Merit

Find svar på dine spørgsmål om merit

Merit

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, har du pligt til at oplyse om beståede eller gennemførte danske eller udenlandske uddannelseselementer og relevant beskæftigelse.

Herunder finder du svar på spørgsmål, der omhandler merit. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte optagelsesvejledningen på optagelse@ucl.dk eller på tlf. 6318 3333 mandag-fredag fra 10.00-12.00.

Merit

Har du i forvejen bestået en videregående uddannelse eller dele af den, skal du dokumentere dette ved optagelse/genindskrivning på en uddannelse ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Det kan du gøre på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele på den uddannelse, som du søger optagelse til. 

At der er tale om obligatorisk merit betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse, vil UCL i hvert tilfælde foretage en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Får du tildelt merit for dele af uddannelsen, kan det betyde at du skal springe et eller flere moduler over, fordi du tidligere har bestået fag, som svarer til det pågældende modul/semester. Meritvurderingen kan også betyde, at du ikke skal starte på 1. semester men senere i uddannelsen, svarende til hvad du tidligere har bestået og dermed får merit for.

På UCL's erhvervsakademiske uddannelser afholdes mange eksamener som tværfaglige eksamener med flere fag involveret. For at kunne få merit for hele den tværfaglige eksamen, skal du have bestået fag, der indholdsmæssigt svarer til samtlige de fag, der indgår.

Har du kun bestået dele af den tværfaglige eksamen, er det den enkelte uddannelseschef – i samarbejde med studievejlederen – der afgør, om du kan få delvis merit, og hvilken indflydelse det vil få på den tværfaglige eksamen. I sådanne tilfælde bliver du kontaktet af studievejlederen forud for afgørelsen til en drøftelse af dine muligheder.

  • Hvis du har bestået dele af en videregående uddannelse, skal du uploade en studiejournal inkl. beståede ECTS point, også selvom uddannelsen er afbrudt. Hvis muligt vil vi også gerne se studieordning eller fagplaner (eller links til disse).  
  • Har du afsluttet en bachelor – og eller en kandidatgrad skal du uploade eksamensbevis herfor. Hvis muligt vil vi også gerne se studieordning eller fagplaner (eller links til disse).  
  • Hvis du har haft relevant beskæftigelse i forhold til den/de uddannelser du søger ind på, skal du også oplyse om og dokumentere dette. Dette kan du gøre ved at uploade lønsedler, ansættelseskontrakter, udtalelser mv.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller beskæftigelse, vil UCL i hvert tilfælde foretage en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

  • I din ansøgning på Optagelse.dk skal du udfylde ”Tidligere optagelse på videregående uddannelse” i fanen ””Oplysninger om dig”. Når du sætter flueben i ”Ja” vil flere rubrikker blive synlige.
  • Herefter skal du udfylde feltet ”Beståede elementer af og/eller fuldført videregående uddannelse” samt oplyse hvis du har bestået en kandidatuddannelse.
  • Dokumentation for beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller beskæftigelse skal uploades i fanen ”Bilag”. Her henviser vi til at læse afsnittet Hvad skal jeg oplyse i min ansøgning?

Hvis du har bestået og gennemført en kandidatuddannelse, skal vi gøre opmærksom på, at du kun kan blive optaget på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, hvis uddannelsen har ledige pladser. Læs mere her

Husk at oplysninger om merit skal fremgå ved din ansøgning senest den 15. marts kl. 12.00, hvis du søger i kvote 2 eller senest den 5. juli kl. 12.00, hvis du søger i kvote 1.

Eksempel fra ansøgningsskemaet på Optagelse.dk.

Du har mulighed for at snakke med en studievejleder, hvis du ønsker at få vurderet om du kunne være berettiget til merit på UCL, før du søger ind.
Hvis dette er aktuelt, skal du kontakte optagelsesvejledningen på optagelse@ucl.dk eller på tlf. 6318 3333 mandag-fredag fra 10.00-12.00, som herefter vil hjælpe dig videre til rette vedkommende.

Du bedes læse afsnittet ” Hvad skal jeg oplyse i min ansøgning? ”, hvor du her kan læse om hvilken dokumentation som vi vil efterspørge ifm. en meritvurdering.

Som udgangspunkt foretages meritvurderingen i forbindelse med tilbud om optagelse.

Er du studerende på en uddannelse ved UCL og efterfølgende skal have vurderet merit, skal du kontakte studievejledningen.  

Læs mere her.

Får du tildelt merit, vil din tidligere opnåede karakter som udgangspunkt ikke fremgå af dit eksamensbevis fra UCL. I stedet vil der stå 'bestået', ’meriteret’ eller 'godkendt'. Dit tidligere opnåede resultat vil derfor ikke indgå i dit samlede gennemsnit på din uddannelse på UCL.

Hvis det er muligt bliver karakteren overført, hvis fagelementerne i de sammenlignede fag er fuldstændig ens. Det er uddannelseschefen, der træffer afgørelse om, hvordan meritten skal fremgå af dit eksamensbevis.

Du kan klage over uddannelsesinstitutionens afgørelse om merit inden for to uger efter, du har fået besked om afgørelsen. I afgørelsen vil der fremgå en klagevejledning.

Via nedenstående link kan du få et overblik over antal og typer af sager vedr. meritafgørelser på uddannelser ved UCL.

Er under udarbejdelse og vil fremgå snarest