Et praksissprog for leg

Hvordan begrunder pædagoger betydningen af børns leg i pædagogisk praksis?

2020-2021

Et praksissprog for leg

På denne side formidler vi resultaterne fra forskningsprojektet ”Et praksissprog for leg” (2020-2021). Med projektet har vi undersøgt, hvordan daginstitutionspædagoger forstår og udtrykker deres legeforståelser i, hvad vi kalder, et praksissprog for leg, og hvordan dette praksissprog er påvirket af politiske og forskningsbaserede legeforståelser. Rapporten omfatter fire delundersøgelser hhv. en policy-analyse, en spørgeskemaundersøgelse, et litteraturnedslag og video-eliciterede interview med daginstitutionspædagoger.

Formålet med projektet er at skabe viden om udbredelsen af forskellige legeforståelser blandt landets daginstitutionspædagoger, samt hvordan disse legeforståelser påvirker deres sprog og handlinger i praksis. Når vi har valgt at benævne projektet et praksissprog for leg, er det netop for at begrebet praksissprog skal indfange den dobbelthed, hvor praksis præger sproget og sproget præger praksis.

Leg som grundlæggende

Når daginstitutionspædagoger skal oversætte og omsætte dagtilbudslovens fordring om at gøre leg grundlæggende for den daginstitutionelle praksis, er det afgørende, at de bliver bevidste om, at leg ikke er et entydigt fænomen. Tværtimod kan leg forstås forskelligt, og disse forståelser vil påvirke de måder, hvorpå lovens fordring kan omsættes til pædagogisk praksis.

Vi har identificeret tre forståelser af leg; leg som læring, leg som udvikling og leg som dannelse.

Forhåbentlig kan forskningsprojektet bidrage til udvikling af et nuanceret fagligt praksissprog om leg, og skabe muligheder for et større handlerepertoire for pædagogerne, hvad enten det drejer som om deltagelse i børneinitierede lege og spontane situationer, eller organisering af pædagoginitierede aktiviteter og rutinesituationer. I sidste ende handler det om at skabe flere, bedre og mere varierede legebetingelser for børn.

Projektet er støttet af BUPL’s forskningspulje.

Du kan læse mere om projektet i rapporten her:

Et praksissprog for leg: en undersøgelse af daginstitutionspædagogers forståelser af og sprog for børns leg

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte os via e-mail på chhs1@ucl.dk eller msni6@ucl.dk

Artikel i Børn&Unge

Legen er hot igen efter en lang periode med fokus på læring. Men politikere, pædagoger og forskere forstår legen helt forskelligt, viser ny forskning. Pædagoger skal have alle tre legeforståelser i spil i praksis, lyder budskabet fra forsker Christina Haandbæk Schmidt.

23. september 2021