Overflytning til UCL fra en tilsvarende uddannelse

Du kan søge om at blive overflyttet til en uddannelse hos UCL, hvis du går på en tilsvarende uddannelse et andet sted i landet.

Det kan du finde her:

Overflytning:

Overflytning

Du kan søge om at blive overflyttet til en uddannelse hos UCL, hvis du går på den samme uddannelse et andet sted og har bestået hvad der svarer til minimum det første studieår, som den er tilrettelagt hos UCL.

Regler for overflytning

Al optagelse forudsætter, at der er en ledig studieplads på det semester, som du skal indskrives på.

Dine tidligere beståede ECTS fra samme uddannelse eller eventuelt en anden videregående uddannelse, kan påvirke, hvornår du skal starte på studiet. Det er dit ansvar som ansøger at dokumentere tidligere beståede eller gennemførte uddannelseselementer jf. adgangsbekendtgørelsens §30.

Hvornår kan du blive overflyttet?

Du kan tidligst blive overflyttet, når du har bestået studieelementer svarende til første studieår af uddannelsen, som den er tilrettelagt hos UCL. Er du pædagogstuderende, skal du dog have bestået forløbet Pædagogens grundfaglighed.

Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan den nuværende/afgivende institution dispensere fra kravet om, at du skal have bestået det første studieår jf. adgangsbekendtgørelsens §34 stk. 6. Ønsker du at søge om overflytning, inden du har bestået det første studieår, skal du derfor kontakte den institution, du er indskrevet på for at høre om mulighederne for dispensation.

Hvornår kan jeg starte efter overflytning?

Overflytning mellem uddannelsessteder sker altid ved enten modul- eller semesterstart.

Du skal som ansøger være opmærksom på, at semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du sikrer dig at ansøgningen er sendt i tide.

Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede ifølge uddannelsens studieordning. Opbrugte prøveforsøg overføres til den nye optagelse/indskrivning. Er alle 3 prøveforsøg til en eksamen brugt, tildeles der ved overflytning dog automatisk ét nyt prøveforsøg til den eller de prøver, du ikke har bestået tidligere.

Lovgrundlag

Overflytning reguleres i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen) BEK nr. 87 af 25/01/2023 §34.

Ansøgning om overflytning

Du skal søge om overflytning ved at udfylde UCL’s eget ansøgningsskema, som du finder nedenfor. Du skal som ansøger være opmærksom at semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du sikrer dig, at ansøgningen er sendt i tide. Vi vil derfor anbefale dig at søge i god tid og senest 30 dage før semester/modul-start. Søges der op til sommerpausen skal du være opmærksom på, at juli måned lægges oven i de 30 dage.

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en kopi af en opdateret studiejournal og en motiveret ansøgning. I den motiverede ansøgning skal du begrunde, hvorfor du ønsker at blive overflyttet.

Når din ansøgning er blevet behandlet, modtager du besked fra enten en studievejleder eller en studieadministrativ medarbejder.

Ansøgningsskema, Overflytning til UCL

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til overflytning, er du velkommen til at kontakte studievejlederne på den uddannelse, som du ønsker at søge om overflytning til.

Studievejledningen