Meritpædagog som sporskifte

Åben uddannelse

Meritpædagoguddannelse som sporskifte henvender sig til dig, som har afsluttet en uddannelse på minimum professionsbachelorniveau, og som ønsker et sporskifte.

En meritpædagoguddannelse som sporskifte tager typisk 2 år og 6 måneder.

Meritpædagog – et oplagt sporskifte

Uddannelsen til meritpædagog er til dig, som har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, og som ønsker et sporskifte.

Med en meritpædagoguddannelse som sporskifte bliver du uddannet på lige fod med de studerende, der har fulgt den ordinære pædagoguddannelse. Når du er færdiguddannet, kan du kalde dig professionsbachelor som pædagog.

Du vil studere med andre meritpædagogstuderende, og du vil opnå professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde med andre at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv.

Merituddannelse som sporskifte på 2 år og 6 måneder

I forhold til den ordinære uddannelse gives der merit for uddannelsens praktikker samt for indholdselementer vedr. bachelorprojektet, studieteknik og metode. Derfor tager det typisk kun 2 år og 6 måneder at blive meritpædagog via sporskifte.

Økonomi og studiegebyr

Merituddannelsen som sporskifte udbydes efter lov om åben uddannelse og er ikke SU-berettiget.

Som studerende på meritpædagoguddannelsen skal du eller arbejdsgiver betale et deltagergebyr. Gebyret er 7.000 kr. pr. halve år. Prisen er med virkning fra 2022, og beløbet opkræves forud for hvert semester (med forbehold for prisregulering).

Der skal ligeledes påregnes udgifter til bøger og studieredskaber som eksempelvis en pc.

Uddannelsen er bygget op med en fællesdel og en specialiseringsdel.

Meritpædagoguddannelsen har et omfang på i alt 130 ECTS point i modsætning til den ordinære pædagoguddannelse, som er på 210 ECTS. Der gives på meritpædagoguddannelsen merit for uddannelsens praktikker, for indholdselementer vedr. bachelorprojekt samt studieteknik og metode.

Undervisning

Uddannelsen er opbygget af to dele - en grundfaglighed og en specialisering.

Grundfagligheden varer lidt mere end første studieår. Specialiseringsdelen opstartes på 2. studieår sammen med et valgmodul. På 3. studieår færdiggøres specialiseringen og valgmodulet, og bachelorprojektet afleveres.

Uddannelsen er på samtlige studieår tilrettelagt som et deltidsstudie på UCL kombineret med sideløbende arbejde i en pædagogisk institution 30 timer ugentligt.

I Odense er der fast studiedag om mandagen, hvor du møder fysisk på uddannelsen i Odense. Dertil vil der være forskellige former for online undervisning, studiegruppearbejde og selvstudie. Nedenstående figur viser den overordnede struktur på meritpædagoguddannelse som sporskifte.

Du kan tage uddannelsen i Odense. I Odense afvikles undervisningen på UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.

Uddannelsen er bygget op af to dele - en grundfaglighed og en specialisering.

Grundfaglighed

Meritpædagoguddannelsens første år består af en fællesdel, der kaldes Pædagogens grundfaglighed.

I grundfagligheden klædes du bredt på til det pædagogiske arbejde. Den giver dig kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børns, unges og voksnes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Konkret arbejder du bl.a. med:

Pædagogiske teorier, menneskers fysiske og psykiske udvikling, kønsidentitet og kultur, kommunikation, etik og pædagogprofessionens udvikling og samfundsmæssige kontekst, praktisk-musiske elementer som musik, drama, natur og udeliv, mediefag, idræt.

Pædagogens grundfaglighed er bygget op omkring 3 kompetenceområder:

 • Pædagogiske miljøer og aktiviteter
 • Profession og samfund
 • Pædagogens praksis

Specialisering i dagtilbudspædagogik 

På uddannelsens 2. og 3. år fordyber du dig i en specialisering. På meritpædagoguddannelsen som sporskifte udbydes specialisering i Dagtilbudspædagogik. Med denne specialisering får du særlige kompetencer til at arbejde inden for det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige.

Selvom du uddanner dig inden for en bestemt specialisering, kan du sagtens arbejde som pædagog inden for de to andre specialiseringsområder.

Valgfrie kompetenceområder

Som en del af uddannelsen skal du have et valgmodul. Du kan inden længe læse mere om, hvilket valgmodul der udbydes til meritpædagoguddannelsen som sporskifte.

Prøver

Undervejs på studiet er der placeret både mundtlige og skriftlige prøver. Nogle prøver er individuelle, andre er i mindre grupper. Alle prøver skal være bestået, før BA-projektet kan afleveres.

Meritpædagoguddannelse som sporskifte - merit

Meritpædagoguddannelsen som sporskifte har et omfang på 130 ECTS, idet der i forhold til den ordinære pædagoguddannelse gives merit for indholdselementer vedr. bachelorprojektet, studieteknik og metode samt for samtlige praktikker. Som studerende på meritpædagoguddannelsen som sporskifte oparbejder du løbende praksiserfaring fra din ansættelse i en pædagogisk institution under uddannelsen.

Du får meritten på basis af, at du inden den afsluttende bachelorprøve sideløbende har pædagogisk arbejde svarende til minimum to år ved en ansættelsesgrad på 81 pct. (30 arbejdstimer pr. uge).

Pædagogisk arbejde sideløbende med studiet

I minimum to måneder skal du have ansættelse i en anden pædagogisk institution end den, hvor du som studerende har din primære ansættelse med uddannelsesaftale. Det er et krav, at de to måneders erfaring skal være erhvervet efter, at du har fået din adgangsgivende bachelorgrad.

Sideløbende med din uddannelse skal du arbejde i en pædagogisk institution i mindst to år 30 timer ugentligt og heraf mindst et års sammenhængende ansættelse. Det er ikke et krav, at du har et job inden for pædagogisk praksis forud for optagelse på uddannelsen. Vi anbefaler dog, at du har en ansættelse og uddannelsesaftale på plads, da du skal søge om dine meritter, inden du kan starte på bachelorprojektet. Ligeledes er undervisningen på meritpædagoguddannelsen som sporskifte tilrettelagt med afsæt i vekselvirkningen mellem studiet og dit arbejde i pædagogisk praksis.

I to måneder af de to års ansættelse skal du have ansættelse i en anden pædagogisk institution end den, hvor du som studerende har din primære ansættelse med uddannelsesaftale. Det er et krav, at de to måneders erfaring skal være erhvervet efter, at du har fået din adgangsgivende bachelorgrad. Nærmere aftaler i forbindelse med orlov i denne periode organiseres i samarbejde med ansættelseskommunen.

Langt de fleste pædagoguddannede får arbejde i daginstitutioner eller på skoler, men karrieremulighederne er mange. Pædagoger arbejder både med børn, unge og voksne. Du kan fx få job i vuggestuer, børnehaver, klubber, døgninstitutioner og på opholdssteder.

De fleste pædagoger (ca. 75 procent) arbejder i almindelige dagtilbud. Det vil sige:

 • Vuggestuer og dagpleje
 • Børnehaver
 • Fritidshjem
 • Børnehaveklasser
 • Skolefritidsordninger (SFO)
 • Forskellige former for klubber

Ca. 25 procent af de uddannede pædagoger arbejder med mennesker, der har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller sociale problemer. Arbejdet foregår fx på:

 • Døgninstitutioner
 • Bofællesskaber
 • Daghjem
 • Beskyttede værksteder
 • Opholdssteder
 • Familieinstitutioner
 • Børne- og ungdomspensioner
 • Ældreområdet

Pædagoger får ikke kun traditionelle pædagogjob. Pædagoger arbejder også med ledelse og i det private. Du har også stor chance for at få ledelsesansvar, hvis du tager en pædagoguddannelse. En ud af 8 uddannede pædagoger har i dag en lederstilling.

Mange pædagoger arbejder i en lang række private og offentlige virksomheder, hvor de får job som eller beskæftiger sig med:

 • Innovation
 • Omsorg
 • Coaching
 • Vejledning
 • Jobrådgivning
 • Pædagogisk konsulent
 • Organisationskonsulent
 • Stresskonsulent
 • Kultur og kreativitet
 • Sorg og krise

Videreuddannelse

Med en professionsbacheloruddannelse som pædagog åbnes døre til mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver fx adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter:

Kurser og efteruddannelse

Professionshøjskoler, fagforeninger, kommuner og virksomheder udbyder løbende temadage, konferencer og kurser for pædagoger

Diplomuddannelser

Når du har mindst to års praktisk erfaring som pædagog, kan du bygge ovenpå med en diplomuddannelse. Diplomuddannelser udbydes især af professionshøjskoler.

Der findes en lang række pædagogiske diplomuddannelser, og du kan også specialisere dig via en diplomuddannelse i ledelse, i vejledning, i familieterapi eller andet.

Master- og kandidatuddannelser

Du har også mulighed for at søge optagelse på masteruddannelser, som udbydes af universiteter eller af professionshøjskoler og universiteter i samarbejde.

Optagelseskrav er forskellige, og du kan læse om optagelseskrav for den enkelte masteruddannelse hos den institution, som udbyder uddannelsen.

Universiteterne udbyder kandidatuddannelser, som er overbygningsuddannelser til bachelorer.

På nogle kandidatuddannelser kan pædagoguddannede optages, og kan efter endt kandidatuddannelse ansøge om at tage en ph.d.

Kontakt de enkelte universiteter for mere information om uddannelser og optagelseskrav

Sådan søger du meritpædagoguddannelsen

Du opretter din ansøgning til meritpædagog som sporskifte via www.nemstudie.dk. Der åbnes for ansøgning senest to måneder forinden ansøgningsfrist.

Ansøgningsfrist: 1. december 2022

Studiestart: 1. februar 2023

Svar om optagelse

Ansøgere til studiestart 1. februar 2023 vil få besked om optagelse senest 31. december 2022.

Adgangskrav til meritpædagoguddannelsen

For at søge ind på meritpædagoguddannelsen som sporskifte skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Du skal være fyldt 25 år
 • Du har gennemført en uddannelse på minimum bachelor niveau (fx professionsbachelor, bachelor- eller kandidatuddannelse).

Såfremt du har erhvervet din uddannelse i udlandet, anbefaler vi, at du vurderet, om uddannelsen kan sidestilles med en som minimum en dansk professionsbacheloruddannelse. Du kan læse mere her:

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Pædagoguddannelsen på Fyn

Hvis du er interesseret i at høre mere om meritpædagoguddannelsen som sporskifte i Odense, er du velkommen til at kontakte uddannelses- og forskningsleder Agnete Kramme.

Agnete Lyngbye Kramme Uddannelses- og forskningsleder Pædagoguddannelsen i Odense

For yderligere information kontakt studievejleder Lenda Ballum.

Lenda Ballum Studievejleder

For hjælp og vejledning om optagelse

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Ring til os på 63 18 33 33 mellem kl. 10.00-12.00. Eller skriv til optagelse@ucl.dk.

 

Optagelse - kontakt

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag:  10.00-12.00
Tirsdag:  10.00-12.00
Onsdag:  13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag:   10.00-12.00

Vi holder ekstraordinært åbent lørdag d. 2. juli kl.10.00-14.00
For ansøgere til Top-up.

4. til 8. juli
Telefonen er åbent alle dage kl. 10.00-14.00

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.