Kommunal forvaltning og praksis

Programmets fokus er kommunal forvaltning og praksis i bred forstand og favner politiske, organisatoriske, sundheds- og socialfaglige perspektiver på mødet mellem velfærdsprofessionelle og borgere. 

Vores fokus

I programmet er vi optaget af relationen mellem det kommunale, velfærdsprofessionelle arbejde, de ledelsesmæssige og politiske strukturer og systemer og borgerens rolle og handlemuligheder. Forskningsprogrammet adresserer, hvordan den offentlige sektor forvalter og implementerer lovgivning og normative modeller for velfærdsprofessionelt arbejde, herunder de rammebetingelser, der skabes for det velfærdsprofessionelle arbejde, og de udfordringer og muligheder, det giver for de patienter og borgere, der modtager offentlige ydelser.

Vores forskning benytter sig af en bred vifte af kvalitative metoder og tilgange. Gennemgående temaer i projekterne er udsathed, social ulighed, professionelle værktøjer og teknologier, komplekse borgerforløb, deltagelsesmuligheder, (nye) modeller for socialt arbejde samt tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.

Anne Marie Dahler

  • Teknologier og normativiteter i velfærdsprofessionelt arbejde
  • Teknologier og social ulighed i sundhed
  • Interventionsforskning
  • Teknologier, kroppe og politik

Marie Leth Meilvang

  • Professionssociologiske perspektiver på velfærdsprofessionerne
  • Metoder, værktøjer og teknologier i det professionelle arbejde
  • Legitimitet, normativitet og moral i det (tvær)professionelle arbejde
  • Professioner, offentlighed og politik

I Kommunal forvaltning og praksis interesserer vi os for forholdet mellem det velfærdsprofessionelle arbejde og den kommunale praksis, de ledelsesmæssige og politiske strukturer og systemer, både kommunalt, regionalt og nationalt, og borgerens rolle og handlemuligheder i relation til disse strukturer og praksisser. Vores forskning dækker mange forskellige områder, men vi er blandt andet optaget af ulighed og udsathed, deltagelsesbetingelser og –muligheder for borgere i velfærdsstaten, (velfærds)professionelle roller og det tværprofessionelle samarbejde, teknologier, værktøjer og metoder i det fagprofessionelle arbejde og det professionelle skøn.

I vores forskning fokuserer vi på de samfundsmæssige og politiske strukturer og på de konkrete, daglige praksisser i de danske kommuner. Forskningsprojekterne er oftest kvalitative. I vores forsknings- og udviklingsprojekter samarbejder vi med kommuner, regioner, andre professionshøjskoler og universiteter.

Forskerne i programmet underviser hovedsageligt på den sociale efter-videreuddannelse og på socialrådgiveruddannelsen. Vi underviser blandt andet i socialt arbejde på børne- og ungeområdet, handicapområdet, radikalisering og negativ social kontrol, samskabelsesprocesser, samt i brugen af forskellige forskningsmetoder og forskningsdesign.

Tidsskriftet

Forskningsprogrammet redigerer Socialt arbejde og velfærd, et online tidsskrift til formidling af forskning og udviklingsprojekter fra socialrådgiveruddannelsen og afdelingen Anvendt Velfærdsforskning ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.