Anvendt velfærdsforskning

Afdelingen arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

Viden om professionernes arbejde i velfærdssamfundet

Anvendt Velfærdsforskning undersøger og bidrager med viden om de muligheder og udfordringer velfærdsamfundet giver, både i forhold til borgerne og i forhold til professionsfeltet og velfærdsinstitutionerne.

Forskningen fokuserer på centrale og aktuelle problemstillinger i praksis, hvor professioner, borgere, forvaltninger, teknologier, inklusions- og eksklusionsmekanismer indgår i komplekse samspil.

Vi forsker og formidler viden i samarbejde med professionelle og andre relevante aktører i det omgivende samfund så som fx dagtilbud, skole og botilbud i kommuner og frivillige organisationer.

Forskningsprojekterne tager afsæt i de fagprofessionelles eller borgerens (børn, unge, voksne, ældre) egne oplevelser, erfaringer og behov med henblik på at generere viden til professionsfeltet.

Afdelingens forskere indgår i tæt samarbejde med praksis om at formulere og skabe forskningsprojekter. Derved sikres, at den producerede viden opleves som relevant relevant i praksis.

Forskningsindsatsen er organiseret i 3 programmer:

Læs mere om Anvendt Velfærdsforskning
Peter Sørensen Chef for Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Liv Tine Mayland Lyngholm Projektmedarbejder

I programmet er vi optaget af relationen mellem det kommunale, velfærdsprofessionelle arbejde, de ledelsesmæssige og politiske strukturer og systemer og borgerens rolle og handlemuligheder. Forskningsprogrammet adresserer, hvordan den offentlige sektor forvalter og implementerer lovgivning og normative modeller for velfærdsprofessionelt arbejde, herunder de rammebetingelser, der skabes for det velfærdsprofessionelle arbejde, og de udfordringer og muligheder, det giver for de patienter og borgere, der modtager offentlige ydelser.

Vores forskning benytter sig af en bred vifte af kvalitative metoder og tilgange. Gennemgående temaer i projekterne er udsathed, social ulighed, professionelle værktøjer og teknologier, komplekse borgerforløb, deltagelsesmuligheder, (nye) modeller for socialt arbejde samt tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.

Læs mere om Kommunal forvaltning og praksis

Anne Marie Dahler Docent og programleder "Kommunal forvaltning og praksis"

Programmet har fokus på det tværprofessionelle samarbejde om at understøtte, at børn, unge og voksne i udsatte positioner kan opnå lige muligheder for at tage del i velfærdssamfundets institutioner.

Social deltagelse ses som en forudsætning for at få del i samfundets ressourcer og muligheder.

Børn, unge og voksne bevæger sig i et hverdagsliv og livsforløb på tværs af steder som dagtilbud, skole, fritidsaktiviteter, døgninstitutioner, arbejde og familie og mange professioner er involveret i at understøtte deres muligheder for at kunne tage del i fællesskaber.

Det tværprofessionelle samarbejde har derfor stor betydning for, om mennesker i udsatte positioner kan udvikle deres livsmuligheder.

Læs mere om Inklusion og hverdagsliv

Tilde Mardahl-Hansen Docent og programleder "Inklusion og hverdagsliv", lektor, ph.d.

Resiliens handler om at klare sig godt på trods af risiko og belastning. Forskningsprogrammet prioriterer aktiviteter og netværk inden for resiliensområdet.

At anvende viden fra resiliensforskning handler om at kunne få øje på og identificere risiko og belastning, for derefter at kunne identificere mulige beskyttende processer, som kan sikre en god udvikling –  på trods.

Et vidensfelt som resiliens er relevant for såvel den pædagogiske, socialfaglige og sundhedsfaglige profession og praksis og inddrages i større og større omfang i forhold til sociale og sundhedsmæssige interventioner.

Forskningsprogrammet tager udgangspunkt i en forståelse af ledelse som processer, hvor man øver indflydelse på andre med henblik på at skabe fælles forståelse om, hvad der skal gøres og hvordan, og processer som fremmer individuelle og kollektive anstrengelser for at nå fælles mål. Ledelse er således fundamentalt en humanistisk aktivitet, hvor resultater skabes i samspillet mellem mennesker. Ledelse udøves af formelt udpegede ledere, men også af mange forskellige andre aktører.

Visionen for forskningsprogrammet er at skabe værdi for den enkelt borger og for samfundet. Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for Ledelse skal adressere væsentlige samfunds-udfordringer og praksisnære problemstillinger. Ledelse af fremtidens måder at skabe velfærd i den offentlige og private sektor er et centralt fokus i programmet, med temaer som:

  • Bæredygtighed: Ledelse, der fremmer mere bæredygtige velfærdsløsninger
  • Resiliens: Ledelse, der fastholder performance under kriser og forandringsprocesser
  • Digitalisering: Ledelse, der øger udbyttet af samfundets digitalisering
  • Samskabelse: Ledelse, der fremmer opgaveløsning på tværs af formelle hierarkier og faggrænser
  • Motivation: Ledelse, der fremmer motivation og engagement i opgaveløsningen
  • Innovation: Ledelse, der fremmer kreativitet og tilpasning til en verden i forandring

Vores tætte kontakt til private og offentlige samarbejdspartnere giver os en viden om de udfordringer og muligheder, som netop de står overfor, og vores forskning skal på denne baggrund bidrage til at udvikle praksis inden for Ledelsesområdet samt viden grundlaget for kompetenceudvikling på området.

Morten Balle Hansen Forskningsleder "Ledelse"

Kommunal forvaltning og praksis Forskere

Anne Marie Dahler Docent og programleder "Kommunal forvaltning og praksis"
Marianne Staal Stougaard Forsker, ph.d.

Inklusion og hverdagsliv Forskere

Tilde Mardahl-Hansen Docent og programleder "Inklusion og hverdagsliv", lektor, ph.d.
Gry Marie Tybjerg Lektor, ph.d. Anvendt Velfærdsforskning
Christoffer Granhøj Borring Ph.d.-studerende
Urd Thejl Ploug Skiveren Ph.d.-studerende

Resiliens Forsker

Ledelse Forsker

Morten Balle Hansen Forskningsleder "Ledelse"