Overflytning til UCL fra en tilsvarende uddannelse

Du kan søge om at blive overflyttet til en uddannelse hos UCL, hvis du går på en tilsvarende uddannelse et andet sted i landet.

Det kan du finde her:

Overflytning:

Overflytning

Du kan søge om at blive overflyttet til en uddannelse hos UCL, hvis du går på den samme uddannelse et andet sted og har bestået hvad der svarer til minimum det første studieår, som det er tilrettelagt hos UCL.

Hvis du ønsker at søge om overflytning, før du har bestået det første studieår, kan du læse om dine muligheder i afsnittet "Overflytning før første studieår er bestået" nederst på siden. 

Regler for overflytning

Al optagelse forudsætter, at der er en ledig studieplads på det semester, som du skal indskrives på.

Dine tidligere beståede ECTS fra samme uddannelse eller eventuelt en anden videregående uddannelse, kan påvirke, hvornår du skal starte på studiet. Det er dit ansvar som ansøger at dokumentere tidligere beståede eller gennemførte uddannelseselementer jf. adgangsbekendtgørelsens §30.

Hvornår kan du blive overflyttet?

Du kan tidligst blive overflyttet, når du har bestået studieelementer svarende til første studieår af uddannelsen, som den er tilrettelagt hos UCL. Er du pædagogstuderende, skal du dog have bestået forløbet Pædagogens grundfaglighed.

Ansøgning om overflytning

Du skal søge om overflytning ved at udfylde UCL’s eget ansøgningsskema, som du finder nedenfor. Du skal som ansøger være opmærksom, at semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du sikrer dig, at ansøgningen er sendt i tide. Vi vil derfor anbefale dig at søge i god tid og senest 30 dage før semester/modul-start. Søges der op til sommerpausen skal du være opmærksom på, at juli måned lægges oven i de 30 dage.

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en kopi af en opdateret studiejournal og en motiveret ansøgning. I den motiverede ansøgning skal du begrunde, hvorfor du ønsker at blive overflyttet. Hvis du ikke har bestået det første studieår, skal du også vedhæfte dispensation fra dit nuværende uddannelsessted, jfr. ovenfor.

Når din ansøgning er blevet behandlet, modtager du besked fra enten en studievejleder eller en studieadministrativ medarbejder.

Ansøgningsskema, Overflytning til UCL

Hvornår kan jeg starte efter overflytning?

Overflytning mellem uddannelsessteder sker altid ved enten modul- eller semesterstart.

Du skal som ansøger være opmærksom på, at semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du sikrer dig, at ansøgningen er sendt i tide.

Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede ifølge uddannelsens studieordning. Opbrugte prøveforsøg overføres til den nye optagelse/indskrivning. Er alle 3 prøveforsøg til en eksamen brugt, kan du ikke søge om overflytning. I stedet kan du søge om genoptagelse eller genindskrivning, når der er forløbet 5 måneder. Læs mere om genoptagelse og genindskrivning her: Genoptag og genindskrivning

Overflytning før første studieår er bestået

Hvis du ønsker overflytning, før du har bestået første studieår, er der to muligheder:

Enten kan du søge ind på den samme uddannelse igennem www.optagelse.dk inden for de frister, der gælder for henholdsvis kvote 1 og kvote 2 (eller hvis der udbydes ledige studiepladser på det nye steds hjemmeside, kan du søge en af disse). Hvis du tildeles en studieplads det nye sted, vil du få merit for det, du allerede har bestået. Det er ikke tilladt at genoptage de eksamener, som allerede er bestået. Husk derfor at vedhæfte en udskrift over alle dine beståede uddannelseselementer, når du søger ind. 

Eller du kan søge om administrativ overflytning ved at søge dispensation hos UCL. Du kan f.eks benytte denne mulighed, hvis du ikke kan nå at søge ind via www.optagelse.dk. Administrativ overflytning betyder, at du kan søge om overflytning ved uformelt at kontakte det sted, du gerne vil overflyttes til (undersøg om de har en blanket på hjemmesiden, du skal udfylde omkring overflytning). Men hvis du ikke har bestået første studieår, vil det nye sted kræve, at du medsender en dispensation fra dit nuværende uddannelsessted. For at opnå dispensation fra dit nuværende uddannelsessted, skal du dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold, jf. adgangsbekendtgørelsens § 34, stk. 6. Hvis du søger om dispensation til tidlig overflytning fra UCL, skal du oprette en sag i serviceportalen

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til overflytning, er du velkommen til at kontakte studievejlederne på den uddannelse, som du ønsker at søge om overflytning til.

Studievejledningen

Lovgrundlag

Overflytning reguleres i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen) BEK nr. 56 af 10/01/2024 §34.

Vejledning om optagelse

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

  • Adgangskrav
  • Ansøgningsprocedure
  • Optagelse

Tlf: 6318 3333 eller mail optagelse@ucl.dk

Mandag og onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse og vejledning

Book en vejledning