Anvendt forskning i pædagogik og samfund

Afdelingen er en integreret del af uddannelsesområdet Pædagogik og Samfund og rummer bl.a. Center for Anvendt Skoleforskning.

Fokuspunkter for den anvendte forskning

Afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund er kendetegnet ved at arbejde tæt sammen med skoler, daginstitutioner og pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser med henblik på at skabe ny og praksisrelevant viden.

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund arbejder med en bred vifte af pædagogiske og didaktiske problemstillinger med særligt fokus på:

 • Læremidler, læreplaner og teknologi
 • Medborgerskab og demokratisk dannelse
 • Teknologiforståelse, læse- og medievaner
 • Læsning, skrivning og multimodal produktion
 • Sammenhæng i og mellem de naturfaglige fag
 • Historie-, kultur- og samfundsfaglig formidling
 • Digitalisering, dannelse og kritisk tænkning
 • Dagtilbud, barndomspædagogik og børnekultur
 • Leg, kreativitet og deltagelsesmuligheder
 • Projektdidaktik og undersøgende undervisningsformer
 • Læreruddannelse
 • Sundhedsfremme i pædagogisk praksis
 • Mad og krop - smag og bevægelse

Fem principper for anvendt forskning

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund arbejder ud fra fem grundlæggende etiske principper:

1. Praksisperspektiv
Den anvendte forskning sigter mod at udvikle deltagernes muligheder for at handle selvstændigt og professionelt med respekt for andre.

Lærere og elever, pædagoger og børn, vejledere og ledere, forskere og konsulenter samarbejder i praksis med fokus på professionalisering, handlemulig­heder og myndiggørelse, så alle kan deltage aktivt, få ejerskab og være med til at gøre pædagogiske tiltag og indsatser relevante og bæredygtige.

2. Empirisk nysgerrighed
Den anvendte forskning forholder sig nysgerrigt og empirisk undersøgende til praksis og bidrager med en kritisk-konstruktiv forståelse, der anskuer konkrete dilemmaer og problemstillinger fra flere perspektiver.

3. Metodisk mangfoldighed
Den anvendte forskning anvender og kombinerer forskellige forskningsmetoder, både kvalitative og kvantitative, på en åben og ikke-dogmatisk måde, der er afstemt med den praksis og de problem­stillinger, som er genstand for den anvendte forskning.

4. Konkrete omdrejningspunkter
Den anvendte forskning forpligter sig på at bringe konkrete artefakter og indsatser med mad, krop, bevægelse, læreplaner, læremidler eller andre former for teknologi i spil med henblik på at gøre en relevant og anskuelig forskel i praksis.

5. Helhedsorienteret tilgang
Den anvendte forskning er helhedsorienteret, tager den lokale og specifikke kontekst alvorligt og medtænker praksisviden, der har betydning for virkning i et bredt perspektiv, dvs. for hvem virker det, hvordan og under hvilke omstændigheder.

Hovedsæde for nationale og internationale forskningssamarbejder

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund er hovedsæde for en række kendte forskningscentre og deltager desuden i forskningssamarbejder med international rækkevidde:

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.
Heidi Eskelund Knudsen Faglig leder, HistorieLab, ph.d.
Helle Hovgaard Jørgensen Docent i leg og børne- og ungdomskultur, ph.d.
Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.
Rasmus Leth Jørnø Docent i teknologiforståelse og teknologididaktik, ph.d.
Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.

Programmer

Forskningsprogrammet Almen didaktik og pædagogik omfatter forskning i pædagogisk og didaktisk praksis på tværs af faglige discipliner, institutioner og aldersgrupper.

Programmets særlige fokus er almene problemstillinger så om projektorienteret undervisning, leg, mad, bevægelse og beslægtede fænomener i et dannelsesteoretisk perspektiv.

Disse didaktiske og pædagogiske forskningsinteresser undersøges tillige i relation til organisatorisk udvikling af skoler og daginstitutioner.

CAS er et forskningscenter, der siden 2015 har stået bag en række større landsdækkende forskningsprojekter. CAS er indlejret på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og samler en række videncentre samt større og mindre forsknings- og udviklingsprojekter på skoleområdet. Centret og dets aktiviteter er særlig kendetegnet ved at arbejde tæt sammen med skoler og læreruddannelser med henblik på at skabe ny og praksisrelevant viden.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.

UCL's forskning inden for dagtilbud og barndomspædagogik bidrager med analyser på flere niveauer, fra den politiske styring over daginstitutionernes organisering og ledelse, til pædagogernes faglighed og daglige praksis med særligt fokus på forældresamarbejdet og børnenes perspektiver og deltagelsesmuligheder.

Forskningen bidrager både til udvikling af den pædagogiske praksis i daginstitutioner, skole-fritidsordninger og børnekulturinstitutioner og til at vidensunderstøtte pædagoguddannelserne på professionshøjskolerne.

Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling er blandt landets førende forskningsmiljøer indenfor historie- og kulturarvsformidling i et didaktisk perspektiv. Videncentret arbejder med tre faglige spor: 'Historiedidaktik', 'Historien som vækstmotor' samt 'Pædagogik, kultur og dannelse'.

I tæt samarbejde med uddannelserne i det pædagogisk- samfundsfaglige område samt de øvrige forskningsprogrammer indenfor forskningsafdelingen 'Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund' er det videncentrets opgave at arbejde med anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsprojekter, der kan styrke uddannelsernes forskningsbasering, både i UCL og de øvrige professionshøjskoler samt omsætte viden i praksis. Videncenteret har et tæt samarbejde med Vejle kommune.

I dette program er der fokus på leg og legende tilgange til læring. Forskningstemaerne dækker begreber som legekraft, fabulerende leg, legekvaliteter og digital leg. Programmets forskere leder eller deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter og spænder fra store landsdækkende indsatser som Playful Learning og Legekunst til casestudier og teoriudvikling inden for leg, børne- og ungdomskultur. Forskningen bidrager både til udvikling af den pædagogiske praksis i daginstitutioner, skole-fritidsordninger og børnekulturinstitutioner og til at vidensunderstøtte pædagoguddannelserne på professionshøjskolerne.

Helle Hovgaard Jørgensen Docent i leg og børne- og ungdomskultur, ph.d.

I dette program udvikles og formidles viden om læremidlers betydning for læring og undervisning. Det foregår i regi af det nationale videncenter Læremiddel.dk.

Læremiddel.dk producerer, omsætter og udbreder ny viden om læremidler, didaktik og didaktisk anvendelse af teknologi til en bred vifte af modtagere med henblik på at sætte dagsordenen for udvikling af læremidler, fag og skole. Vores fokus er på grundskole og læreruddannelse i et 0-18 års-perspektiv, men vores projekter omfatter også dagtilbud, gymnasiale ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og pæda­goguddannelse.

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.

STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) og naturfagsdidaktik er et fokusområde, hvor der arbejdes med sammenhængskraft mellem fagområderne og en udnyttelse af synergieffekter på tværs af de naturfaglige og det matematiske område. STEM-området adresserer udfordringen med at fastholde den tværfaglige synergi i et felt, hvor undervisningsfagene er monofaglige.

På UCL arbejder vi med STEM-området ud fra en nysgerrighed på, hvordan denne udfordring kan imødekommes både på læreruddannelsen og i grundskolen. Vi arbejder særligt for at skabe en større sammenhæng mellem fagene, uden at fagene mister deres egen identitet

Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.

Forskningsprogrammet Teknologiforståelse og teknologididaktik forsker i krydsfeltet mellem teknologi og uddannelse. Programmet har særligt fokus på teknologiforståelse som fag og faglighed i skolen og på læringsprocesser båret af teknologi, digitale miljøer og innovationsprocesser.

Rasmus Leth Jørnø Docent i teknologiforståelse og teknologididaktik, ph.d.

Afdelingens medarbejdere

Christian Mosbæk Johannessen Specialkonsulent
Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.
Helle Hovgaard Jørgensen Docent i leg og børne- og ungdomskultur, ph.d.
Kamilla Bjørnskov Olsen Kommunikationskonsulent
Kia Wied National programleder for NAFA-indsatsen på professionshøjskolerne
Mikael Schneider Projektudvikling og forskningskommunikation, ph.d.
Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.
Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.
Rasmus Leth Jørnø Docent i teknologiforståelse og teknologididaktik, ph.d.
Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Tina Danielsen Sekretær
Tine Nielsen Lektor ph.d./Seniorforsker

Forskere ved uddannelserne

Andreas Bolding Christensen Lektor
Anja Rousing Lauridsen Adjunkt, ph.d.-studerende
Anna Busk Rasmussen Lektor og tovholder for FUI
Hanne Fie Rasmussen Lektor, ph.d.
Heidi Eskelund Knudsen Faglig leder, HistorieLab, ph.d.
Hjørdis Brandrup Kortbek Lektor, ph.d.
Lone Nielsen Lektor, ph.d-studerende
Marie Bonde Olesen Lektor
Martha Lagoni Ph.d.-studerende
Mette Dreier Hjelmborg Forskningsmedarbejder
Michael Peter Jensen Ph.d.
Morten Christensen Lektor, ph.d.
Pernille Damm Mønsted Pjedsted Ph.d. og adjunkt
Peter Yding Brunbech Ph.d., HistorieLab
Pia Vedel Ankersen Lektor, ph.d.
Stine Mariegaard Adjunkt, Ph.d.
Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder
Thomas Roed Heiden Underviser
Tina Visgaard Duedahl Ph.d.-studerende
Uffe Ladegaard Lektor, ph.d.-studerende