Metoder og analyse i offentlige opgaveløsning

Diplommodul

Arbejd med samfundsvidenskabeligt, problemorienterede undersøgelser

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Du bliver introduceret til videnskabsteori og metodologi, som danner grundlaget for at arbejde med forskellige teoretiske tilgange til at undersøge problemstillinger inden for den offentlige sektor og forvaltningen.

Til arbejdet med at gennemføre undersøgelser bliver du trænet i at tilrettelægge, gennemføre og opbygge viden om og finde løsningsforslag på praktiske problemstillinger inden for offentlig forvaltning.

Du kommer til at arbejde med:

  • samfundsvidenskabelig metodologi og de væsentligste videnskabsteoretiske skoler
  • forskellige dataindsamlingsteknikker og deres anvendelsesmuligheder
  • kvantitative og kvalitative data og metoder til at beskrive, sammenligne, tolke og vurdere data.

Udbytte

For at tilrettelægge og gennemføre en samfundsvidenskabelig undersøgelse om professionsrelaterede emner skal du kunne vurdere og begrunde metodemæssige valg, herunder valg af teori og undersøgelsesdesign.

Efterfølgende skal du kunne dokumentere og videreformidle dine undersøgelsesresultater.

Efter Metoder og analyse i offentlig opgaveløsning kan du:

  • indsamle, bearbejde og analysere kvantitative og kvalitative data og vurdere datakvalitet
  • indgå i samarbejde om professionsrelevante undersøgelser og bidrage til kritisk refleksion over valg af videnskabelige metoder og undersøgelsesdesign.
  • Selvstændigt tilrettelægge og gennemføre mindre samfundsvidenskabelige undersøgelser vedrørende problemstillinger indenfor den offentlige forvaltning

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Metode og analyse I offentlig opgaveløsning er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med forvaltning og administration i en kommune, region eller på en af statens arbejdspladser.
Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb