Netværk for læsevejledere

Kursus

Formålet er at skabe et forum for viden- og erfaringsdeling, hvor deltagerne samtidig holdes opdaterede med den nyeste viden og forskning på læse- og vejlederområdet. Desuden får deltagerne mulighed for at få indsigt i nyeste læremidler og kurser.

Datoer og tilmeld

Et stærk fagligt netværk af læsevejledere

Fagligt indhold

Dette læsevejledernetværk har fungeret gennem rigtig mange år i UCL-regi.

Hvert år siger vi velkommen til nye medlemmer og glæder os over, at vi både er fagligt mangfoldige, men samtidig alle optagede af mange af de samme udfordringer i forhold til børns læseudvikling og læring gennem læsning.

På dette års møder tager vi fat om tre vidt forskellige temaer, som alle optager læsevejledere landet over.

Læs om de tre oplægsholdere og deres temaer herunder. Hver gang er der tid til at drøfte oplæggets relation til læsevejlederopgaven. Vi glæder os til at se gamle og nye medlemmer i netværket.

Netværk for læsevejleder - 2024/25

1. mødegang: 1. oktober 2024 Odense – 2. oktober 2024 i Vejle (kl. 14.00-16.30 på begge lokationer)

Sprogvurdering i børnehaveklassen - det nye nationale redskab

Sprog åbner 1000 døre også ind i skolens sociale og faglige fællesskaber, når børnene starter i skole.

Fra august 2024 skal den nye obligatoriske sprogvurdering være med til at kvalificere de beslutninger vi træffer ift. tilrettelæggelse af undervisningen og sprogindsatsen for det enkelte barn i børnehaveklassen.

Sprogkonsulent Nina Haselbach fra Odense Kommune vil på denne netværksgang tale ind i den nye sprogvurdering; Hvad kan den - og hvad kan den ikke? Nina vil også komme med konkrete eksempler på, hvordan resultater fra sprogvurdering kan læses og omsættes til en sprogpædagogisk praksis både for børn med sprogstøttebehov og for hele årgangen.

Med udgangspunkt i en case skal vi undervejs drøfte vægtning af de forskellige delelementer i sprogvurderingen, forskellige elevprofiler, sproglig progression på tværs af Dagtilbud og Skole samt sproglig udvikling fra hverdagssprog til fagsprog.

V/ sprogkonsulent, Nina Haselbach, Odense Kommune

2. mødegang: 24. februar 2025 Odense – 25. februar 2025 i Vejle (kl. 14.00-16.30 på begge lokationer)

Når der skal fyldes flere ord i rygsækken

Alle ved, at det er vigtigt, at eleverne tilegner sig mange ord og udvikler et godt ordforråd. Men hvad vil det sige? – Og hvordan kan man som underviser hjælpe elever med at udvikle et godt ordforråd?

I dette temaoplæg vil der blive sat fokus på, hvordan man kan understøtte elevers sproglige udvikling ved at skabe forskellige sprogbrugssituationer, der kan understøtte, at de møder nye ord og får mulighed for at anvende dem i forskellige situationer.

V/ pædagogisk konsulent, Mette Bech, CFU Absalon

3. mødegang: 29. april 2025 Vejle – 30. april 2025 i Odense (kl. 14.00-16.30 på begge lokationer)

Didaktisk LST-kørekort – hvordan får man det til at leve?

Skive Kommune fik i 2020 midler fra Undervisningsministeriets udlodningspulje til at udvikle e-læringsprogrammet ”Det didaktiske LST-kørekort” for lærere, der har ordblinde elever i deres klasser.

Marianne Billeskov Mortensen, som er medudvikler af e-læringsprogrammet, kommer og uddyber indholdet på hjemmesiden, tankerne bag de enkelte elementer, og hvordan de i Skive Kommune har arbejdet med det i praksis.

Derudover bliver der kortere refleksionsrunder, hvor I får mulighed for at drøfte, hvordan det kunne se ud i jeres kontekst, hvis I skal arbejde med Det didaktisk LST-kørekort på jeres skole, og I får i den sammenhæng mulighed for at stille uddybende og konkrete spørgsmål om muligheder, forhindringer og vigtige overvejelser i forhold til Skive Kommunes erfaringer med Det didaktiske LST-kørekort.

V/ læse- og matematikkonsulent, Marianne Billeskov Mortensen, Skive Kommune

 

Netværk for læsevejleder - 2023/24

3. mødegang: 18. marts 2024 Vejle – 20. marts 2024 Odense (kl. 14.00-16.30 på begge lokationer)

Stationsundervisning som ramme for en differentieret skriftsprogundervisning i hele skoleforløbet

Spredningen i elevernes faglige niveau bliver stadig større, hvilket stiller større krav til de didaktiske valg i udformningen af en differentieret læse- og skriveundervisning. Bliv klogere på stationsundervisningens muligheder, således at det bliver lettere at tilrettelægge en læse- og skriveundervisning, der imødekommer elevernes forskellige udviklingstrin. Oplægget vil komme omkring:

  • Kortlægning af elevernes faglige niveau som forudsætning for en differentieret læse- og skriveundervisning
  • Organisering
  • Feedback
  • Inspiration til forløb og opgaver i stationerne
  • Inddragelse af læremidler fra CFU

v/ pædagogiske konsulenter, Louise Duus Skovbjerg, Anette Vestergaard og Marie Elmegaard Pedersen, CFU i UCL

Udbytte

Kurserne indeholder både praksisnære aktiviteter, videndeling og oplæg.

Målgruppen

Læsevejledere og andre, der interesserer sig for børns læseudvikling og læsevejlederens opgaver.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the med kage.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Karina Lund Kursussekretær
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb