Netværk for læsevejledere

Kursus

Deltag i UCLs stærke faglige netværk for læsevejledere og læsevejlederstuderende. Vi mødes tre gange om året til faglige oplæg fra eksperter om aktuelle problemstillinger af relevans for arbejdet som læsevejleder.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Dette læsevejledernetværk har fungeret gennem rigtig mange år i UCL-regi.

Hvert år siger vi velkommen til nye medlemmer og glæder os over, at vi både er fagligt mangfoldige, men samtidig alle optagede af mange af de samme udfordringer i forhold til børns læseudvikling og læring gennem læsning.

På dette års møder tager vi fat om tre vidt forskellige temaer, som alle optager læsevejledere landet over.

Læs om de tre oplægsholdere og deres temaer herunder. Hver gang er der tid til at drøfte oplæggets relation til læsevejlederopgaven. Vi glæder os til at se gamle og nye medlemmer i netværket.

Målgruppe

Læsevejledere og andre, der interesserer sig for børns læseudvikling og læsevejlederens opgaver.

Formål

Formålet er at skabe et forum for viden- og erfaringsdeling, hvor deltagerne samtidig holdes opdaterede med den nyeste viden og forskning på læse- og vejlederområdet.

Desuden får deltagerne mulighed for at få indsigt i nyeste læremidler og kurser.

Anvendelse

Kurser indeholder både praksisnære aktiviteter, videndeling og oplæg.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Læs mere om de netværksdagene ved at klikke på 'vis mere'.

2019-2020

1. mødegang - 1. oktober Odense - 2. oktober Vejle.

Børns læsning - et inspirationsoplæg om børns læse- og medievaner i en digital tidsalder.

Stine Reinholdt Hansen
Adjunkt, forskningsmedarbejder og ph.d., UCL

På årets første mødegang får vi besøg af adjunkt og ph.d Stine Reinholdt Hansen fra Læremiddel.dk. Hun er særligt optaget af børns læse- og medievaner samt formidling af læsetiltag i skole og bibliotekssammenhænge, og hun er i den forbindelse projektleder for en ny landsdækkende læse- og medievaneundersøgelse for de 9-13 årige. Det er de nye fund fra denne undersøgelse, hun vil dele med os på årets første netværksgang. Efterfølgende er der tid til at diskutere, hvad undersøgelsens resultater betyder for læsevejlederens arbejdsfelt.

2. mødegang - 4. februar Odense - 5. februar Vejle

Konsulent fra Kompetencecenter for Læsning

Mange ordblinde elever og deres lærere bliver introduceret til læse-skrive-støtte-programmer, men hvad skal der til for at programmerne integreres hensigtsmæssigt i den almene undervisning i skolen? Hvordan overføres de lærte strategier og teknikker til arbejdet i elevens læringsmiljø? Hvilke rutiner og strukturer giver mening for ordblinde elever når de skal lære på lige vilkår? Kompetencecenteret for Læsning i Aarhus præsenterer deres erfaringer med LST som kvalificerende redskab og vil samtidig præsentere hvordan der bygges bro mellem indsats og det efterfølgende arbejde i elevens læringsmiljø.

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus er en kommunal indsats til de hårdest ramte ordblinde børn og unge. Indsatsen er designet som en længerevarende indsats på 1,5 år, hvor eleven, forældrene, lærerne og skolen inddrages i arbejdet med ordblindheden.

3. mødegang - 18. juni 2020 - Huset Middelfart

Undervisning i Ordkendskab

Elisabeth Arnbak, Danmarks Pædagogiske Universitet

Det er vigtigt for vores elever, at de udvikler et godt ordkendskab. Et godt ordkendskab er særligt vigtigt i den faglige læsning ? og dermed læring i fagene, men det er også helt nødvendigt i mange hverdagssituationer, hvor eleverne skal kunne kommunikere deres behov, holdninger og ønsker præcist og klart. Der er derfor et stort behov for viden om, hvordan man gennem undervisning kan fremme elevers tilegnelse af nye ord under læsning. Vi glæder os derfor til, at Elisabeth Arnbak med sit oplæg sætter fokus på den nyeste viden om, hvordan vi kan støtte eleverne i at udvikle deres ordkendskab og deres ordlæringsstrategier.

2020-2021

1. mødegang - 8. september 2020 Odense - 14. september 2020 Vejle (kl.14.00-16.30 på begge lokationer)

Læsevejleder med leder under armen

På årets første mødegang får vi besøg af Rikke Lund Gade, der er læsevejleder på Skåde Skole, Aarhus Kommune og bestyrelsesrepræsentant i Landsforeningen af Læsepædagoger.

Arbejdet som læsevejleder er udfordrende og interessant. Det er en rolle, som typisk defineres og forvaltes forskelligt afhængig af den enkelte læsevejleders kompetencer og interesseområder, skolens økonomi, ledelsens engagement og endelig kommunens valg og prioriteringer.

I de seneste år har mange læsevejledere i takt med Ordblindetesten også oplevet at skulle forholde sig fagligt, didaktisk, kollegialt og måske endda it-teknisk til en “ny”gruppe ordblinde elever på skolen. Hvordan varetager du læsevejlederfunktion på din skole? Vælger du selv dine indsatser og hvem definerer din tid? Oplægget vil tage udgangspunkt i ovenstående, og der vil være eksempler på konkrete årshjul, indsatser og funktionsbeskrivelser for læsevejledere. Du er velkommen til at tage din leder med til denne netværksgang, hvor I vil få mulighed for sammen at være nysgerrige ind i kompleksiteten af læsevejlederrollen.

2. mødegang - 17. november 2020 Odense - 19. november 2020 Vejle (kl.14.00-16.30 på begge lokationer)

En differentieret læseundervisning i grundskolen

På årets anden gang koncentrer vi os om en differentieret læseundervisning i danskfaget, som stiller krav til lærernes undervisning. Målet er, at alle elever får mulighed for at udvikle deres læsning mest muligt. En differentieret læseundervisning betyder, at lærere og læsevejledere tilrettelægger en undervisning, som alle elever kan deltage ligeværdigt i, og som alle elever har udbytte af uanset deres læseforudsætninger og niveau.

3. mødegang - 09. februar 2021 Odense - 10. februar 2021 Vejle (kl.14.00-16.30 på begge lokationer)

Hvad læsevejlederen bør vide om god skrivedidaktik

På skoleårets tredje netværksgang kigger vi ind i, hvad den nyeste forskning siger om god skrivedidaktik, og hvordan kan det udfoldes i overensstemmelse med mål og undervisningsvejledningen for dansk. Vi ser særligt på, hvordan man kan arbejde med skrivedidaktik, der lægger vægt på situeret fremstilling og autentiske skrivesituationer.

v./pæd. konsulenter Anette Vestergaard Søberg og Louise Duus Skovbjerg

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Louise  Duus Skovbjerg
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Tilmeld kursus
18. juni 2020 - Odense M
18. juni 2020 - Vejle
8. september 2020 - Odense M
14. september 2020 - Vejle
Forløb