Kommunal forvaltning og praksis

Programmets fokus er kommunal forvaltning og praksis i bred forstand og favner politiske, organisatoriske, sundheds- og socialfaglige perspektiver på mødet mellem velfærdsprofessionelle og borgere. 

Vores fokus

I Kommunal forvaltning og praksis interesserer vi os for forholdet mellem det velfærdsprofessionelle arbejde og den kommunale praksis, de ledelsesmæssige og politiske strukturer og systemer, både kommunalt, regionalt og nationalt, og borgerens rolle og handlemuligheder i relation til disse strukturer og praksisser. Vores forskning dækker mange forskellige områder, men vi er blandt andet optaget af ulighed og udsathed, deltagelsesbetingelser og –muligheder for borgere i velfærdsstaten, (velfærds)professionelle roller og det tværprofessionelle samarbejde, teknologier, værktøjer og metoder i det fagprofessionelle arbejde og det professionelle skøn.

I vores forskning fokuserer vi på de samfundsmæssige og politiske strukturer og på de konkrete, daglige praksisser i de danske kommuner. Forskningsprojekterne er oftest kvalitative. I vores forsknings- og udviklingsprojekter samarbejder vi med kommuner, regioner, andre professionshøjskoler og universiteter.

Forskerne i programmet underviser hovedsageligt på den sociale efter-videreuddannelse og på socialrådgiveruddannelsen. Vi underviser blandt andet i socialt arbejde på børne- og ungeområdet, handicapområdet, radikalisering og negativ social kontrol, samskabelsesprocesser, samt i brugen af forskellige forskningsmetoder og forskningsdesign.

Anne Marie Dahler

 • Teknologier og normativiteter i velfærdsprofessionelt arbejde
 • Teknologier og social ulighed i sundhed
 • Interventionsforskning
 • Teknologier, kroppe og politik

Marie Leth Meilvang

 • Professionssociologiske perspektiver på velfærdsprofessionerne
 • Metoder, værktøjer og teknologier i det professionelle arbejde
 • Legitimitet, normativitet og moral i det (tvær)professionelle arbejde
 • Professioner, offentlighed og politik

Mette Bonderup

 • Professionelt skøn i velfærdsinstitutioner
 • Faglighed, evidensbaseret viden og procesviden
 • Faglighed og strukturerer; politiske, juridiske, organisatoriske mm
 • Professionelt arbejde i relation til børn og unge med handicap og deres familier

Marianne Staal Stougaard

 • Samskabelse af offentlig velfærd mellem fagprofessionelle og borgere i udsatte positioner
 • Deltagelsesbetingelser og -muligheder for borgere i udsatte positioner
 • Udsatte boligområder
 • Samarbejde mellem den offentlige sektor og civilsamfund
 • Deltager i koordinationsgruppen for professionshøjskolernes netværk på Udsatte Voksen området NUVO

Socialt arbejde og velfærd - Online tidsskrift

Forskningsprogrammet redigerer Socialt arbejde og velfærd, et online tidsskrift til formidling af forskning og udviklingsprojekter fra socialrådgiveruddannelsen og afdelingen Anvendt Velfærdsforskning ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Algoritmer som beslutningsstøtteværktøjer i sagsbehandlingen

Som i mange andre dele af det danske samfund, eksperimenteres der i disse år med at bruge forskellige former for systematiserede digitale data i den offentlige sagsbehandling. 

DISH

Målet med projektet er at styrke sundhedsprofessionelles kompetencer mht. at anvende og deltage i implementering af teknologier, understøttet af nationale og lokale digitaliseringsstrategier og innovationsprocesser.

Min ryg

Ondt i ryggen er en væsentlig sundhedsmæssig udfordring i Danmark, både for den enkelte borger og for samfundet