Ungdomsområdet

Kravene til unge stiger. I UCL er vi meget engagerede i, hvordan vi bedst kan kvalificere det professionelle arbejde med unge i de forskellige sammenhænge, som unge indgår i.

Når du som pædagog, lærer, værkstedslærer, ungdomsvejleder eller leder søger viden om ungdomsområdet er UCL derfor det rette sted at gå hen, da vi har en vifte af viden og erfaringer. Vi indgår også gerne i udviklingsprojekter målrettet unges udvikling af sociale og faglige kompetencer, trivsel og livsduelighed.

Vi har stor viden og erfaring inden for følgende:

 • unges fritidsliv i fritids- og ungdomsklubber og ungdomsskoler
 • klasser og 10. klasses projekter
 • erhvervsskoler og erhvervsskolepædagogik
 • produktionsskoler og produktionsskolepædagogik
 • Almen Voksen Uddannelse (AVU) i Voksen Uddannelses Centre (VUC)
 • unges læring, trivsel og udvikling på efterskoler
 • vejledning af unge og kompetenceudvikling af ungdomsvejledere
 • vurdering af uddannelsesparathed og metoder hertil
 • Den Forberedende GrundUddannelse (FGU)

Vi indgår gerne i dialog med jer om, hvilke behov der er i jeres organisation, og hvilke samarbejds- og kompetenceudviklingsprocesser, vi kan igangsætte sammen - til gavn for unges udvikling og trivsel.

Uddannelser og kurser

Diplomuddannelser

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder

Inspiration og muligheder

De unge skal via dette projekt udvikle deres faglige og sociale kompetencer gennem samarbejde med hinanden på tværs af etnicitet, køn og sociale og faglige forskelle.

Flere nydanske drenge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Trods mange særlige tiltag i de senere år, målrettet nydanske drenge, er drengene fortsat i stor risiko for ikke at gennemføre ungdomsuddannelse.

I 2012 gennemførte kun 33% af de nydanske drenge erhvervsuddannelse – hvilket er et fald i forhold til årene før.

Behovet for at udvikle metoder til at bryde statistikken har inspireret Elsesminde Produktionshøjskole til dette projekt.

Målet er, at 80 procent af drengene skal videre

80 % af Elsesmindes nydanske drenge skal opleve en skoleform, som målrettet og realistisk understøtter deres faglige og sociale kompetencer. Dette skal sætte dem i stand til at fortsætte i et uddannelsesforløb, som matcher deres uddannelsesønsker med afsæt i potentialer og fagligt niveau.

80 % af Elsesmindes nydanske drenge skal lære at håndtere eksklusionsmekanismer på konstruktive måder, lære at håndtere konflikter uden at blive fysisk eller verbalt voldelige og udvikle kammeratskabsrelationer til mindst en etnisk dansk dreng og indgå i samarbejde omkring produktionsprocesser på værkstedet.

Tegn på succes er, at Elsesmindes nydanske drenge deltager i undervisningen på lige fod med de øvrige elever, og at den enkelte nydanske dreng oplever, at skolens øvrige elever og medarbejdere ser ham som den person, han er. Det vil også være en succes, at drengene samarbejder med de etnisk danske elever i skolens sociale aktiviteter.

40 medarbejdere i aktionslæringsforløb

Målgruppen for kompetenceforløbet er alle værkstedslærere, vejledere og uddannelsesvejledere på Elsesminde – i alt 40 medarbejdere.

Elsesmindes medarbejdere har over de seneste år arbejdet med kompetenceudvikling i forhold til observation, feedback, kollegial sparring og selvevaluering.

Projektet baserer sig på netop disse kompetencer i aktionslæringsforløbet.

Anja Vesterby Høy Afdelingsleder for Videreuddannelse i Pædagogik og Læring

Kompetenceudvikling kan designes i samarbejde med erhvervsskolen, så nye metoder og ny viden indarbejdes direkte i lærere og elevers hverdag.

Erhvervsskolereform – muligheder og udfordringer

Erhvervsskolereformen giver nye muligheder og udfordringer for erhvervsskolernes ledelse og lærere. Det gælder både strategiske beslutninger og de daglige handlinger i værksteder og undervisning.

Reformen vil skabe et kompetenceløft gennem gode læringsmiljøer og styrket didaktik på erhvervsskolerne, så eleverne får lettere ved at koble læring i skoleforløbet med virksomhedspraktikken.

De mange nye krav kalder på kompetenceudvikling for skolernes medarbejdere, og UCL kan i samarbejde med jer skræddersy forløb, hvor skolens medarbejdere udvikler undervisning, vejledning og skolemiljø.

Mulige temaer i skræddersyet udviklingsarbejde på erhvervsskolerne

 På et skræddersyet forløb kan skolen arbejde med:

 • praksisrettet, helhedsorienteret og projektorienteret tilrettelæggelse af undervisningen
 • at styrke anvendelsen af IT i undervisningen
 • undervisningsdifferentiering
 • bevægelse
 • transfer mellem skoleforløb og virksomhedspraktik
 • læringsstile
 • udvikling af gode læringsmiljøer på erhvervsskolen
 • styrkelse af det sociale aspekt
 • pædagogisk arbejde med tosprogede elever
 • andre mål og udfordringer for jeres skole.

Erfarne konsulenter med erhvervspædagogiske kompetencer

Videreuddannelsen ved UCL rummer et korps af højtuddannede konsulenter med indsigt i erhvervsskolernes hverdag og stor erfaring i at

 • tilrettelægge uddannelsesforløb på arbejdspladsen
 • designe uddannelses- og udviklingsforløb, som indfrier skolenss ønsker og er funderet i nyeste viden om erhvervsskoler, unge og læreprocesser
 • designe forløb i former, som sikrer lokalt ejerskab til nye udviklingsinitiativer
 • facilitere udviklingsprocesser, som baserer sig på arbejdspladsens erfaringer.

Susanne Kaatmann, konsulent Underviser bl.a. i didaktik, læring og ungdomspædagogik