du være opmærksom på, at juli måned lægges oven i de 30 dage.

Sådan søger du
I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en kopi af en opdateret studiejournal og en motiveret ansøgning.

I den motiverede ansøgning skal du begrunde, hvorfor du ønsker at blive overflyttet.

Ansøgningsskema, Overflytning til UCL

Svar
Når din ansøgning er blevet behandlet, modtager du besked fra enten en studievejleder eller en studieadministrativ medarbejder.

 

Overflytning mellem uddannelsessteder sker altid ved enten modul- eller semesterstart.

Søg i god tid
Vær opmærksom at semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du sikrer dig, at ansøgningen er sendt i tide.

Vi anbefaler dig at søge i god tid og senest 30 dage før semester/modul-start. Søges der op til sommerpausen skal du være opmærksom på, at juli måned lægges oven i de 30 dage.

Sådan søger du
I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en kopi af en opdateret studiejournal og en motiveret ansøgning.

I den motiverede ansøgning skal du begrunde, hvorfor du ønsker at blive overflyttet. Hvis du ikke har bestået det første studieår, skal du også vedhæfte dispensation fra dit nuværende uddannelsessted, jfr. ovenfor.

Ansøgningsskema, Overflytning til UCL

Svar
Når din ansøgning er blevet behandlet, modtager du besked fra enten en studievejleder eller en studieadministrativ medarbejder.

Du skal søge direkte hos den uddannelsesinstitution, du vil overflyttes til.

Overflytning mellem uddannelsessteder sker altid ved enten modul- eller semesterstart.

Der er to muligheder for overflytning, før du har bestået første studieår.

Optagelse.dk
Du kan søge ind på den samme uddannelse igennem www.optagelse.dk inden for de frister, der gælder for kvote 1 og kvote 2.

Hvis der er ledige studiepladser på det nye steds hjemmeside, kan du søge en af disse. Forhør dig om frister hos uddannelsen.

Hvis du tildeles en studieplads det nye sted, vil du få merit for det, du allerede har bestået.

Det er ikke tilladt at genoptage de eksamener, som allerede er bestået. Husk derfor at vedhæfte en udskrift over alle dine beståede uddannelseselementer, når du søger ind. 

Dispensation
Du kan også søge om administrativ overflytning ved at søge dispensation hos UCL. Du kan f.eks benytte denne mulighed, hvis du ikke kan nå at søge ind via optagelse.dk

Administrativ overflytning betyder, at du kan søge om overflytning ved uformelt at kontakte det sted, du gerne vil overflyttes til (undersøg om de har en blanket på hjemmesiden, du skal udfylde omkring overflytning).

Men hvis du ikke har bestået første studieår, vil det nye sted kræve, at du medsender en dispensation fra dit nuværende uddannelsessted.

For at opnå dispensation fra dit nuværende uddannelsessted, skal du dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold, jf. adgangsbekendtgørelsens § 34, stk. 6. Hvis du søger om dispensation til tidlig overflytning fra UCL, skal du oprette en sag i serviceportalen

Genoptag og genindskrivning

Genoptag eller genindskrivning er for de ansøgere, der ikke længere er indskrevet på en given uddannelse, men ønsker at starte igen på den samme uddannelse.

Ikke bestået første studieår - Genoptag
Hvis du ikke har bestået det første studieår, som det er tilrettelagt ved UCL på nuværende tidspunkt, skal du søge om genoptag via optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00.

Bestået første studieår - Genindskrivning
Har du bestået første studieår, som det er tilrettelagt ved UCL på nuværende tidspunkt, skal du søge om genindskrivning direkte ved UCL.

Hvis du ikke har bestået det første studieår, som det er tilrettelagt ved UCL på nuværende tidspunkt, skal du søge om genoptag via optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00.

Du skal være opmærksom på følgende, når du søger om genoptag:

 • At du skal opfylde de gældende adgangskrav til uddannelsen jf. adgangsbekendtgørelsens bilag 1.
 • Om du er omfattet af reglerne for genoptag, som beskrevet nedenfor i punktet ”Regler for genoptag og genindskrivning”.
 • At du skal dokumentere alle tidligere afsluttede eksaminer og brugte prøveforsøg på uddannelsen via en studiejournal.

optagelse.dk

Du skal søge om at blive genindskrevet ved at udfylde UCL’s ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til genindskrivning på UCL

Du skal som ansøger være opmærksom på, at semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du sikrer dig at ansøgningen er sendt i tide.

Derudover skal du være opmærksom på følgende, når du søger om genindskrivning:

 • At du skal opfylde de nuværende adgangskrav til uddannelsen jf. adgangsbekendtgørelsens bilag 1.

 • Om du er omfattet af reglerne for genoptag, som beskrevet nedenfor i punktet ”Regler for genoptag og genindskrivning”.

 • At du skal dokumentere alle tidligere afsluttede eksaminer og brugte prøveforsøg på uddannelsen via en studiejournal.

 • At du skal vedhæfte en motiveret ansøgning, når du udfylder ansøgningsskemaet. I din motiverede ansøgning skal du begrunde, hvorfor du ønsker at blive genindskrevet på uddannelsen. Har uddannelsen tidligere meldt dig ud pga. opbrugte eksamensforsøg eller manglende studieaktivitet, skal du i din motiverede ansøgning også redegøre for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er blevet væsentligt forbedrede.

Ansøgningsskema til genindskrivning på UCL

Svar
Når din ansøgning er blevet behandlet, modtager du besked fra enten en studievejleder eller en studieadministrativ medarbejder.

Genoptagelse og genindskrivning kan tidligst finde sted 5 måneder efter, du blev udskrevet fra uddannelsen. Dette gælder både, hvis du blev meldt ud af uddannelsesinstitutionen, og hvis du selv udmeldte dig.

Hvis det på studiestartstidspunktet er mindre end 5 måneder siden, du blev udskrevet fra uddannelsen, kan du søge om dispensation, hvis der foreligger dokumentation for usædvanlige forhold, jf. adgangsbekendtgørelsens §39 stk. 7. Det er dit ansvar at dokumentere usædvanlige forhold.

Ved UCL defineres et usædvanligt forhold som:

 • Typisk noget udefrakommende og uberegneligt, som er uafhængigt af din vilje, og noget, du ikke har kunnet planlægge dig ud af eller indrette dig efter
 • Noget som rammer den enkelte, og som ikke er hyppigt eller sædvanligt forekommende blandt studerende
 • Noget som har et omfang og en tidsmæssig placering, der forhindrer dig i at følge en given regel

Ved vurderingen af om der kan gives dispensation for 5 måneders reglen, lægges der først og fremmest vægt på, om det var et usædvanligt forhold, der gjorde, at du måtte stoppe på din uddannelse. Der er dog altid tale om en konkret og individuel vurdering baseret på din forklaring og din dokumentation.

Hvis du søger ind på det samme semester, som du er indskrevet på men ikke har til hensigt at afslutte, er du også omfattet af 5 måneders reglen og skal søge dispensation. Hvis du har til hensigt at afslutte dit nuværende semester, skal du i stedet overveje at søge om overflytning (evt. dispensation for tidlig overflytning, hvis det er inden første studieår er bestået).

Du skal kunne afslutte uddannelsen inden for normeret tid jf. LEP-bekendtgørelsens § 17 stk. 2.

 • Uddannelser op til og med 150 ECTS (erhvervsakademiuddannelser og top-up), skal senest være afsluttet inden for et antal år, der svarer til det dobbelte af den normerede uddannelsestid
 • Uddannelser på 180 ECTS (professionsbachelor), skal være afsluttet inden for den normerede tid plus 2 år
 • Øvrige uddannelser (læreruddannelsen) skal være afsluttet inden for 6 år

Det er datoen for den første gang, du var indskrevet på uddannelsen, der danner baggrund for beregningen af, hvornår du senest må afslutte uddannelsen. Der modregnes dog barsel eller adoption (maksimalt 52 uger) eller perioder hvor du har aflagt værnepligstjeneste eller har være udsendt på værnepligstlignende vilkår.

Hvis du optages og det på forhånd vurderes, at du ikke kan nå at afslutte uddannelsen inden for den normerede tid, vil din normerede tid kun udvides med den tid, du reelt mangler, for at afslutte uddannelsen. Bliver du yderligere forsinket, vil du skulle søge om dispensation for overskridelse af den normerede tid.

Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler. Opbrugte prøveforsøg overføres til den nye optagelse/indskrivning.

Er alle 3 prøveforsøg benyttet, tildeles der ved genoptag/genindskrivning dog automatisk ét nyt prøveforsøg til den eller de prøver, du ikke har bestået tidligere.

Hvis din tidligere indskrivning på uddannelsen blev afbrudt, fordi uddannelsesinstitutionen meldte dig ud, kan du kun komme i betragtning til en studieplads, hvis uddannelsen vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

Uddannelsens vurdering kan omfatte både faglige og helbredsmæssige forhold. Dette gælder også hvis den tidligere uddannelsesinstitution kunne have udmeldt dig, men du selv udmeldte dig af uddannelsen forinden.

Uddannelsen skal vurdere dine muligheder for at gennemføre, hvis du blev eller kunne være blevet udmeldt:

 • Fordi du ikke bestod studiestartsprøven
 • Fordi du havde opbrugt alle prøveforsøg
 • Fordi du ikke havde deltaget i eller bestået førsteårsprøven
 • Fordi du ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav
 • Fordi du ikke kunne afslutte uddannelsen som følge af uddannelsens regler

Du skal kunne redegøre for, hvordan du mener, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er blevet forbedret, siden du blev udskrevet. Forbedrelserne skal dokumenteres og vedhæftes til ansøgningen.

Kontakt

Genoptag

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Torsdag: 10.00-12.00

Genindskrivning

Ved spørgsmål om genindskrivning skal du kontakte studievejlederne på den uddannelse, som du ønsker at blive genindskrevet på.

Studievejledningen