Merit

Find svar på dine spørgsmål om merit

Merit

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, har du pligt til at oplyse om beståede eller gennemførte danske eller udenlandske uddannelseselementer og relevant beskæftigelse.

Herunder finder du svar på spørgsmål, der omhandler merit. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte optagelsesvejledningen.

Merit

Har du i forvejen bestået en videregående uddannelse eller dele af den, skal du dokumentere dette når du søger om optagelse eller genindskrivning på en uddannelse ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Det kan du gøre på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele på den uddannelse, som du søger optagelse til. Se evt. afsnittet "Hvad skal jeg oplyse i min ansøgning" - for at se hvordan du dokumenterer gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse.

At der er tale om obligatorisk merit betyder, at UCL er forpligtet til at tildele dig så meget merit som muligt, uanset om du ønsker merit.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse, vil UCL i hvert tilfælde foretage en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Får du tildelt merit for dele af uddannelsen, kan det betyde at du skal springe et eller flere moduler over og f.eks. starte midt i et semester, fordi du tidligere har bestået fag, som svarer til det eller de første moduler på semestret. Meritvurderingen kan også betyde, at du ikke skal starte på 1. semester men senere i uddannelsen, svarende til hvad du tidligere har bestået og dermed får merit for. Du skal være opmærksom på, at selvom du er blevet tilbudt en studieplads, kan den efterfølgende meritvurdering medføre, at du skal indskrives på et senere trin i uddannelsen, hvor der ikke er en ledig studieplads. Det kan betyde at din tilbudte studieplads bortfalder.

På UCL's erhvervsakademiske uddannelser afholdes mange eksamener som tværfaglige eksamener med flere fag involveret. For at kunne få merit for hele den tværfaglige eksamen, skal du have bestået fag, der indholdsmæssigt svarer til samtlige de fag, der indgår.

Har du kun bestået dele af den tværfaglige eksamen, er det den enkelte uddannelseschef – i samarbejde med studievejlederen – der afgør, om du kan få delvis merit, og hvilken indflydelse det vil få på den tværfaglige eksamen. I sådanne tilfælde bliver du kontaktet af studievejlederen forud for afgørelsen til en drøftelse af dine muligheder.

På flere af UCL's uddannelser afholdes mange eksamener som tværfaglige eksamener med flere fag involveret. For at kunne få merit for hele den tværfaglige eksamen, skal du have bestået fag, der indholdsmæssigt svarer til samtlige de fag, der indgår.

Har du kun bestået dele af den tværfaglige eksamen, er det den enkelte uddannelseschef – i samarbejde med studievejlederen – der afgør, om du kan få delvis merit, og hvilken indflydelse det vil få på den tværfaglige eksamen. I sådanne tilfælde bliver du kontaktet af studievejlederen forud for afgørelsen til en drøftelse af dine muligheder.

  • Hvis du har bestået dele af en videregående uddannelse, skal du uploade en fuldstændig studiejournal, der både viser alle de ECTS, du har opnået og alle de prøveforsøg, du har været tilmeldt. Hvis muligt vil vi også gerne se studieordning eller fagplaner (eller links til disse).  
  • Har du afsluttet en bachelor – og eller en kandidatgrad skal du uploade eksamensbevis herfor. Hvis muligt vil vi også gerne se studieordning eller fagplaner (eller links til disse).  
  • Hvis du har haft relevant beskæftigelse i forhold til den/de uddannelser du søger ind på, skal du også oplyse om og dokumentere dette. Dette kan du gøre ved at uploade lønsedler, ansættelseskontrakter, udtalelser mv.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller beskæftigelse, vil UCL i hvert tilfælde foretage en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

  • I din ansøgning på Optagelse.dk skal du udfylde ”Tidligere optagelse på videregående uddannelse” i fanen ””Oplysninger om dig”. Når du sætter flueben i ”Ja” vil flere rubrikker blive synlige.
  • Herefter skal du udfylde feltet ”Beståede elementer af og/eller fuldført videregående uddannelse” samt oplyse hvis du har bestået en kandidatuddannelse.
  • Dokumentation for beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller beskæftigelse skal uploades i fanen ”Bilag”. Her henviser vi til at læse afsnittet Hvad skal jeg oplyse i min ansøgning?

Hvis du har bestået og gennemført en kandidatuddannelse, skal vi gøre opmærksom på, at du kun kan blive optaget på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, hvis uddannelsen har ledige pladser. Læs mere her

Husk at oplysninger om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller beskæftigelse skal fremgå ved din ansøgning senest den 15. marts kl. 12.00, hvis du søger i kvote 2 eller senest den 5. juli kl. 12.00, hvis du søger i kvote 1. Du kan dog eftersende dokumentation helt frem til 5. juli kl.12.00 hvis du søger i kvote 2.

Eksempel fra ansøgningsskemaet på Optagelse.dk.

Du har mulighed for at tale med en studievejleder, hvis du ønsker at få vurderet om du kunne være berettiget til merit på UCL, før du søger ind.
Hvis dette er aktuelt, skal du kontakte optagelsesvejledningen på optagelse@ucl.dk eller på tlf. 6318 3333 mandag-fredag fra 10.00-12.00, som herefter vil hjælpe dig videre til rette vedkommende.

Du bedes læse afsnittet ” Hvad skal jeg oplyse i min ansøgning? ”, hvor du her kan læse om hvilken dokumentation vi vil efterspørge ifm. en meritvurdering.

Den endelige meritvurdering foretages i forbindelse med tilbud om optagelse.

Er du studerende på en uddannelse ved UCL og efterfølgende skal have vurderet merit, skal du kontakte studievejledningen.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at få tildelt merit bagudrettet for prøver, man allerede har deltaget i.

Læs mere her.

Får du tildelt merit, vil din tidligere opnåede karakter som udgangspunkt ikke fremgå af dit eksamensbevis fra UCL. I stedet vil der stå 'bestået', ’meriteret’ eller 'godkendt'. Dit tidligere opnåede resultat vil derfor ikke indgå i dit samlede gennemsnit på din uddannelse på UCL.

I ganske få tilfælde vil det være muligt at få overført karaktereren til UCL's eksamensbevis. Det er kun muligt, hvis fagelementerne i de sammenlignede fag er fuldstændig ens. Det er uddannelseschefen, der træffer afgørelse om, hvordan meritten skal fremgå af dit eksamensbevis.

Hvis du får afslag på merit, kan du klage til Kvalifikationsnævnet inden for 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Du kan ikke klage over en tildelt merit, du ikke ønsker.

Du kan dog klage over retlige spørgsmål til Styrelsen for Forskning og Uddannelse inden for 2 uger efter, at du modtager afgørelsen, hvis du f.eks. mener, at UCL har begået fejl i sagsbehandlingen.

Det vil fremgå af afgørelsen, hvordan du indgiver en klage.

Via nedenstående link kan du få et overblik over antal og typer af sager vedr. meritafgørelser på uddannelser ved UCL.

Se mere her