Anvendt forskning i pædagogik og samfund

Afdelingen er en integreret del af uddannelsesområdet Pædagogik og Samfund og rummer bl.a. Center for Anvendt Skoleforskning.

Fokuspunkter for den anvendte forskning

Afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund er kendetegnet ved at arbejde tæt sammen med skoler, daginstitutioner og pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser med henblik på at skabe ny og praksisrelevant viden.

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund arbejder med en bred vifte af pædagogiske og didaktiske problemstillinger med særligt fokus på:

 • Læremidler, læreplaner og teknologi
 • Mad, krop og bevægelse
 • Digitalisering, dannelse og kritisk tænkning
 • Leg, kreativitet og deltagelsesmuligheder
 • Projektdidaktik og undersøgende undervisningsformer
 • Sundhedsfremme i pædagogisk praksis
 • Smag og æstetiske virksomhedsformer
 • Medborgerskab og demokratisk dannelse
 • Teknologiforståelse, læse- og medievaner
 • Læsning, skrivning og multimodal produktion

Fem principper for anvendt forskning

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund arbejder ud fra fem grundlæggende etiske principper:

1. Praksisperspektiv
Den anvendte forskning sigter mod at udvikle deltagernes muligheder for at handle selvstændigt og professionelt med respekt for andre.

Lærere og elever, pædagoger og børn, vejledere og ledere, forskere og konsulenter samarbejder i praksis med fokus på professionalisering, handlemulig­heder og myndiggørelse, så alle kan deltage aktivt, få ejerskab og være med til at gøre pædagogiske tiltag og indsatser relevante og bæredygtige.

2. Empirisk nysgerrighed
Den anvendte forskning forholder sig nysgerrigt og empirisk undersøgende til praksis og bidrager med en kritisk-konstruktiv forståelse, der anskuer konkrete dilemmaer og problemstillinger fra flere perspektiver.

3. Metodisk mangfoldighed
Den anvendte forskning anvender og kombinerer forskellige forskningsmetoder, både kvalitative og kvantitative, på en åben og ikke-dogmatisk måde, der er afstemt med den praksis og de problem­stillinger, som er genstand for den anvendte forskning.

4. Konkrete omdrejningspunkter
Den anvendte forskning forpligter sig på at bringe konkrete artefakter og indsatser med mad, krop, bevægelse, læreplaner, læremidler eller andre former for teknologi i spil med henblik på at gøre en relevant og anskuelig forskel i praksis.

5. Helhedsorienteret tilgang
Den anvendte forskning er helhedsorienteret, tager den lokale og specifikke kontekst alvorligt og medtænker praksisviden, der har betydning for virkning i et bredt perspektiv, dvs. for hvem virker det, hvordan og under hvilke omstændigheder.

Hovedsæde for nationale og internationale forskningssamarbejder

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund er hovedsæde for en række kendte forskningscentre og deltager desuden i forskningssamarbejder med international rækkevidde:

 • CAS – Center for Anvendt Skoleforskning
 • Læremiddel.dk – Nationalt Videncenter for Læremidler
 • HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
 • Smag for Livet
 • NVFS – Nationalt videncenter for de frie skoler
 • FIIBL – Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring
 • LSUL – Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.
Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.
Peter Yding Brunbech Videncenterleder, HistorieLab, ph.d
Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
Tine Nielsen Lektor ph.d./Seniorforsker
Kia Wied National programleder for NAFA-indsatsen på professionshøjskolerne
Tina Danielsen Sekretær
Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.
Trine Ellegaard Kommunikationskonsulent
Kamilla Bjørnskov Olsen Kommunikationskonsulent
Mikael Schneider Projektudvikling og forskningskommunikation, ph.d.

Programmer

Forskningsprogrammet Teknologi og fagdidaktik forsker i udvikling af fag, fagdidaktik og undervisning. Programmet har et særligt fokus på teknologiens betydning for praksisudvikling.

Teknologi undersøges både som redskab, indhold og vilkår i en tid, hvor digitaliseringen er med til at ændre rammer og betingelser for den pædagogiske praksis.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.

Forskningsprogrammet Almen didaktik og pædagogik omfatter forskning i pædagogisk og didaktisk praksis på tværs af faglige discipliner, institutioner og aldersgrupper.

Programmets særlige fokus er almene problemstillinger så om projektorienteret undervisning, leg, mad, bevægelse og beslægtede fænomener i et dannelsesteoretisk perspektiv.

Disse didaktiske og pædagogiske forskningsinteresser undersøges tillige i relation til organisatorisk udvikling af skoler og daginstitutioner.

Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling er blandt landets førende forskningsmiljøer indenfor historie- og kulturarvsformidling i et didaktisk perspektiv. Videncentret arbejder med tre faglige spor: 'Historiedidaktik', 'Historien som vækstmotor' samt 'Pædagogik, kultur og dannelse'.

I tæt samarbejde med uddannelserne i det pædagogisk- samfundsfaglige område samt de øvrige forskningsprogrammer indenfor forskningsafdelingen 'Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund' er det videncentrets opgave at arbejde med anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsprojekter, der kan styrke uddannelsernes forskningsbasering, både i UCL og de øvrige professionshøjskoler samt omsætte viden i praksis. Videncenteret har et tæt samarbejde med Vejle kommune.

Peter Yding Brunbech Videncenterleder, HistorieLab, ph.d

CAS er et forskningscenter, der siden 2015 har stået bag en række større landsdækkende forskningsprojekter. CAS er indlejret på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og samler en række videncentre samt større og mindre forsknings- og udviklingsprojekter på skoleområdet. Centret og dets aktiviteter er særlig kendetegnet ved at arbejde tæt sammen med skoler og læreruddannelser med henblik på at skabe ny og praksisrelevant viden.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.

Teknologi og fagdidaktik

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.
Mette Dreier Hjelmborg Forskningsmedarbejder
Uffe Ladegaard Lektor, ph.d.-studerende
Michael Peter Jensen Ph.d.-studerende
Kia Wied National programleder for NAFA-indsatsen på professionshøjskolerne

Almen didaktik og pædagogik

Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.
Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder
Morten Christensen Lektor, ph.d.
Mikael Schneider Projektudvikling og forskningskommunikation, ph.d.
Mette Damgaard Jørgensen Forskningsmedarbejder
Ellen Ravn Habekost Forskningsmedarbejder
Søren Smedegaard Uddannelseschef for Læreruddannelserne i UCL
Helle Hovgaard Jørgensen Forsker, ph.d.
Tina Visgaard Duedahl Ph.d.-studerende

HistorieLab

Peter Yding Brunbech Videncenterleder, HistorieLab, ph.d
Henrik Ottosen Forskningsmedarbejder
Lars Kjær Larsen Uddannelsesarbejder
Marie Bonde Olesen Adjunkt/International koordinator
Mette Nørregaard Christensen Uddannelsesarbejder
Christina Lind Donstrup Forskningsassistent