Dansk

Her finder du bred inspiration til din undervisning i dansk. Vi guider dig i valg af læremidler, vejledning, netværk, præsenterer aktuelle kurser og informerer om, hvordan du kan få hjælp fra dit lokale CFU til din danskundervisning.

Hvem er vi?

CFU's danskkonsulenter har alle viden om nyeste lærermidler, faghæfter, undersøgelser og forskningsresultater, samt mange års praksiserfaring fra grundskolen. I vores daglige arbejde lægger vi meget vægt på altid at være tæt på den nyeste udvikling inden for danskfaget, så vi kan hjælpe dig med vejledning og kurser. 

Vi kan tilbyde:

 • Faglig og pædagogisk vejledning
 • Inspiration til din undervisning, årsplanlægning og vejledning ved valg af læremidler
 • Faglig sparring med afholdelse af årgangs- og fagteammøder
 • Planlægning af pædagogiske dage, kurser eller netværk på CFU eller på jeres egen skole
 • Svar på spørgsmål i forhold til prøverne i dansk

Vejledning er gratis på CFU's afdelinger, men vi kommer også gerne ud på skolen både med vejledning og skræddersyede kurser. Skriv til os, så laver vi en aftale.

Se aktuelle nyheder på vores Facebook-side: 'Dansklærer - CFU i UCL'

Facebook CFU dansk

Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin

Fokus på danskfaget

CFU har to samlinger af læremidler:

Informationssamlingen: Læremidlerne i Informationssamlingen kan lånes til egen information, orientering og inspiration. Læremidlerne bestiller du direkte på www.mitcfu.dk, hvorefter de leveres på din skole, eller du kan besøge os på matriklerne i Vejle og Odense og låne læremidler med hjem til gennemsyn.

Udlånssamlingen: Læremidlerne i Udlånssamlingen kan lånes og bruges direkte i danskundervisningen - sammen med eleverne. Du finder både trykte, digitale og konkrete læremidler, og flere af læremidlerne er beriget med pædagogiske noter, vejledninger og overlays. Til danskfaget indeholder samlingen bøger i klassesæt, læsekasser, sprogkufferter, e-bøger, TV og Film. Bestil på www.mitcfu.dk

Du kan som underviser være medbestemmende i forhold til, hvilke læremidler og materialer vores udlånssamling skal bestå af. Læs hvordan her.

Materialeudvalget, som består af eksterne samarbejdspartnere og interne fagkonsulenter afholder to årlige møder, hvor didaktiske og faglige drøftelser danner grundlag for valg af læremidler.

Undervisningen i dansk skal fremme elevernes oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Eleverne skal styrke deres beherskelse af sproget og og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Derudover skal eleverne have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Danskfaget omfatter fire kompetenceområder: Læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Læs fælles mål.

Læseplan og undervisningsvejledning

Læseplanen for dansk beskriver grundlaget for undervisning i faget. Det gør den særligt ved at fortolke forholdet mellem skolens formål, lovens centrale bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse og bestemmelser for faget i Fælles Mål.

Undervisningsvejledningen informerer om de bestemmelser i folkeskoleloven og i Fælles Mål, som drejer sig om undervisning i faget. Den støtter ved at forklare og give eksempler på centrale dele af fagets indhold. Vejledningen giver også inspiration til undervisning i faget ved at beskrive forskellige valg i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering.

Vi hjælper dig gerne med at finde frem til ønskede læremidler og anden inspiration til arbejdet med danskfagets kompetenceområder. Kontakt os, send en mail, se vores Facebook-side eller søg yderligere inspiration under fanebladet Links til inspiration.

Der er flere muligheder for at følge de nyheder, som CFUs danskkonsulenter løbende udsender via facebook.

Særligt for danskfaget: Facebooksiden: Dansklærer - CFU i UCL

Særligt for læsevejledere: Facebooksiden: “Læsevejledere med delelyst”

Netværk for læsevejledere
CFU i UCL driver to netværk for læsevejledere og studerende på læsevejlederuddannelsen og andre, der interesserer sig for literacy.
Formålet med netværkene er at holde deltagerne opdaterede med den nyeste viden og forskning på læse- og vejlederområdet, og desuden at give deltagerne indsigt i de nyeste læremidler, kurser og et rum for erfaringsudveksling.
Hvert netværk afholder tre netværksmøder med aktuelle og relevante temaer. Møderne holdes som eftermiddagsmøder kl. 14:00-16:30.
Møderne opslås i UCL’s skolekatalog og kan findes her på hjemmesiden: Netværk for læsevejledere.
Hvert år holdes desuden en dagskonference, der er fælles for de to netværk.

Netværk for dansklærere i kommuner
CFU faciliterer et dansknetværk i kommuner, hvor udvalgte lærere fra alle kommunens skoler mødes et antal gange om året for at udvikle deres faglige og didaktiske kompetencer ind i danskfaget.
Kontakt en vores danskkonsulenter, hvis du er interesseret i at etablere et lignende netværk i jeres kommune.

 • Louise Duus Skovbjerg: Vejledning i dansk i indskoling, børnemiljø, børnehaveklassen, læsevejledning og klasseledelse
  ldsk@ucl.dk, 21 33 48 10
 • Marie Elmegaard: Vejledning i dansk på mellemtrinnet, ungemiljø, litteraturdidaktik, undersøgende grammatikundervisning og skrivedidaktik
  mael@ucl.dk, 51 84 08 31
 • Anette Vestergaard Søberg: Vejledning i udskolingsdansk, ungemiljø, prøverne i dansk, skrivedidaktik, fagteamets samarbejde, undersøgende grammatikundervisning og praksislæring i dansk
  anve@ucl.dk, 31 16 27 94 
 • Rikke Kroer Bartnik Larsen: Vejledning i dansk i indskoling, børnemiljø, læsevejledning og ordblindhed,
  rkbl@ucl.dk, 24988832

CFU’s danskkonsulenter er altid interesserede i at gå i dialog med jer om at tilrettelægge kurser og målrettede kompetenceudviklingsforløb, så de imødekommer jeres lokale ønsker og behov.
Vi har eksempelvis gode erfaringer med samarbejde om udvikling af skræddersyede forløb til enkeltskoler og kommuner om:

 • Danskfagteamet som læringsfællesskab
 • God skrivedidaktik
 • Prøverne i dansk
 • Nye læremidler til dansk
 • Sproglig udvikling - i alle fag
 • Vurdering for læring i danskfaget
 • Undersøgende grammatikundervisning
 • Undersøgende litteraturundervisning
 • Differentieret skriftssprogsundervisning
 • Praksislæring i dansk

Kontakt en vores danskkonsulenter, hvis du er interesseret i at undersøge mulighederne for at få lavet et skræddersyet forløb til jer.

Danskkonsulenterne arrangerer gratis forberedelsesdage, inspirationsdage, cafémøder og afholder kurser og konferencer inden for danskfaglige temaer. Hold øje med næste danskfaglige arrangement på vores hjemmeside eller i vores kursuskatalog. Læs mere her