Tine Nielsens 10 forbehold i forhold til fremtidig anvendelse af KIDSCREEN-27 i Danmark

Spørgeskemaet KIDSCREEN-27 i den danske børn/unge-version er så problematisk, at lektor Tine Nielsen har fremsat følgende 10 forbehold i forbindelse med at anvende det:

Forbehold 1:

De 5 skalaer kan bringes i anvendelse til statistiske analyser på gruppe-niveau, da reliabiliteten ikke rækker til anvendelser på individ-niveau.

Forbehold 2:

Det skal dog også tages i betragtning, at der reelt set ikke er en god tilpasning mellem de danske skoleelevers trivselsniveau og hvor på skalaerne, der er mest information. Spørgsmålene giver bedre information længere nede på skalaen end hvor de danske skoleelever er placeret.

Forbehold 3:

For så vidt de fem resulterende skalaer ønskes anvendt i effektstudier eller andre længdesnitsundersøgelser, anbefales det desuden at anvendes person-parameter estimaterne fra modellerne (Rasch-scores), da disse vil være mere præcise til disse formål grundet Ækvidistance-egenskaben.

Forbehold 4:

Alle fem skalaer har spørgsmål, der fungerer differentielt for undergrupper defineret af køn og/eller psykiske problemstillinger samt klassetrin. Dette betyder, at sumscores såvel som Rasch-scores (person parameter estimater fra modellerne) skal justeres for differentiel item funktion, da statistiske sammenligninger af undergruppers scores ellers vil være skævvredet og i en eller anden grad give forkerte resultater – altså ikke-valide resultater.

Forbehold 5:

De, som ønsker at anvende KIDSCREEN-27 sumscores, bør anvende DIF-justerings-syntax for de korte skalaer til at justere før anvendelse.

Forbehold 6:

Hvis nogen ønsker at anvendes person-parameter estimaterne, bør de anvende konverteringsyntaxmellem sumscores og estimater, hvor der er taget højde for DIF før anvendelse.

Forbehold 7:

Validiteten af de fem korte skalaer er kun etableret for 5., 6., 8. og 9. klasse, og der foreligger således ingen dokumentation for, at de fungerer for yngre børn eller for ældre unge.

Forbehold 8:

Analyserne viste, at der var problemer med de fem korte skalaer i KIDSCREEN-27, når data var indsamlet under den første og pressede periode (psykologisk og trivselsmæssigt) under covid-19, så var det ikke muligt at opnå valide modeller for 4.-9. klasse (data for 4. og 7. klasse var indsamlet i den særlige periode og måtte ekskluderes). Dette er, i bedste fald, en antydning af at KIDSCREEN-27-spørgsmålene og skalaerne ikke kan anvendes til at undersøge forandringer i trivsel på populationsniveau, sådan som hensigten er med instrumentet – i hvert fald ikke, når der er samfunds- eller sygdomsmæssige omkalfatrende omstændigheder. 

Derudover er der ni spørgsmål, som det kan anbefales at anvende som enkeltstående spørgsmål udenfor de fem skalaer.

Forbehold 9:

Det spørgsmål, som det anbefales helt at udelade, er KS19 (Har du haft penge nok til dine udgifter?), da det ikke er et spørgsmål, der er egnet til børn og unge i aldersmålgruppen, da de ikke har udgifter. Formuleringen af spørgsmålet er en dårlig officiel oversættelse fra KIDSCREEN-konsortiets side.

Forbehold 10:

Det skal bemærkes, at Børns Vilkår, med tilladelse fra KIDSCREEN-konsortiet, har ændret midter-svarkategorien ”moderat” til ”midt i mellem” i seks spørgsmål. Dette blev gjort på baggrund af en undersøgelse blandt den danske målgruppe af børn, hvor det blev fundet, at ordet ”moderat” var for svært at forstå for børnene. Det er derfor nødvendigt at oplyse, at nærværende validering er foretaget med den ændring, og at vi således ikke kan sige noget om, hvordan disse spørgsmål fungerer med de originale svar-kategorier. Det anbefales derfor at ændre svar-kategorierne til at følge Børns Vilkårs version, hvis man vil anvende KIDSCREEN-17 skemaet i børn og unge-versionen.

Afsluttende anbefaling:

For så vidt det er muligt, anbefales det at søge andre instrumenter til at måle børn og unges trivsel i Danmark, da mængden og sværhedsgraden af problemer med KIDSCREEN-27 i børn/unge-versionen (jf. alle de ovenstående forbehold) vil være, i bedste fald, svære at håndtere.